Arkiv

Archive for december, 2014

KS 17/12: Gågatan och ombud (2)

16 december, 2014 1 kommentar

Imorgon sammanträder, som sagt, kommunstyrelsen för sista gången detta år och denna mandatperiod. Igår skrev jag om två frågor som kommunstyrelsen ska behandla (se här), idag skriver jag om ytterligare två.

glastak_umeaDen 24 april i år publicerade jag en bild i Facebookgruppen ”Innerst inne är vi alla vänersborgare”. Det var ett foto på ett glastak över en gågata någonstans i Sverige. (Jag tror att bilden var från Umeå.) Min tanke var att det kunde vara kul och intressant att få lite synpunkter från vänersborgarna – var detta, eller något liknande, något de kunde tänka sig på gågatan i Vänersborg?

Det blev en del diskussioner och jag fick många synpunkter. Det blev dock inte någon blogg i ämnet…

En månad efter mitt inlägg på Facebook, den 21 maj, så lämnade folkpartiet som av en händelse in en motion om att ”väderskydda delar av gågatan”… Och det var ju bra. Ju fler som tycker att det är viktigt att skapa ett attraktivt centrum till gagn för både folk och framför allt handel, desto bättre.

I motionen från folkpartiet, som alltså ska behandlas av kommunstyrelsen imorgon, så lyder att-satsen, som alla motioner ska ha:

”Vänersborgs kommun utreder tillsammans med centrumföreningen att kunna bygga väderskyddade tak över gågatan (Edsvägen). Tanken är att dom skall gå längs sidorna från Södergatan till Sundsgatan (gågatukrysset) från Sundsgatan till Kungsgatan. halka2Höger och vänster sida.”

Det är i och för sig lite förvånande att de folkpartistiska motionsskrivarna har missat namnet på gågatan och skriver Edsvägen i stället för Edsgatan… Men annars är det bra.

Samhällsbyggnadsnämnden, som har haft motionen på remiss, är positiv. Och det är kommunstyrelseförvaltningen också. Den föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen. Det betyder att en utredning ska ske i frågan.

Samhällsbyggnadsnämnden skriver dock i sitt remissvar, och det tycks kommunstyrelseförvaltningen hålla med om, att

”finansieringen ska belasta fastighetsägarna.”

Det kan väl tyckas lite snålt. När kommunen betalar 33 milj kr för bad och bandy i år (se min förra blogg), så skulle väl åtminstone någon miljon kunna avvaras till att göra gågatan ”vädersäker” och attraktiv. Jag menar, centrum betyder, eller borde betyda, massor för alla vänersborgare. Inte bara fastighetsägarna. (Och om inte fastighetsägarna vill eller anser sig ha råd…?)

ombudDen 5 juni i år lämnade jag in en motion angående inrättande av en tjänst som invånarombud. (Du kan läsa hela motionen här.) Motionen ska också behandlas på morgondagens sammanträde med kommunstyrelsen.

Motionen handlade om att kommunen borde inrätta en tjänst som kunde ge ett oberoende stöd till de kommuninvånare som så önskade. Invånarombudet skulle kunna hjälpa invånarna att fylla i blanketter, överklaga avslagsbeslut eller andra kommunala beslut, förstå regelverk, använda sig av lagar, få hjälp med skrivelser, yttra sig om grannens bygglovsärende osv. Eller helt enkelt vara en person som man kunde framföra synpunkter och klagomål till. Invånarombudet skulle vara fri i sitt förhållande till kommunen.

Beslutsförslaget till kommunstyrelsen är att avslå motionen. Kommunjuristen har skrivit lagbokenen utförlig och genomarbetad motivering till varför.

Slutsatsen av kommunjuristens resonemang är väl egentligen att allt det jag efterfrågar i motionen regleras i lagen, främst Förvaltningslagen, och att det redan finns tillgängligt och genomfört för vänersborgarna.

odmjukKommunen skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till den som så önskar. Kommunen skall ta emot besök och telefonsamtal. Kommunen skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Kommunen skall inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter. Kommunen skall se till att ärenden är ordentligt utredda. Kommunen skall föra utredningar framåt. Kommunen skall se till att nödvändigt material tillförs ärenden. Kommunen skall upplysa om hur beslut överklagas.

Och kommunens allmänna serviceskyldighet gäller både vid handläggning av ärenden och kommunens faktiska handlande.

Kommunjuristen ger också ett exempel på när serviceskyldigheten går ett steg längre:

”Serviceplikten … stannar inte vid vad som faktiskt efterfrågats utan gäller oberoende av om någon viss information begärts. I ett fall där en person exempelvis avser att anlägga en enskild avloppsanläggning och ansöker om tillstånd … åligger det kommunen att upplysa sökanden om vilka uppgifter som krävs för att ansökan ska kunna bifallas. Enskilda har rätt att erhålla stöd med hur blanketter ska fyllas i eller hur en ansökan ska göras.”

sakligDet som begränsar serviceskyldigheten, skriver kommunjuristen i sitt svar på motionen, är att kommunen måste tänka på att upprätthålla objektivitet och opartiskhet. Det kan gälla fall där t ex två kommuninvånare har olika åsikter och intressen.

Motionen slår alltså, enligt kommunjuristen, egentligen in öppna dörrar. Och jag kan väl på sätt och vis hålla med. På sätt och vis…

Fungerar det som kommunjuristen säger att det ska fungera i Vänersborgs kommun, så behövs det inget invånarombud!

Men fungerar det så?

Kommunjuristen skickar med en brasklapp:

”Beklagligtvis når kommunen i vissa fall inte alltid upp till sina förpliktelser ifråga om service och utredning.”

Hmmm…

utbild_serviceMen det här är något som kommunen arbetar med:

”Utbildningsinsatser och arbete med bemötande är en angelägen uppgift parallellt med lagstiftningen. Vänersborgs kommun har flera pågående projekt med ambitionen att stärka serviceandan inom förvaltningarna och göra information mer lättillgänglig för kommuninvånarna.”

Vi hoppas att utbildningsinsatserna och arbetet för övrigt ger resultat överallt och att kommunen verkligen lever upp till lagtexterna och sina egna strävanden alltid. (För rättvisans skull – min erfarenhet är att kommunen sköter sina skyldigheter i 99 av 100 fall! Minst.)

Men. Om inte kommuninvånarna är nöjda med kommunens service, så måste de klaga – lämpligtvis hos typ någon chef…

Eller politiker…

KS 17/12: BAD! BAD! BADEN!

15 december, 2014 2 kommentarer

Det politiska året 2014 lackar mot sitt slut. Det har varit ett händelserikt år – med två val och ett utlyst nyval. (Vilket dock kan ske formellt först den 29 december. Rätt ska vara rätt…)

exhausted2För vissa i Vänersborgs kommun är det politiska året redan slut, t ex för undertecknad. Inga fler sammanträden, möten eller diskussioner. Bara vila… Tja, lite bloggande kan man väl i och för sig tänka sig… För andra väntar ytterligare några sammanträden innan julen och det nya året kan firas. Gunnar Lidell (M), till exempel, ska leda sitt sista sammanträde med kommunstyrelsen på onsdag och Tove af Geijerstam (FP) ska leda sitt sista med socialnämnden på torsdag. Även Kunskapsförbundet Väst har sammanträde i veckan. (Se Lutz Rininslands blogg.)

På kommunstyrelsens möte på onsdag ska en hel del intressanta frågor upp på bordet.simskola2 Ärende 6 heter:

”Frågan om organisatorisk tillhörighet för Brålandabadet och Hallevibadet”.

För några veckor sedan beskrev jag alla märkliga turer kring Brålanda- och Hallevibaden (se här). Nu är kommunen tillbaka till ruta 1…

Beslutsförslaget i kommunstyrelsen lyder nämligen:

”Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda fråga om upphandling av verksamhet vid Brålandabadet respektive Hallevibadet. Kommunstyrelsen beslutar vidare uppmana Kultur- och fritidsnämnden att genomföra en upphandling.”

Jag är inte riktigt säker på hur utredningen om upphandlingen hänger ihop med själva upphandlingen, för uppenbarligen ska själva upphandlingen starta innan utredningen om upphandlingen är påbörjad eller avslutad. Syftet med utredningen om upphandlingen framgår inte heller av handlingarna… Faktiskt inte på något sätt.

Det är inte alltid så lätt att förstå logiken bakom de politiska turerna i Vänersborg…

Och att ärendet fortfarande går under beteckningen ”frågan om organisatorisk tillhörighet” är en gåta. ”Frågan om organisatorisk tillhörighet” tycks vara överspelad för länge sedan – i varje fall för denna gång…

squareSom sagt, ruta ett…

Kommunen och Per-Olof Johansson har kommit överens om att Johansson får fortsätta att arrendera Hallevibadet till den 30 april 2015. Brålandabadet däremot, det ska ut på upphandling så snart som möjligt. Vilket dock inte kan ske förrän efter årsskiftet. Det är ju den nybildade Kultur- och Fritidsnämnden som ska ta över ansvaret från Barn och Ungdom.

Ingen vet när upphandlingen av Brålandabadet kommer att starta. Men en sak kan man time_runningoutvara säker på, det kommer återigen att innebära tidsnöd för den som ska arrendera Brålandabadet. Det tar tid att ordna t ex utbildade simskolelärare för simskolan och att styra upp simundervisningen i några skolor under våren… Dessutom kanske badet behöver rustas upp, reparationer ske osv. Och sådant görs inte i en handvändning. Samtidigt måste det vara klart i tid – i varje fall om arrendatorn ska veta om badet överhuvudtaget kan hållas öppet eller inte i sommar.

bralandabadSimundervisningen för skolorna ska Annelie Andersson hålla i, men om hon får arrendera badet vet ingen än. Det ska ju ut på anbud. Så småningom…

Och hur det går med simundervisningen i skolan om Annelie inte får arrendet, det vet heller ingen… Än.

Och hur anbudet ska se ut, det vet ju inte heller någon… Det ska Kultur- och Fritidsnämnden ta tag i. Så småningom. Ska arrendetiden löpa på ett år som vanligt? Och så ska samma historia som den vi sett i år upprepas igen… Eller tar kommunen sitt förnuft till fånga och arrenderar ut badet på ett flerårskontrakt, typ tre eller fem år?

Badärendet ska för övrigt inte till kommunfullmäktige utan kommunstyrelsens ord är kommunens sista ord i frågan. Förutom att det då är Kultur- och Fritidsnämnden som ska ordna ”det praktiska”.

vattenpalatsetloggaSom av en händelse så ska kommunstyrelsen också ta upp Vattenpalatset på onsdag. Vattenpalatset Vänerparken AB som Gunnar Lidell (M) tyckte kunde ta över ansvaret för Brålanda- och Hallevibaden tidigare i år. Men som det inte blev något av. Och det kanske var tur det…

Beslutsförslaget som kommunstyrelsen ska ta ställning till på onsdag lyder:

”Kommunstyrelsen fastställer preliminärt förlustbidrag för 2015 till 7.384 Tkr. Finansiering kan ske inom ramen för kommunstyrelsens budget för 2015.”

Vattenpalatset Vänerparken AB kostar alltså kommunen över 7 miljoner kr i år. Det är mycket pengar… Väldigt mycket pengar… (Och vad jag förstår, så har det varit så år efter år… I varje fall omkring 4-5 milj.)

fingrar_syltburkArenan kostade ungefär 26 milj kr år 2014 och Vattenpalatset över 7 milj. Det betyder att kommunen i år betalar 33 milj kr för bad och bandy… (Och som av en händelse har vårt gamle socialdemokratiske kommunalråd S Anders Larson haft både en och två fingrar med i båda ”affärerna”…)

33 milj kr… Medan det saknas resurser i både förskolor och grundskolor…

Kanske är det värt att lägga så många miljoner på bandy och bad, kanske inte. Det råder väl delade meningar om detta. Men det diskuteras inte bland politikerna. Pengarna till Vattenpalatset och arenan tas helt enkelt för givna. Och det gör mig lite betänksam…

Snällt sagt.

Kategorier:bad, Brålanda, Hallevi

Är Sverigedemokraterna fascister?

13 december, 2014 4 kommentarer

sd_princippro2011_3Under de senaste veckorna har det debatterats flitigt om huruvida Sverigedemokraterna är fascister eller inte. Vi har hört hur både finansminister Magdalena Andersson och statsminister Stefan Löfven har hävdat att Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt parti.

Det är väl egentligen inte det viktigaste hur man benämner Sverigedemokraterna eller vilken etikett man ska använda. Det är självklart politikens innehåll som är det väsentliga. Och det är just det som jag tänkte titta närmare på i denna blogg – i vilken ideologisk tradition hittar vi de idéer som återfinns i Sverigedemokraterna.fasces Och som ger den praktiska politiken dess innehåll.

Sverigedemokraterna själva förnekar naturligtvis att de skulle vara ett fascistiskt parti. Men vad annat kan de göra? Ordet fascism är fortfarande mycket negativt laddat efter allt som hände i trettiotalets Europa. Det är inte många i Sverige som skulle rösta på ett öppet fascistiskt parti. Så det är klart att de som är fascister inte kallar sig fascister. Även om de skulle vara det.

Som jag ser det så är inte heller Sverigedemokraterna ett fascistiskt parti i den klassiska bemärkelsen. Den klassiska fascismen, t ex i Italien och Tyskland på 20- och 30-talen, syftade till att kuva arbetarrörelsen och demokratin. Den bar på idéer om styrkans och våldets rätt, ledarvälde, avsky mot demokrati, för ideal som militarism och diktatur.

De här typiskt fascistiska idéerna hittar man inte hos Sverigedemokraterna, som parti. Och de allra flesta av Sverigedemokraternas egna medlemmar och väljare anser sig inte heller vara fascister.

Det är viktigt att inte göra det alltför enkelt för sig när man ska analysera Sverigedemokraterna och enbart ta enskilda exempel på sverigedemokrater som uttalar sig extremt (även om de är många) eller som springer omkring med järnrör på gatorna. Naturligtvis är inte sådant ointressant (särskilt inte om det är riksdagsmän det handlar om), men det är viktigare att se hur Sverigedemokraterna själva definierar sitt eget parti.

sd_princippro2011_2För att få reda på vilken typ av parti Sverigedemokraterna är bör man använda sig av partiets officiella dokument, dokument som definierar partiets idéer och som är fattade i demokratisk ordning i partiet självt. Ett sådant dokument, kanske det viktigaste, är Sverigedemokraternas Principprogram från 2011.

När jag började studera Principprogrammet, så insåg jag ganska snabbt, som jag redan har nämnt, att programmet inte beskrev ett fascistiskt parti i den klassiska meningen. Men istället syntes starka influenser från den franske filosofen Alain de Benoist.

Alain de Benoist har fört fram tankar som ligger till grund för den rörelse som brukar kallas den nya högern. Eller på franska: Nouvelle Droite. De här tankarna och den här rörelsen har av många kallats nyfascism.

Och det är ingen överdrift att kalla det så. Likheterna med traditionell fascism är stora. Ändå är det inte samma sak. Det finns också många olikheter.

Historikern och journalisten Henrik Arnstad, som inte är speciellt populär bland Sverigedemokraterna, har sammanfattat nyfascismens idéer i fyra grundläggande tankar.

 • Idén om det etniskt homogena samhället
 • Idén om det ”organiska samhället”
 • Idén om den nationella kulturen
 • Idén om att de europeiska kulturerna befinner sig inför ett akut hot av multikulturalism och multietnicitet

Denna sammanfattning av den nya högerns/nyfascismens idéer har jag funnit mycket träffande och adekvata. Och dessa nyfascistiska tankar tyckte jag mig snabbt hitta i Sverigedemokraternas Principprogram….

Allt det kursiva nedan är direkt hämtat från Sverigedemokraternas Principprogram 2011.

Avgör själva…

punkt3Idén om det etniskt homogena samhället.

”Sverigedemokraterna ser nationen som den viktigaste, äldsta och mest naturliga mänskliga gemenskapen efter familjen.
Sverigedemokraterna [ser] nationalismen som det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet.
Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.
Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.
Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar.
Invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet.
Därför förespråkar vi en modell med gästarbetare, där utländsk arbetskraft kan få tillfälligt uppehållstillstånd knutet till arbetsmarknadens behov.”

punkt3Idén om det ”organiska samhället”.

”Den nationella samhörigheten binder samman nationens medlemmar över tid och rum och skapar band mellan de döda, levande och ofödda generationerna liksom mellan unga och gamla, olika samhällsklasser, politiska läger och geografiska regioner.
Ett varsamt framåtskridande i form av förändringar i små steg och ett bejakande av tidigare generationers samlade erfarenheter och förnuft är det bästa sättet att nå goda resultat.”

punkt3Idén om den nationella kulturen.

”Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati.
Det som vi primärt inriktar oss på att bevara är dock sådant som vi betraktar som tillhörande kärnan i den svenska kulturen. Till denna kärna räknar vi i första hand sådana företeelser som i särskilt hög utsträckning har präglat vår samhällsutveckling, har en djup förankring i den svenska historien, har en stor utbredning bland tidigare och/eller nu levande svenskar, har en stark symbolisk betydelse för den svenska identitet eller på något sätt är unikt för den svenska nationen.
Invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen.”

punkt3Idén om att de europeiska kulturerna befinner sig inför ett akut hot av multikulturalism och multietnicitet.

”Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem.
Det är uppenbart så att vissa kulturer är bättre än andra på att slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter, skapa demokrati och materiellt välstånd, god sjukvård, hög utbildningsnivå och likhet inför lagen.
Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.”

Dessa citat är bara ett plock. Det finns fler i samma ”anda”.

SDJag tycker inte att det är den minsta tvekan om att Sverigedemokraternas Principprogram är mycket starkt inspirerat av de nyfascistiska idéerna. Enligt den definition som jag här har gett begreppet. Ja, Principprogrammet genomsyras så starkt av de nyfascistiska idéerna att det enligt min mening inte råder någon som helst tvekan om att Sverigedemokraterna går att karaktärisera som ett nyfascistiskt parti.

Och ärligt talat, det är en slutsats som jag själv faktiskt blev förvånad över att jag skulle dra. Det fanns inte alls någon sådan tanke innan jag började läsa i programmet. (Jag trodde att Sverigedemokraterna aktade sig för att likna sådana idéer, i varje fall så uttalat…)

Till sist.

Jag menar inte med denna blogg att man ska springa runt och skrika nyfascist åt de 800.000 svenska medborgare som röstade på Sverigedemokraterna. Eller att man inte ska debattera med Sverigedemokraterna. Eller att man ska motarbeta Sverigedemokraterna med odemokratiska metoder.

Det har de ”etablerade” partierna gjort under 10 år och Sverigedemokraterna har bara blivit större och större…

Men det får jag återkomma till.

Kategorier:SD Etiketter:, ,

Kommunfullmäktige 10 dec 2014

10 december, 2014 2 kommentarer

nobel9_00Idag – på självaste Nobeldagen – hade kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för 2014… Och sammanträdet började redan kl 09.00.

Anledningen till den tidiga starten var säkerligen att ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) trodde att valen till alla nämnder och styrelser skulle dra ut på tiden. Men farhågorna kom på skam. Valen genomfördes nästan helt smärtfritt.

Kommunens valberedning hade förberett det mesta. Ledamöterna och ersättarna hade redan utsetts, det var i stort sett bara för fullmäktige att rösta igenom förslagen. Det blev möjligt för att de stora S- och M-blocken hade accepterat att fördela platserna enligt proportionella principer, dvs att partierna fick de ledamöter de hade rätt till enligt valresultatet. Det hade annars blivit ett väldigt trixande med omröstningar, slutna val och rösträkningar innan allt hade blivit klart. Det var detta Ljunggren hade befarat. Men nu slapp vi det.

Och då kom också alla illasinnade rykten, som vissa politiker har spridit på Facebook om allehanda överenskommelser mellan olika partier, på skam…

Sverigedemokraterna har denna mandatperiod fått plats i alla nämnder med 7 ledamöter eller fler. Det är väl den stora nyheten. Men det är så, tyvärr, som vänersborgarna ville ha det i valet.

lottningNär det gällde kommunstyrelsen blev det en lottning mellan det moderata blocket, dvs minialliansen, och Sverigedemokraterna. Denna lott vann Sverigedemokraterna och får därför två ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen.

Vid lottningen till ersättarplatsen i kommunstyrelsen vann däremot moderaterna. Dock inte utan protester från Kurt Karlsson (SD). Karlsson ansåg att ordförande vid denna lottning gjorde fel, eftersom Ljunggren, när han stoppade i den sista valsedeln, inte tog handen ur urnan innan han drog lappen.

Jag tror inte för ett ögonblick att ordförande Ljunggren ”fuskade”, då hade inte en Sverigedemokrat blivit lottad till den ordinarie platsen, men Kurt Karlsson hade faktiskt rätt i sin observation. Justerare Lena Eckerbom Wendel (M) försäkrade dock att lapparna var släppta till botten, och blandade, innan ordförande drog lappen.

Det är synnerligen anmärkningsvärt att Kurt Karlsson verkligen trodde att ordförande Ljunggren fuskade. Särskilt som Kurt Karlsson för bara några veckor röstade fram Ljunggren som ordförande… Det förtroendet tog tydligen snabbt slut. Antagligen är det ömsesidigt….

Följden av lottningen blev att Cecilia Skenhall (SD) inte blev ersättare i kommunstyrelsen. Och på grund av lite rockader i den moderata listan (eftersom de förlorade lottningen om den ordinarie platsen) blev konsekvensen också att den unge dalsländske politikern Filip Jacobsson (M) miste sin plats.

kurt_karlssonKurt Karlsson återfinns för övrigt i hela fem nämnder (kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kunskapsförbundet Väst samt kultur- och fritidsnämnden). Och det är i minst fem nämnder för mycket… Men jag tror minsann att Kurt Karlsson har planer på att bli yrkespolitiker…  Eller också är han redan det… Kurt Karlsson har väl diverse uppdrag i regionen också…?

Vilka som i övrigt blev utsedda till ordförandeposterna har jag redan redogjort för (se här) och också Barn- och Utbildningsnämndens ledamöter (se här). Resten av ledamöterna lär hamna på kommunens hemsida inom kort.

Det blev för övrigt också en lottning om den sista platsen som nämndeman i tingsrätten mellan S, SD och VFP. Den lotten vann Välfärdspartiet. Och i tingsrätten, om något, så var det väl skönt att det åtminstone blev en sverigedemokrat mindre…

Efter alla val så började det egentliga sammanträdet. Först ut på dagordningen var ett beslut om inrättande av en ny förvaltningsorganisation och budget för den nya kultur- och fritidsnämnden samt nytt reglemente. Även Barn- och Utbildningsnämnden fick ett nytt reglemente.isetorpkf

Lutz Rininsland påpekade mycket riktigt att den förra kulturnämnden har kämpat med underskott och försök till besparingar under 2014 och att arena-fritid, som låg på den gamla barn- och ungdomsnämnden, har gått med underskott i många år. Den nya nämnden är med andra ord underbudgeterad från start. Det blir något att bita i för nämndens nye ordförande Marika Isetorp (MP). Som för övrigt var på ett strålande humör idag.  ;)

kunskapsforbundet_vastNYTre ärenden handlade om Kunskapsförbundet Väst. Här blev det en del diskussion.

Lutz Rininsland (V), som var flitig i elden, som vanligt, påpekade att revisorerna från PWC hade riktat följande kritik:

”Vi ifrågasätter lämpligheten av och om det är formellt korrekt utifrån kommunallagen att direktionen beslutat underbalansera budgeten för 2014 med hänvisning till ägarsamrådets medgivande om ett underskott med 10 mkr. Respektive medlems fullmäktige och direktionen borde istället beslutat om en utökad budgetram med motsvarande belopp. Vi har också observerat att § 2 i gällande reglemente för direktionen och § 11 i förbundsordningen är otydliga och delvis motstridiga i bl a denna fråga.”

”ifrågasätter … utifrån kommunallagen”… Det är tufft! I beslutsförslaget ”struntade” kommunstyrelsen, och kommunfullmäktige, i detta – och beslutade bara:

”Kommunfullmäktige noterar revisorernas utlåtande och lägger detsamma till handlingarna.”

Så var det med det. Rininsland var inte nöjd. Fast Henrik Josten (M), som meddelande att han till viss del instämde med Rininsland, menade att detta diskuteras och att man har kommit en bit på vägen.

niklascNär revisorernas rapport behandlades gjorde Kurt Karlsson (SD) bort sig. Igen. Kurt Karlsson började prata om ”invandringsproblemet”. Han tillrättavisades av ordförande Niklas Claesson (M), som för tillfället hade tagit över ordförandeklubban, och ombads att hålla sig till ämnet. Kurt Karlsson fortsatte emellertid i samma stil… Och då bröt ordförande Claesson helt enkelt Kurt Karlsson och gav ordet till näste talare…

Rininsland upplyste Kurt Karlsson att regeringen hade utlovat mer pengar till vuxenutbildningen, men att bland annat Sverigedemokraterna hade röstat ner detta i riksdagen. Då betackade sig Kurt Karlsson för Rininslands inlägg och tyckte att Rininsland körde med en besserwissermetod…

Det tycker nog Kurt Karlsson om alla som försöker upplysa honom om fakta… Och det är det många som försöker göra… Av helt naturliga skäl…

pengapaseDe två andra ärendena om Kunskapsförbundet handlade om att förbundet begärde ägartillskott. Det behövs helt enkelt mer pengar till gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen. Kommunstyrelsen menade att detta:

”får hänskjutas till bokslutet för år 2014.”

Tvärtemot vad revisorerna anser.

Men enligt det sk konsortialavtalet som styr Kunskapsförbundets verksamhet så ska det tydligen hanteras på detta sätt.

Rininsland var kritisk. Det betyder ju i princip att kommunfullmäktige inte ska bry sig, inte prata om detta. Och så ska en politisk ledning inte fungera. Tyckte Rininsland, men satte sin förhoppning till att det ur en motion, som han har skrivit i frågan, ska komma något bättre. Det tycktes också som om Gunnar Lidell (M) nästan utlovade en förändring och förbättring. Så småningom.

Kurt Karlsson var aktiv. Han gick återigen upp i talarstolen. Kurt Karlsson ville ha en förklaring till beslutsformuleringarna.

”Jag är ödmjuk i min okunskap.”

Sa Kurt Karlsson. Tja…

Rininsland förklarade.

Kurt Karlsson förstod ändå inte:

”Kan inte kommunstyrelsen formulera sig på ett bättre sätt? Jag efterfrågar en klarare skrivning. Jag vill ha en kortare skriven förklaring.”

Gunnar Lidell (M) blev lite trött:

”Jag förstår inte vad Kurt inte förstår.”

Till slut verkade Anders Strand, också Sverigedemokraterna, ha fått nog. När ägartillskottet till Kunskapsförbundet angående språkintroduktion behandlades, så gick Strand upp till talarstolen och sa, kort och koncist:

”Självklart att de som flyttar till kommunen ska få den utbildning som krävs. Bifall till kommunstyrelsens förslag.”

Från och med årsskiftet sitter Kurt Karlsson i Kunskapsförbundet Väst…

question_mark2Det kan noteras att till och med detta ärende, ärende 10, så hade (förutom valberedningens ordförande, som läste upp de föreslagna namnen) inte en enda socialdemokrat eller centerpartist varit uppe i talarstolen! Och det är de som styr kommunen! Anmärkningsvärt.

Efter lunchen var det dags för två ärenden där Kurt Karlsson (fortfarande SD) återigen vädrade morgonluft:

 • ”Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
 • Överenskommelse om mottagande av barn utan legal vårdnadshavare”

På den första punkten gick Kurt Karlsson upp och sa:

”Alla asylsökande kommer att bli ett stort problem framöver.”

Rininsland tyckte att Kurt hade glidit på flera bananer på en gång. Frågan handlade om de som redan hade uppehållstillstånd.

toveafGTove af Geijerstam (FP) gav Kurt Karlsson lite fakta:

”Ärendet handlar om kommunens möjlighet att planera. Ju bättre avtalet avspeglar verkligheten, desto mer pengar får verksamheten från början. För de som kommer utanför avtalet måste pengar ansökas i efterhand. SD eftersträvar kaos.”

Kurt Karlsson tyckte inte om att folk påpekade att han var dåligt påläst. Det finns dock ett sätt att slippa sådana här kommentarer  – att läsa på lite bättre…

Men Kurt Karlsson gav sig inte. Han vädrade ganska unkna åsikter, som han brukar göra:

”Det är en alldeles för hög invandring. Alldeles för många kommer hit. Man undrar varför Sverige har sådan dragningskraft. … Svaret är självklart, vi erbjuder den bästa tryggheten och standarden.”

Och så avslutade Kurt Karlsson:

”Allmänheten frågar sig hur långt vi ska sträcka oss i överdriven humanitet.”

Kurt Karlsson måste lära sig vilka frågor som beslutas av riksdagen och vilka som kommunen bestämmer i. Men det här sista uttalandet upprörde många. Ännu mer än vanligt…

asa_olinEn som upprördes var Vänsterpartiets Åsa Olin. Hon gav Kurt Karlsson en lektion om skillnaden mellan invandring och flyktingar, hur många flyktingar som finns i världen och hur många av dem som kommer till Sverige etc etc. Olin pratade vidare om att det är en mänsklig rättighet att söka skydd.

Kurt Karlsson gav samtliga, som hade kritiserat hans åsikter (och de var många), ett ordentligt svar på tal:

”Det sägs hela tiden att jag inte vet. Det är inte sant. Jag är mycket insatt. Min far var invandrare. Han flyttade från Småland till Västergötland.”

En sak kan i varje fall lugnt konstateras efter dagens sammanträde – Kurt Karlsson kommer aldrig att bli aktuell för något Nobelpris…

Till sist behandlades en motion från Lutz Rininsland (V) och Magnus Kesselmark (V) om nödvändigheten och vikten av en bostadsförsörjningsplan. Det här är en av mandatperiodens absolut viktigaste frågor, som också Lennart Niklasson (S) höll med om.

Rininsland och även andra vänsterpartister, har tagit upp bostadsfrågan förut och då har svaret alltid blivit att arbetet pågår. Nu stod det svart på vitt i motionssvaret:

”uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen påbörja arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning.”

”Påbörja arbetet”…

Om man ser det positivt – bättre sent än aldrig…

Kommunfullmäktigesammanträdet slutade redan kl 14.00. Och det var inte helt fel – då blev det tid över att skriva en lååång blogg….

Rapport från BUN 8/12

8 december, 2014 Lämna en kommentar

Idag hade Barn- och Ungdomsnämnden sitt sista sammanträde för året, och denna mandatperiod.

Sammanträdets höjdpunkt var när årets Pedagogiska pris delades ut. Ett antal av kommunens skickliga pedagoger var på plats för att motta diplom och prispengar ur nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendels händer. Pristagarna kom från Kastanjevägens förskola (avdelningarna Lilla Gul och Lilla Grön), Vänersborgs museum och Mariedalskolan.

pristagarna

Från vänster (tror jag, jag ber om ursäkt om jag missat ordningen): Lena Eckerbom Wendel, Marianne Erwing, Christina Lundberg, Malin Rösehag, Monica Johansson, Monica Jonsson, Martina Walter och Frida Sterner.

Förresten, vid närmare eftertanke… Kanske var ändå höjdpunkten när kören Festis under ledning av Gunilla Andersson sjöng Lucia-sånger för nämnden och pristagarna…

lucia14

Innan huvudpunkten på dagordningen, detaljbudgeten, avhandlades fick nämnden en budgetuppföljning. Prognosen är att nämnden, som jag har skrivit om tidigare (se här), gör ett underskott för året på 10 milj kr. Arena-Fritid, inkl arenan, går med ungefär 6,5 milj i minus och även musikskolan gör ett underskott. Både Arena-Fritid och musikskolan blir emellertid den nya Kultur- och Fritidsnämndens ”bekymmer” nästa mandatperiod. Så på det sättet ser BUN:s ekonomiska situation bättre ut…

Fast ändå inte…

Det står helt klart för nämndens ledamöter, redan nu, att 2015 blir ett ekonomiskt tungt år för verksamheterna. Nämnden skulle behöva betydligt mer pengar. Redan nu kan vi konstatera att elevtalet ökar för 2015 och att det finns ett behov av ytterligare lokaler, att det finns behov av fler skolledare och att kostnaderna för nyanlända ökar. Bara kostnaden för de nyanlända uppskattar förvaltningen till ytterligare 7-9 milj kr.

pengapaseNämnden diskuterade ganska länge om hur vi skulle göra med de 9 milj kr av ”BUN:s pengar” som fullmäktige av någon anledning har avsatt till kommunstyrelsen:

”Kommunstyrelsens förfogandeanslag tillförs 9 000 Tkr vilka avser grundskolan.”

Det här beslutet fattade fullmäktiges majoritet bestående av socialdemokrater, centerpartister, miljöpartister och sverigedemokrater i november. På något sätt är det tänkt att BUN ska ”äska” eller ”yrka” av dessa pengar – ”vid behov”.

Jag argumenterade för att BUN skulle göra det nu, direkt. Det räckte med de argument som förvaltningen redan hade presenterat. Tyckte jag. (Jag hade faktiskt också skrivit ett yrkande om detta, som jag dock aldrig ställde till proposition.)

Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) och de flesta av de ledamöter som yttrade sig hade inte så höga förväntningar på kommunstyrelsen. De ansåg att förvaltningen och nämnden måste utarbeta en mer omfattande och mer detaljerad beskrivning och motivering för att få kommunstyrelsen att förstå att nämnden har behov av pengarna…

Och det kanske de har rätt i… De känner väl sina partikamrater bättre än vad jag gör. För vad mina partikamrater i kommunstyrelsen tycker i frågan – det vet jag…

2015Och så blev det. Nämnden enades om ett beslut, som gick ut på att BUN ska fatta beslut om ett yrkande av de 9 milj först nästa sammanträde i januari. Och jag hoppas verkligen att det blir så. I januari sitter det ju nya ledamöter i nämnden…

Under ärendet om detaljbudgeten fanns också Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan för år 2015 med. Jag hade en del synpunkter på denna, liksom några andra ledamöter. Enligt min mening fanns det alldeles för få åtgärder med i planen. Det handlade mest om att ”följa upp” och ”synliggöra” – inte om att handla, att göra något.

Förvaltningschefen försvarade planen, vilket också Eckerbom Wendel gjorde. Och med det nöjde jag mig. Ibland så kan man inte göra mer än att framföra sina synpunkter…

Nämnden fick i vanlig ordning också en verksamhetsuppföljning. Denna gång handlade det om resursanvändning. Lite siffror visades på ”IT-tätheten”, dvs datorer och iPads, i kommunens olika förskolor och skolor. Den var ganska ojämn, men speglar naturligtvis de olika prioriteringar som görs på enheterna. Siffrorna gav upphov till en ganska långdragen 2015diskussion om IT kontra läroböcker mm. År 2015 i ett av världens rikaste länder – ska förskolor och skolor behöva välja? Ska de inte ha både och…?

Siffror presenterades också på personaltäthet, grupp- och klasstorlekar i för- och grundskolan. Förvaltningens slutsatser var att Vänersborgs kommun har:

 • Generellt låg personaltäthet.
 • Generellt låg kostnad per barn/elev.

ledsenOch det gör ju inga föräldrar, lärare, barn eller elever speciellt glada… Och inte heller vissa politiker…

Förvaltningen var tydlig, mycket tydlig – det behövs ett extra ekonomiskt tillskott till grundskolan (utöver de 9 milj kr)!

Miljöpartiets Christer Bogren tyckte att BUN borde ”sätta hårt mot hårt” redan nu och kräva mer pengar för 2015. Det är dock bara några veckor sedan fullmäktige tog budgeten så det var kanske lite väl optimistiskt. Men Bogrens inställning bådar gott – kanske kan miljöpartiet driva frågan och övertyga sina ”regeringspartners” från socialdemokraterna och centerpartiet att grundskolan måste ha betydande ekonomiska förstärkningar. Kanske har miljöpartiet en större chans att lyckas i sina övertalningsförsök än vad Vänsterpartiet har haft genom åren…

chockingFörvaltningschef Javette har tillsammans med en representant från fastighetsenheten börjat en rundtur bland kommunens för- och grundskolor. Det är lokalerna och fastigheterna de tittar på. Och jag kan inte tolka förvaltningschefen annat än att han har blivit tagen av vad han har fått se…

Förvaltningschef Javette pratade om platsbrist, problem med idrottshallar och matsalar, att verksamhet bedrivs i källarlokaler och skyddsrum osv osv.

Den nya nämnden ska få en sammanställning av rundturen till våren. Och av förvaltningschefens engagemang att döma lät det nästan som ett hot…

Vi får så småningom se om förvaltningschefens ord i lokal- och fastighetsfrågor väger tyngre i de kommunala sammanhangen än rektorernas och förskolechefernas…

Och så var det omklädningsrummen på Hallevi IP… Det är avsatt 3 milj kr till om-/nybyggnad år 2015. Nu visar det sig att det kommer att kosta 4,4 mkr. Därför krävs en begäran om tilläggsanslag från BUN… Som måste till fullmäktige… Som kan säga ja… Eller nej…

lewOch med dessa mindre uppmuntrande ord avslutades mandatperiodens sista sammanträde grattis5med Barn- och Ungdomsnämnden.

Fast… Ja, inte riktigt. Det var också en del avtackning och några avslutande ord. Som sig bör.

Själv passar jag på att ge en symbolisk blomma till nämnden och förvaltningen, men framför allt till dess ordförande Lena Eckerbom Wendel (M). Vi har inte alltid varit överens men diskussionsklimatet och samarbetet har hela tiden varit gott. I varje fall nästan.  ;)

Tack!lchf_macka2

Dagens sammanträde avslutades med andra ord i enighet och god sämja kl 17.45.

Och förresten, tack för ”LCHF-fikat”!!

Kategorier:BUN 2014

Mandatperiodens sista BUN (2)

6 december, 2014 1 kommentar

siffrorSent i torsdags kväll kom det extra utskicket till Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde på måndag. Nämndens allra allra sista sammanträde…

Det extra utskicket innehåller underlag till tre ärenden, alla fulla av siffror…

Det första ärendet är budgetuppföljningen. Barn- och Ungdomsnämnden beräknas gå med ett underskott på 10 milj kr år 2014. I september var prognosen –7,5 milj kr… Det är framför allt Arena-Fritid som har problem med sina kostnader, liksom grundskolan.

tjuvPå Arena-Fritidsidan är det de ökade kostnaderna för hyrda anläggningar som är boven i dramat. Samhällsbyggnadsnämnden vill ha mer betalt än vad Barn- och Ungdomsnämnden hade tänkt sig. Arena Vänersborg, bandyhallen ni vet, kommer att kosta kommunen omkring 26 milj kr netto i år. Det är ungefär 3 milj kr mer än vad det ”var tänkt” vid årets början… Och det tänkta var väldigt mycket pengar bara det… Kommunen måste göra något åt dessa kostnader. Vi har helt enkelt inte råd att fortsätta kasta ut så mycket pengar på arenan.

gokunge_arenaArena-Fritid innebär onekligen en ordentlig utmaning för den nya Kultur- och Fritidsnämnden med dess nye ordförande Marika Isetorp (MP).

Grundskolans underskott kommer inte som någon överraskning, prognosen har under större delen av året visat på detta. Det har jag skrivit om tidigare. Underskottet beror bland annat på högre personalkostnader i grundskolan än budgeterat och högre kostnader för nyanlända.

Det saknas förklaringar denna gång i underlaget till grundskolans beräknade underskott, men det brukar nämnden få mer information om vid själva sammanträdet. Men med de ynka +54.000 kr som BUN fick mer för 2014 jämfört med året innan var ett underskott att räkna med redan från början. Det fanns inte en chans att dessa pengar skulle räcka. Budgetbeslutet togs för övrigt av minialliansen (M+FP+KD) tillsammans med Miljöpartiet(!) och Välfärdspartiet…

budgetÄven detaljbudgeten har jag nu i min dator.

Barn- och Ungdomsnämnden tilldelades 716.872.000 kr i den budget som kommunfullmäktige beslutade om i november. Det är mycket pengar kan tyckas…

Av dessa nästan 717 miljoner för år 2015 uppgår den totala summan för barn- och elevpengen till 303 milj kr. Till detta ska räknas ytterligare 66 milj kr som är budgeterat till SYV, förberedelseklass, allergilösningar, specialpedagoger mm. Lokalkostnaderna, inkl städ och vaktmästeri, går på 95 milj kr.

Nämnden har stora kostnader, 111 milj kr, för så kallade ”övergripande verksamhetskostnader”. Det är skolskjutsar, skolmåltider, elevhälsan, rektorsorganisation mm.

Man ska inte heller glömma att nämnden betalar 115 milj kr till andra huvudmän, dvs till ”fristående aktörer”. I denna summa ingår också interkommunala kostnader (inkl Vänerskolan).

kassavalvI den totala summan, 717 milj kr, ingår inte de 9 miljoner kr som reserverades till BUN, men som kommunstyrelsen skulle ”ha hand om”. (Se ”Budgeten”.) BUN behöver dessa pengar omedelbart. Nämnden ser redan nu att elevtalet ökar för 2015 och att det finns ett behov av ytterligare lokaler, att det finns behov av fler skolledare och att kostnaderna för nyanlända ökar. Bara kostnaden för de nyanlända uppskattar förvaltningen till ytterligare 7-9 milj kr. Det behövs också mer personal på fritidshemmen, särskilt som öppettiderna i högre utsträckning än tidigare ska anpassas till vårdnadshavarnas önskemål. Och de vill ha längre öppettider…

Jag ser inget annat alternativ än att BUN redan på måndag begär att få sina 9 valloftemiljoner från kommunstyrelsen.

BUN skulle behöva ytterligare pengar till verksamheten. Men menar alla partier allvar med sina vallöften, så borde det väl inte bli några problem…

it_nordNär det gäller investeringar så får inte heller nämnden de ekonomiska medel som skulle behövas. Behovet av IT-investeringar uppgår enligt beräkningarna till 34 milj kr under de närmaste 5 åren. Nämnden får knappt hälften, 15 milj. Det lär knappast ens räcka till att byta ut alla gamla datorer på skolorna och förskolorna. Och en digitalisering av skolbiblioteken kan nämnden bara drömma om…

När det gäller åtgärder på förskole- och skolfastigheter så är tempot så långsamt att jag undrar om arbetsmiljökraven kan uppfyllas… Så får t ex Rånnums skola och Öxnereds skola vänta med åtgärder på ventilationen till 2016, medan Tärnan och Mariedalsskolan får vänta till 2018…

konstgrasBralandaDet är avsatt 800.000 kr till Frendevi nästa år, men konstgräset på Sörbyvallen i Brålanda får vänta. 2,5 milj kr är avsatta 2018…

I handlingarna ingår förvaltningens verksamhetsplan för 2015, men den väntar jag med att ev kommentera. I det extra utskicket finns också handlingar för ärendet ”Bidrag till fristående förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg”.

Tanken med det sistnämnda ärendet är helt enkelt att fastställa bidragen utifrån den budget som fullmäktige beslutat.

Och med dessa ärenden (och de jag beskrev i en tidigare blogg, se här) avslutar Barn- och Ungdomsnämnden mandatperiodens arbete.

utmaning2Det nya styret står inför stora utmaningar på förskole- och skolområdet den kommande mandatperioden, liksom naturligtvis hela nämnden. Det skulle behöva startas upp ett arbete, i stort sett omedelbart, med att upprätta en långtgående och långsiktig plan på hur problemen inom nämndens verksamhetsområde ska tacklas och lösas. Kanske skulle nämnden kunna få stor nytta av den nye 1:e vice ordförandes, Tove af Geijerstam (FP), erfarenheter från socialnämndens område, kanske kan nämndens nye ordförande Mats Andersson (C) visa vägen. Det återstår dock att se.

.

PS. Jag drog mig förresten till minnes att Mats Andersson deltog i skoldebatten på Torpaskolan i höstas, som en av tre centerpartistiska representanter. (Se min förra blogg.)

Kategorier:Budget 2015, BUN 2014

Ordförandeposterna

4 december, 2014 Lämna en kommentar

politiker5Igår skrev jag om vilka som skulle sitta i Barn- och Utbildningsnämnden de kommande fyra åren. (Se här.) Och idag ”avslöjade” TTELA vilka från minialliansen som skulle bli vice ordförande respektive 1:e vice ordförande i de olika nämnderna och styrelserna. Minialliansen är ju den största oppositionsgruppen, eller vad man nu ska kalla moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, och det är oppositionen som av tradition innehar dessa poster i Vänersborg.

Efter TTELA:s artikel har jag fått några förfrågningar om vilka som ska bli ordförande. Och jag tackar för förtroendet. Jag menar, att man kontaktar mig för dessa upplysningar och inte TTELA… Och naturligtvis kan jag stå till tjänst med dessa namn.

punkt2Kommunstyrelsen:

 • Ordförande: Marie Dahlin (S)
 • 1:e vice ordförande: Gunnar Lidell (M)
 • 2:e vice ordförande: Bo Carlsson (C)

betongblandareDe här namnen känner vi igen sedan förr, tre i sanning ”gamla” betongpolitiker. ”The same procedure as last year”, fast lite tvärtom. De var ganska givna, även om Miljöpartiet enligt inofficiella uppgifter kämpade för att få posten som 2:e vice. Med dessa tre personer vid den vänersborgska skutans roder, och dessutom med Lars-Göran Ljunggren (S) som kommunfullmäktiges ordförande, lär väl inget drastiskt hända när det gäller det politiska innehållet…

Vänsterpartiets ledamöter i kommunstyrelsen är Marianne Ramm och Lutz Rininsland.

punkt2Demokratiberedningen:

 • Ordförande Joakim Sjöling (S)
 • 1:e vice ordförande: Lena Eckerbom Wendel (M)
 • 2:e vice ordförande: Åsa Olin (V)

medborgardialogDemokratiberedningen är underställd fullmäktige och sysslar, som det låter, med demokratifrågor. Det är här som bland annat principer för medborgarinflytande diskuteras. Alla partier i kommunfullmäktige har var sin representant i beredningen. Det är därför som Vänsterpartiet har posten som 2:e vice ordförande, Vänsterpartiet är ju kommunens tredje största parti.

punkt2Barn- och Utbildningsnämndens presidium berättade jag om igår. (Presidium=”samlingsnamnet” för ordförandena. Presidierna har egna möten.)

 • Ordförande Mats Andersson (C)
 • 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (FP)
 • 2:e vice ordförande Joakim Sjöling (S)

student7De här namnen var ordentliga överraskningar, förutom då Sjöling som satt i Barn- och Ungdomsnämnden den förra mandatperioden. Tove af Geijerstam (FP) har suttit i socialnämnden i många år, under den senaste mandatperioden som ordförande. Jag känner henne som en mycket kompetent person i sociala, och teologiska(!), frågor. Det ska bli spännande att nämnden får Tove som vice ordförande. Mats Andersson (C) är för mig i ganska mycket ett oskrivet kort. Han är ersättare i fullmäktige och jag minns väl egentligen honom bäst när han argumenterade för att bygga arenan och lägga ner Huvudnässkolan. Med andra ord, inga åsikter som jag delade… Jag kan annars inte dra mig till minnes att han någonsin visat intresse för skolfrågor.

punkt2Kultur- och Fritidsnämnden

 • Ordförande Marika Isetorp (MP)
 • Vice ordförande Henrik Josten (M)

gokunge_arenaDet här är också två överraskningar. Ingen av dem satt i den förra Kulturnämnden. Marika Isetorp är ju aktiv inom teaterns värld, men å andra sidan så har hon ju visat en stark ”antipati” mot arenan. Och nu faller arenan på hennes lott. Det ska bli intressant och spännande att se om Isetorp kan göra något åt alla de kostnader som arenan sväljer – och öka arenans inkomster. Henrik Josten har ”sadlat om”. Han har tidigare varit aktiv i gymnasienämnden, där han var ordförande, och sedan i Kunskapsförbundet Väst.

Vänsterpartiets ledamot i nämnden är Åsa Olin.

punkt2Socialnämnden

 • Ordförande Lennart Niklasson (S)
 • 1:e vice ordförande Marie-Louise Bäckman (KD)
 • 2:e vice ordförande Annbritt Fröjd (C)

omvardnadLennart Niklasson var given som ordförande. Marie-Louise Bäckman var en liten överraskning, men när det blev klart att Tove af Geijerstam ”bytte” nämnd, så var det mer naturligt. Bäckman har suttit i socialnämnden tidigare. Liksom Annbritt Fröjd.

Vänsterpartiets ledamöter i nämnden är Marianne Ramm och Lutz Rininsland.

punkt2Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

 • Ordförande Per Sjödahl (MP)
 • Vice ordförande Henrik Harlitz (M)

miljoPer Sjödahl var ingen större överraskning. Det är klart att Miljöpartiet ska ha denna post när de nu ska regera med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Kanske är det då lite mer överraskande att Per Sjödahl lämnar byggnadsnämnden helt och hållet för detta uppdrag. Henrik Harlitz är för mig ett oskrivet kort.

Vänsterpartiets ledamot i nämnden är Göran Stenman.

punkt2Samhällsbyggnadsnämnden

 • Ordförande Benny Augustsson (S)
 • 1:e vice ordförande Peter Göthblad (FP)
 • 2:e vice ordförande Anders Wiklund (MP)

avloppDet var en stor överraskning att Bo Carlsson inte blev ordförande. Men det är klart, ska tre partier dela på posterna så kan väl inte någon dubblera. De åtråvärda, arvoderade ordförandeposterna räcker inte till… Peter Göthblad sadlar om och lämnar byggnadsnämnden. Miljöpartiet får en bra utdelning och kniper sin tredje ordförandepost. Både Anders Wiklund och Benny Augustsson är, enligt mitt intryck, kompetenta personer på dessa poster.

Vänsterpartiets ledamöter i nämnden är James Bucci och Emir Terzic.

punkt2Byggnadsnämnden

 • Ordförande Bo Dahlberg (S)
 • Vice ordförande Lena Eckerbom Wendel (M)

bygge2Bo Dahlberg känner jag inte alls, men jag tror utifrån protokoll att döma (Dahlberg har suttit i byggnadsnämnden förr) att han inte är särskilt ”liberal” i byggnadsfrågor. Men vi får se, kanske misstar jag mig. Eckerbom Wendel går från barn- och ungdomsnämnden till byggnadsnämnden. Ett ganska stort hopp kan tyckas. Jag antar att hon har en liberalare syn på byggnadsregler än sin ”föregångare” Peter Göthblad. Och Bo Dahlberg.

Vänsterpartiets ledamot i nämnden är Pontus Gläntegård.

punkt2Och till sist har vi Kunskapsförbundet Väst.

studiesHär tillsätter Trollhättan ordförande. Däremot kommer 1:e vice ordförande från Vänersborg och det blir Kenneth Borgmalm (S). Borgmalm satt i Barn- och Ungdomsnämnden förra mandatperioden. Nu blir det alltså gymnasiefrågor som faller på hans lott. Ett litet hopp kan tyckas, men jag tror att det egentligen är ganska stort.

Vänsterpartiets ledamot i Kunskapsförbundet är Lutz Rininsland.

Det är alltså dessa personer som ska styra Vänersborg fyra år framåt. Ja, kanske inte de uppräknade vänsterpartisterna då. Det finns ytterligare ett antal politiska uppdrag att tillsätta, men dessa uppräknade torde vara de viktigaste, så jag nöjer mig med dem.

%d bloggare gillar detta: