Arkiv

Archive for 1 september, 2013

Fler höstfunderingar (4): Plantaget

1 september, 2013 Lämna en kommentar

plantagetDet finns mycket att ta tag i för politikerna i höst…

En fråga som engagerar många vänersborgare är Plantaget. TTELA har varit full av insändare i frågan. Ska träd sågas ner eller inte? Ska det anläggas en lekplats? Det har till och med diskuterats om kyrkan är ful eller inte…

TTELA:s ledarskribent UA, som på senare tid tycks vilja ligga i framkant när det gäller allehanda vilseledande påståenden (som Rininsland har uttryckt det i ett annat sammanhang) vill återigen vara ”värst”. UA skräder inte orden under rubriken ”Avlöva inte Plantaget” (31 aug):

”Plantaget är synonymt med staden Vänersborg och förtjänar ett bättre öde än ett förskrämt kalhygge.”

Inte för att jag vet vem som vill göra ett ”förskrämt kalhygge” av Plantaget, men debattinlägget visar onekligen att Plantaget berör.

Egentligen är frågan om träd knappast en politisk fråga. Politiker kan ju inte gärna åka runt i kommunen och bestämma vilka träd som ska huggas ner och vilka som ska stå kvar. Träd borde vara en sak för kunniga tjänstemän och experter. Även träden i Plantaget.

Men träden i Plantaget är en del av en större fråga – Plantagets utseende och utformning i sin helhet. Och det är detta som frågan egentligen handlar om.

För något år sedan utlyste kommunen en arkitekttävling om hur centrum skulle se ut. I det vinnande förslaget är Plantaget kvar, så klart, men en slags ”boulevard” från Torget in mot kyrkan skulle anläggas.

Så här såg det vinnande arkitektförslaget ut.

arkitektvanersborg

Förslaget har väl sina fördelar, även om inga träd verkar vara inritade. Det kanske bara är en miss? Å andra sidan, om tanken på en bred ”boulevard” (egentligen är det väl en ganska bred gång) genomförs i Plantaget, så måste en hel del träd sågas ner.

Det är den här utformningen av Plantaget som frågan handlar om, och den är onekligen en politisk fråga. (Notera att Huvudnässkolans aula och B-huset är kvar i det vinnande förslaget!)

I lördags kunde vi i TTELA läsa om att en privatperson väckt frågan hos Länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara Västra Plantaget. Men inte på grund av träden. I sin ansökan om byggnadsminnesförklaring ser tvärtom privatpersonen svårigheter med träden.

plantaget2”De befintliga träden visar också symptom på stress till följd av att de växer alltför tätt.”

Orsaken till att privatpersonen vill att Plantaget ska förklaras som byggnadsminne är:

”det är den första allmänna stadsparken som anlagts i Sverige. Det föreligger idag ett hot mot parken, eftersom kommunen inom kort ska förändra platsen.”

Det hot mot Plantaget som byggnadsminnesansökan talar om utgörs av:

”Efter att Vänersborgs kommun utlyst en arkitekttävling för hela kulturaxeln i Vänersborg 2010 har kommunstyrelsen godkänt att det vinnande bidragets förändring av Västra Plantaget ska genomföras. Kortfattat kan man säga att den så unika stjärnformen kommer brytas upp till förmån för ett brett promenadstråk.”

Det är stjärnformen som det handlar om:

arkitektvbg_star

”Parken är anlagd i form av en stjärnplats, en anläggningsmodell som blev populär under 1800-talets senare hälft, en trend som tycks startat i och med Vänersborgs nya stadsplan från 1834. Stjärnplats, stjärnform eller rond-points som modellen också kallas, var ett mycket vanligt inslag i 1700-talets parkanläggningar, direkt inspirerat av den strikta, franska trädgårdsstilen.”

Om Västra Plantaget blir ett byggnadsminne skulle det innebära att:

”parken fått egna skyddsföreskrifter, som exakt reglerar vad det är som inte får förändras. Parken hade även fått en egen individuell vårdplan där skötsel och underhåll konkret beskrivs.”

Argumenten för en byggnadsminnesförklaring utvecklas i ansökan, som för övrigt innehåller många intressanta och för mig nya fakta. Jag delger några som kan vara bra att ha i minnet i de fortsatta diskussionerna.

”Hela området är klassat som fast fornlämning av riksantikvarieämbetet, RAÄ, och skyddas därigenom av kulturminneslagen. I praktiken innebär det att om man ska gräva djupare än 40 cm i Västra Plantaget ska man ha tillstånd från länsstyrelsen, samt att sådana ingrepp ska föregås av arkeologiska undersökningar.”

kyrkanVidare:

”Västra Plantaget omfattas idag av två skydd. Dels är området klassat som fast fornlämning, dels är området märkt som riksintresse eftersom Vänersborg har det gamla rutnätssystemet från 1600-talets stadsplan kvar. Dessa två märkningar skyddar dock inte parkens utseende, mer än att man inte får gräva hur som helst i marken, eller utan tillstånd bebygga den.”

Det tycks mig som om argumenten från privatpersonen är tunga. Vi får väl se vad Länsstyrelsen kommer att säga när ansökan om byggnadsminnesförklaring har utretts och ska avgöras.

Men så var det här med träden… De är ju lite en fråga för sig, stjärnform i Plantaget eller inte.

Det är mörkt i Plantaget. Det är mörkt under de höga träden. Och någon gång måste det väl gallras kan man tycka. Träden kan ju inte växa i evighet. De är redan nu väldigt höga. Och de visar också ”symptom på stress till följd av att de växer alltför tätt”.

Men det är inte heller helt lätt att plantera nya.

”Återplantering av träd är svårt då de befintliga träden har så kraftiga rotsystem att nya träd får svårt att etablera sig. De skuggar även ut nya träd med sina täta kronor.”

När det gäller träden så tycks det väl som att det bästa vore att hänvisa frågan till våra tjänstemän och experter. De är säkerligen de bäst lämpade att lösa frågan. Åtminstone bättre än politikerna…

lekplatsDet finns inte någon lekplats i det vinnande arkitektförslaget. Och med tanke på alla bilar runt omkring (vilket var ett av argumenten till att lägga ner Huvudnässkolan) är det väl inte heller lämpligt med att ha små barn lekande i Plantaget.

Så vad ska nu hända med Plantaget – och träden?

Kommunen måste naturligtvis avvakta Länsstyrelsens utslag. Sedan vet jag inte riktigt. Det har ju varit en process kring Plantagets utformning och ett vinnande bidrag har utsetts. Ska hela processen göras om? Man kan ju tycka att människor borde sätta sig in i frågor innan de beslutas, inte efteråt.

Vid ett tillfälle hörde jag en företagare i kommunen ge ett råd till politikerna:

”Tar ni fram nåt – håll fast vid det!”

Och det ligger en del i det. Fast… Det är när det blir skarpt läge som många vaknar. Även politiker.

Kommunen måste åtminstone avgöra hur frågan ska hanteras. I höst.

%d bloggare gillar detta: