Arkiv

Archive for oktober, 2022

Sammandrag av KF 26/10

30 oktober, 2022 Lämna en kommentar

Klockan 21.48, dvs 12 minuter före Gropbron öppnade sig för nattens reparationer, avslutade ordförande Annalena Levin (C) det nya kommunfullmäktiges allra första sammanträde. Ledamöter och ersättare fick bråttom ut till sina bilar och cyklar. Det gällde att snabbt bege sig från Quality Hotels relativt nybyggda eventhall.

I fredagens TTELA beskrev journalisten kommunfullmäktiges första sammanträde i Lilla Edet. Men det verkar som om TTELA inte är särskilt intresserad av Vänersborg… Jag ska försöka råda bot på den bristande informationen.

Ålderspresident Lutz Rininsland (V) öppnade mötet, precis som han gjorde 2014 och 2018. Rininsland har nämligen suttit längst av alla nuvarande ledamöter i fullmäktige. Rininsland började med lite statistik kring församlingens ålders- och könsfördelning etc. (Det sitter en väldans massa män i fullmäktige…) Sedan var det dags för upprop, val av justerare och fastställande av dagordning.

Efter det började allvaret…

Ett nytt presidium skulle väljas för mandatperioden. Det fanns bara ett förslag till ordförande, Annalena Levin (C), och ett till 1:e vice ordförande, Anneli Guilotte (S). De blev valda.

Moderaterna nominerade sedan Lena Eckerbom Wendel (M) till 2:e vice ordförande. Då överraskade Anders Strand (SD) med att också nominera Lena Mjörnell (SD). Det blev sluten omröstning. Lena Eckerbom Wendel (M) fick en majoritet av rösterna. Det var bara Sverigedemokraterna själva som röstade på sin kandidat.

Tre kvinnor i fullmäktiges presidium, det har aldrig hänt i Vänersborg.

Det var en del strul med den tekniska utrustningen i början av sammanträdet och dessutom skulle presidievalet justeras omedelbart. De första punkterna tog därför nästan en timme innan fullmäktige kunde gå över till ärende 3.

Ärende 3 innebar att en valberedning skulle väljas. Det var inga problem, alla partier fick en ordinarie och en ersättare i valberedningen. Till ordförande i beredningen valdes Reidar Eriksson (S) och till vice ordförande Dan Åberg (M).

En interpellation av Tor Wendel (M) till kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) fortsatte förhandlingarna. Wendel hade läst Kommunallagen (6 kap 9 §) där det stadgas att kommunstyrelsen årligen ska pröva om de kommunala aktiebolagens verksamhet har varit:

”förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.”

Tor Wendel (M) avslutade interpellationen med frågan:

“Vilka iakttagelser gjorde Kommunstyrelsen vid sin senaste prövning, vilka underlag låg till grund för prövningen, och var finns det årliga beslutet dokumenterat?”

Augustssons besked kan sammanfattas med att “vi ska skärpa oss” och “jag bjuder in alla partier att diskutera hur vi ska göra”.

Kommunens delårsrapport avhandlades sedan. Undertecknad var uppe två gånger och pratade om kommunen i sin helhet och barn- och utbildningsnämnden. Dan Nyberg (S) berättade däremellan om socialnämnden. Det blev ingen debatt.

Sedan var det dags för Kunskapsförbundet Västs delårsrapport från april 2022. Det var lite sent kan tyckas. Fyra ledamöter från Kunskapsförbundets direktion redovisade förbundets mycket prekära ekonomiska läge inför 2023. Det var Lutz Rininsland (V), Madelaine Karlsson (S), Henrik Josten (M) och undertecknad Kärvling (V). Vi var rörande överens om att läget var mycket allvarligt. Det saknades 26,7 milj kr. Det berodde på fler elever i Gy-särskolan och ökade pensionskostnader. I kommunerna får nämnder och styrelser kompensation för pensionskostnaderna, eftersom dessa pengar utbetalas centralt i kommunerna. KFV vill behandlas lika som nämnderna i Trollhättan och Vänersborg… Till de ökade kostnaderna tillkommer också inflationen som beräknas öka kostnaderna med upp mot 10 milj. Kunskapsförbundets beräknade underskott (exklusive inflationen) motsvarar 41 tjänster….

Och inte kan Kunskapsförbundet spara. Är eleverna inte nöjda så väljer de bara en friskola – och då får förbundet betala för de eleverna ändå…

Och så fick vi reda på att förbundsdirektör Johan Olofson ska sluta… Det gör mig uppgiven. Skickligare chef får man leta efter… Men det är bara att gratulera Göteborg som får ta del av hans tjänster från och med årsskiftet.

Det följde ganska många ärenden som egentligen bara klubbades igenom, även om någon talare ibland kompletterade med mer fakta.

Vänsterpartiets Gunilla Cederbom gjorde comeback i fullmäktiges talarstol efter ca 20 års frånvaro. Hon yrkade på återremiss i ärendet om skyddsräcke på Dalbobron. Beslutsförslaget gick ut på att det inte gick att göra något för att förhindra suicidförsök på bron. Cederbom ansåg att utredningen inte hade tittat på alla möjligheter. Göran Svensson (MBP) yrkade bifall till hennes yrkande. Och det gjorde också en debutant i församlingen, Ida Hildingsson, också Vänsterpartiet. Hildingsson sa några väl valda ord och yrkade också bifall till återremiss.

Bo Carlsson (C) begärde ajournering. De styrande partierna överlade några minuter och sedan gick Benny Augustsson (S) upp i talarstolen – och yrkade även han bifall till Cederboms återremissyrkande. Det blev återremiss.

De två motionerna om att ändra ordningsstadgan kring fyrverkerier avslogs utan debatt.

Jag var tvungen att bemöta Ola Wesley (SD) ganska tufft när han yrkade bifall till sin motion om modersmålsundervisning. Det fungerar inte att lämna in motioner från andra kommuner som inte är aktuella i Vänersborg. Det sa jag i barn- och utbildningsnämnden och i kommunstyrelsen, men han verkade inte ha lyssnat. (Läs mer på ”BUN: Budget 2023, SD-motion, VA mm”.)

Wesleys motion avslogs utan votering.

Och så var det motionen från moderaterna, liberalerna och – kristdemokraterna om fria besök på Torpa kretsloppspark för Vänersborgs kommuninvånare. Kommunstyrelsens förslag var 8 avgiftsfria besök. KS menade att fler besök skulle leda till en avgiftshöjning för hela “sophanteringskollektivet”. Kommunstyrelsens förslag till beslut blev även kommunfullmäktige beslut – med röstsiffrorna 27 mot 24

Vänsterpartiet röstade för 8 besök. Vi ansåg att det räckte med det för ett vanligt hushåll – och vi ville inte riskera en avgiftshöjning. Men det var inte Vänsterpartiet som avgjorde omröstningen. Det var Kristdemokraterna. De röstade mot sin egen motion! Vad gör man inte när man vill vara med och styra Vänersborg?

Det här tvingades KD sannolikt till – för att möjligtvis få en ordförandepost i någon nämnd… Det är ett talande exempel på varför Vänsterpartiet sa nej till att ingå i styret av kommunen… Vi vill inte göra avkall på våra åsikter.

Även motionen från Medborgarpartiet om ett Servicecenter i Brålanda avslogs. Eller? Motionären Göran Svensson (MBP) raljerade över att motionen genomfördes samtidigt som den avslogs… Brålanda bibliotek skulle ju enligt beslutsförslaget få förutsättningar för kommunal service. Svensson hade helt rätt, och jag tror att Medborgarpartiet var nöjt med beslutet trots att motionen “avslogs”.

Till sist behandlades en motion från Vänsterpartiet om att utöka Demokratiberedningens uppgifter. Det skulle också innebära att beredningen bytte namn till Demokrati- och jämställdhetsberedningen.

Det var “debutanten” Ida Hildingsson (V) som föredrog ärendet. Det var också hon som hade dragit det tunga lasset med att skriva motionen. (Du kan ladda ner motionen här.) Motionen har mottagits mycket positivt av de styrande partierna och det tycks som om möjligheterna att den ska bli verklighet är mycket stora. Beslutet blev att motionen skulle behandlas “skyndsamt”. Det kan nog bli så att ett av Vänsterpartiets vallöften blir verklighet direkt…

Efter Hildingssons anförande slog ordförande Annalena Levin (C) klubban i bordet hårt och bestämt – och avslutade mötet. Det var ju bara 12 minuter tills Gropbron skulle resas för natten…

Anm. Det ska kunna gå att lyssna och se på kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand på kommunens webb-TV – klicka här. Det ser dock ut att vara lite problem med denna sändning.

Juta: Bron borttagen!

28 oktober, 2022 2 kommentarer

I flera år har Bengt Davidsson och hans fru kämpat för att få de rättigheter på sin tomt som Plan- och bygglagen (PBL) ger dom. Davidssons vill ha en bit gräsmatta framför huset för sig själva, där de kunde ha ett mindre trädgårdsland. Precis som alla andra villor i Vänersborgs kommun, precis som t ex min fru och jag har i Nordstan. 

Byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen har förvägrat Davidssons denna rätt. De menar att i stort sett hela deras fastighet “tillhör” allmänheten. Ja, till och med en bit av altanen på deras hus. Trots att huset är byggt enligt de ritningar som bygglovet från byggnadsförvaltningen angav. 

Davidssons menar med stöd av Miljöbalken och Förvaltningslagen att de också har rättigheter trots att Jutatorpet ligger vid Göta älvs strand. Det viktiga är att allmänheten kan gå längs strandkanten och att den fria passagen ska vara minst några tiotal meter bred. (Se ”Davidsson på Juta kämpar vidare (3/3)”.)

Paret Davidsson har ordnat och säkrat en passage. Och även underlättat den. De har för egna medel anlagt en bro över bäckravinen. Det har de gjort helt på eget bevåg (men med tillstånd av byggnadsförvaltningen) och med egna medel. Innan bron sattes upp så var det nästan ingen allmänhet som kunde passera deras fastighet på Juta. Det var en återvändsgränd. Allmänheten stoppades av en bäckravin som skilde Juta/Restad från Önafors. Det fanns några bräder som de våghalsiga kunde anta utmaningen att gå över på, med risk för att bli både blöta och skadade.

Byggnadsnämnden uppskattade inte Davidssons initiativ. Den beslutade i tisdags, den 25 oktober, att allmänheten skulle kunna gå över gräsmattan, fast ingen gör det. Och ett trädgårdsland på gräsmattan skulle “privatisera” Davidssons privat ägda tomt. (Se “Mörka moln över Juta”.)

Paret Davidsson skrev i sin nya ansökan om strandskyddsdispens att, om den blev avslagen, skulle de ta bort bron. De skulle återställa fastigheten som den såg ut när de köpte den – och då fanns det ingen bro.

Byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen tyckte inte att bron hade någon betydelse i sammanhanget…

Idag, fredag den 28 oktober kl 10, så lyfte Bengt Davidsson bort bron. Passagen från Jutatorpet och Önafors finns inte längre längs älvstranden. (Se film på YouTube.)

Bengt Davidsson skriver idag på Facebook:

“Det är lite med tår i ögat jag skriver detta. NU ÄR BRON BORT PÅ JUTATORPET. Ni som tycker detta är fel hör av er till Vänersborgs kommun. Ju mer som klagar desto större chans att den kommer tillbaka någon gång.”

Det är en sorgens dag idag, inte bara för paret Davidsson utan för den allmänhet som brukar ta en löprunda eller promenera längs den vackra Göta älvsstranden bort till Önafors. Nu får de vända och gå tillbaka, eller hitta en väg genom skogen på andra sidan huset utanför Davidssons tomtplatsavgränsning.

Vänersborgs byggnadsnämnd har efter ivrigt argumenterande från tjänstepersonerna fattat ett beslut som är helt galet, och med all sannolikhet också lagstridigt.

Det är många kommuninvånare som kontaktar andra politiker om Vänersborgs byggnadsnämnd och byggnadsförvaltning. Det lär väl inte bli färre i fortsättningen.

====

Se också:

Juta: Byggnadsnämndens felaktiga underlag

27 oktober, 2022 1 kommentar

Vänersborgs byggnadsnämnd har genom åren fattat många både inkompetenta och olagliga beslut. Jag skulle dock vilja påstå att tisdagens beslut om att avslå paret Davidssons ansökan om en ny strandskyddsdispens tillhör de allra sämsta. (Se “Mörka moln över Juta”.)

Det finns mycket att kommentera kring tisdagens beslut, och jag vet inte riktigt var jag ska börja – eller var jag ska sluta. Men jag tror ändå att jag i dagens blogg ska börja med de handlingar kring ärendet som förvaltningen hade skickat ut till politikerna i nämnden innan beslutet. Det var de handlingarna som skulle utgöra allt tillgängligt underlag inför politikernas beslut om fastigheten på Juta.

När jag skrev mina tre bloggar innan sammanträdet (se “Davidsson på Juta kämpar vidare”) hade jag inte sett förvaltningens förslag till beslut för politikerna i nämnden. Det har jag nu, och blir både förvånad och mållös… Hade inte byggnadsförvaltningen förstått vad Davidssons ärende handlade om? Eller är det något som jag inte förstår…

Byggnadsförvaltningens beslutsförslag till politikerna i byggnadsnämnden löd:

”Byggnadsnämnden ger inte strandskyddsdispens för staket, trädgårdsbelysning samt anordnande av gräsmatta.”

Jag begriper inte… Var det ingen politiker som reagerade?

Paret Davidsson hade ansökt om en ny strandskyddsdispens där de ville att tomtplatsavgränsningen skulle ändras. De skrev i sin ansökan den 19 maj 2021 under rubriken “Ansökan om Ändring/utökning av tomplatsavgränsning”:

Bengt Davidsson yrkar på att Vänersborgs kommun bifaller önskan om utökad tomtplatsavgränsning, se bifogad karta.”

Och kartan är alltså denna:

Och så fick Davidssons “svaret” inför tisdagens sammanträde:

”Byggnadsnämnden ger inte strandskyddsdispens för staket, trädgårdsbelysning samt anordnande av gräsmatta.”

Det nämndes inte ett ord i paret Davidssons ansökan, eller i deras yttrande under kommuniceringen, om “staket, trädgårdsbelysning samt anordnande av gräsmatta”.

Jag begriper inte. Men det viktiga var väl att politikerna i byggnadsnämnden gjorde det.

Och vad menas egentligen med “anordnande av gräsmatta”? Senare i förvaltningens text står det faktiskt också:

“Att uppföra staket, trädgårdsbelysning samt gräsmatta är inte sådana åtgärder som tillgodoser ett allmänt intresse.”

Anordna eller uppföra en gräsmatta…? Betyder det att det är olagligt att gräsmattan finns? Eller att den klipps? Eller att det finns ett trädgårdsland på den?

Förvisso skulle trädgårdslandet hamna innanför tomtplatsavgränsningen om nämnden hade beslutat enligt Davidssons förslag, men det var inte det lilla trädgårdslandet som ansökan handlade om.

Och staketet…

Byggnadsförvaltningen hade totalt missat att staketet inte står på Davidssons fastighet. Staketet står på grannens, “bondens”, fastighet. Förklaringen kan möjligtvis vara att förvaltningen återigen har tittat på en gammal föråldrad och felaktig karta. Följande karta fanns nämligen med i beslutsunderlaget – se karta till höger.

Inte heller på denna karta är Davidssons hus och altan korrekt inritade. Dessutom stämmer inte vägens dragning förbi huset, nr 1. Vägen ligger nu ca 1,5 meter närmare byggnaden. Sträckningen ändrades i samband med bygget av altanen.

Så här ser huset, med altan, och vägen ut – karta till vänster.

Och så var det då staketet. Den sträckning på staketet som kartan ovan visar fanns inte ens när Davidsson köpte fastigheten. Idag är hela staketet uppsatt på grannens/”bondens” tomt…

Vi tar det en gång till. Staketet står på grannfastighetens tomt.

Hur kunde byggnadsförvaltningen och därmed politikerna missa detta? I beslutsförslaget till politikerna i byggnadsnämnden föreslog ju alltså förvaltningen att inte ge strandskyddsdispens för staketet – ett staket som Davidsson inte hade ansökt om dispens för och som inte ens finns på hans fastighet…

På en direkt fråga från en av ledamöterna på tisdagens byggnadsnämnd svarade tjänstepersonerna att kartorna i underlaget var riktiga. Det var inte sant.

Och nämnden fattade alltså ett beslut som inte stämde med verkligheten. Kan ett sådant beslut verkligen vara giltigt och lagligt?

Beslutsförslaget från tjänstepersonerna innehöll naturligtvis också en motivering till varför Davidssons strandskyddsansökan skulle avslås. Förvaltningen skrev i tre punkter:

 • “Dispensen motverkar strandskyddets syfte att säkra allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
 • Särskilda skäl till grund för dispens saknas.
 • Allmänhetens intresse bedöms väga tyngre än den enskildes intresse. En nekad dispens bedöms inte vara oproportionerligt i det aktuella fallet.”

De två första punkterna är helt felaktiga.

Davidssons förslag kommer inte att förstöra för djur- och växtlivet. Det har varit en gräsmatta ner mot älven i många, många år – långt innan Davidsson flyttade dit. Och Davidsson vill att det ska fortsätta att vara en gräsmatta… Miljö och hälsa har inte ens varit ute på Juta och sett hur det ser ut. Förvaltningen har gjort en skrivbordsbedömning och helt enkelt använt samma generella formuleringar som den alltid gör när den ska motivera ett avslag…

Det är viktigt att komma ihåg att Bengt Davidsson har underlättat och säkrat “allmänhetens tillgång till strandområden” genom att för egna medel anlägga en bro över bäckravinen. Det har han gjort helt på eget bevåg (men med tillstånd av byggnadsförvaltningen) och med egna medel. Innan bron sattes upp så var det nästan ingen allmänhet som passerade Juta. Det var en återvändsgränd. Allmänheten stoppades av bäckravinen. Det fanns några brädor som de våghalsiga kunde anta utmaningen att gå över på, med risk för att bli både blöta och skadade.

Efter tisdagens beslut kommer Davidsson att ta bort bron. Och då blir hela fastigheten återigen en återvändsgränd…

Det fanns särskilda skäl till dispens. Miljöbalken är tydlig med att det ska tas hänsyn till den enskilde fastighetsägarens intressen. Och lagen kräver egentligen, i ett sådant här fall (när den enskildes intressen kan stå i motsättning med allmänhetens), endast att allmänheten har fri tillgång att passera vid strandkanten – och för det krävs ett tiotal meter. (Se “Davidsson på Juta kämpar vidare (3/3)”.)

Miljöbalken är inte den enda lag som går att åberopa i det här fallet. Även Plan- och byggnadslagen (PBL) har en del att säga om vad som ska finnas för en bostad… Och den talar för paret Davidsson. Kanske det är därför som inte byggnadsförvaltningen tog upp den i underlaget… (Se “Davidsson på Juta kämpar vidare (3/3)”.)

Bengt är rörelsehindrad och behöver “extra” utrymme för parkering och ingång till bostaden. Dessutom vet han att han inom några år behöver en handikappramp för att komma in i huset. Den nuvarande tomtplatsavgränsningen omöjliggör en sådan ramp.

Byggnadsförvaltningen nämnde inte heller Förvaltningslagen i underlaget. I 5 § står det (se här):

”En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.
I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.
Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.”

Byggnadsförvaltningen anför i resten av underlaget till byggnadsnämnden samma saker som den gjorde i kommuniceringen med Davidsson. Det har jag tagit upp i bloggserien “Davidsson på Juta kämpar vidare”.

Det kan konstateras att byggnadsförvaltningen inför tisdagens beslut inte hade ändrat sig ett dugg sedan kommunikationen med Davidsson. Den uppfattning förvaltningen hade tidigare, den hade förvaltningen fortfarande inför mötet- även efter kommuniceringen med Davidsson. Det är lätt att få uppfattningen och dra slutsatsen att kommunikationen med Davidsson, och helt sannolikt med andra vänersborgare, är ett “spel för galleriet”.

Till sist vill byggnadsnämnden att Davidssons ska betala 9.960 kr för att den har behandlat strandskyddsdispensen. Det är helt orimligt. Kommunen kan väl inte kräva nästan 10.000 kr när den inte ens har förstått Davidssons ansökan.

Byggnadsnämndens beslut har uppenbara faktafel, förvaltningen har ju till och med använt föråldrade och felaktiga kartor. Tjänstepersonerna framförde också ny information på mötet, information som var direkt felaktig och som Davidsson inte hade en chans att kommentera. (Det ska jag ta upp i en senare blogg.)

Byggnadsnämnden har ordnat så att Bengt Davidsson inte får tillbringa sin pensionärstillvaro i lugn och ro. Personligen kan jag inte heller låta bli att tänka på vad nämndens felaktiga beslut kan kosta Davidsson i pengar. Värdet på fastigheten sjönk väl med åtminstone 1 miljon när ordförande Bo Dahlberg (S) slog klubban i bordet efter att Magnus Ekström (KD), Tommy Christensson (M), Christina Rosell (L), Murat Solmaz (S) och Anna-Maria Gustafsson (S) hade röstat nej till Davidssons ansökan.

====

Se också:

Ikväll är det KF!

26 oktober, 2022 Lämna en kommentar

Idag, onsdag den 26 oktober, träffas det nya kommunfullmäktige. Det är för första gången efter valet. Ett flertal nya ledamöter kommer därför att vara på plats på Quality Hotel, samtidigt som många gamla rutinerade politiker fortfarande besätter de flesta stolarna. Du kan se vilka som är med i fullmäktige från och med ikväll och 4 år framåt – “Valda till KF 2023-2026”.

För tredje gången “i rad” kommer ett nyvalt kommunfullmäktige att ledas av, i varje fall öppnas av, ålderspresident Lutz Rininsland (V). Ålderspresident betyder att Rininsland är den ledamot som har suttit allra längst i församlingen. Rininsland har öppnat sammanträdena både 2014 och 2018.

Som det ser ut kommer Rininsland dock inte att få vara ordförande särskilt länge på mötet. Redan som punkt 2 ska kommunfullmäktige nämligen välja presidium för mandatperioden. De som väljs kommer att inta sina platser på podiet direkt efter valet – och då får Rininsland sätta sig bland de andra ledamöterna i salen.

Det blir Annalena Levin (C) som fortsätter som ordförande för kommunfullmäktige i ytterligare 4 år. Vid sin sida kommer hon att återigen ha Anneli Guilotte (S) som vice ordförande, omval med andra ord. Den andra posten som vice ordförande kommer att gå till en moderat. Ryktena säger att det kan bli ytterligare en kvinna, men hon utses inte formellt av M+L förrän på ett möte strax innan fullmäktigesammanträdet.

Kommunfullmäktige kommer däremot inte att utse ledamöter för nämnder och styrelser ikväll. Det mesta är nog klart när det gäller fördelning av platser mellan partierna, men sedan ska det till valprocesser inom de olika partierna för att utse personer till de politiska posterna. Vilka personer ska finnas i vilka nämnder? Det blir inte klart förrän i november, eller möjligtvis i december.

Vänersborgarna kan dock räkna med att Benny Augustsson (S) kommer att leda Vänersborg som kommunstyrelsens ordförande i ytterligare 4 år. Socialdemokraterna tänker fortsätta att styra Vänersborg. Denna period tillsammans med inte bara Centerpartiet och Miljöpartiet, utan överraskande nog också med Kristdemokraterna. Det blir en helt ny konstellation. Tillsammans kommer dessa partier att få 23 av fullmäktiges 51 mandat. Det betyder att de 4 styrande partierna är i minoritet.

De styrande partierna måste alltså, under hela mandatperioden, få med sig minst ett av oppositionspartierna för att få majoritet för sina förslag, t ex den viktiga budgeten. Det ska också bli intressant att se om Kristdemokraterna kommer att vika sig och rösta med de tre andra styrande partierna i frågor som de tidigare har drivit med de andra borgerliga partierna. Jag tänker t ex på frågan om tvångsanslutning till det kommunala VA-nätet.

S+C+MP+KD inbjöd även Vänsterpartiet till diskussioner om att ingå i styret. Om Vänsterpartiet hade tecknat en sådan överenskommelse så skulle det ha inneburit en majoritet i kommunfullmäktige, 27 mandat. Vänsterpartiet sade dock vänligt men bestämt nej till erbjudandet. Däremot kom vi överens om att föra dialog och samtal under mandatperiodens gång.

Vänsterpartiet har däremot ingått en teknisk valsamverkan med Moderaterna, Liberalerna och Medborgarpartiet. Denna samverkan handlar dock inte om något politiskt samarbete. Det är enbart tekniskt.

Orsaken är att det svenska valsystemet gynnar större partier vid fördelningen av platser i nämnder och styrelser. En teknisk valsamverkan betyder att de samverkande partierna räknas som ett enda stort parti. Därigenom får partierna tillsammans fler platser i nämnder och styrelser än vad varje parti skulle ha fått var och en för sig.

För att ta ett konkret exempel. Av egen kraft skulle Vänsterpartiet med sina 4 mandat bara få en ordinarie och en ersättare i kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden. Tack vare den tekniska valsamverkan blir Vänsterpartiet nu också representerat med ordinarie ledamöter i byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Kunskapsförbundet Väst.

Vänsterpartiet kommer också att få en ordinarie plats i Vänersborgsbostäder, PFU (=Personal- och förhandlingsutskottet) och ersättarplatser i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Fastighets AB (FABV) och Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB.

Det nya kommunfullmäktige, bestående av både unga och gamla, orutinerade och rutinerade ledamöter, har ett digert underlag att läsa in inför sammanträdet ikväll. Handlingarna består av 530 sidor. Och 30 ärenden…

Jag hade inte tänkt att redogöra för ärendena i denna blogg. Men faktum är att jag har skrivit om flera av dem redan, när de var uppe i kommunstyrelsen. I “KS 12/10 (1)” skrev jag om ärende 6, delårsrapporten. Bloggen “KS 12/10 (2)” handlade om ärende 9 och 11, statsbidrag till socialnämnden, ärende 10 om partistöd, ärende 15 om assistanshundar, ärende 16 om skyddsräcke på Dalbobron, ärende 17 och 18 om ändring av den lokala ordningsföreskriften gällande fyrverkerier och ärende 19 där det ska beslutas om SD:s motion kring modersmålsundervisning. Man kunde även läsa om motionerna om fria besök på kretsloppsparken och servicecenter i Brålanda, dvs ärendena 20 och 21.

Tipset är att det blir mest diskussioner kring kretsloppsparken…

Det kan väl sägas att ärendena 22-27 på fullmäktiges dagordning är medborgarförslag, och en motion, som bara ska skickas vidare för utredningar. De återkommer i ett senare skede när det  är dags för beslut.

Vänsterpartiet lämnar förresten in ytterligare en motion, “Motion om att utöka demokratiberedningen till en demokrati- och jämställdhetsberedning”. Den bör behandlas snabbare än vanligt eftersom det handlar om en ändring av den politiska organisationen för denna mandatperiod. Jag ska återge motionen vid ett senare tillfälle.

Kom ihåg att alla kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det innebär att allmänheten kan följa diskussionerna live på plats kl 18.00 idag på Quality. Kom gärna! Men du kan också se sammanträdet i direktsändning på kommunens webb-TV – klicka här!

Mörka moln över Juta

25 oktober, 2022 6 kommentarer

Idag sammanträdde Vänersborgs byggnadsnämnd.

Nämnden behandlade flera viktiga och delikata ärenden, men naturligtvis riktades kommuninvånarnas blickar särskilt mot Davidssons nya ansökan om strandskyddsdispens.

Jag skrev i slutet på söndagens blogg om Bengt Davidsson och hans fru (se “Davidsson på Juta kämpar vidare (3/3)”):

“Ska politikerna i byggnadsnämnden följa tjänstepersonernas beslutsförslag eller ska de se objektivt och rättvist på ärendet?”

Nu vet vi svaret. Davidsson fick ingen ny strandskyddsdispens…

6 ledamöter i nämnden röstade på förvaltningens avslagsförslag på den nya ansökan om strandskyddsdispens. Det var Bo Dahlberg (S), Magnus Ekström (KD), Tommy Christensson (M), Christina Rosell (L), Murat Solmaz (S) och Anna-Maria Gustafsson (S).

Endast 3 av ledamöterna ville gå Davidsson till mötes och bevilja den nya ansökan om strandskyddsdispens. Det var Pontus Gläntegård (V), Torbjörn Moqvist (SD) och Bengt Fröjd (C).

Denna vecka kommer Davidsson att ta bort bron över bäckravinen…

Byggnadsnämnden har antagligen inte bara fattat ett obegripligt och sannolikt också olagligt beslut, den har också röstat bort en fin och välbesökt vandringsled mellan Önafors och Restad.

Det ligger låga mörka moln över Juta just nu, jag är inte säker på att de ska skingras någonsin.

Anm. Det kommer fler bloggar om detta skandalösa beslut. Läs också ”Juta: Byggnadsnämndens felaktiga underlag”.

====

Se också:

Davidsson på Juta kämpar vidare (3/3)

23 oktober, 2022 4 kommentarer

Anm. Denna blogg är en direkt fortsättning på bloggen “Davidsson på Juta kämpar vidare (2/3)”.

Den 9 oktober 2022 lämnade Bengt Davidsson in sitt yttrande till byggnadsförvaltningens kommunicering av beslut. Det var en inlaga på 5 sidor, varav en sida var så att säga ny. De andra sidorna innehöll uppgifter som Davidsson hade kommunicerat med förvaltningen tidigare, men som han sannolikt tyckte att det var läge att tjänstepersoner och politiker fick läsa en gång till – kanske lite noggrannare denna gång…

Jag återger “det nya” i yttrandet ordagrant.

 • “Nuvarande tomtplatsavgränsning utgår från felaktigt kartunderlag, kommunen har använt en karta som utgår från tiden innan byggnaden tillbyggdes enligt givet bygglov, därav att nuvarande byggnad ej inryms inom tomtplatsen alltså ligger del av byggnaden utanför tomten. Tjänstemännen som gjorde ett platsbesök den 2022-08-26 försvarade sig med att tomtgränsen är ungefärlig !!!! och att Bengt skulle ”tänka sig” en annan placering !!!!!”

En riktig kartskiss över bostadshuset.

Det kanske viktigaste argumentet mot den nuvarande tomtplatsavgränsningen är naturligtvis att en del av Davidssons hus ligger utanför tomtgränsen.

Uttalandet från tjänstepersonerna att tomtplatsavgränsningen är ungefärlig är häpnadsväckande. Enbart detta förhållande är ett avgörande skäl till att Davidssons tomtplats måste bestämmas på nytt. En tomtplatsavgränsning ska inte kunna tolkas på olika sätt. Jag tror att enbart detta skäl hade gett Davidsson rätt i en eventuell överklagan.

 • “Man bör nog kunna anse att marken runt bostaden är ianspråktagen sedan minst 100 år då vägar och avloppsanläggning samt fiskeboden har funnits sedan långt för 1975 då strandskyddslagstiftningen tillkom.”

Det är svårt att se att byggnadsnämnden kan ifrågasätta detta faktum.

 • “Det har tillkommit framkomlighetsproblem för renhållningen som inte kan vända på tomten eller i dess närhet, i synnerhet om av byggnadsförvaltningen begärt staket, häck mur etc. anordnas för att markera tomtplatsen. Renhållningens fordon kräver en diameter om 18m för att kunna vända fordonet.”

Det här skrev jag om tidigare. (Se “Davidsson på Juta kämpar vidare (1/3)”.) Det jag inte nämnde då var att byggnadsförvaltningen kräver att Davidsson ska sätta upp ett staket, mur eller en häck för att avgränsa tomten, så att allmänheten ser var det är privat område. Det är bara att se på bilden och kartan så inser alla (ja, inte riktigt alla…) att det är totalt omöjligt att sätta upp ett staket, en mur eller en häck vid tomtgränsen. (Se vidare “Byggnadsförvaltningen och David på Juta (2/7)”.)

 • “Vi vill be byggnadsförvaltning och byggnadsnämnden att inte se så ensidigt på ovan begäran utan ta vara på de möjligheter som ges inom gällande lagstiftning. I detta ärende ges möjligheter att ta hänsyn till såväl allmänhetens intresse som det enskilda intresset. Allmänheten kan färdas fritt längs strandkanten och använda den av Bengt D tillhandahållna bron över ravinen (över vattnet). Denna bro kommer att demonteras vid avslag och förklaring till allmänheten kommer att ges via skyltar och media.”

Det är tyvärr så att byggnadsförvaltningen hela tiden tolkar lagen till Davidssons nackdel. Men inte bara det, förvaltningen bortser också från lagparagrafer som talar till den enskilde fastighetsägarens fördel.

I Miljöbalken 7 kap 25 § (klicka här) står det:

“Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.”

Den enskilde fastighetsägaren har alltså enligt lagen legitima intressen, och de intressena måste kommunen ta hänsyn till. Det här verkar emellertid inte beröra byggnadsförvaltningen i Vänersborg… Det är också anmärkningsvärt att miljö och hälsa inte resonerade kring denna paragraf i sitt yttrande i ärendet. (Se “Davidsson på Juta kämpar vidare (2/3)”.) Lagparagrafen nämndes inte med ett ord.

Det måste också nämnas, vilket Davidsson gör, att Naturvårdsverket har publicerat en skrift, “Strandskydd” (se här), som bland annat beskriver syftet med strandskyddet”. I denna skrift skriver Naturvårdsverket: 

“När dispens givits för byggnader eller anläggningar inom ett strandskyddat område ska en fri passage som är minst några tiotal meter bred alltid lämnas för allmänheten. Passagen ska vara så bred att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden.”

Det viktigaste med strandskyddsreglerna är alltså att allmänheten kan gå längs strandkanten och att den fria passagen ska vara minst några tiotal meter bred. På Juta tycker byggnadsförvaltningen att allmänheten ska undvika stranden och passera vid, eller på!, Davidssons altan, som ligger 60 meter(!) från strandkanten. Med Davidssons förslag till ny tomtplatsavgränsning (se nedan) uppfylls Miljöbalkens krav.

Yttrandet avslutas med en vädjan:

“Bengt och hans hustru vill bara få till stånd en liten gräsplätt för sitt trädgårdsintresse, se möjligheten som ges inom Miljöbalkens intresseprövning”

Det som åsyftas är Miljöbalkens skrivning (7 kap 25 §, se ovan):

“Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall hänsyn tas även till enskilda intressen.”

Förvaltningen är naturligtvis kallsinnig till det synnerligen egoistiska intresse som Davidsson visar – “en liten gräsplätt för sitt trädgårdsintresse”. Bevare oss! Jag undrar om det är någon på byggnadsförvaltningen som själv har ett trädgårdsland eller en gräsplätt…

Det finns en annan lag som har sin tillämplighet i det här fallet också, men som det pratas tämligen tyst om från kommunens sida. Eller viftas bort… Davidsson tar återigen upp detta i sin inlaga. Det handlar om Plan- och bygglagen, PBL.

I PBL 8 kap. 9 § (klicka här) beskrivs hur en tomt ska vara utformad (jag återger inte riktigt alla punkter):

 • “naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara”
 • “det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon”
 • “det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon”
 • “personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt”

Det är inte mycket att orda om. Familjen Davidsson har stöd för sina krav i PBL, fast kanske inte då i Vänersborgs kommun… Det kan tilläggas att Davidsson har, som jag skrivit tidigare, en grav rörelsestörning.

Det är lite osäkert om byggnadsförvaltningen kommenterade just PBL i sin kommunikation eller om det var strandskyddet, antagligen är det faktiskt både och. Innehållet i förvaltningens kommunikation tycks handla om strandskyddet i Miljöbalken, men PBL nämns i meningen direkt innan citatet. Hur som helst skrev förvaltningen:

“För att åberopa ett mycket angeläget intresse krävas mycket speciella omständigheter och bör tillämpas särskilt restreaktivt (kommunens felstavning; min anm) när det gäller enskilda intressen.”

Det här avsnittet visar på ett mycket tydligt sätt hur byggnadsförvaltningen misstolkar och förvränger lagen till Davidssons nackdel. I Miljöbalken står det “enskilda intressen”, förvaltningen skriver “mycket angeläget intresse”. “Mycket angeläget” står inte i lagtexten.

När det i lagtexten står “en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse … får därför inte gå längre än som krävs”, så får Vänersborgs byggnadsförvaltning det till att det krävs “mycket speciella omständigheter och bör tillämpas särskilt restriktivt”. Måhända finns det särskilda regler i Vänersborg kommun…

Byggnadsförvaltningen “tolkar” sin vana trogen allt mycket negativt för Davidsson. Ja, de lägger till ord i sin tolkning som ger politikerna i nämnden, och kanske allmänheten, känslan av att “så står det i lagen”. Det är inte så lite ”fulspel” kan jag tycka…

Davidsson har för länge sedan lagt ett förslag på hur han skulle vilja se en tomtplatsavgränsning. Förslaget uppfyller alla lagar och krav och är till gagn både för honom själv och allmänheten. Så här ser förslaget ut:

Jag skrev noggrannare om förslaget i bloggen “Byggnadsförvaltningen och David på Juta (3/7)”. Med anledning av några kommentarer på min förra blogg (se här) vill jag passa på att uppmärksamma alla läsare på att området längs med strandkanten samt ”fiskeboden” längst ner till vänster på fotot och bryggan ligger på grannfastigheten. Det området tillhör således inte Davidssons fastighet.

Bengt Davidsson är trött på byggnadsförvaltningen. Tjänstepersonerna har bråkat med honom i 5 år. Flyttas inte tomtplatsavgränsningen denna gång heller så tänker han ta bort bron över bäckravinen. Då blir hela Juta en återvändsgränd där allmänheten inte kan passera överhuvudtaget. Då har byggnadsnämnd och byggnadsförvaltning förstört för allmänheten.

På tisdag, i övermorgon, ska byggnadsnämnden avgöra ärendet. Ska politikerna i byggnadsnämnden följa tjänstepersonernas beslutsförslag eller ska de se objektivt och rättvist på ärendet? Politikerna har ju faktiskt visat självständighet och kraft att gå emot sin förvaltning tidigare.

Beslutet har naturligtvis stor betydelse för Bengt Davidsson och hans fru. De behöver lugn och ro efter alla dessa år.

Det finns mycket att reflektera över i Vänersborgs kommun. Det antas t ex detaljplaner på bland annat Sanden och Korseberg. Där upphävs strandskyddet och bostäder får byggas. På Juta är det omöjligt för paret Davidsson att ha ett trädgårdsland – på sin egen tomt…

====

Anm. Här kan du läsa om vad byggnadsnämnden beslutade: ”Mörka moln över Juta”.

Bloggar i denna serie:

Davidsson på Juta kämpar vidare (2/3)

22 oktober, 2022 6 kommentarer

Anm. Denna blogg är en direkt fortsättning på bloggen “Davidsson på Juta kämpar vidare (1/3)”.

Bengt Davidsson och hans fru fick i slutet av september ett brev från miljö- och byggnadsförvaltningen i Vänersborg. I brevet fanns ett dokument med rubriken “Kommunicering inför beslut”. Det var daterat den 27 september 2022. Davidsson fick ont i magen bara av att läsa den första meningen:

“Din ansökan om strandskyddsdispens saknar särskilda skäl för dispens och strider mot strandskyddets syften.”

Det var alltså fortfarande helt rätt att tomtplatsavgränsningen skulle gå över Davidssons altan… Eller? Förvaltningen skrev något som i mina ögon var väldigt underligt:

“Fastigheten har en beslutad tomtplatsavgränsning från 2018 som fastställdes utifrån hur fastigheten såg ut 1975 då strandskyddslagstiftningen infördes.”

Var denna formulering ett försvar för att en gammal och föråldrad karta från 1975 användes vid tomtplatsavgränsningen 2018 – när verkligheten under dessa år hade ändrats? Det låter i så fall helt absurt. Jag vill återigen betona – Davidssons om- och tillbyggnad av sitt bostadshus var helt laglig. Kommunen hade beviljat bygglov och gett alla tillstånd som erfordrades.

Förvaltningen kommenterade inte tomtplatsavgränsning specifikt i kommunikationsdokumentet. Istället skrev den i svepande ordalag om Davidssons önskemål att få ha en del av sin egen fastighet, t ex en del av gräsmattan, för sig själv:

“För att åberopa ett mycket angeläget intresse krävas mycket speciella omständigheter och bör tillämpas särskilt restreaktivt (kommunens felstavning; min anm) när det gäller enskilda intressen. Förvaltningens bedömning är att det framkomna intressena inte anses vara av sådan karaktär att det är att se som mycket angelägna intressen utifrån de särskilda skälen.”

Det var således helt ointressant och oviktigt att Bengt Davidsson och hans fru ville ha en plätt av gräsmattan för sig själva där Bengts fru kunde odla lite grönsaker. Precis som alla andra som bor “på landet”. Eller i Nordstan…

En kort utvikning. Det finns redan ett trädgårdsland på gräsmattan. Det hade den tidigare ägaren till Juta anlagt och odlat i. Det var helt ok med kommunen, det fanns nämligen ingen tomtplatsavgränsning på den tiden. Trädgårdslandet fanns alltså när Davidsson köpte fastigheten. Sedan, efter fastighetsförvärvet, gjordes en tomtplatsavgränsning. Då blev helt plötsligt trädgårdslandet olagligt. Och ska enligt byggnadsnämnden tas bort. Så Davidssons åläggs att ta bort ett trädgårdsland som de inte har anlagt – och inte heller använt…

Men paret Davidsson ska inte vara ledsna. Enligt byggnadsförvaltningens dokument får de ju faktiskt beträda marken på sin alldeles egna fastighet:

“Att det finns en utpekad tomtplatsavgränsning innebär inte att man inte får nyttja/uppehålla sig på mark utanför tomtplatsavgränsningen utan enbart att man inte får privatisera området. Detta innebär till exempel att man fortsättningsvis kan använda vägen för att ta sig till ytterligare entréer, byggnader samt anordningar på fastigheten eller att uppehålla sig på området utanför tomtplats i symbios med allmänheten.”

Vilka fantastiska rättigheter en fastighetsägare har i Vänersborg. Hen får gå på sin gräsmatta “i symbios med allmänheten”. Men sätta ut en stol på gräsmattan får Davidssons inte göra – då privatiseras deras gräsmatta…

Tänk om samma regler hade gällt i t ex Nordstan. Då skulle vem som helst kunna gå genom min trädgård och plocka mina hallon – om buskarna nu inte privatiserade min trädgård. Och på gräsmattan hade jag samtidigt kunnat ligga och sola, ”i symbios med allmänheten”, och heja på de förbipasserande och kanske klappa deras hundar… Eller hade jag privatiserat min trädgård om jag hade legat på gräsmattan och solat…?

I Miljöbalken (MB) står det att strandskyddet bland annat syftar till att långsiktigt:

“trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden”

Det är en bra lag, men den har också viktiga undantag. Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet om:

“det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften”

Allmänheten kan obehindrat passera Davidssons fastighet och gå utmed Göta älvs strand. Där finns det en vandringsled och en bro över en bäckravin. Allmänheten behöver inte och har ingen anledning att använda Davidssons privata väg – eller altan…

För att få en bättre bild på förhållandena på Juta kan du lämpligen se denna film. Niklas Claesson (M) filmade och kommenterade när han var ute och joggade vid Juta-torpet – KLICKA HÄR! 

Det kan även göras undantag från strandskyddet om området:

“redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”

I närheten av bostadshuset men utanför tomtplatsavgränsningen finns t ex Davidssons avloppsanläggning. Placeringen av den är godkänd av kommunen. När Kretslopp och Vatten kommer dit för att tömma tankarna så hindras allmänhetens fria passage… Är inte tomten redan ianspråktagen om det finns en avloppsanläggning där? Och en tillfartsväg till den?

Nej, säger byggnadsförvaltningen, och skrev i dokumentet till Davidsson:

“Marken har inte varit ianspråktaget på sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.”

Det är intressant, det är kommunens tolkning av lagen. Miljöbalken kan definitivt tolkas på ett annat sätt. Kommunen tolkar emellertid hela tiden allt, och mer till, till Davidssons nackdel. Vi får så småningom se hur byggnadsnämnden tolkar lagen.

I kommunens kommunikation med Davidsson så har också Miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrat sig, dvs förvaltningen har yttrat sig på delegation. Sin vana trogen gjorde nämnden/förvaltningen en skrivbordsbedömning. Efter att ha tittat i olika planer och kartor så skrev miljö och hälsa:

“Ett ianspråktagande av marken som tomtmark bedöms ge en hindrande och avhållande effekt, påverka områdets naturmiljö och landskapsbild negativt samt försämra möjligheten att upprätthålla en grön infrastruktur till förmån för bevarande av den biologiska mångfalden. Nämnden bedömer mot bakgrund av vad som nämnts ovan att anläggande av tomtmark enligt ansökan innebär negativ påverkan på ett i översiktsplanen och grönplanen utpekat värdefullt natur- och grönområde. Bevarandet av goda livsvillkor för växt- och djurlivet motverkas och åtgärden kan inte anses vara förenlig med strandskyddets syfte.”

Det är lite tråkigt att Miljö och hälsa inte besökte Juta eller pratade med Davidsson innan bedömningen. Det som står i dokumentet låter bra men gäller knappast fastigheten på Juta. Den utökning av den privata zonen på tomten har t ex inget med växt- och djurlivet att göra eller påverkan på områdets naturmiljö och landskapsbild osv. Miljö och hälsa använder samma generella formuleringar som den alltid gör när den från sin skrivbordsposition ska motivera ett avslag.

Det är tråkigt att miljö och hälsa gör denna bedömning utan att veta hur det ser ut på platsen… Det är ju ett mycket viktigt beslut för Bengt och hans fru. Sedan finns det ju även både andra paragrafer i Miljöbalken och andra lagar som faktiskt stödjer Davidssons “önskemål”.

Bengt Davidsson ger sig inte. Han fick möjlighet att lämna synpunkter i byggnadsförvaltningens kommunikation. Och det gjorde han.

Fortsättning följer i bloggen Davidsson på Juta kämpar vidare (3/3)” .

====

Bloggar i denna serie:

Davidsson på Juta kämpar vidare (1/3)

20 oktober, 2022 2 kommentarer

Bengt Davidsson och hans fru bor i en fastighet på Restad som populärt går under namnet Juta. De köpte fastigheten i juni 2017, och där planerade Bengt att tillbringa sin pensionärstillvaro i lugn och ro.

Det blev inget lugn och ingen ro. Davidsson hade helt glömt bort Vänersborgs byggnadsnämnd och byggnadsförvaltning.

Jag har skrivit ett flertal bloggar om paret Davidssons förhållande till kommunen. Det är en lång och händelserik berättelse nästan i klass med Joseph Hellers “Moment 22” eller Franz Kafkas “Processen”. (Se “Byggnadsförvaltningen och David på Juta”.) SVT läste bloggarna och en journalist gjorde ett reportage om Davidsson. Det visades i Västnytt i maj förra året. (Se “SVT sätter Vänersborg och Juta på kartan”.) 

Konflikten handlar om byggnadsnämndens tomtplatsavgränsning. En sådan görs vid strandskyddsdispenser och syftet är att bestämma gränsen mellan det område där fastighetsägaren kan hävda privat zon och det område som allmänheten har möjlighet att använda.

Byggnadsnämnden fastställde den 17 april 2018 avgränsningen på Davidssons Jutafastighet enligt dessa kartor. (Den streckade linjen på kartan ovan är själva fastighetsgränsen.) På kartorna syns tydligt att kommunen använde en gammal och föråldrad karta när tomtplatsavgränsningen ritades in – kommunen hade nämligen missat att Davidsson hade byggt en stor altan (med bygglov)…

Det var inte nog med att familjen Davidsson inte längre kunde parkera sina två bilar på sin tomt eller att det i framtiden inte fanns någon möjlighet att bygga en handikappramp till Bengt, som är rörelsehindrad – tomtplatsavgränsningen gick över det ena hörnet av altanen. Det är helt osannolikt… Hela byggnaden ligger alltså inte inom fastställd tomtplats! (Jag har utvecklat det här betydligt mer i bloggarna “Byggnadsförvaltningen och David på Juta”.)

Bengt Davidsson överklagade det beslut som byggnadsnämnden hade fattat. Länsstyrelsen ansåg emellertid att byggnadsnämndens tomtplatsavgränsning redan hade vunnit laga kraft. Länsstyrelsen skrev därför den 23 juni 2022:

“Länsstyrelsen kan vid prövningen av aktuellt beslut inte ändra befintlig eller bestämma en ny tomtplatsavgränsning.”

Däremot upphävde Länsstyrelsen byggnadsnämndens beslut om att Bengt och hans fru skulle betala vite på 50.000 kr. (Se ”Davidsson på Juta: Olagligt beslut (2/3)”.)

Bengt Davidsson ansökte om en ny strandskyddsdispens och därmed också en ny tomtplatsavgränsning. Det var i maj 2021. Bengt Davidsson hade svårt att acceptera att kommunen i stort sett tog hela hans tomt. Allmänheten kunde ju passera vid strandkanten. Dessutom hade han anlagt en bro över ravinen och bäcken så att allmänheten kunde ta sig till Önafors på andra sidan – och tvärtom. Utan bron så skulle allmänheten inte kunna passera Juta utan hade varit tvungna att vända tillbaka. Davidsson underlättade med andra ord allmänhetens fria passage. Och med denna lösning så skulle Bengt Davidsson och hans fru kunna ha ett trädgårdsland och barnbarnen kunna leka på gräsmattan.

Innan byggnadsförvaltningen kom på besök till Juta för att förbereda ärendet om Davidssons överklagande, så fick han besök från andra i kommunen. Det var Kretslopp och Vatten, samhällsbyggnadsnämnden, som skulle titta på sophanteringen. De meddelade Bengt att det var för trångt på fastigheten, sopbilen kunde inte vända. Det finns nämligen regler för vändradier och sådant på fastigheter.

“Vägbredden måste vara minst 3,5 meter utan att växtligheten inskränker på bredden … Backning ska undvikas och det måste därför finnas vändmöjligheter när så krävs. Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hinderfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om.”

Davidssons tomt uppfyllde inte kraven.

Det är dock inte mycket Bengt Davidsson kan göra för att tillmötesgå Kretslopp och Vattens krav. Det finns ingen plats att utvidga vändplatsen för sopbilen. Eller ja, det gör det egentligen. Men om Bengt ordnar en vändplats, så går han utanför den tomtplatsavgränsning som byggnadsnämnden har bestämt. Och då skulle Bengt privatisera marken vilket innebär att han skulle bryta mot strandskyddsdispensen. Han skulle göra intrång på allmänhetens rättigheter till fri passage på sin fastighet. Och Bengt visste faktiskt inte ens var han kunde ställa soptunnorna.

Fast det verkade inte miljö- och byggnadsförvaltningen veta heller…

Tomtplatsavgränsningen satte alltså hinder i vägen för kommunal service, men också för de rättigheter en fastighetsägare har enligt Plan- och bygglagen (PBL). Äger man ett hus så är det tänkt att de boende ska ha vissa möjligheter och rättigheter… (Jag återkommer till det senare.)

Det kunde Bengt och hans fru bara drömma om.

Den stora anledningen till att det har blivit så här är alltså att byggnadsförvaltningen ritade tomtplatsavgränsningen på en föråldrad och felaktig karta. Det var inte inritat att Bengt Davidsson hade renoverat och byggt ut sitt hus, och med en stor altan, helt enligt bygglovet. Men det vägrar byggnadsnämnden erkänna…

Den 26 augusti i år kom byggnadsförvaltningen på besök.

Davidsson hade hoppats att tjänstepersonerna inte bara skulle se på den gamla föråldrade kartan med tomtplatsavgränsningen denna gång, utan att de skulle se verkligheten som den var. Och vara lite tillmötesgående, och flexibla.

Hoppet grusades när han fick se den bedömning som byggnadsförvaltningen senare gjorde och som skulle mynna ut i ett förslag till beslut i byggnadsnämnden på tisdag nästa vecka, den 25 oktober.

Fortsättning följer i bloggen ”Davidsson på Juta kämpar vidare (2/3)”.

====

Bloggar i denna serie:

Ny VA-motion från M

18 oktober, 2022 Lämna en kommentar

I lördags skrev jag om en motion från moderaten Lena Eckerbom Wendel kring den brännande VA-frågan. (Se “Motion om tvångsanslutning”.) Motionen hade behandlats i samhällsbyggnadsnämnden och är nu på väg till kommunfullmäktige för beslut. Först ska den dock tas upp i kommunstyrelsen.

På onsdag nästa vecka lämnas en annan VA-motion in från moderaterna. Det är Tor Wendel som har skrivit en motion, “Framtida förslag om utökning verksamhetsområde”. Den motionen ska gå den andra vägen. Motionen lämnas till kommunfullmäktige och går därifrån via kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Vem vet, motionerna kanske möts någonstans i kommunhuset… Även denna motion ska sedan gå samma väg tillbaka.

Tor Wendel vill ändra hanteringen och beslutsvägarna i kommunen när det gäller inrättandet av nya verksamhetsområden. Motionens yrkande lyder:

“att det utreds om det vore lämpligare att beslutsförslag om nya verksamhetsområden bereds av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden istället för Samhällsbyggnadsnämnden.”

Wendel konstaterar mycket riktigt att Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) kommer att ändras en del från och med årsskiftet. Han noterar att just den centrala 6 § får en liten, men viktig uppdatering.

Paragrafens inledning lyder både före och efter ändringen på exakt samma sätt:

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen

 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.”

Fram till årsskiftet är paragrafen slut där, men efter årsskiftet har följande tillägg gjorts till 6 §:

Vid bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.”

Kompletteringen av 6 § kommer att betona miljöaspekten betydligt hårdare än förut. I varje fall i lagen, om det blir fallet i Vänersborgs kommun är ju en helt annan sak. Tor Wendel (M) vill i varje fall, vad jag förstår, att det helst ska bli följden av lagändringen även i Vänersborg. Han anser att nya verksamhetsområden därför ska beredas av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Och faktum är ju att experterna på miljön och människors hälsa inte finns på Kretslopp och Vatten i samhällsbyggnadsnämnden. De finns i just miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Jag kan väl tycka att Tor Wendel tänker helt rätt, men om det i praktiken blir någon förändring i kommunens och dess förvaltningars syn på tvångsanslutning till kommunens VA-nät tror jag inte. Både styrande politiker och tjänstepersoner i miljö och hälsa ansåg ju t ex att det var helt på sin plats att genom en “skrivbordstillsyn” döma ut enskilda avlopp på Vänersnäs – enbart på uppgifter om hur gammal en enskild avloppsanläggning var. Vilket för övrigt inte har godtagits i domar avkunnade av flera Mark- och miljödomstolar i landet.

Och vi minns väl alla hur flera av ledamöterna i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och dess förvaltning vägrade att erkänna och godta en dom från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Det var när domstolen förklarade att familjen Solvarms egenutvecklade kretsloppssystem var överlägset det kommunala VA-systemet. Domen accepterades till och med av samhällsbyggnadsnämnden. (Se “Solvarm vann!”.)

Det som skulle kunna tala mot motionens yrkande är att det i LAV:s 6 § talas om ytterligare ett rekvisit, en förutsättning, för verksamhetsområden. Verksamhetsområden ska nämligen också omfatta ett större sammanhang, dvs en samlad bebyggelse. Och det kanske är mer av en uppgift för samhällsbyggnadsnämnden att bedöma än Miljö och hälsa. Fast det är inte samhällsbyggnadsnämnden särskilt bra på heller, den har haft sina högst egna och olagliga definitioner…

I princip har nog Tor Wendel rätt – lagändringen från årsskiftet kommer att betona aspekterna kring skyddet för människors hälsa och miljön. Och det skulle betyda att nya verksamhetsområden borde hanteras, beredas, av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. I praktiken finns det, som jag uppfattar det, emellertid inget som tyder på att de partier som kommer att styra kommunen, eller kommunens förvaltningar, ska ändra uppfattning om tvångsanslutning.

Arbetet, kampen säger flera fastighetsägare, mot tvångsanslutning i Vänersborgs kommun kommer att fortsätta.

Anm. Du kan ladda ner Tor Wendels motion här – “Motion – Framtida förslag om utökning verksamhetsområde”.

Kategorier:M, Motion, VA

Om dagens BUN (17/10)

17 oktober, 2022 Lämna en kommentar

Det blev ett relativt kort sammanträde med barn- och utbildningsnämnden idag. Mötet slutade redan kl 11.35. Det var inte bara kort, det var ganska lugnt också. Men det blev en del diskussioner trots allt, till och med oväntat många. (Jag skrev igår om nämndens ärenden – se “BUN 17 okt 2022”.)

Rektorer och personal från några av kommunens förskolor informerade om internationella projekt. Förskolorna på Blåsut och Öxnered har arbetat med att utveckla utomhuspedagogiken tillsammans med Axel Ericsson Daycare i Omaruru, Namibia. Projektet hade varit mycket utvecklande och givande för både barn och pedagoger. Flera föräldrar hade också uttryckt sin uppskattning. Ordförande Bo Carlsson (C) tyckte direkt att personalen borde komma till Agenda 2030-gruppen och informera.

Från Propellergatans förskola redogjordes för arbetet med “könsneutrala lärmiljöer”. Det var positivt att höra om arbetet – och som vanligt är förskolans personal mycket insatta i läroplanens skrivningar. De är mycket medvetna, och kompetenta, i arbetet, och det handlar inte om att pojkar ska bli tjejer eller tvärtom, om nu någon uppfattade det så. Alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Som det står i läroplanen:

“Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. … Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar.”

Det blev dock en del frågor och diskussion i nämnden, men det hör naturligtvis till när politiker möts och dessutom möter personal från verksamheten. Förskoleinformationen slutade som vanligt med en spontan applåd. Det brukar bli så när de pålästa och kunniga pedagogerna från förskolorna informerar i nämnden.

Det följde en ekonomisk månadsuppföljning. 

Årets prognos är ett plus-minus-noll-resultat. Det ska emellertid noteras att prognosen för grundskolan, inklusive förskoleklass, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 6-13 år, är 6,4 milj kr.

Årets prognos för hela BUN är lite osäker eftersom hyrorna kan höjas, kostnaden för skolskjutsar kan öka och statsbidragen är lite osäkra. Samtidigt hade inte nämnden gjort ett så bra ekonomiskt resultat utan statsbidragen för sjuklöner och skolmiljarden mm.

Det gäller att förklara detta på ett pedagogiskt sätt för de som är “tongivande” i kommunens kommande budgetbeslut.

Det framfördes en del kritik i ärendet om privata utförare. Några i nämnden hade erfarenhet av skoltaxin. Den fungerade inte alltid särskilt bra, för att uttrycka det milt. Det visar sig att socialnämnden är ansvarig för detta avtal, och att regionen också är inblandad i upphandlingen.

Bo Carlsson uppdrog åt förvaltningen att återkomma med en fördjupad analys i frågan på nästa BUN-sammanträde.

Det blev också diskussion kring “Yttrande angående remiss av utredningsrapport Bergen i framtiden”.

Det framfördes synpunkter om utredningens förslag om att lägga ner naturskolan på Hunneberg, och nämndens yttrande på detta.

Förvaltningen var noga med att betona att nämndens pengar helt enkelt inte räckte till för att finansiera dessa besök. Verksamheten i naturskolan var bra, men verksamheten (åk 5) prioriterade ett studiebesök på Innovatum i Trollhättan istället. Det var pedagogernas val. De ansåg att studiebesöket på Innovatum var nödvändigt i NO-undervisningen. Stiftelsen Bergagården har dessutom tidigare bekostat studiebesöken på naturskolan.

Vi var nog flera som tyckte att det var tråkigt att naturskolan ska läggas ner. Det ligger mycket i remissvaret från styrelsen för Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB:

“Om vi inte bjuder in våra barn och unga till vårt världsarv hur ska vi då kunna bevara detta i framtiden?”

Det var också ett extra ärende på dagordningen. Nämnden ska yttra sig till förvaltningsrätten “beträffande ansökan om utdömande av vite gällande Ströms Slott AB”. (Se “Efterlängtat möte med BUN”.)

BUN beslutade i mars att Ströms Slott AB:

“föreläggs med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) att vidta åtgärder för att komma till rätta med de brister som framkommit under tillsynen.”

Och:

“Föreläggandet är förenat med vite om 100.000 kr.”

Vitet är nu sänkt till 75.000 kr på grund av vissa förbättringar i verksamheten.

VD Magnus Olsson på Ströms Slott har i en inlaga till Förvaltningsrätten motsatt sig detta. Olsson skriver:

 • “Ströms slott AB anser att Vänersborgs kommun inte har följt de anvisningar som finns för dem som tillsynsmyndighet i Skollagen.”
 • “Bedömningar av en tillsynsmyndighet ska inte vara godtyckliga utan bygga på fakta.”
 • “Vänersborgs kommun ställer krav på språkkunskaper i svenska som inte har täckning i skollagen. Det är inte reglerat i skollagen hur mycket svenska en dagbarnvårdare måste kunna för att kunna arbeta som dagbarnvårdare.”

Nämnden ska yttra sig om Ströms Slotts inlaga. Tyvärr var inte detta yttrande klart. Nämnden beslutade därför att ordförande Carlsson ska få skriva på yttrandet till Förvaltningsrätten som ett ordförandebeslut.

Förvaltningschef Sofia Bråberg informerade slutligen nämnden om att Skollagen nyligen har ändrats. Det stadgas nu i lagen att eleverna i mellan- och högstadierna har rätt till extra studietid (“läxhjälp”) 2 timmar i veckan. Lagen säger också att eleverna i åk 9 har rätt till ytterligare 25 timmar lovskola.

Staten skickar 914.000 kr till Vänersborg för att finansiera de ökade kraven. Det extra statsbidraget täcker dock inte kostnaderna på långa vägar. Det kommer att kosta BUN hela 6 milj kr extra! Och då är inte kostnaderna för skolbussar inräknad…

Det gäller återigen att ledamöterna i BUN kan förklara detta på ett pedagogiskt sätt för de som är “tongivande” i kommunens kommande budgetbeslut…

Till sist skickade ordförande Carlsson med några visdomsord om landsbygdens och jordbrukets betydelse för miljöarbetet i kommunen.

%d bloggare gillar detta: