Arkiv

Archive for december, 2017

Ingen Lucia på fullmäktige!

14 december, 2017 Lämna en kommentar

kf_dec2017Igår kväll på självaste Luciadagen hade kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för år 2017. Dock firades det inte med varken Luciatåg eller lussebullar… Lite mat blev det emellertid även om den inte var inspirerad av julen. Undertecknad vänsterpartist var som vanligt den enda av ledamöterna som fick en LCHF-variant, och det tackar jag alldeles särskilt för. Förhoppningsvis är det fler nästa år som börjar äta färre kolhydrater…

Sammanträdet blev förhållandevis långt. Inte förrän kl 22.25 slog ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) klubban i bordet och förklarade mötet avslutat. Då hade alla ärenden avhandlats och kommunsekreterare Maud Rudquist blivit vederbörligen avtackad.

maud_rudquistMaud har arbetat i kommunen sedan 1998 och har på många sätt blivit den som representerar kommunen för oss politiker. Maud har blivit lite, som Bo Carlsson uttryckte det, ”en institution i kommunen”. Hon har svarat på frågor, tagit reda på fakta och hjälpt oss politiker på alla möjliga sätt.

Det var flera i talarstolen som tackade Maud för de insatser hon har gjort genom åren och jag tycker att Gunnar Lidells ord passade särskilt bra när han travesterade Winston Churchill:

”Sällan har så många haft en person att tacka för så mycket.”

Vi hoppas alla att Maud Rudquist får en bra tid som pensionär.

klockaDet första ärendet, ”Revidering av förskoleutredningen och skolutredningen 2017”, tog lång tid, säkert betydligt längre än vad de flesta ledamöterna kunde föreställa sig.

Samtliga talare, inklusive undertecknad, tyckte att utredningarna från barn- och utbildningsnämnden (BUN) var mycket genomarbetade och bra. Det diskussionerna kom att handla om var minialliansens (M+L+KD) tilläggsyrkande.

minialliansen_updateDet löd:

”Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder, uppdrag att med denna utredning som grund, ta fram en strategisk skolplan för skolor och förskolor i Vänersborgs kommun. Skolplanen ska utgöra en del i beredning och beslut av Mål- och Resursplan 2019-2021.”

Lidell (M) menade att det var viktigt att kommunfullmäktige formulerade ett uppdrag utifrån beslutet och att en bestämd person blev ansvarig för att utarbeta en plan, i detta fall kommundirektören. Som denna kväll var på plats som åhörare. Jag tror att det var första gången.

pascal

Det tycktes till stor del vara en strid om ”påvens skägg”. De som motsatte sig tilläggsförslaget menade att det inte behövdes några preciseringar. Fullmäktiges beslut skulle ändå leda till att utredningarnas slutsatser skulle beaktas och tas med i det arbete som förestår med Mål- och Resursplanen.

Det var många talare som äntrade talarstolen. Själv deltog jag i debatten och tyckte att det låg en hel del i minialliansens tankar. Men samtidigt var det tråkigt om inte hela fullmäktige skulle kunna enas, när alla var överens om grundfrågan, dvs att utredningarna var bra. Jag begärde en ajournering och hoppades att partierna skulle kunna komma överens.

Det blev inte så.

bo_dec2017Efter pausen framförde Bo Carlsson (C) några intressanta principiella synpunkter. Han menade bland annat att tilläggsförslaget tog över specialnämndernas uppgifter och att det inkräktade på den formella ordning som gäller. Det han framförde lät helt riktigt tyckte jag.

Det slutade med votering. Det ursprungliga förslaget från kommunstyrelsen fick majoritet, 25-20. Fyra av vänsterpartisterna röstade på det vinnande förslaget (däribland jag) och två på Lidells förslag.

Kurt Karlsson (SD) som var uppe i talarstolen och pratade om sitt favoritämne invandring, som inte hörde till ämnet, avstod liksom de andra sverigedemokraterna från att rösta. Vilket inte är helt ovanligt, att Karlsson pratar invandring eller att SD avstår…

Nu återstår det att se hur stor betydelse utredningarna får i det kommande budgetarbetet och hur stora investeringar de andra partierna är villiga att låta BUN göra.

kunskapsforbundet_vastNYKunskapsförbundet Västs (KFV) delårsrapport diskuterades. Lutz Rininsland (V) efterlyste en större delaktighet från kommunfullmäktige när det gällde KFV och dess verksamhet. Som det var på den tiden Vänersborg hade en gymnasienämnd. Han menade också att förbundets utmaningar är större än de möjligheter och önskemål som finns. KFV får t ex inte tillräckligt med pengar för vuxenutbildningen.

Ärendet ”Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga” ledde till engagerade och stundtals känslosamma anföranden. Frågan visade på skillnader i synen på människor. Här stod vänsterpartiet och miljöpartiet och några enstaka ledamöter från de andra partierna på ena sidan och alla de andra på andra.ensam

Det handlar om att de ensamkommande som har väntat i 2 år på asylbesked (och hunnit fylla 18 år) och som inte tillåts bo kvar i kommunens boenden under tiden som de går i gymnasiet. Vilket de statliga pengarna är tänkta för. I Vänersborg rycks de upp från sin trygga tillvaro i kommunens boenden och får flytta till asylboendet på Restad Gård. Det har en majoritet i socialnämnden bestämt.

Talarna menade att socialnämndens beslut, som fullmäktige nu skulle konfirmera, stred mot riksdagens anvisningar för det statliga bidraget. Och det var dessutom inhumant. De ensamkommande borde få bo kvar i kommunala boenden under asylprocessen och under tiden de går kvar i gymnasiet.

Den ende(!) som försvarade kommunstyrelsens och socialnämndens förslag var Kurt Karlsson (SD). Och det säger väl det mesta i skillnader på människosyn…

kurt_karlsson_dec2017Kurt Karlsson fick återigen utlopp för sina ”invandrarkritiska” synpunkter.

”Jag skulle inte vilja kalla dom ensamkommande. De är ju 35.000.”

Precis som om alla ensamma pensionärer och andra människor inte är ensamma därför att ensamheten delas av andra… Kurt Karlssons logik är beklämmande.

Karlsson visade inte heller någon förståelse för att de ensamkommande faktiskt har flytt från krig och att asylrätten ingår i de mänskliga rättigheterna.marianne_r_dec2017

”Det är krig i Sverige, i våra förorter.”

Sa Kurt Karlsson.

”Jag mår illa!”

Sa Marianne Ramm (V).

35 ledamöter röstade på kommunstyrelsens och socialnämndens förslag. Av dessa 35 personer var det alltså bara Kurt Karlsson (SD) som var uppe i talarstolen och försvarade beslutet – för sverigedemokraternas räkning. Eller? Bara? Ingen av de andra 29 fullmäktigeledamöterna sa ett ord. De röstade på samma sätt som de 6 sverigedemokraterna utan att någon som helst förklaring gavs.

Vi var 16 ledamöter som röstade nej. (Klicka här för att läsa Vänsterpartiets skriftliga reservation.)

Tänk, jag tycker att ansvarigt departement och riksdagens socialförsäkringsutskott ska informeras om detta beslut i Vänersborg.

oversiktsplan_vbg2017Kommunfullmäktige antog Översiktsplanen (ÖP) utan votering.

Trots det var Gunnar Lidell och övriga moderater kritiska till planen. ÖP:n hämmade nybyggnation på landsbygden menade de.

Moderaterna ville t ex att strandskyddet skulle begränsas till 100 m istället för 300 m och beklagade att turismen, natur- och kulturmiljövården satte onödiga begränsningar på byggandet. ÖP:n förordade också nybyggnation där det redan fanns bebyggelse och kollektiva kommunikationer. Det begränsade både byggandet och människors valfrihet.

Bo Carlsson (C) höll i stora delar med Lidell och moderaterna, men menade att det var för sent att ändra i ÖP:n nu. Och det kan jag också hålla med om.

eyes2Moderaterna röstade som sagt inte mot förslaget, utan såg nog ett regimskifte i Vänersborg framför sig. Och då skulle de initiera revideringar av Översiktsplanen…

marie_dahlin_dec2017Ärendelistan avslutades med en interpellation och några frågor från Lutz Rininsland (V) till Marie Dahlin (S). De handlade om kommunens beredskap för höjda lärarlöner, om offentliggörande av KSAU:s (kommunstyrelsens arbetsutskott) dagordning, politikernas tillgång till diariet och gratis busskort till elever under sommarlovet.

Det blev inga klara och tydliga svar från Dahlin utan det mesta var ”på gång” och riktiga svar skulle komma senare.

ljunggren_dec2017En ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden valdes också in. Det var Christin Slättmyr (S) från Brålanda. Intressant.

Och med det önskade ledamöterna varandra en god jul och lämnade Folkets hus för detta år.

 

PS. Klicka här för att läsa Vänsterpartiets skriftliga reservation i ärendet om de ensamkommande.   (kl 21.15)

Ljuger Länsstyrelse, polis och åklagare?

12 december, 2017 Lämna en kommentar

gestad_kaDet har hörts några röster i etern som försvarar Bo Carlssons (C) skövling av fornminnet på ägorna i Gestad. Rösterna är inte många, men högljudda och lite aggressiva. De hävdar precis som Bo Carlsson att det inte fanns något fornminne på platsen och att ingenting har körts bort. Mer än några buskar. (Se ”Bo Carlsson och fd fornminnet”.) De menar att inget brott har begåtts.

Det betyder samtidigt att de påstår att Länsstyrelsen, som polisanmälde, polisen, som utredde, och åklagaren, som ”dömde” (genom att utfärda ett strafföreläggande), ljuger.

Det måste vara en fantastisk konspiration mot Bo Carlsson och, kanske, även centerpartiet…

Fornlämningen på Bo Carlssons marker är registrerad i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Den är (var) en gammal bytomt, som övergavs i samband med laga skifte år 1844. Lämningen är faktiskt utsatt på en karta redan 1890-91.

Ekon_karta1890_3

Notera att Hallstorp på den tiden hette Haraldstorp. Men namn ändras med tiden. Bo Carlsson stavar ju t ex numer efternamnet med ”C” och inte K, vilket hans förfäder gjorde. (Min far bytte efternamn från Karlsson…)

På kartan ser vi att fornminnesområdet ser större ut än det gjorde förra året när det förstördes. Länsstyrelsen, som också har studerat andra historiska kartor, noterar också detta.

Här den ekonomiska kartan från 1963:

Underlagskarta_min2

Området syns även i Riksantikvarieämbetets databas ”Fornsök”:

fornminneskarta

Länsstyrelsen skriver i sin polisanmälan:

”Sammanfattningsvis har området lagts under plogen och odlats åtminstone sedan 1990-talet, vilket successivt bör ha åsamkat fornlämningen allt större skada.”

Denna iakttagelse bekräftas också av närboende. Bo Carlsson har successivt utökat jordbruksmarken under åren så att fornminnesområdet har blivit allt mindre.

När Bo Carlsson slutligen förstörde återstoden av fornminnet, som enligt han själv inte fanns, såg det ut så här på området (kan fortfarande ses i Google Maps):

_bildfore

Området har som sagt blivit mindre med åren och det som var kvar var täckt med buskar och annan växtlighet. Men visst kan man ana att det finns (fanns!) något under? Och om inte Bo Carlsson också hade anat det (eller vetat) – varför har han då inte plöjt upp området för många år sedan?

riksantikvarieOch visst fanns det en fornlämning bland och under vegetationen. Riksantikvarieämbetet beskrev den så här den 3 juli 1987:

”Bytomt, 145 x 60 m. … Inom området som vid inventeringstillfället huvudsakligen utgjordes av betesvall är impediment, varav två i N och V kanten har rester av dels 1 källargrund och dels hörnet av 1 husgrund, samt att detta impediment är övervuxet med 1 fruktträd, syrénbuskar och prydnadsbuskar ”smällbär”. På impedimentet med källargrunden är en del röjningssten uppslängd längs kanterna och till källaren går en ”nedtrampad” stig”.

fornminne_skyltDet är svårt att tro att Riksantikvarieämbetet fantiserade ihop beskrivningen. Vilket myndigheten måste ha gjort, om Bo Carlsson och hans försvarare har rätt…

Det är väl självklart att Riksantikvarieämbetet inte ljuger, utan faktiskt beskriver det som syntes på platsen. Och det Riksantikvarieämbetet såg på Carlssons marker, det var ett fornminne.

När man studerar bilden ovan och jämför den med hur det ser ut idag, så syns det också tydligt att Bo Carlsson (C) har fraktat bort åtskilligt, inte bara buskar….

fornlamningdec2017Det såg också Länsstyrelsen när de besökte det förstörda fornminnet i december 2016. Länsstyrelsen skriver i sin polisanmälan:

Då framgick dels att hela fornlämningen utom två trädbevuxna impediment i norra delen var anspråkstagen som aktiv åkermark, dels att grävning hade skett inom området för det västra impedimentet. Den buskvegetation som tidigare funnits där var nu borttagen och det kunde noteras att huggen sten och natursten, sot och träkol, tegel, plan- och buteljglas låg blandat med omgrävda jordmassor och rotmassa från borttagna buskar. Det var uppenbart att grävning skett med maskiner, förutom skadan kunde även körspår ses.

Fornminne16

Det fanns inte något fornminne på platsen och ingenting har körts bort, mer än några buskar. Hävdar fortfarande alltså Bo Carlsson (C) i media. Jag har svårt att förstå honom. Jag har svårt att förstå varför han inte rakryggat talar om som det är – erkänner och tar sitt ansvar.

BoCarlsson3Eller möjligtvis förnekar brott och överklagar åklagarens betalningsföreläggande. Jag tror inte heller att det skulle bli särskilt dyrt för Bo Carlsson (C) som han gör gällande i TTELA (se här):

”en jädra massa pengar för att ta det till rättegång.”

I en vanlig försäkring för jordbrukare, som t ex Länsförsäkringars ”Försäkring för Lantbruksföretag” (se här), så ersätter den:

”advokat-, rättegångs- och ombudskostnader vid tviste- och skattemål med upp till 5 prisbasbelopp.”

lrfDessutom har LRF billiga specialförsäkringar (se här):

”LRF Juridikhjälpen är en helt ny och unik försäkring som täpper till luckor där rättsskyddet i den vanliga lantbruks- och företagsförsäkringen inte gäller. Försäkringen innehåller tre delar: juridisk rådgivning, ombudshjälp vid tvister samt krishantering vid vissa djurskyddsärenden.”

Men Bo Carlsson väljer tydligen enligt media att inte göra något av detta. Istället tänker han betala strafföreläggandet, och därigenom i handling erkänna sig skyldig, samtidigt som han i ord förnekar brott och hävdar att han är oskyldig. Det är en feg utväg tycker jag. Det är att inte ta ansvar för något.

Kategorier:Centerpartiet

Dagens BUN (11/12)

11 december, 2017 2 kommentarer

lucia2017Det blev ett traditionsenligt Luciatåg på dagens sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden. Men inga lussekatter. Nämndens ”avgående” sekreterare bjöd däremot på andra sötsaker. Sara ska nu börja arbeta i Grästorp. Hon berättade att hon hade lärt sig mycket under tiden i Vänersborg. Och så brukar det vara. I Vänersborg händer nämligen mycket som inte händer i andra kommuner…

Ledamöterna hälsades välkomna till kommunhuset av två föräldrar som propagerade för att profilklasserna skulle behållas. Föräldrarna missade nog tyvärr de flesta politiker, merparten av ledamöterna hade redan hunnit gå in till sammanträdessalen. Jag också, men jag gick ändå ner och hälsade.

Föräldrarepresentanterna ombads av personalen att lämna receptionen. Enligt egen tolkning blev de utkörda, och den beskrivningen kan nog vara riktig… Det var dock inget som BUN, eller någon annan politiker, hade med att göra. Vad jag förstod så var det ett beslut av kommunens säkerhetssamordnare.

justeraNämndsammanträdet började med att undertecknad vänsterpartist blev utsedd till justerare, vilket inte var speciellt kontroversiellt. Och inte heller protokollet kommer att vara särskilt kontroversiellt. Mötet innehöll inga omröstningar, reservationer eller protokollsanteckningar. Ja, knappast inte ens några beslut. Det var mest ”beslut” om att notera informationen till handlingarna.

siffrorNämnden blev serverad en hel del siffror av förvaltningen.

I förskolan är antalet inskrivna barn per årsarbetare 5,8 år 2016. År 2014 var det 6,1 och år 2015 5,92. Det blir bättre i Vänersborg, men det är en bit till riksgenomsnittet som ligger på 5,1 inskrivna barn per årsarbetare.

Det är så med kostnaden per inskrivet barn också, det blir bättre i Vänersborg men vi ligger efter riksgenomsnittet. Kostnaden år 2014 var 123.800 kr, år 2015 127.800 kr och 2016 131.200 kr. Riksgenomsnittet låg på 144.700 kr.

Det är samma sak med antalet inskrivna barn per avdelning. Vänersborg ligger på 18 barn medan riksgenomsnittet ligger på 15,9. (År 2014: 18,3 och år 2015 18,6.) Men här går det att räkna lite olika så siffrorna mellan kommuner är nog inte helt jämförbara.

Det kanske är bättre att visa en tabell på siffrorna…

bundec17_4

BUN fick reda på att alla barn inte får plats där de önskar och att det är ett högt tryck i Frändefors, Brålanda och centrum. Det ska öppnas tillfälliga avdelningar den 1 februari på Dalboskolan och den 1 mars i Mariedal. Den 1 maj ska fd BUP-huset på Vänerparken öppnas med plats för Nattugglan och ytterligare 100 barn.

Här är statistik från fritidshemmen:

bundec17_1

Det är samma sak i fritidshemmen. Vänersborg ligger efter riksgenomsnittet. Här blir det däremot knappast ”bättre”. På fritids ser antalet inskrivna barn per avdelning däremot ut att vara ”bättre” än riksgenomsnittet, men kommunerna gör väldigt olika när de organiserar avdelningar. Så siffran säger nog inte så mycket.

Och förskoleklassen:

bundec17_2

Notera att det nästan är 100% av alla 6-åringar i Vänersborg som går i förskoleklass…. För övrigt ligger Vänersborg under riksgenomsnittet, och tyvärr minskade pengarna per elev jämfört med året innan. (Jag kommer faktiskt inte ihåg hur detta förklarades.)

Och till sist siffrorna för grundskolan:

bundec17_3

Den höga summan för kostnad/elev år 2016 (se asterisken ovan) förklaras av externa medel, främst statsbidrag. En stor del av dessa pengar går till annat än undervisning, som t ex mottagandet av nyanlända och elevassistenter. Notera också att Vänersborg ger mindre pengar till undervisning än riksgenomsnittet. I Vänersborg går förhållandevis mycket lexikonpengar till lokaler.

Det var en del siffror… Inte mycket att typ plugga in, men det kan vara bra att ha som uppslag…

sopaDet blev en del diskussion om städning och vaktmästeri. Det var inte bara jag som var tveksam till att samhällsbyggnadsnämnden och externa företag hade ansvar för dessa verksamheter. Flera ledamöter uttryckte sin ambivalens om denna ordning – blir det verkligen effektivare och billigare för BUN…? Ordförande Andersson (C) fick ett litet medskick om att ta upp synpunkterna på kommande presidieöverläggningar med samhällsbyggnadsnämnden.

Det framfördes frågor och synpunkter på varför särskolan skulle få mindre pengar nästa år jämfört med i år. Det var undertecknad som lyfte frågan och ordförande Andersson höll med. Förvaltningens svar var, som jag uppfattade det, att den typ skulle vara lyhörd för särskolans behov.

paviljongBUN fick information om läget på lokalfronten.

Fridhems förskola börjar byggas ut den 2 januari och beräknas stå klar i april/maj 2019. (Barnen ”evakueras” under byggnadstiden till Vänerparkens fd mödravårdslokaler.) Överklagandetiden för Mulltorps förskola går ut imorgon. På onsdag ska en tidsplan arbetas fram – och det finns ”byggare”. När det gäller Belfragegatans förskola (”Hönan”) ska fastighetsutskottet begära in anbud.

Det stora problemet är att det fattas lokalyta för 100 elever nästa läsår. Det enda sättet att lösa situationen är att anlägga en modulskola. Den är tänkt att ligga mellan arenan och Birger Sjöberggymnasiet. Beslutet om detta ska fattas av BUN i januari.

holmangen_kartaskola_miniEn ny skola på Holmängen skulle lösa många av BUN:s problem, i varje fall trångboddheten och bristen på platser i centrala stan. Det verkar dock inte som om de styrande partierna i fullmäktige vill lyssna på det örat…

Samhällsbyggnadsnämnden har, som jag har beskrivit tidigare, fått pengar över. För dessa miljoner ska en ny idrottshall byggas vid idrottscentrum. Skolorna vid Idrottsgatan (och föreningslivet) är i skriande behov av en ny idrottshall, så det var ett bra beslut. Bygget kan emellertid möjligtvis bli lite försenat, de har nämligen hittat något fornminne i marken…fornminne_skylt

Det var inga problem, tyckte jag, det var bara att köra bort fornminnet. Det finns ju personer i kommunen som har både kunskap och erfarenhet av sånt. Marianne Karlsson (C) såg inte ut att uppskatta min kommentar. (Och hon lär inte heller uppskatta morgondagens blogg. Den kommer nämligen att återigen handla om det berömda fd fornminnet i Gestad…)

akut_skolaMan kan väl lugnt konstatera att lokalfrågan egentligen är mer akut och ett större problem för förvaltningen än profilklassernas vara eller inte vara. Och som alla vet, eller borde veta, vid det här laget, så är profilklasserna inte någon politisk fråga. Det hindrade dock inte att ämnet kom upp. Dock inte som en diskussion om för eller emot eller som beslut. (Ingen ledamot har fortfarande yttrat något som helst stöd till profilklassernaprofil3.)

Förvaltningen uttryckte sitt stöd för de rektorer som har fattat beslutet om att avskaffa profilklasserna. Förvaltningen arbetar också vidare med att utveckla Elevens val. När det gällde kommunikationen med föräldrar menade förvaltningen att det finns information på kommunens hemsida och på VÄL. För övrigt kommer mer information till våren när det är dags för eleverna i åk 6 att välja skola inför högstadiet.

Även rektorns (på Vänerparken) mail var uppe, men inte heller det som diskussion utan som information. Överhuvudtaget framfördes inga värdeomdömen eller åsikter i profilfrågan.

Ordförande Mats Andersson (C) gav dock ett tydligt och klart besked till nämnden. Nämndsledamöterna har att förhålla sig till lagar, regler och förordningar. Dessa ska respekteras och ledamöterna har ett särskilt ansvar att följa dem. Och lagarna och förordningarna säger att profilklasserna inte är någon politisk fråga, utan en fråga som beslutas av rektorerna.

godjul4Årets sista sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden slutade redan efter 4 timmar. Och det var precis som på de flesta andra sammanträden under året – alla var snälla. Men det kanske berodde på att det snart är jul… Det blir säkert annorlunda nästa år. Det är ju valår då…

God Jul önskar jag i varje fall alla nämndsledamöter. I varje fall de som läser min blogg…   :-)

Kategorier:BUN 2017

KF på Lucia

10 december, 2017 Lämna en kommentar

På onsdag är det Lucia. Då kommer hon ner från Valhall, eller var hon nu befinner sig mellan högtiderna, för att i sin vita klädnad gästa oss dödliga.

frejaDet är årets mörkaste tid, tiden då nätterna är som längst och dagarna som kortast. Det är tiden då fruktbarhetsgudarna Frej och Freja stod i centrum för den hedniska kulten. Fast den kristna kyrkan kunde ju naturligtvis inte acceptera att svenskarna firade en högtid till en hednisk gudinna. Och en fruktbarhetsgudinna dessutom!

Hur skulle kyrkan lösa detta intrikata problem? Naturligtvis kunde den inte avskaffa en högtid – en fest. Det skulle folket aldrig acceptera. Men kanske kunde människorna få fortsätta fira, men av någon annan orsak…? Typ en kristen orsak…lucia2

Ett annat namn på fruktbarhetsgudinnan Freja var Lusse. Det var en framkomlig väg. Kyrkan hittade ett okänt katolskt helgon på Sicilien vars namn påminde om namnet Lusse – Lucia! Och varför inte? Kyrkan gjorde om Lusse/Freja till ett kristet helgon… Lucia betydde också ljus, och ljus var ju förknippat med Freja. Bingo typ.

Kyrkan har lyckats tämligen bra med att forma om hednakulten. Men inte till 100 procent – när alla äter sin lussekatt så säger ingen ”luciakatt” eller ”luciabulle”… Det säger en del om att Lusse/Freja ändå finns kvar i våra hjärnor. Katten var ju Frejas heliga djur…

lussekattPå denna hedniska onsdag då asadyrkarnas långa fruktbarhetskult började ska Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträda i Folkets Hus. Vi kommer dock som vanligt inte att få se särskilt mycket av någon fruktbarhetskult. Och det är väl tur det… Ja, ledamöterna får kanske några lussebullar då…

Dagordningen är som dagen kort och jag tror inte att det kommer att bli särskilt mycket diskussioner.

utredning3Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har antagit ”Skolutredningen av de centrala grundskolorna” samt ”Utredning av den kommunala barnomsorgen 1-5 år i Vänersborgs kommun”. Utredningarna har tidigare i år också reviderats utifrån nya förutsättningar, t ex ökningen av antalet barn och elever. Nu ska fullmäktige godkänna utredningarna. Det gör fullmäktige.

Jag vet dock inte vad detta betyder i praktiken. I utredningarna beskrivs nämndens behov av både renoveringar av befintliga och byggandet av nya förskolor och skolor. Det här visade ju fullmäktige redan i november att den inte brydde sig om. BUN fick inte de investeringspengar som utredningarna visar att BUN behöver…

Men barn- och utbildningsnämnden gör vad den kan för att få med sig fullmäktiges ledamöter på tåget…

kunskapsforbundet_vastNYKunskapsförbundet Västs ”Delårsrapport för januari-augusti 2017” ska noteras (inte beslutas). Det kan tyckas lite sent att notera en delårsrapport när året i stort sett är slut… Min känsla är att Lutz Rininsland (V) kommer att säga något om finansieringen av vuxenutbildningen – behovet av nya utbildningsplatser är stort. Många vuxna känner sig svikna.

Sedan ska ärendet ”Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga” avhandlas.

ensamRegeringen har gjort förbättringar för de ensamkommande som går i gymnasieskolan. I Vänersborg vill emellertid de andra partierna använda de statliga pengarna på ett annorlunda och antagligen felaktigt sätt. Det får till följd att behandlingen av de ensamkommande sköts på ett skamligt sätt av Vänersborgs kommun. De ensamkommande tillåts inte bo kvar i kommunens boenden under tiden som de går i gymnasiet, vilket de statliga pengarna är till för, utan rycks upp från sin trygga tillvaro och får flytta till asylboendet på Restad Gård.

Det är bara vänsterpartiet och miljöpartiet som håller humanismens och solidaritetens fana högt. Inte ens socialdemokraterna gör det, de har en helt annan syn än socialdemokraterna i regering och riksdag. Det kanske blir så att både Marianne Ramm och Lutz Rininsland går upp i talarstolen för vänsterpartiet. Jag hänvisar i övrigt till Vänsterpartiets hemsida för mer information i ärendet – klicka här.

bibliotek2Kultur- och fritidsnämnden ansökte i december 2016 om att kommunfullmäktige skulle anta Biblioteksplanen. Nu, ett år senare, ska fullmäktige göra det.

Ibland tar det tid i Vänersborg…

Kommunfullmäktige ska anta en ny Översiktsplan (ÖP) för kommunen. Den gamla är från 2006. Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument för kommunens arbete. Men det är mycket att läsa. Det är något jag tänkte hinna färdigt med under måndagen och tisdagen.

Moderaterna har visat att de har andra synpunkter för landsbygden än vad som redovisas i förslaget. De menar att ÖP bör vara mer generös om att bygga bostäder på ej detaljplanelagd mark, närmare stranden etc. Möjligtvis begär de återremiss. Moderaterna har dock inget stöd från liberalerna eller kristdemokraterna. Och det är ovanligt.

Vänsterpartiets hemsida finns det mer information om fullmäktiges ärenden.

.

600000PS. Under natten till lördag slog den första siffran av sex om. Det betydde att 600.000-gränsen i antalet klick på bloggen passerades.

Bo Carlsson och fd fornminnet

8 december, 2017 1 kommentar

Nu är det officiellt! Bo Carlsson (C) har fällts för brott mot kulturmiljölagen!

BoCarlssonNarfJag skrev om detta i en blogg för en vecka sedan efter uppgifter direkt från polisen (se ”Nytt från Dalsland”). Det var GT som igår gick ut med nyheten. (Se ”Kommuntopp grävde upp fornlämning”.)

Bo Carlsson polisanmäldes förra året efter anmälan från Länsstyrelsen. Han hade grävt upp ett fornminne på sin mark, ett fornminne med anor från medeltiden. Det handlar, enligt Länsstyrelsen, om 120 kvadratmeter av den skyddade fornlämningen med rester av hus, en källare och annan bebyggelse som hade förstörts. (Se vidare ”Man upphör aldrig att förvånas över centerpartister…”.)

Det hände för lite drygt ett år sedan. Då sa Bo Carlsson till GT (”Förundersökning mot grävande toppolitiker”) i samband med polisanmälan:

RodaGrind2”Vi skulle känna om det var något i marken. Det ligger i anslutning till jordbruksmark. Vi var inte djupt nere, vi kände bara med spetsen med grävmaskinen om det fanns något. Det gjorde det inte.”

Det fanns inget där påstod Carlsson. Han förnekade att det fanns någon fornlämning på platsen, trots att fornminnet sedan länge är utsatt på alla kartor.

gtCarlsson fortsatte i GT:

”Om du kallar detta fornlämning. Det är det ju inte. Fornlämningar ser man ju normalt spår efter. Det finns ett område där ute där man tydligt ser spår efter en gammal jordkällare. Men här syntes ingenting.”

”Här syntes ingenting.” Säger alltså Bo Carlsson. Och då kan man ju undra varför han inte har plöjt upp området för flera år sedan. Det ligger ju i direkt anslutning till hans jordbruksmark… För övrigt syntes fornminnet tydligt.

hakanssonÄven centerpartiets lokala ordförande i Vänersborg, Ingvar Håkansson, uttalade sig till GT och höll med Bo Carlsson:

”Han har inte grävt upp något kulturminne, han har rensat bort några buskar i sin åker. Att han skulle har rensat bort ett kulturminne är bara påhitt.”

Jag vet inte om Ingvar Håkansson nu vill ändra sitt uttalande. För han, liksom Carlsson, ljög ju uppenbarligen för GT. Såvida de inte menade att polis och åklagare har hittat på allt.eyes2 Och att människor som har åkt förbi platsen eller besökt den har sett i syne…

I så fall borde Carlsson vägra att acceptera det strafföreläggande som åklagaren nu har förelagt honom. Är Carlsson oskyldig så måste han naturligtvis bestrida strafföreläggandet och ta en rättegång där han bevisar sina påståenden. Carlsson får säkert hjälp i bevisningen av Ingvar Håkansson…

I gårdagens GT (”Kommuntopp grävde upp fornlämning”) säger emellertid Bo Carlsson att han tänker betala strafföreläggandet (det handlar alltså om böter):

”Det är bara att acceptera det.”

Och det är ju detsamma som att erkänna brottet.

ttelaI dagens nätupplaga av TTELA (se ”Grävde i fornlämning – nu fälls Carlsson”) så säger däremot Bo Carlsson:

”Jag kommer att acceptera strafföreläggandet och betala mina dagsböter. Egentligen skulle jag vilja pröva det, jag räknar med att jag skulle gå vinnande ur det, men det är lite av en praktisk fråga. Det skulle kräva en jädra massa tid och en jädra massa pengar för att ta det till rättegång.”

Bo Carlsson menar alltså att han inte är skyldig… Men att han genom att betala och därigenom erkänna sig skyldig sparar både tid och pengar. Ja, ja… En del står aldrig för vad de har gjort… Även om rättsväsendet säger annorlunda.

Men pengar kanske Bo Carlsson (C) sparar. Men på ett annat sätt. Och här kanske han visar vägen för alla andra jordbrukare i Sverige som har fornminnen på sina marker:pengar5

Gräv upp fornminnena på dina marker och gör om dem till åker. Sedan betalar du böterna (strafföreläggandet). Men det är lugnt – pengarna får du snart tillbaka tack vare avkastningen på den nya jordbruksmarken…

Jag undrar om åklagaren har tänkt på detta?

Men trots att Carlsson erkänner brottet, vilket han oavsett skäl faktiskt gör genom att inte bestrida åklagarens beslut om strafföreläggande, så fortsätter Bo Carlsson att fara med osanning i gårdagens GT:

”Det har skrivits spaltmeter om att vi kört bort grejer från området men vi har inte kört bort något. Allt som fanns finns kvar där.”

boc_graver

Källa: Bilden från P4 Västs hemsida.

Och fortsätter:

”Det finns inget som är förstört. Och det har jag hur många bevis på som helst.”

Och:

”det var inga oåterkalleliga skador.”

Men så är det inte. Carlsson har kört bort lämningarna och fornminnet är oåterkalleligt förstört. Fornminnet är för evigt borta.

Jag tycker väl att denna bildserie bevisar det:

Hallstorp1

November 2016.

Hallstorp2

November 2016.

Hallstorp4

Maj 2017.

Var är de stora stenarna?

Hallstorp5

Juli 2017.

Hallstorp7

December 2017.

Bo Carlsson upprepar i dagens TTELA (på nätet):

”Det är ingenting som är förstört och ingenting som har blivit bortkört.”

Bilderna visar tydligt att lämningarna är bortkörda och att fornminnet är oåterkalleligt förstört. Det kan också grannar och andra som har åkt förbi Bo Carlssons marker intyga. Och jag tror att de som ser på ovanstående bilder också ser det…

Det är också ett viktigt faktum att Bo Carlsson fortsatte att förstöra och undanröja fornminnet även efter Länsstyrelsens polisanmälan. Det visar väl om något också Carlssons bristande respekt för både den juridiska processen och Sveriges lagar? Liksom teckningen som Carlsson har på sin kontorsdörr i kommunhuset…

fornminne_bild

Varför skriver jag då om detta? Är inte Bo Carlssons göranden på fritiden hans privatsak?

Jag tycker inte det, inte nu längre.

vbg_loggaBo Carlsson är kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, dvs en av Vänersborgs tre kommunalråd, och därigenom en representant för Vänersborgs kommun. Carlsson är som kommunalråd heltidsanställd av kommunen och han uppbär en ganska stor lön – som naturligtvis betalas av skattebetalarna i Vänersborg. Dessutom har han många andra politiska uppdrag. Och nu är Bo Carlsson faktiskt fälld för brott mot kulturmiljölagen. Som han erkänner genom att inte bestrida strafföreläggandet. Dessutom har han farit med osanning både när brottet uppdagades och efter att åklagaren fattade sitt beslut.

Det är många politiker, och offentliga personer, som fälls för brott nu för tiden, jag tänker t ex på alla sverigedemokrater, och då ställs kraven på avgång väldigt snabbt. Med all rätt. I många fall räcker det med obevisade anklagelser, jag tänker på fornminne_skylt#Metoo-kampanjen, för att politiker och andra tvingas avgå. Och ljuger politiker offentligt så går både media och allmänheten, med all rätt, ”i taket”.

Borde inte Bo Carlsson (C) också överväga att lämna sina kommunala förtroendeuppdrag? Borde helt enkelt inte Carlssons politiska karriär förpassas till historien?

2017 års sista BUN

7 december, 2017 Lämna en kommentar

luciaNästa vecka är det sammanträden med både Barn- och Utbildningsnämnden och kommunfullmäktige. Det blir antagligen lussebullar och Luciafirande vid båda tillfällena.

BUN:s dagordning är kort och ser vid en första anblick tämligen ointressant ut. Även om jag stelnade till när jag såg mitt namn under det första ärendet. Snabbt flög en tanke genom mitt huvud – vad har jag nu gjort? Det var emellertid ingen ko på isen, jag skulle bara utses till protokolljusterare…

Det kan väl också nämnas att ledamoten Bengt Rydholm har fått en ny partibeteckning efter sitt namn. Vfp har bytts ut till Mbp.

Mbp… Jag kan väl inte påstå att förkortningen ligger speciellt bra i munnen… Mbp… (Drar det några röster…?)mbp

Mbp står för Medborgarpartiet och är alltså det nya namnet på välfärdspartiet. Partiet har också fått en ny logga och nya färger. Den förra loggan var definitivt snyggare…

Som vanligt inleds BUN:s sammanträde med en verksamhetsuppföljning. Rubriken denna gång är ”Resursanvändning”. Det låter intressant, vi får se.

Ärende 3 är, också som vanligt, en budgetuppföljning.

heartVM

Nämndens prognos är att år 2017 kommer att gå plus/minus noll. Och det är ju alltid glädjande att budgeten hålls. Men det hade inte gått om inte oppositionen, med M+V i en ohelig allians, drivit igenom mer pengar till nämnden. Både när budgeten togs 2016 och när pengarna förutropstecken3 elevökningen klubbades. (Vi pratar om 26,7 milj kr mer år 2017 än vad de styrande i S+C+MP ville ge!)

Betyder det att alla rektorer, förskolechefer, pedagoger, barn och ungdomar har fått de ekonomiska resurser som de skulle vilja ha och har behov av? Långt därifrån. Det visar väl bland annat vårens dramatiskt sjunkande kunskapsresultat i åk 9. Vänersborg måste satsa betydligt mer på förskolan och skolan. Likvärdigheten måste öka, kunskapsresultaten stiga, antalet förskoleplatser öka, barngrupperna minska, resurserna till elever i behov av särskilt stöd öka, rektorer/förskolechefer och pedagoger avlastas icke-pedagogiska uppgifter, tvålärarsystem införas osv osv.

stadning2Nämnden ska också besluta om tidsplan för upphandling av städning. Upphandlingen är ett måste eftersom en stor del av städningen är konkurrensutsatt (enligt beslut 50%). Egentligen borde det vara ett alternativ att BUN tog hand om all städning, och vaktmästeri, själv… Den externa städningen och det externa vaktmästeriet (vaktmästeritjänsterna köps av samhällsbyggnadsnämnden) ger skolledarna en hel del extra jobb med många kontakter och möten. Och det är inte säkert att det blir varken billigare eller effektivare…

Ärende 5 har rubriken ”Verksamhetsplan och detaljbudget 2018”.

procentVerksamhetsplanen innehåller en beskrivning av de olika verksamhetsområdenas uppdrag och verksamhet. Det är förvaltningen (den centrala), barnomsorgen, förskoleklass, fritidshem, grundsärskolan och grundskolan.

Nämndens förväntade resultat räknas också upp. Denna gång specificerade med exakta procentsatser. Det är ett resultat av ett tidigare önskemål från nämnden. Således står det t ex:

”Andelen elever i årskurs 5 som upplever trygghet i lärandemiljön ska öka under 2018 med 3 procentenheter.”

fundersamJag kan medge att jag är något skeptisk till sådana här konkretiseringar. Å andra sidan vet jag att pedagogerna i alla skolor arbetar för att alla elever ska uppleva trygghet. Oavsett vad nämndens förväntade resultat anger. Jag tror inte att personalen på golven runt om i kommunen överhuvudtaget känner till nämndens målsättningar… Det kanske är så att resultaten är till för politikerna. Men i så fall saknar jag beskrivningar av de konkreta åtgärder som vi politiker tänker vidta för att ge förutsättningar för verksamheterna att höja ”procenttalen”. Det finns i och för sig några åtgärder, men dessa är tämligen luddiga och till stor del ”intet förpliktigande”.

För att ta ett exempel. Ett förväntat resultat är att andelen behöriga, undervisande personal ska öka med 3 procentenheter. Nu är de senaste siffrorna följande: förskola 53% (som är behöriga, undervisande), grundskola 1-6 84%, grundskola 7-9 66%, fritidshem 32% och grundsärskola 25%.

tired_teacherFörutom att målet är tämligen lågt satt, så är åtgärderna (”aktiviteterna”) att:

”Förbättra arbetsmiljön på våra skolor så att lärare upplever en rimlig arbetsbelastning.”

Det är i och för sig inget fel på att ”förbättra arbetsmiljön”, det är naturligtvis nödvändigt. Men det behöver konkretiseras – vad ska förbättras? Och hur? Och så måste politikerna ge de nödvändiga förutsättningarna för att genomföra detta. Det kan vara kompetensutveckling, det kan vara ekonomiska resurser, det kan vara att anställa mer personal osv.

betyg3För övrigt reagerar jag på att det förväntade resultatet för nästa års 9:or är att medelmeritvärdet ska öka med 3 poäng. Den katastrofala siffran för i år var 193,7 (riksgenomsnittet var 223,5), och större ambition än så här borde hela kommunen ha. Siffran från i våras borde få alla politiker, inte bara ”skolpolitiker”, att utlysa ett ”katastroflarm” och snabbt vidta nödvändiga och kraftfulla åtgärder.

Detaljbudgeten är inte så mycket att orda om. BUN har fått de pengar den fått av kommunfullmäktige. Nu är uppgiften att fördela dem, vilket, vad jag kan se,spar sker ”som vanligt”. Nu vet jag att förvaltningen tittar över resursfördelningsmodellen och personalens arbetsmiljö i två särskilda spår. Antagligen kommer konkreta förslag från detta arbete så småningom.

Nämnden ska också besluta om bidragen till de fristående verksamheterna. Det här sker med ”automatik” och är inget att orda om.

Det blir information om lokaler. Vi får se om det har hänt något på området sedan sist. Jag har i varje fall sett att ombyggnaden av BUP-lokalerna i Vänerparken har kommit igång.

vanerparken_BUP

Revisorerna har rekommenderat att en rutin ska införas där det sker en kontroll av vilka av nämndens beslut som har verkställts. Det har förvaltningen nu gjort, och det ser bra ut.

Till sist ska nämnden anta en ny delegeringsordning. Det gör alla nämnder just nu och det har framför allt med den nya kommunallagen, som träder i kraft vid årsskiftet, att göra. Även delegeringsordningen ser bra ut. Det är ju också så att Skollagen styr en hel del på detta område för BUN.

sammantrade3Det var samtliga ärenden som BUN ska behandla kommande måndag. Naturligtvis ska både förvaltningschefen och ordföranden informera om vad de har gjort sedan sist. Ibland kan denna information leda till diskussioner. Vi får se om det blir fallet denna gång. Jag kan t ex tänka mig att profilklasserna kommer upp på denna information. Inte för att nämnden ska fatta något beslut (det är ju en rektorsfråga), men ledamöterna är kanske nyfikna på händelseutvecklingen.

Vi får se när lussebullarna serveras, i fikapausen eller efter sammanträdet. I vilket fall som helst avstår en LCHF:are från sötsakerna.

Kategorier:BUN 2017

Vänersborgare för profilklasser

5 december, 2017 Lämna en kommentar

profil3Jag hade egentligen inte tänkt skriva mer om profilklasserna, men när jag läste en kommunal tjänstemans kommentar på en fd kommunal tjänstemans tidslinje på Facebook så ändrade jag mig. Det är för övrigt många kommunala tjänstemän, inklusive en del högre (till och med en förvaltningschef, som använder sin kommunadress, och en fd kommundirektör), och också en del politiker som alltifrån kommentarer till gillanden uttrycker sin uppfattning om rektorernas beslut. Att de därigenom skapar en oerhörd personlig press på två kommunala tjänstemän, rektorerna för Silvertärnan och Vänerparken, tycks de inte bry sig om. Eller rättare sagt, det är väl det de gör…

facebookDen kommunale tjänstemannen kommenterade på Facebook:

”Hoppas ansvariga istället är nyfikna på de synpunkter som du [”du” är alltså inte undertecknad vänsterpartist] och många andra spelat in.”

Eftersom synpunkter på Facebook varken diarieförs eller är obligatoriska att läsa för rektorerna eller andra på barn- och utbildningsförvaltningen, så tänkte jag redogöra för de synpunkter som har skickats in till förvaltningen och som har diarieförts. Jag bortser från de mail som har skickats till politiker, som t ex Marie Dahlin (S) och Gunnar Lidell (M). Det finns för övrigt bara ett sådant i barn- och utbildningsnämndens diarium. Det är rektorerna som beslutar i frågan, inte politikerna. Att be Marie Dahlin eller Gunnar Lidell att påverka rektorerna är fräckt, de har ju inte ett dugg med rektorernas beslut att göra, och det är nästan oförskämt gentemot rektorerna.

diarietTill och med idag, tisdag, så har 15 olika synpunkter om profilklasserna diarieförts hos barn- och utbildningsförvaltningen. En förälder har skickat synpunkter vid 3 olika tillfällen, medan en annan har gett uttryck för sin åsikt 2 gånger. Så det handlar egentligen bara om 12 synpunkter. En av synpunkterna är undertecknad av 4 elever. Det handlar således om 15 personer.

Förutom dessa 4 elever, som alla går i en profilklass på Vänerparken, oklart dock om det är i musik- eller bildprofilen, så hade 5 av de andra ”klagande” barn som går, hade gått eller vill gå på musikprofilen. 2 andra hade barn på ”Vänerparken”. Av de klagande var det en som nämnde idrottsprofilen på Silvertärnan specifikt. Däremot skrev 6 personer enbart om musikprofilen och 2 om Vänerparkens profiler.

egoMan kan nog konstatera att de som engagerar sig i huvudsak är sådana som har egna personliga intressen i att bevara profilerna, framför allt musikprofilen. Och det är egentligen inget fel med det, men det kan vara bra för alla intresserade att veta.

flagga_sverige2017Och det kan också vara bra att veta att det med all sannolikhet är föräldrar med hög utbildningsbakgrund som protesterar. De är huvudsakligen också svenskfödda. (Se ”Mot profilklasser”.) Det är inget fel med det heller. (Jag själv passar t ex in i alla dessa kategorier.) Det är föräldrar som vet att uttrycka sig i tal och skrift (för det mesta) och de vet hur man ska skapa opinion.

Föräldrarna ser, precis som alla andra föräldrar, till sina barns bästa. Och det menar de är att få gå i musikklass på Vänerparken – tillsammans med likasinnade, studiemotiverade ungdomar. Som alla har ett musikintresse. Men som oftast inte tänker arbeta med musik som yrke i framtiden. Ungdomarna och föräldrarna vill inte heller vänta med musikstudierna till gymnasiet, där ungdomarna kan välja att studera hur mycket musik de vill. (Se ”Mot profilklasser”.)

musikFöräldrarna använder till stor del samma argument för sin önskan att rektorerna ska ta tillbaka sitt beslut att lägga ner profilklasserna. De menar att profilklasserna, särskilt i musik då, skapar motiverade och intresserade elever, leder till högre betyg och högre kvalitet.

1När det gäller de motiverade och intresserade eleverna i framför allt musikklasserna, skriver personerna att:

 • ”det är ett fungerande koncept”
 • ”stimulerande att få klasskompisar där alla är intresserade av musik”
 • ”människor med samma intressen ger varandra också extra kraft och motivation som smittar på andra ämnen”
 • ”musikintresset ska tas tillvara”
 • ”dessa klasser stjäl inte studiemotiverade elever från andra klasser, de SKAPAR studiemotiverade elever!”

skollagenOch det är säkert sant, att eleverna är motiverade och intresserade. Men varför ska just musiken särbehandlas? Varför är just musik så speciellt? Riksdagen har ju beslutat om en timplan (ingår i Skollagen), där varje ämne har tilldelats ett visst antal timmar. Timfördelningen återspeglar riksdagens syn på vad som är viktigt för Sveriges elever att studera. När timplanen nu håller på att göras om är det mer tid till matematik och svenska som diskuteras, inte musik. Om, som en av föräldrarna skrev, estetiska ämnen:

”tydligt förbättrar elevers förmåga att lära många olika viktiga framtids kompetenser.”

Ja, då borde förslaget lämnas till Skolverket eller riksdagen istället, inte till Vänersborgs kommun.

Om alla elever ska få gå i en profil som tar tillvara just deras speciella fritidsintresse så skapar det en omöjlig organisatorisk situation för skolorna. Det skulle i så fall också medföra nedskärningar i antalet timmar i andra ämnen. Dessutom skulle det ofrånkomligen leda till minskad likvärdighet mellan skolor och klasser och till en ökad segregation. En segregation som i sin tur leder till sämre kunskapsresultat. (Se vidare min förra blogg ”Mot profilklasser”).

2Många menar att kvaliteten på undervisningen är bättre i musikprofilerna än i andra klasser:

 • ”Överlag borde samtliga skolor ta över hur Vänerparken jobbar istället”
 • ”Ta istället vara på alla bra metoder och undervisningsprinciper som tillämpas på dessa skolor, och implementera dessa på övriga skolor.”
 • ”Ni har i dagsläget inte utbildad personal på alla era praktisk-estetiska ämnen”

Kvaliteten på undervisningen är ofta beroende på elevsammansättningen, elevernas attityd och motivation till lärande. Det finns inget som säger att pedagogerna på profilerna är pedagogiskt skickligare än andra lärare. (Mer än i möjligtvis själva profilämnena då.) Och om de skulle vara skickligare, hade det då inte varit bättre att istället använda dessa pedagoger i klasser som är mindre studiemotiverade?

3Profilklasserna i musik leder till bättre betyg skriver flera:

 • ”meritvärdena generellt sätt är ganska höga”
 • ”skolor i Vänersborg som har profilklasser har högre meritvärden än allmänna skolor”

forskareMeritvärdena i speciellt musikprofilen är högre. Men som jag skrev tidigare (se ”Mot profilklasser”), det är nog snarare på grund av urvalet av elever som går i de här klasserna än att de studerar extra mycket musik. Och konsekvensen av segregeringen för de som inte går i profilklasserna då? De flesta forskare är överens om att tappet av studiemotiverade elever i de ”vanliga” klasserna försämrar resultaten för de mindre studiemotiverade eleverna.

musikstad_vbgArgumentet att Vänersborg är en musikstad återkommer i flera synpunkter. Det framförs också av ett antal ”kulturpersonligheter” i bland annat den debattartikel som återfanns i TTELA häromdagen. (Se här.)

Det är inget tyngre argument. Det är, som sagt, timplanen i Skollagen som gäller, inte kommunala beslut i Vänersborg om musik.

Det förekommer som alltid en del mindre seriösa argument bland ”allmänhetens” synpunkter:

 • ”Ge fan i att lägga ner profilklasserna!”
 • ”Det är öststatspolitik.”
 • ”eleverna tydligen har för bra betyg”
 • ”välkommen genomsnittsvensson med medelmåttiga betyg!”

Det här står nog inte heller de mer seriösa debattörerna bakom.

sammantrade6En arbetsgrupp på 15 personer med representanter för rektorer, barn- och utbildningsförvaltningen och pedagoger har under omkring ett år arbetat med frågor kring måluppfyllelse och likvärdighet. Frågorna har också lyfts i personalgrupperna. Gruppen har tittat på bland annat Skolverkets skrifter, internationella jämförelser och Skolkommissionens betänkande som visar att segregationen ökar samt att likvärdigheten minskar i landets skolor. Arbetsgruppen har sett att Vänersborg inte organiserar sig på ett likvärdigt sätt när elever väljs ut och placeras i särskilda klasser. Utifrån detta beslutade rektorerna att avskaffa profilklasserna.

Rektorerna ska leda sina skolor i enlighet med de läroplaner, riktlinjer och nationella mål som riksdag och regering har fastställt. Dessa finns att läsa i Skollagen och Läroplanen.

uppmuntraRektorerna vill genom att avskaffa profilklasserna öka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i Vänersborgs skolor. De, och barn- och utbildningsförvaltningen, har ansvar för alla ungdomar, även, som signaturen Rune uttrycker det, ”grannens ungar”.

Vi borde stödja rektorerna i detta arbete.

Bandy-VM: Nytt utspel av Lidell

3 december, 2017 Lämna en kommentar

minialliansen_updateDet tycks som om den borgerliga oppositionen har haft möte i helgen. Fast nu för tiden kan ju sådana möten ske i cyberspace (som vi äldre kallade den digitala världen förr i tiden). M+L+KD har hur som helst kommit fram till ett nytt ställningstagande när det gäller kommunens ekonomiska engagemang i bandy-VM.

ifkBakgrunden är den skrivelse som nyligen inkom till kommunen från IFK Vänersborg (se ”Bandy-VM 2019 – akt 2”). I skrivelsen ville IFK ha mer pengar än de 400.000 kr som kommunstyrelsen var villig att skjuta till (se ”Bandy-VM 2019?”).

I skrivelsen önskade IFK:

 • ”400 tkr för marknadsföring av destinationen Vänersborg.”
 • ”Fri tillgång till hela Arena Vänersborg, inklusive erforderlig service och personal, för tidsperioden under A- och B-VM.”
 • ”Att kommunen upplåter ett funktionellt kontor och mötesrum för ett VM-kansli för projektledare och projektorganisation under en period av åtta månader från 2018 t o m VM-turneringarnas genomförande.”

lidell_FHGunnar Lidell berättar idag i intervjuer i P4 Väst (lyssna här!) och TTELA (se ”Bandy-VM till Vänersborg”) att minialliansen (M+L+KD) ställer sig bakom ytterligare 230.000 kr till IFK Vänersborgs arrangemang av bandy-VM. Det verkar som om Lidells och minialliansens tanke är att kommunstyrelsen ska tilldela Kultur- och Fritidsnämnden pengarna och att nämnden i sin tur betalar IFK Vänersborg.

Eller snarare – och smartare. De 230.000 kr ska ju gå till hyra av arenan och till kontor och mötesrum. Och eftersom dessa hyrpengar kommer att gå till kommunen, så blir det i praktiken så att inga pengar alls betalas ut till IFK, och inga pengar betalas in till kommunen…

isetorpFHDet blir lite av en ödets ironi att kultur- och fritidsnämndens ordförande Marika Isetorp (MP), som startade sin politiska karriär i protest mot bygget av arenan, blir den som sätter sin signatur i överenskommelsen med IFK som möjliggör bandy-VM – i arenan… Isetorp kan nog trösta sig med att det här säkerligen renderar henne en plats i kommunens loge vid åtminstone några matcher.

Det tycks också, enligt TTELA, som om den borgerliga minialliansen redan har träffat de styrande partierna (det finns ju telefoner också) och kommit överens med dem. Det betyder i så fall att resultatet av behandlingen i kommunstyrelsen är klart på förhand. IFK Vänersborg får 400.000 kr, som kommunstyrelsen beslutat om redan tidigare, och nu då ytterligare 230.000 kr.

naven_bordetGunnar Lidell (M) är tydlig med att detta är det ekonomiska stöd som kommunen tänker ge. Det blir inte en krona till. Lidell säger att IFK Vänersborg:

”ska stå för allt utöver detta.”

Och så kan inte Lidell låta bli att påpeka att det ekonomiska åtagandet från kommunens sida är mindre än vad IFK ”krävde” från början. Lidell:pruta

”Genom det här har vi halverat kraven som IFK tidigare hade på dryga miljonen.”

Och det är klart, kan Lidell även i fortsättningen halvera alla kommunens kostnader så är han väl värd att styra kommunen i fortsättningen…   ;)

IFK:s ordförande Jan-Olof ”Jolo” Olsson är glad över beskedet:utropstecken3

”Då satsar vi för fullt.”

karvlingDe nya pengarna räcker tydligen för att genomföra bandy-VM. Sammanlagt 630.000 från kommunen var alltså det som behövdes för att genomföra arrangemanget. Men varför ville då IFK Vänersborg ha över en miljon kronor från början…?

Som krav för att IFK ska få de nya ”pengarna” ska kommunen ha en monteryta i arenan för information och marknadsföring.

bandybollDagens moderata besked kommer nog att glädja alla bandyvänner i Vänersborg, och kanske också bandyfantaster världen över. Även om folk i bandykretsar upplever bandy-VM, som – med Lidells ord i P4 Väst:

”mycket större än vad det faktiskt är.”

bandyklubbaHur vänsterpartister i Vänersborg och världen över, typ i Trollhättan, ställer sig, det vet jag inte. Min egen åsikt är att 230.000 extra kronor till IFK inte är mycket att bråka om. Det är ju faktiskt ”bara”, i stort sett, fri hyra av arenan som det handlar om. Och kommunen hade väl knappast fått in särskilt mycket hyresintäkter ändå under dessa tre veckor… Sedan får man väl välja sina strider… (Även om jag kan förstå signaturen Runes synpunkter i kommentaren på min förra Bandy-VM-blogg… – se här!)

Och visst kommer företagare och besöksnäringen att gynnas av den ökade tillströmningen av människor till kommunen…

Kategorier:Bandy-VM 2019

Nytt från Dalsland

2 december, 2017 Lämna en kommentar

tomteparadIdag är det en stor dag i södra Dalsland. Det är den årliga tomteparaden i Brålanda. Då går invånarna ”man och kvinna ur huse”, och inte bara det. Folk från hela kommunen och även från andra kommuner beger sig till Brålanda. Vi får bara hoppas att det inte luktar något från Dahlbergs Slakteri idag. Det vore ingen bra reklam.tomteparad_karta17

Det går tyvärr inga bussar från centrala Vänersborg till Brålanda i år. Det har det gjort några gånger tidigare, när Tomteparaden har krockat med julmarknaden i arenan… När evenemangen inte krockar, som nu, så får stadsborna ta bilen till Brålanda. Tågen stoppar ju som bekant inte heller i Brålanda… Eller var det så att bussarna sattes in för att brålandaborna skulle kunna åka till arenan…? Det spelar dock ingen roll för undertecknad, som får vara hemma i Nordstan idag på grund av förkylning.

Och på tal om Dalsland.

I onsdags informerade kanslichef Katrin Siverby och kommunjurist Pernilla Bertilsson om den nya Kommunallagen som ska träda i kraft den 1 januari. De passade också på att berätta om de viktigaste delarna i lagen rent allmänt, alltså även om det som inte var nytt. Vi var ett antal politiker som insöp kunskapen, men det saknades många.

På vägen från föreläsningen råkade jag gå förbi kommunalrådet och tillika dalslänningen Bo Carlssons rum. Jag blev ganska paff när jag såg bilden på hans kontorsdörr. Den kändes något provocerande. Här hade vi politiker fått en utbildning i lagen av två skickliga jurister, och så ironiserar kommunstyrelsens 2:e vice ordförande över Sveriges lagar.

fornminne_bild

Nu tror jag inte att det är Bo Carlsson själv som har gjort bilden eller satt upp teckningen, men i och med att Carlsson låter den få sitta kvar så tycker jag nog att han bagatelliserar sitt brott mot Kulturmiljölagen. Och visar att han inte bryr sig om den.

Fornminne7

Det går inget vidare för IFK Vänersborg just nu. Förlust mot både Sandviken och Villa hemma i arenan. Och en mycket blygsam 8:e-placering i tabellen… Det är nog så att Tomteparaden i Brålanda är bättre reklam för Vänersborg än IFK just nu.

Diskussionen om profilklasserna fortsätter.

profil3För tillfället har jag sagt mitt i frågan. (Se ”Mot profilklasser”.) Men jag vill ändå påpeka att inga partier i kommunen har tagit ställning i frågan om profilklasser i Vänersborg. Det av den enkla anledningen att det liksom inte går, varken frågan eller beslutet är politiskt. Det är helt och hållet ett rektorsbeslut.

ogonbindelFick för övrigt lite beröm från just Dalsland och Brålanda igår:

”Synd att fler människor ej kan ta av sig bindeln framför ögonen som du gjort i kommunen… För då skulle det bli så mycket bättre… I vår kommun leder oftast en blind en annan blind… Vänsterpartiet är nog just nu det enda seende partiet….”

%d bloggare gillar detta: