Arkiv

Archive for the ‘Kommunfullmäktige 2016’ Category

Badplats Väne-Ryr! Och Gardis! Och Nordkroken!

16 november, 2016 1 kommentar

Den 23 november ska kommunfullmäktige behandla Vänsterpartiets och min motion om badplatsen i Väne-Ryr. I kommunstyrelsen så var Vänsterpartiet det enda parti som ville bifalla den.

vaneryr15_4Jag har skrivit ganska mycket om badplatsen, men det finns ytterligare några aspekter som jag vill belysa. Och som, anser jag, ger nya och andra perspektiv på ärendet. Förhoppningsvis kan det få någon att ändra inställning… Jag tycker nämligen att behandlingen av invånarna i Väne-Ryr börjar kännas lite skandalartad.

Det avgörande skälet till att de andra partierna och tjänstemännen på Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen vill avslå motionen är att badplatsen ligger på privat mark. Det innebär, menar de, att kommunen inte kan och ska sköta badplatsen i Väne-Ryr.

Samhällsbyggnadsnämnden skriver:

”Det är inte i enlighet med vårt uppdrag att använda kommunens resurser till att sköta områden på privat mark.”

Det här är faktiskt inget argumentcirkelresonemang. Och det är överhuvudtaget inget svar på min motion!

Kommunfullmäktige skulle ju kunna besluta om att ge detta uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden – och det är ju faktiskt det som motionen handlar om och syftar till! Därför blir yttrandet en typ av ”cirkelresonemang”/”cirkelargumentering” – det ingår inte i samhällsbyggnadsnämndens uppdrag (nu) och därför kan inte fullmäktige ge nämnden detta uppdrag (sedan). Men det står faktiskt kommunfullmäktige helt fritt att ge detta uppdrag – oavsett hur det är nu…

byrakrati3Kommunstyrelseförvaltningen skriver i sitt yttrande över motionen:

”Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadens uppfattning om att det inte ligger i deras uppdrag att använda resurser på privata anläggningar/infrastruktur.”

Nu var det faktiskt inte det som samhällsbyggnadsnämnden skrev. Nämnden skrev inget om anläggningar/infrastruktur utan bara om mark. Jag vet inte varför kommunstyrelseförvaltningen har så att säga vidgat begreppen.

obs2nonoDet är inget som hindrar kommunen att sköta om privat mark! Det finns inga lagar och inget kommunalt regelverk som förhindrar detta. Det gäller bara att markägaren ger sitt tillstånd.

En jurist skriver till mig med anledning av detta:

”Kommunen har ingen rättslig möjlighet att på eget bevåg sköta om privat mark. För detta krävs att kommunen har rådighet över marken, genom att markägaren lämnat sitt medgivande.”

Och i det här fallet har markägaren lämnat sitt medgivande – i snart 50 år.

historiaDenna ”historiska aspekt” är för övrigt mycket viktig.

Alla parter är överens om att kommunen har skött badplatsen så länge man kan minnas, kanske till och med ända från början på 1970-talet. Det betyder att kommunen har skött badplatsen i snart 50 år. Och det är tämligen säkert att kommunens skötsel av badplatsen har varit en överenskommelse mellan någon eller några politiker och/eller tjänstemän och Väne-Ryr-borna. Även om inga papper har undertecknats.

avtalSamme jurist skriver till mig med anledning av detta:

”Det kan då sägas att kommunen och markägaren har haft ett muntligt tillsvidareavtal om badplatsens skötsel, som ska ha sagts upp med skälig uppsägningstid.”

Muntliga avtal är alltså att likställa med skriftliga. Då betyder detta att kommunen inte ensidigt kan bestämma att sluta sköta badplatsen. Som kommunen har gjort i det här fallet.

Kommunstyrelseförvaltningen skriver:

”Det visade sig då att badplatsen i Väne Ryr ligger på privat mark. Samhällsbyggnadsförvaltningen valde då att avsluta skötseln.”

Det gjorde kommunen utan ”uppsägningstid” och utan dialog eller diskussioner med den andra parten. Vad jag förstår så kan detta vara ett brott mot lagen.

lagbokOch på tal om lagar.

Den enda lag som skulle kunna förhindra att kommunen tog hand om skötseln i Väne-Ryr vore Kommunallagen. I 2 kap § 2 står det:

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.”

Men det finns sakliga skäl i det här fallet. Och det är att kommunen faktiskt har skött badplatsen i snart 50 år med markägarens tillstånd och genom någon typ av muntligt avtal.

Och så sköter ju kommunen om privat mark på Nordkroken och Gardesanna… Och då måste väl badplatsen i Väne-Ryr också skötas… Att kommunen ska ”behandla sina medlemmar lika” talar snarare för att kommunen ska sköta badplatsen i Väne-Ryr än tvärtom…

För det ligger till så här.

princip_ingaKommunen sköter om stränderna på Nordkroken och Gardesanna. På Nordkroken och Gardesanna är den största delen av stränderna i privat ägo. Och det betyder ju faktiskt att principen om att kommunen inte sköter privat mark inte gäller på Nordkroken och Gardesanna. Principen är alltså ingen princip, utan det är just badstranden i Väne-Ryr som kommunen inte vill ta hand om.

Hur förklarar samhällsbyggnadsnämnden och kommunen detta?

Jo:

”…vid dessa två ovannämnda badplatser (Nordkroken och Gardesanna; min anm) är kommunen delvis markägare, vilket gör att vi inte kan jämföra skötsel av dessa bad med varandra.”utropstecken3

Här säger ju kommunen faktiskt själv att principen den hänvisar till inte är någon princip, i varje fall inte om kommunen är ”delvis markägare”.

Jag begärde ut kartor över vad kommunen ägde för områden vid Nordkroken och Gardesanna. Och jämförde dem med Väne-Ryr.

Här ser vi vad kommunen äger på Gardesanna (röd streckmarkering) och vad som är stränder (gulmarkerat av mig, det är på ett ungefär):

Gardesanna

Kommunen äger förvisso ganska stora marker på Gardesanna, men egentligen inte särskilt mycket av stranden. Det är mindre områden till ”vänster”.

Kan kommunen sägas vara ”delvis markägare” på Gardesanna? Jo visst. Det är dock svårt att säga hur mycket kommunen äger, 10%? (Äganderätten till vattenområdena utanför badplatsen är inte utredd.) Det betyder att upp mot 90% av stranden som kommunen sköter är privat…

På Nordkroken ser kommunens ägande ut så här:

Nordkroken

I Nordkroken äger kommunen mindre mark än i Gardesanna och kanske 40 meter strandremsa längst upp till vänster på kartan. Kommunen äger dock ingen del av ”huvudstranden”.

Men visst är kommunen ”delvis markägare” på Nordkroken, också.  Även här är det väl fråga om att kommunen äger ungefär 10%. (I Nordkroken finns det en samfällighet som har över 150 delägande fastigheter, och kommunen några av dessa. Hur stor andel var och en av fastigheterna har är inte utredd.) Det betyder, även på Nordkroken, att upp mot 90% av stranden som kommunen sköter är privat…

karvlingHar ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, och tjänstemännen, tittat på kartorna?

Kommunen sköter alltså om stränderna på Nordkroken och Gardesanna – städar, tömmer papperskorgar, ställer upp och tömmer bajamajor, besiktigar och kompletterar vid behov utrustning för livräddning osv. Fast Nordkroken och Gardesanna till kanske 90 procent är privata stränder.

Och hur ser det då ut ute vid Ryrsjön? Vad äger kommunen där?

vaneryr_badplats

Nej, kommunen äger inte sandstranden. Inte ens till 10 procent. Kommunen äger dock mark i närheten.

Så döm själva.

questionÄr ett kommunalt ägande av 10 procent av stränderna i Nordkroken och Gardesanna av den principiella betydelse att kommunen ska sköta även de 90 procent privat ägda delarna?

Det här är egentligen det enda argument som de politiska partierna (utom Vänsterpartiet) och kommunen framför. Är det så tungt och avgörande att det överspelar alla andra argument?

Jag tycker inte det.

Det kan också tilläggas att på den mark som kommunen äger i Väne-Ryr, så finns det en kommunal lekplats som kommunen sköter om – endast några hundra meter från badplatsen. (Se krysset på kartan över Väne-Ryr.) Hur svårt skulle det vara att samtidigt som personalen ändå är på lekplatsen också åka hundra meter till badplatsen?

Tänk att det ska vara så svårt för kommunen att ställa upp för vänersborgarna, så svårt att den hela tiden tycks söka med ljus och lykta för att hitta skäl att slippa tillgodose invånares önskemål. Jag har svårt att förstå att de styrande inte vill se utveckling och positiva händelser i kommunen, att de inte vill driva politiska frågor för vänersborgarna. Ibland, som i det här fallet, krävs det bara ett liten uns av kreativitet för att få till stånd förändringar till det bättre. Och typ 15-25.000 kr per år, en struntsumma. Det är nästan så att jag får känslan av att ”kommunen” är bitter och sur…

Oktobermarknad och KF

29 oktober, 2016 1 kommentar

Idag var det Vänersborgs stora dag – Oktobermarknaden.oktobermarknad_v

I Vänersborg är Oktobermarknaden större än både Första Maj och nationaldagen – och till och med större än Aqua Blå.

Tusentals vänersborgare letade sig denna lördag ut på stadens gator och torg. Där kunde de köpa allt från rökta korvar gjorda av hästkött till smycken, eller vad det var, tillverkade av lokala politiker.

Det är på Oktobermarknadsdagen som alla vänersborgare kan se att det faktiskt bor folk i Vänersborg och att Vänersborg är en ganska stor stad… Det är nog fler ute i  centrum denna dag än sammanlagt under resten av årets lördagar… Då de flesta verkar åka till Trollhättan – och Överby köpcentrum… Eller Torp i Uddevalla.

oktobermarknad_lizaPå scenen vid Gågatekrysset kunde vänersborgarna avnjuta fantastisk sång och musik av Lisa Sörqvist – och nästan lika fantastiska diskussioner med ett tiotal vänsterpartister…

Vänsterpartiet hade nämligen en av sina Röda Lördagar idag. Det verkade dock som om vänersborgarna, faktiskt, hellre ville njuta av marknaden än att diskutera politik…(Se mer på Vänsterpartiets hemsida ”Valbyrå? Nu?”.)

Det var dock en och annan som ville kommentera både Nunntorp och den politiska nivån i Vänersborg. Eller brist på…oktobermarknad_vhc

Efter Vänsterpartiet övertogs scenen av Bo Tallbo och Vänersborgs Hockey Club. Det var dags för dragning på billotteriet – Oktobermarknadens absoluta höjdpunkt.

Och som vanligt, och kanske inte helt oväntat, ringde inte mobilen när Tallbo ringde upp vinnaren av högsta vinsten – en Volvo XC90 värd 525 000 kr… Det blev inte ens en tröstvinst… Också det som vanligt.

Bilen vanns för övrigt av Elisabeth från Mellerud. Där det mig veterligen aldrig har funnits en hockeyklubb… Lite orättvist kan man tycka.   ;)   (Om du vill se dragningslistan i sin helhet, så kan du klicka här.)

Det var för övrigt tunnsått med politiska partier ute på oktobermarknaden.

sossarSocialdemokraterna stod utanför sin lokal, egentligen också utanför händelsernas centrum. Det var nog bara andra socialdemokrater som hittade dit. Å andra sidan var det nog bra – för sammanhållningen i partiet…

moderat_nyModeraterna stod på Torget strax bredvid korvkiosken. Och det tycktes också vara en ytterst lämplig plats, några av moderaterna tycks nämligen ha en ständigt påminnande hungerkänsla…

Moderaterna i Vänersborg delade också ut ett flygblad där man kunde läsa:

”En grönblå linje, där det handlar om att skapa kontinuitet och trygghet.”

”Grönblå”…? Det är onekligen så att man får en misstanke att moderater och miljöpartister spelar under täcket… Typ. Eller också kan det ha varit resultatet av ett miljötänk från moderaternas sida – typ, tryck inte upp några nya flygblad förrän de gamla har gått åt…

Inga andra partier syntes märkligt nog ute på stadens gator och torg denna dag.

fullmaktige2016Tidigare i veckan, i onsdags, hade kommunfullmäktige sammanträde. Sammanträdet var väl inte riktigt lika välbesökt och muntert som oktobermarknaden…

Sammanträdet var emellertid det kanske lugnaste hittills under den här mandatperioden: Det var bara några vänsterpartister som hade en del längre anföranden från talarstolen. I vanlig ordning. Dock utan att det ledde till några debatter. Till skillnad från vad som händer på TTELA:s debattsidor… Men där är det ju å andra sidan mindre av politisk debatt och mer av personliga påhopp.

Vänsterpartiet utnyttjade åtminstone hälften av den ”effektiva” talartiden, dvs borträknat typ fikapaus, upprop, uppläsning av formalia, valärenden etc, på det 2 timmar långa sammanträdet. Nu är det naturligtvis inte så att den som pratar mest är bäst, självklart inte. Men det känns ibland som att flera partier inte betraktar kommunfullmäktiges sammanträden som den arena som den verkligen är – arenan för Vänersborgs högsta beslutande organ.

lutzKF3Lutz Rininsland (V) framförde ett antal synpunkter på revisorernas utlåtande över delårsrapporten och också om Kunskapsförbundet Västs situation. (Det kan du läsa mer om här.) Själv hade jag ett längre anförande om delårsrapporten. (Du kan läsa hela anförandet här, ”Kommunens och BUN:s ekonomi”.) Även Rininsland sade några ord om delårsrapporten och socialnämnden.

Sedan var det en del andra ärenden som gav upphov till kortare inlägg.

Dan Åberg (M) tyckte att ”Årsredovisningar för de kommunala bolagen” var för tunna och ointressanta. Och där hade Åberg helt klart en poäng.

aula

Moderaterna lade också en tämligen intressant motion, ”Vidga uppdraget för kvarteret Läroverket”. Motionen handlade om att samordna utformningen av kv Läroverket, dvs där Huvudnässkolans gamla aula står, med planerna för sessionssalen i kommunhuset. Det är ju tyvärr, så som alla vet, att inomhusklimatet ger upphov till allvarliga besvär för både anställda och besökare. Kanske kan en ny sessionssal/samlingslokal byggas på Huvudnästomten. Tänker sig moderaterna Dan Åberg och Henrik Josten…

På sammanträdet presenterades bara motionen. Nu ska den utredas.

Även välfärdspartiet lämnade in en motion och så ställde Lena Eckerbom Wendel (M) en fråga till Marie Dahlin (S) om Wargön Innovation.

Ett valärende var av ett visst intresse.

c_nejCarl-Ewert Berg har varit ordförande i Nätaktiebolaget Biogas Brålanda under denna mandatperiod. Men så gick Berg och bytte parti. Han lämnade centerpartiet – och i och med det så lämnade han också ordförandeskapet i bolaget. Det pratades först om att den inte helt obekante Bo Carlsson (C) skulle ta över denna roll, men så blev det inte. Varför har jag ingen aning om… Ingvar Håkansson (C) föreslogs istället, och valdes, till ny ledamot. Och så blev den förre ”vanlige” ledamoten i Biogas, Lars-Göran Ljunggren (S), som inte heller är helt obekant, ny ordförande.

I valet av Ljunggren till ordförande i Biogas deltog inte de flesta vänsterpartister, och inte heller de flesta sverigedemokrater och välfärdspartister. (Protokollet är av naturliga skäl inte klart än, så jag vet inte riktigt vilka ledamöter som inte deltog och vilka som röstade.)

ljunggren_ordfDet tycks hur som helst som om förtroendet för vissa socialdemokratiska och centerpartistiska företrädare sviktar en aning…

Kommunfullmäktiges ordförande Ljunggren meddelade också att det blir öppet hus i kommunhuset den 4 februari när Vänersborgs kommun fyller år. Och en nyhet är att det ska bli en ny punkt i ”underhållningen”, eller kanske snarare informationen – en ”politikerbänk”.

Skriv gärna in händelsen ”Vänersborgs födelsedag” i kalendern. Kanske kommer också en del politik att diskuteras denna dag…

Kommunens och BUN:s ekonomi

25 oktober, 2016 Lämna en kommentar

studerarEn stor del av en fritidspolitikers tid (”liv” höll jag på att skriva) upptas av inläsning av rapporter av olika slag. Nu har turen kommit till delårsrapporten för augusti 2016. Den ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde imorgon onsdag.

Och ur ekonomisk synpunkt så är det en oerhört glädjande rapport.

glad5Kommunen ser nämligen ut att göra ett helt fantastiskt ekonomiskt resultat i år. Prognosen för kommunen ligger på ett överskott på 50 milj kr. (Ja, du läste rätt!) Det är 9 milj kr bättre än resultatet för 2015 och 44 milj kr bättre än den ”ursprungliga” budgetens förväntade/prognosticerade resultat. Ja, till och med ännu bättre, under ”Finansiell analys” på sidan 11, ”Sammanfattande slutsatser” står det:

”Kommunens beslutade Mål- och resursplan för 2016 innebar ett budgeterat resultat på 6 Mkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 50 Mkr vilket är 44 Mkr bättre än budget. Under 2016 har kommunens ekonomi stärkts genom såväl extra statsbidrag för migration, samt förbättrade skatteintäktsprognoser. De förbättrade intäkterna har under året använts till att tillföra kommunstyrelsen och nämnderna utökadepengar6 budgetanslag med sammanlagt 74 Mkr, jämfört med det ursprungliga och upphävda budgetbeslutet i juni 2015.”

74 miljoner kronor…

Det här betyder att alla ekonomiska mål uppnås och överskrids; finansiellt mål, soliditets- och likviditetsmål etc. Det är alltså skatteintäkterna som har ökat liksom de extra statsbidragen för migration.

lana_pengarMen för fullständighetens skull, för att få ett riktigt grepp om kommunens ekonomi, så måste man också titta på lånesidan. På sidan 9 i delårsrapporten står det:

”Låneskulden ökade åren 2007 till 2011, var oförändrad mellan 2011 och 2014 och ökade med 23 Mkr under 2015. Under 2016 har kommunen hittills amorterat 75 Mkr för att minska likviditeten. När investeringarna genomförs kommer dock kommunen behöva låna 25 Mkr med nuvarande prognos. Kommunens låneskuld uppgår då till 173 Mkr, vilket är en minskning med 50 Mkr jämfört med 2015. Koncernens låneskuld beräknas uppgå till 1.401 Mkr vid årets slut, vilket är en ökning med 29 Mkr, det är framförallt ABVB som ökar sin låneskuld.”

Men tittar man på investeringarna ligger kommunen ”som alltid” långt efter verkligheten, jämfört med de planer som fanns och som tycktes ge Vänersborgs kommun skrämmande höga nivåer på lånefinansieringen.

Alltså, kommunen beräknas göra ett överskott i år på 50 milj kr!marie

Och ändå, så sent som den 18 oktober skrev kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) i TTELA till undertecknad:

”I förslaget du stöttade fanns inga pengar kvar att investera.”

Det skrev Marie Dahlin med anledning av att jag och Vänsterpartiet var med och stödde en budget som gav verksamheterna nödvändiga tillskott på 40 milj kr mer än förslaget från de styrande partierna (S+C+MP). Med Marie Dahlins förslag skulle överskottet ha blivit 90 milj kr, samtidigt som Barn- och Utbildningsnämnden och Socialnämnden som bäst skulle ha hållit på med att spara genom att friställa personal…

investering4Överskottet på 50 miljoner kronor är en avsevärd summa att investera för. (När man investerar lånar man ju till det mesta och det viktiga är att det finns pengar till amorteringar och räntor.) Det betyder egentligen att det finns pengar för ytterligare satsningar på skola, vård och omsorg.

Och med tanke på samhällsbyggnadsnämnden beräknade överskott på 3,5 milj kr, så hade det också funnits 10-15.000 kr till badplatsen i Väne Ryr…bun2

Barn- och utbildningsnämnden har naturligtvis ett eget kapitel i den delårsrapport som kommunfullmäktige ska behandla imorgon.

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i rapporten att elevökningen har fortsatt under 2016.

På fritids har antalet barn ökat med 141 under perioden januari till och med september. Det är en hög siffra…

I grundskolan ligger ökningen under samma period, från januari till och med september, på 136 elever. Jämför man elevantalet ett år tillbaka (september 2015), så har antalet elever ökat med 299. Det är en mycket kraftig ökning.

teacherFler pedagoger har anställts för att möta elevökningen. Nämnden har också förstärkt på Elevhälsan. Det har t ex anställts fler skolsköterskor och skolkuratorer. Men det innebär inte att personaltätheten, anställd per elev, ökar. Det är snarare så att BUN helt enkelt försöker hålla jämna steg med elevökningen.

Under årets första månader ledde barntillströmningen till kommunens förskolor till problem. 32 barn blev inte erbjudna barnomsorgsplats inom de fyra månader som lagen föreskriver. Nu i höst har trycket varit lägre, men det finns köer i t ex centrala stan, Torpa/Tärnan, Mariedal och Frändefors. Söktrycket till kommunens förskoleplatser börjar emellertid återigen att öka vid den här tiden och ”söktoppen” lär komma i början på nästa år. Då finns det stora risker att Skollagen återigen bryts.

children2Det är viktigt att komma ihåg att antalet barn per årsarbetare på förskolan fortfarande ligger 0,8 barn över riksgenomsnittet. Det behöver anställas fler personer.

Det har hänt många bra saker inom barn- och utbildningsnämnden under året. Alla elever i högstadiet har fått datorer, Välkomsten utvecklas ständigt och fungerar utmärkt och nämnden har även förlängt öppettiderna på förskolorna. För att ta några exempel.

utmaning4Men nämnden står inför stora utmaningar. Den kanske största just nu är lokalerna. Det är fullt i klassrummen och även i förskolorna. Grupper och klasser blir allt större. Antalet inskrivna barn per avdelning har t ex ökat med 0,9 barn och ligger nu 1,4 barn över riksgenomsnittet. Det handlar om att få plats med alla barn och elever. Lokalsituationen är akut och något måste göras snabbt. Det får inte vara så här stora barngrupper, det är varken bra för barnen eller personalen.

BUN har tittat framåt när det gäller lokalfrågorna. Beslut har fattats utifrån ”Utredning av den kommunala barnomsorgen 1-5 år” och ”Skolutredning av de centrala grundskolorna”. Det är, som det står i delårsrapporten, långsiktiga beslut som är uppdelade i etapper. En del projektering är påbörjad, men den allmänna känslan i nämnden är att det går alltför trögt och långsamt…

honan3Nämnden vill inte uppleva att den återigen ska behöva fatta samma beslut tre gånger, som med den nya förskolan i kvarteret Hönan, innan något händer. Och vad jag vet har fortfarande ingen spade satts i jorden.

Ett annat problem är situationen för pedagoger. Det är en stor brist på teacher_tired2behöriga och legitimerade pedagoger i Sverige. Om Vänersborg ska kunna behålla sina pedagoger och locka till sig nya så krävs det förändringar i kommunen. Det krävs en bättre arbetssituation och det krävs förmodligen också höjda löner. Den väg som regeringen har slagit in på, ett lärarlönelyft enbart för vissa lärare, är fel väg att slå in på. Den splittrar bara upp lärare och ger de som inte får del av lönelyftet känslan av att inte duga. Det föreligger en stor risk att dessa byter kommun.

En tredje utmaning för nämnden är att öka likvärdigheten mellan och inom kommunens skolor. Det har påbörjats ett arbete och det är viktigt att det fortsätter. Det är enligt min mening på sin plats att nämnden återigen tittar över resursfördelningsmodellen.

betyg3Och naturligtvis är det alltid ett mål och en strävan att öka andelen elever som blir behöriga till ett gymnasieprogram och också att höja medelmeritvärdet för 9:orna.

Budgetprognosen för Barn- och Utbildningsnämnden ligger i år på ett underskott med 3,3 milj kr. Men då ska man också komma ihåg att just i år har nämnden fått ett extra statsbidrag avseende flyktingsituationen på 9 milj kr. Om inte dessa 9 milj kr hade tillkommit och om inte oppositionens budget hade fått majoritet i triumviratkommunfullmäktige, som innebar ytterligare 16 milj kr till barn- och utbildningsnämnden jämfört med den styrande minoritetens förslag, så vet jag inte hur det hade slutat… Men det kanske man ska fråga de styrande partierna, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Typ vad de hade tänkt spara på menar jag.

Det krävs ytterligare pengar till skola, vård och omsorg.

Kommunfullmäktige 2016-09-28

29 september, 2016 Lämna en kommentar

fullmaktige2016Efter 2 timmar och 40 minuter slog ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) klubban i bordet och avslutade kommunfullmäktiges sammanträde. Denna gång med en lite lättare hand än brukligt. Sammanträdet avlöpte nämligen tämligen lugnt och Ljunggren var säkerligen ganska nöjd med hur ledamöterna hade skött sig. Jag vet dock inte om ledamöterna var lika nöjda med hur ordförande Ljunggren hade skött sin roll. Ljunggren har fortfarande inte fått den vana och kunskap som krävs för att leda kommunens högsta beslutande organ på ett smidigt, effektivt och förtroendeingivande sätt. Det var nog tur att fullmäktiges 1:e vice ordförande, Niklas Claesson (M), var på plats och kunde ”styra upp” mötet.

tommastolar_SNågot som var värt att notera var att två stolar stod tomma denna kväll. Och det var två socialdemokratiska stolar. Det fanns alltså inte 14 socialdemokrater på plats, utan bara 12… Kanske var det en engångshändelse, kanske har entusiasmen för den förda socialdemokratiska politiken falnat…

De flesta av ärendena, och det var många ärenden denna kväll, klubbades tämligen snabbt. Som t ex programmet för detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered, ärendet om Fyrstads Flygplats och Kunskapsförbundet Västs delårsrapport (se mer på ”Fullmäktige på onsdag”).

tryckpressNär det gällde överföringen av tryckeriverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden yrkade Gunnar Lidell (M) inte helt oväntat på återremiss. Det fanns väl egentligen inte så mycket att erinra i sak mot moderaternas argumentation, även om jag höll med Marie Dahlin (S) om att det var ett tungt argument att en enig socialnämnd hade ställt sig bakom förslaget. Fast det finns väl lite i övrigt att önska när Dahlin sa till Morgan Larsson (VFP) att:

dahlin2016”Du tog åt dig ändå men det är inte mina problem.”

Det var när Larsson berättade att han bara är ersättare i socialnämnden och därmed inte fick rösta när ärendet var uppe där. Marie Dahlin (S) har ofta synpunkter på andra ledamöters sätt att argumentera. Kanske skulle hon fundera på sin egen argumentationsteknik.

Vid voteringen kom sessionssalens nya digitala voteringssystem till användning. Eftersom några ledamöter inte tryckte på knapparna så tog emellertid ordförande Ljunggren det säkra före det osäkra och genomförde en ”analog” votering, dvs ledamöterna ropades upp och fick svara muntligt på hur de röstade. Precis som förr. Det visade sig att återremissförslaget fick 17 röster. Eftersom det vid återremissyrkanden endast krävs 1/3 av rösterna så återremitterades ärendet. Det betyder alltså att frågan om en flytt av tryckeriverksamheten ska utredas ytterligare och avgöras vid ett senare tillfälle.

sverigedemokraternaSverigedemokraterna har inte alltför sällan svårt för att hänga med och förstå vad som sägs. Så också igår.

När sverigedemokraternas motion om begränsad talartid behandlades tyckte Kurt Karlsson (SD) att kommunfullmäktige lika gärna kunde säga ja till motionen, medan Anders Strand (SD) accepterade ett avslag men tyckte att de kunde lägga samma motion vid ett senare tillfälle. (Sverigedemokraterna var alltså inte ens överens sinsemellan.)

kommunallagenIngen av dem hade förstått, trots att folk har försökt förklara för dem, att kommunallagen inte tillåter begränsningar i talartiden, såvida inte alla partier är med på detta. Och det vet de, eller borde i varje fall veta om de har lyssnat, att Vänsterpartiet är emot begränsningar. Och utan Vänsterpartiets samtycke så gäller Kommunallagen. Och den kan inte ens fullmäktige i Vänersborg rösta bort. Inte ens om hela kommunfullmäktige skulle bestå av sverigedemokrater. (Hemska tanke.)

Ytterligare en rad motioner behandlades. Utomhusgym ska börja byggas och ett sportotek ska inrättas.

kurtkarlsson6Ärendet om sportotek skrev TTELA för övrigt om redan idag och TTELA citerade det kanske mest anmärkningsvärda uttalandet denna kväll. Det var när Kurt Karlsson (SD) tog till orda. Han var emot inrättandet av sportotek och sa (citerat ur TTELA):

”Dagens ungdomar vill varken ha eller behöver låna sportutrustning, de får det de behöver av sina föräldrar eller någon annan.”

Kurt Karlsson verkar inte ha något grepp om barnens, ungdomarnas och många familjers verklighet. (Snällt uttryckt.)

sportotekDet kan vara värt att också citera Ola Wesleys (SD) argument mot sportotek:

”Sportotek är inte en kommunal angelägenhet.”

Precis som att ungdomar, fritid, förskolor och skolor inte skulle vara kommunala angelägenheter… Det får mig också att tänka på en parallell – de kommunala biblioteken där invånarna får låna böcker gratis…

Jag vet inte vilken värld Kurt Karlsson och Ola Wesley lever i, men det kanske är en sådan verklighetsuppfattning man måste ha för att bli sverigedemokrat.

Alla andra ledamöter tyckte att Åsa Olins (V) motion var bra och röstade för den. Fast inte välfärdspartiet (förutom sverigedemokraterna då).

morgan_Larsson3Morgan Larsson (VFP) tyckte att beslutsunderlaget var undermåligt eftersom kostnaderna inte var utredda. Fast i beslutsförslaget stod det att kostnaderna skulle utredas, precis som Lena Eckerbom Wendel (M) framförde. Hon sa också att hon förutsatte att verksamheten anpassas efter budget. Och så är det.

Bo Dahlberg (S) sa, och det tycker jag sa det mesta:

”Vi får tillbaka varenda krona som vi satsar på ungarna.”

Synd bara att socialdemokraterna inte tänker så när det gäller förskola och skola…

Adam_FrandelidAdam Frändelid (V) var nöjd med den behandling hans motion om avgiftsfria frukostar i skolan hade fått. Det ska inte införas, men Frändelid hade ju bara begärt en utredning, och den fick han. Därför påpekade mycket riktigt Mats Andersson (C) att motionen inte kunde avslås, som beslutsförslaget lydde, eftersom den utredning som hade begärts faktiskt redan hade genomförts.

Kurt Karlsson (SD) var uppe även i detta ärende. Karlsson var emot avgiftsfria frukostar och sa ungefär:

”Det finns starka skäl till att barn behöver en frukost. … Här har föräldrarna en stor uppgift.”

Det var kanske den djupaste tanken som framfördes av sverigedemokraterna denna kväll. Jag undrar förresten om sverigedemokraterna snart kommer med en motion om att inte bara begränsa talartiden utan också förbjuda meningslösa inlägg. Fast det är klart, då skulle sällan någon sverigedemokrat kunna gå upp i talarstolen…

lutzKFLutz Rininsland (V) ställde i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) frågan:

”Behövs tjänsten eller behövs den inte?”

Utvecklingskontoret i Vänersborgs kommun hade ansökt om pengar till en bostadssamordnare. Ansökan hade emellertid avslagits med motiveringen att detta var en kommunal angelägenhet. Rininsland ansåg att denna tjänst ändå borde skapas i kommunen, med kommunala pengar.nomoney

Marie Dahlin menade att det inte fanns några pengar till att anställa någon.

Rininsland uttryckte sin besvikelse. Det här var ingen tjänst vilken som helst och menade att detta även framgick av utvecklingskontorets ansökan. Han menade också att socialdemokraterna i Vänersborg sviker den socialdemokratiska regeringen när Dahlin förnekar den exceptionella situation som råder i Vänersborg.

elefantEftersom frågan handlade om nyanlända så var Kurt Karlsson (SD) tvungen att säga något. Han menade att alla andra partier, utom sverigedemokraterna då förstås:

”inte ser den berömda elefanten i rummet.”

Och det var väl kvällens näst djupaste kommentar…

Nu kanske det ordnar sig ändå med denna tjänst. Regeringen har, som Rininsland upplyste fullmäktige om, avsatt nya pengar. Så nu kan kommunen lämna in samma ansökan igen.

Det lämnades in nya motioner. Det känns lite som att det just nu väller in en flod av motioner, något som bara brukar hända några månader före ett nytt val.

axelsson2Jonathan Axelsson (M) presenterade sin och min gemensamma motion om kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring (se ”V och M skriver gemensam motion”). Axelsson passade också på att göra reklam för min blogg, vilket jag tackar för. Och sedan presenterade jag min egenhändigt skrivna motion om Brålanda och tågstoppet (se ”Tågstopp i Brålanda”).

Innan sammanträdet var slut hann också Lutz Rininsland (V) med att ställa två frågor till Marie Dahlin (S). En av frågorna gällde problemen i kommunhuset (med luften etc). Marie Dahlin svarade att hon beundrade personalen som kunde arbeta så bra trots de svåra förhållandena och menade att det var viktigt att personalen skulle ha det så drägligt som möjligt. Vilket är lätt att hålla med om. Dahlin sa att:money2

”Det får kosta vad det kosta vill.”

Och det kan man också lätt hålla med om. Trots att det inte finns några pengar i budget… Vilket som bekant var Marie Dahlins argument mot att anställa en bostadssamordnare…

Det är väl så att uppstår det akuta behov som är viktiga och måste lösas, så är det bara att plocka fram pengar, på något sätt. Oavsett om det handlar om personalens arbetsmiljö eller en bostadssamordnare.

ljunggren_ordf2Sammanträdet avslutades med att ordförande Ljunggren (S) gick igenom alla politiker som hade avsagt sig sina uppdrag. Det var ovanligt många denna kväll. Anmärkningsvärt var att det var många socialdemokrater och att det inte fanns några förslag på vilka som skulle ersätta dessa. Många socialdemokratiska platser kommer därför att vara vakanta (tomma) under en tid.

Kanske är det ändå så att entusiasmen för den förda socialdemokratiska politiken falnar… Även i de egna, innersta leden.

.

PS. Du kan läsa mer om sammanträdet på Vänsterpartiets hemsida.

Fullmäktige på onsdag (28/9)

25 september, 2016 2 kommentarer

fullmaktige2På onsdag har kommunfullmäktige i Vänersborg sammanträde.

Ledamöterna när säkert förhoppningar om att ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) ska kunna handskas bättre med klubban detta sammanträde än vid det förra – det extra sammanträdet den 13 september då fullmäktige diskuterade inriktningsmål. Den gången slutade det med att ordförande Ljunggren blev så förgrymmad att han avslutade sammanträdet i förtid med ett osedvanligt tungt klubbslag…

Fullmäktige har en hel del ärenden på dagordningen. Som vanligt.

skavenkartaÄntligen rör det på sig ute i Skaven och Öxnered. På onsdag ska fullmäktige godkänna ”Program för Detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered”. När programmet är antaget kan sedan arbetet med detaljplaner börja.

Som lekman ser programmet bra ut, men det brukar sådana här program och planer alltid göra. Ibland inser man i efterhand, oftast när någon berörd hör av sig, att det fanns oklarheter, svagheter och kanske till och med rena felaktigheter i planerna. Tyvärr hör sällan någon av sig före det att ärendet behandlas i fullmäktige. Men denna gång kanske det beror på att programmet är bra. Låt oss hoppas det.

tryckpressKommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att kommunens tryckeriverksamhet ska flyttas över från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden. Moderaterna Gunnar Lidell och Lena Eckerbom Wendel yrkade på återremiss i kommunstyrelsen och lär väl återkomma med samma yrkande på onsdag. Lidell och Eckerbom Wendel menar att man ska utreda om syftet med verksamheten är tryckeriverksamhet eller en arbetsmarknadsåtgärd innan beslut fattas.

Och det ligger nog en del i resonemanget. Men å andra sidan så har kommunen haft sitt tryckeri så länge de flesta av dagens politiker kan minnas, så det är nog inte så mycket att röra i.

flygplanFullmäktige ska också ta ett beslut om att Fyrstads flygplats, Trollhättan-Vänersborgs flygplats, är allmännyttig och därför kan ta emot kommunala bidrag. Det finns inget att erinra mot detta, men det hade varit på sin plats att Gläntegårds (V) och Frändelids (V) motion om en flygplatsutredning hade behandlats före detta ärende.

kunskapsforbundet_vastNYKunskapsförbundets Västs (KFV) delårsrapport ska behandlas. KFV har ju som bekant övertagit ansvaret för Trollhättans och Vänersborgs lag- och författningsstadgade skyldigheter och befogenheter gällande gymnasie- och vuxenutbildningar. Det kan förresten vara bra att ha i minnet när man diskuterar Vänersborgs engagemang i Nuntorp…

KFV har det inte speciellt lätt med ekonomin, framför allt är det språkintroduktionen som kostar, men jag tror fortfarande att förbundet har stora möjligheter att få till verksamheterna på ett bra sätt – både ekonomiskt och pedagogiskt. Jag vill i varje fall tro det. Även om jag hör signaler från elever som säger att de varken har lektioner, lärare eller arbetsuppgifter, utan mest går och drar på skolan (Birger Sjöberg). Eller åker hem…

Man ska väl inte sticka under stol med att jag också hör signaler om att inte heller samarbetet mellan Trollhättan och Vänersborg fungerar friktionsfritt.

motion2Det är en hel massa motioner som ska behandlas av fullmäktige på onsdag. Eller som ska framläggas.

Sverigedemokraternas Anders Strand har lagt en motion om att talartiden i fullmäktige ska begränsas. I motionen påstår Strand att långa anföranden:

”oftast handlar om upprepningar och formaliteter.”

Jag vet inte riktigt hur Strand lyssnar från sin plats i salen. Upprepningar och formaliteter har nog inget med anförandets längd att göra. Det finns långa ”bra” tal och det finns korta ”dåliga” tal.

Det blir hur som helst inga begränsningar i talartiden. Kommunallagen tillåter nämligen inte det, såvida inte partierna ingår en frivillig överenskommelse om begränsning. Vänsterpartiet gör inte det, Vänsterpartiet är mot begränsad talartid.

gymKommunstyrelsen är i sitt svar positiv till Frändelids (V) motion om utomhusgym i grön miljö. Även om motionen slår in öppna dörrar. Samhällsbyggnadsnämnden är nämligen redan på gång i sin planering att iordningsställa utomhusgym.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Åsa Olins (V) motion om att öppna ett sportotek. Sportotek innebär att kommunen kostnadsfritt ska låna ut sportutrustning till barn och ungdomar samt skolor. Verksamheten ska bedrivas avsportotek kultur- och fritidsnämnden i samverkan med de lokala idrottsföreningarna är det tänkt.

Det tror jag blir bra, att kunna utöva idrott ska inte vara en fråga om hur tjock plånbok en familj har. Det tycker nog hela fullmäktige, utom sverigedemokraterna då som reserverade sig i kommunstyrelsen.

frukost2Sedan kommer Adam Frändelid (V) tillbaka med en motion, en motion om avgiftsfri frukost i grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, liksom kommunstyrelsen, vill att fullmäktige avslår motionen.

Alla är överens om att det är viktigt att elever äter frukost, bland annat för skolresultaten, men nämnderna menar att det just nu inte finns pengar för detta. Nämnderna menar också, utifrån erfarenheter från andra kommuner, att det endast är en liten del av eleverna som utnyttjar erbjudandet och att det inte är de som egentligen är målgrupperna som gör det.

Det framförs också att det är vårdnadshavarnas ansvar att se till att deras barn äter frukost. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att alla elever som vistas på fritids redan nu erbjuds frukost.

Två motioner läggs fram nu på onsdag. Inte helt oväntat har Adam Frändelid skrivit en ny motion. Denna gång handlar det om att utreda förutsättningarna för att anlägga ytterligare en konstgräsplan inom centralorten. Självklart behövs det fler fotbollsplaner i Vänersborg. Det är inget att snacka om, även om jag tycker att nästa konstgräsplan ska ligga på Hallevi. Sedan skulle man väl kunna uttrycka det som så att Vänersborg ska anlägga så många planer som ekonomin tillåter…

motion5Sedan ska den historiska motionen om kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring läggas fram. Den var alltså historisk därför att motionen är skriven av en vänsterpartist och en moderat, Stefan Kärvling och Jonathan Axelsson. (Se ”V och M skriver gemensam motion”.)

Det blir nog en del frågor och interpellationer också. Lutz Rininsland (V) ska ställa minst en av varje, det vet jag. Några ledamöter ska också av olika skäl lämna sina uppdrag. Det kan t ex vara att man har flyttat till en annan kommun. Eller som en kristdemokrat skriver:

”Jag [är] numer partilös.”

NÄRF: Bo Carlssons (C) överklagan

2 september, 2016 Lämna en kommentar

BoCarlssonNarfVi är många som har väntat med spänning på vad Bo Carlsson (C) skulle skriva i sin överklagan till Förvaltningsrätten. Carlsson begärde ju den 18 juli förlängning av tidsfristen för att få möjlighet att i lugn och ro utveckla sina argument under sommaren. Tiden gick ut i onsdags och kl 17.51 samma dag skickade Carlsson in sin överklagan till Förvaltningsrätten i Göteborg. Således i allra sista stund.

narf_loggaDet gäller kommunfullmäktiges beslut den 22 juni 2016 att inte bevilja Bo Carlsson ansvarsfrihet för sin roll som ordförande i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) under 2015. Bo Carlsson anser att detta beslut är olagligt.

Bo Carlsson framförde några argument för överklagan i TTELA den 30 juni (se här) och sa då:

”Jag anser att jag har väldigt starka skäl.”

forvaltningsrattenOch vi har nog varit många som har väntat på de ”starka skäl” som Carlsson skulle framföra till Förvaltningsrätten – och som skulle bevisa att fullmäktiges beslut var olagligt. Det har ju faktiskt varit svårt för oss vanliga fullmäktigepolitiker att på egen hand upptäcka dessa ”starka skäl”. Vi har bara kunnat se hur Carlsson har misskött sitt ordförandeuppdrag…

argumentationBo Carlsson framför 6 argument till Förvaltningsrätten:

  1. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för NÄRF 2015.
  2. De andra ägarkommunerna, Trollhättans, Färgelandas och Melleruds kommuner, beviljade ansvarsfrihet.
  3. Vänersborgs kommun beviljade inte ansvarsfrihet till ordförande men till de andra ledamöterna i NÄRF:s direktion (”styrelse”).
  4. Direktionen tog itu med ekonomin när den fick läget klart för sig.
  5. Idag är NÄRF i ekonomisk balans.
  6. Handlingsprogrammet är nu klart för antagande.

Så det här var alltså Bo Carlssons ”starka skäl”…

12De två första argumenten kan Förvaltningsrätten direkt bortse ifrån. Carlsson utvecklar inte heller dessa argument på något sätt.

Vänersborgs fullmäktige har enligt Kommunallagen rätt att fatta ett eget, självständigt beslut, oavsett vad revisorerna skriver eller vad andra kommuner tycker. Dessutom var ledamöterna i kommunfullmäktige i Vänersborg, vågar jag påstå, oerhört väl inlästa och insatta i frågorna.

I en dom från Kammarrätten i Sundsvall (2015-07-10, mål nr 1862-14) klargörs vad som gäller:

”När revisionsberättelsen lagts fram för fullmäktige ska fullmäktige ta ställning till revisorernas förslag. Fullmäktige har en exklusiv rätt att besluta i frågan. Fullmäktiges beslut kan bli ett annat än revisorernas förslag.”

3Även det tredje argumentet kan Förvaltningsrätten bortse ifrån. Fullmäktige har enligt Kommunallagen rätt att pröva ansvarsfriheten individuellt. Bo Carlsson ”glömmer” också att nämna att vice ordförande i NÄRF, Monica Hanson (S, Trollhättan) tilldelades en varning av Vänersborgs fullmäktige. Det här utvecklades under domare_kort2fullmäktigedebatten och handlar helt enkelt om att ordförande har ett särskilt ansvar för verksamheten.

Bo Carlsson är som ordförande ytterst ansvarig för ledningen och styrningen av förbundet. Det är meningen att ordförande ska vara insatt i verksamheten och vara i regelbunden kontakt med de högre cheferna. Som i sin tur har skyldighet att rapportera till direktionens ordförande. Ordförande är också den som t ex fastställer dagordningen för direktionens sammanträden. Det ska han göra utifrån sina kunskaper om vad som sker inom förbundet och vad som är viktigt och nödvändigt att ta upp. För uppdraget som ordförande har Bo Carlsson för övrigt ett arvode på 51.030 kr om året.

enkelSedan kan jag inte riktigt förstå varför Bo Carlsson försöker göra andra ”medskyldiga” till förbundets bristande ledning och styrning. Skulle det vara någon ”tröst” för Carlsson om alla andra politiker i direktionen också hade nekats ansvarsfrihet?

Bo Carlsson utvecklar på sätt och vis det här argumentet. Carlsson skriver:

”Kan man bara kritisera ordföranden och inte övriga ledamöter när alla har samma information?”

Och det kan alltså fullmäktige. Dessutom far Carlsson med osanning – alla ledamöter hade inte samma information. Självklart inte, de båda ordförande deltar i möten, har kontakt med de högre cheferna, får telefonsamtal, mail etc kontinuerligt under veckorna.

lidell15Carlsson passar här också på att ge moderaterna en känga:

”Ingen anmärkning riktades mot fyra stycken av direktionens ledamöter, däribland Henrik Harlitz som är partikamrat med Gunnar Lidell som drev frågan att inte bevilja ordförande ansvarsfrihet i fullmäktige.”

Carlsson skriver det inte rent ut, men han antyder att frågan om ansvarsfrihet hade partipolitiska undertoner. Men moderaterna har ”bara” 10 mandat i fullmäktige. Fullmäktige hade inte kunnat besluta om att inte bevilja Carlsson ansvarsfrihet om inte också liberalerna, kristdemokraterna, vänsterpartiet, välfärdspartiet och sverigedemokraterna också hade röstat för det.

Eller menar Carlsson att dessa partier inte har något självständig politisk hållning, utan alltid röstar som Gunnar Lidell vill? Hade det varit på det sättet, så hade Carlsson inte varit med och styrt varken Vänersborg eller NÄRF…

4När det gäller den 4:e punkten (om ekonomin), så är Bo Carlssons beskrivning helt enkelt inte riktig. NÄRF:s presidium, eller direktionen, tog inte itu med ekonomin när signalerna om ett underskott först kom.

Redan den 9 juni 2015, när delårsrapporten från april 2015 med bokslutsprognos behandlades, slogs det larm om att NÄRF hade gjort ett underskott under årets fyra första månader med 628.000 kr. Dessutom beräknades underskottet för helåret bli 1,5 milj kr. Jag tror inte att det är alltför spekulativt eller konspiratoriskt att anta att Bo Carlsson hade fått kännedom om siffrorna åtminstone några veckor innan de presenterades för direktionen.

underskottPå sammanträdet den 9 juni så beslutade faktiskt direktionen, när den för första gången fick reda på det prognosticerade underskottet (1,5 milj kr), om:

”stor återhållsamhet”

Förhoppningsvis visste ekonomichefen och de andra cheferna, och anställda, vad ”stor återhållsamhet” innebar. Det finns dock ingen konkretisering i beslutet på vad detta innebar. Det var inte heller någon som fick ansvar för att verkställa det, kommunicera eller följa upp det. Det är faktiskt så att frågan om återhållsamhet inte behandlades i några av de följande sammanträdena under resten av året.

Den 28 september diskuterades förbundets delårsbokslut och den förväntade bokslutsprognosen, som nu prognosticerade ett underskott på 3 milj kr.

ansvar3I de förtroendevalda revisorernas yttrande över delårsrapporten sägs klart och tydligt att:

”Vi understryker att det är direktionens ansvar att fatta beslut och vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till de resurser som tilldelats och därmed uppnå en ekonomi i balans.”

Vad gjorde då direktionen med Bo Carlsson som ytterst ansvarig? Jo, direktionen fattade beslutet (28 september) att olika saker skulle ”ses över” och att:

eyes”presidiet, tillika utskottet (dvs Bo Carlsson och Monica Hanson; min anm) ska titta närmare på den ekonomiska situationen.”

Det fattades inga beslut om åtgärder eller något annat.

Bo Carlsson skriver till Förvaltningsrätten:

”På det ekonomiska planet tog vi itu med det när vi i direktionen fick läget klart för oss.”

Vilket han alltså inte gjorde… Men Carlsson räknar upp fem åtgärder i sin överklagan som ska visa hans handlingskraft. Som punkt 1 och 2 i denna uppräkning nämner han jultomteninvesteringsstopp och anställningsstopp. Vad Bo Carlsson inte nämner för Förvaltningsrätten är att dessa åtgärder vidtogs först den 21 december, drygt en vecka före årsskiftet…

Ur protokollet den 21 december:

”Direktionen beslutade om omedelbart investeringsstopp (utöver, det inom ordinarie verksamhet, nödvändiga säkerhetsmateriel). Direktionen beslutade om omedelbart anställningsstopp (vikarier, för att få hel styrka, får anställas).”

Åtgärderna var också, som synes, behäftade med vissa undantag…

Det tycks för mig som Bo Carlsson helt kallt försöker vilseleda Förvaltningsrätten i Göteborg…

De andra åtgärderna som enligt Carlssons överklagan vidtogs, ”översyn av våra försäkringar”, ”konsulthjälp, data” och ”konsulthjälp, löner och administration”, var av mindre ekonomisk betydelse. Dessutom hittar jag inte dessa åtgärder i något protokoll…

5Carlsson skriver också att idag är NÄRF i ekonomisk balans (punkt 5). Nu handlade ju ansvarsfriheten om 2015 och inte om 2016… För att uppnå ekonomisk balans för 2016 har NÄRF höjt medlemsavgiften för medlemskommunerna, dvs skattebetalarna i Vänersborg, Trollhättan, Färgelanda och Mellerud. De bidrar alltså med mer pengar till NÄRF i år än förra året. Den höjda medlemsavgiften innebär för NÄRF en inkomstförstärkning med 2,033 milj kr. Och det är tystnadju ett bekvämt sätt att få ordning på ekonomin…

Detta nämner inte Bo Carlsson till Förvaltningsrätten. Av någon anledning…

6Och som sista argument till Förvaltningsrätten anför Carlsson att handlingsprogrammet är klart för antagande. Nu ja, men ansvarsfriheten handlade om 2015 och inte 2016.

Det är lag på att ett handlingsprogram ska finnas – ”Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.” Det har tagit några år för NÄRF att utarbeta och anta ett sådant här handlingsprogram. Men visst, det är väl bra att det nu, 2016, har antagits.

illegalDet var argumenten i Bo Carlssons (C) överklagan till Förvaltningsrätten om varför kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja honom ansvarsfrihet var olagligt. Och jag kan väl tycka att Carlssons argumentation är lite tunn, förutom att den är vilseledande och inte helt i överensstämmelse med sanningen. Carlsson har ju haft ganska lång tid på sig att formulera överklagandet.

Till sist ser jag att två av de argument som Bo Carlsson framförde i TTELA den 30 juni (se här) inte finns med till Förvaltningsrätten. I TTELA stod det:

”Han påpekar att det finns kriterier för att inte få ansvarsfrihet, att en uppenbart och uppsåtligen ska ha gjort något för att skada verksamheten eller berika sig själv.”

tungKanske kan man undra varför Carlsson inte anförde dessa argument. De borde ju ur Carlssons synpunkt sett vara ganska tunga.

Nu tror jag inte att Förvaltningsrätten studerar de sakskäl som Bo Carlsson anger i sitt överklagande. Min erfarenhet av Förvaltningsrätten i sådan här frågor (och jag har personlig erfarenhet…) är att den bara tittar på det juridiska, dvs har kommunfullmäktige agerat enligt lagen när den inte beviljade Bo Carlsson ansvarsfrihet.

domOch det har Vänersborgs kommunfullmäktige gjort… Fullmäktige har agerat helt enligt Kommunallagen.

:

Tidigare bloggar om Bo Carlsson och ansvarsfriheten:

Kurt Karlssons (SD) överklagan avslås

30 augusti, 2016 Lämna en kommentar

kurt_karlsson15Kurt Karlsson och de andra sverigedemokraterna i fullmäktige lämnade in en motion till kommunfullmäktiges sammanträde i mars. Den handlade självklart om sverigedemokraternas favoritämne, flyktingar och invandring. Motionen hade rubriken ”Åldersbestämning av ensamkommande”.

Sverigedemokraterna yrkade i motionen att berörd förvaltning skulle genomföra en noggrann åldersutredning, om det fanns en tvekan om de ensamkommandes ålder. Det var en motion som i vanlig ordning andades främlingsfientlighet. De ensamkommande benämndes i Kurt Karlssons anda som ”ynglingar”. Det skrevs också om att hemmen för de ensamkommande var okontrollerbara och drevs i industriell form.

De flesta i fullmäktige betraktade nog motionen som både pinsam och främlingsfientlig. Det gjorde jag också och det gör jag alltjämt.

ljunggren_ordfMotionen ”behandlades” den 23 mars.

Fullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) beslutade själv, utan att tillfråga fullmäktige, att motionen inte skulle få tas upp till behandling.

Ordförande Lars-Göran Ljunggren:

”… [motionen] kommer inte att få föredras. Skälet är att detta är utanför kommunens kompetensområde. Och därför så läggs den åt sidan.”

forvaltningsrattenKurt Karlsson överklagade (begärde laglighetsprövning) Ljunggrens beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg. Vilket Karlsson framförde redan under sammanträdet för övrigt. Karlsson ville naturligtvis, förutsätter jag, att motionen skulle behandlas som alla andra motioner, dvs att Karlsson skulle få föredra motionen för fullmäktige och att motionen sedan skulle remitteras till berörda nämnder.

domNu har domen från Förvaltningsrätten kommit:

”Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.”

Kurt Karlssons förlorade alltså.

Skälen för Förvaltningsrättens dom är intressanta.

kommunallagenFörvaltningsrätten utgår framför allt från Kommunallagens 5 Kap 45 §:

Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå skall läggas fram.”

Rätten menar först att ordförande faktiskt får vägra att lägga fram förslag, om ordförande anser att de strider mot t ex en lag. Och så står det ju faktiskt i den första meningen.

Men sedan då…?votering3

”Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå skall läggas fram.”

Fullmäktige kan alltså rösta ner ordförande, dvs en ledamot kan begära att frågan ställs under proposition. Det säger paragrafens andra mening. Och det är mycket tydligt skrivet i lagen.

Ordförande Ljunggren ställde aldrig frågan till fullmäktige om motionen ändå skulle få behandlas. Och vad säger Förvaltningsrätten om det? Var inte det ett ”brott” mot Kommunallagen?

Förvaltningsrätten skriver:

protokoll”Av de protokollsutdrag som finns i målet framgår inte att han (Kurt Karlsson; min anm) har yrkat att motionen ändå skulle behandlas. Det framgår inte heller att han skulle ha begärt ordet och inte ha fått det.”

Vänersborgs kommun skriver bara beslutsprotokoll. Därför är protokollen mycket knapphändiga när det gäller vad som sägs och diskuteras. Så här står det i protokollet om behandlingen av Karlssons motion:

”Ordföranden beslutar att motionen inte ska tas upp till behandling i Kommunfullmäktige med hänvisning till att frågan är en statlig angelägenhet och ligger utanför den kommunala kompetensen.”

kassettbandKurt Karlsson begärde ordet. Det framgår av ljudinspelningen från sammanträdet. Det hörs dock inte vad Karlsson säger, Karlsson har nämligen en ovana att ibland prata från sin plats i sessionssalen utan att sätta på mikrofonen. Men man förstår det genom att ordförande Ljunggren säger:

”Då måste det vara en ordningsfråga du ställer nu.”

Kurt Karlsson begärde alltså ordet, även om det inte framgår av protokollet. Här har Förvaltningsrätten fel. Fast det kunde rätten naturligtvis inte veta. Rätten har inte lyssnat på ljudinspelningen.

karvlingKurt Karlsson får alltså ordet, men ordförande gör ”ordet” till en ordningsfråga. Och här har jag en känsla av att ordförande gör fel. Kommunallagen ger faktiskt Karlsson rätt att lägga ett yrkande om att fullmäktige ska rösta om motionen ska behandlas. Men yrkanden kan man inte framföra i en ordningsfråga.

När Kurt Karlsson får ordet, i ordningsfrågan, så sätter han faktiskt på mikrofonen. Karlsson berättar att i Sollefteå så har kommunen gjort ”åldersbestämningar” och så avslutar han med:

”Det här är fel och det kommer jag att klaga på.”

moment22Kurt Karlsson fråntogs alltså, så vitt jag kan bedöma, rätten att lägga det yrkande som Förvaltningsrätten efterlyser i och med att ordförande ”gjorde om” hans begäran att få ordet till en ordningsfråga. Ett slags moment 22.

Och i och med att inget yrkande fanns, så skriver Förvaltningsrätten vidare i sin motivering till domen:

”Detta innebär att det saknas ett fullmäktigebeslut som är möjligt att överklaga. Det finns endast ett ordförandebeslut som inte är möjligt att överklaga.”

Och igen, Kurt Karlsson fick dels inte lägga fram något yrkande för ordförande och dels så antecknas inte sådana här diskussioner, och t ex vem som begär ordet, i protokollet.

domare_kortOch på denna grund dömer Förvaltningsrätten till Kurt Karlssons nackdel:

”Vad Kurt Karlsson har anfört visar därmed inte att beslutet är överklagbart… Överklagandet ska därför avvisas.”

Kurt Karlssons överklagande avvisas alltså av Förvaltningsrätten av formella skäl och inte av att ämnet för motionen låg utanför kommunens kompetensområde.

mikrofonKanske Kurt Karlsson (SD) kan dra lärdom av Förvaltningsrättens dom, t ex att han alltid ska sätta på mikrofonen när han pratar från sin plats i sessionssalen… Och att han också bör vara fullständigare i sin skrivning till Förvaltningsrätten när han överklagar.

Kan kommunen lära sig något då? Ja, kanske att det inte alltid är så bra med att protokollen enbart är beslutsprotokoll…

För övrigt har jag inga som helst sympatier för innehållet i sverigedemokraten Kurt Karlssons mfl motion, eller för Kurt Karlssons och sverigedemokraternas åsikter överhuvudtaget. (Det tror jag att alla politiskt intresserade vet.) Men jag anser å andra sidan att det ska finnas tydliga och klara regler för hur ett sammanträde ska och får genomföras och min känsla här är att Kommunallagen inte har följts till punkt och pricka.

%d bloggare gillar detta: