Arkiv

Archive for maj, 2019

KF (22/5): Reservation

I onsdags förra veckan (22 maj) röstade en överväldigande majoritet av fullmäktiges ledamöter för att samhällsbyggnadsnämnden skulle få mer pengar till att iordningställa två fastigheter till tre nya småhustomter. I exploateringen ingick också att ”bygga om” Furuvägen.

Området ligger alldeles vid Vänersborgs största skola, Mariedalskolan. Trafiksituationen är redan idag ett stort problem… Och det kan befaras att den inte blir bättre om kommunens planer förverkligas… 

Du kan läsa mer om bakgrunden i bloggen ”Mariedalskolan – nya tomter och trafiksituationen” och om själva behandlingen i fullmäktige i ”Vad sa politikerna om Mariedal?”.

Undertecknad vänsterpartist röstade först för en återremiss, vilket alla vänsterpartiets ledamöter gjorde, och sedan, när ärendet skulle avgöras ”idag”, röstade jag nej. Eftersom det blev ett ja till förslaget reserverade jag mig skriftligt. Här följer min reservation.

========

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om utökad exploateringsbudget 2019

Undertecknad reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut:

”att utöka samhällsbyggnadsnämndens exploateringsbudget 2019 med 755.000 kronor, till exploateringsprojekt i Mariedal för tre nya småhustomter.”

Kommunens planer på att inrätta 3 småhustomter och att ändra Furuvägen och dess sträckning påverkar trafiksituationen vid Mariedalskolan på ett konkret och direkt sätt. I underlaget för beslutet nämns ingenting om trafiksituationen vid Mariedalskolan.

Furuvägen börjar alldeles vid Mariedalskolan och dess infart till lastbryggan. Det rör sig många barn mellan 6-12 år i området, Mariedalskolan är Vänersborgs största skola. I området parkerar vårdnadshavare, fastän otillåtet, när de hämtar och lämnar sina barn. Furuvägen leder också till skolans parkering (på ”kullen”), som för övrigt redan nu är för liten och hårt belastad av vårdnadshavare som hämtar och lämnar barn på avsedd plats. Furuvägen är smal och slingrande vilket gör det omöjligt att köra med hög hastighet. En förändring som innebär ”bättre” väg kommer sannolikt att öka hastigheterna på denna väg.

I Mariedalskolans senaste skyddsrondsprotokoll, som upprättades den 15 november 2018, står det under rubriken ”Trafikmiljö”:

”Trafiksituationen kring parkeringen och skolans nya vändplan/lastzon är fortsatt farlig. Se noteringar i tidigare skyddsrondsprotokoll.”

I skyddsrondsprotokollet står det också:

”Rektor har återlämnat arbetsmiljöuppgiften. Ärendet hanteras av förvaltningen.”

Jag kan inte tyda detta på annat sätt än att rektor upplever att hen inte kommer någon vart med en lösning av trafiksituationen och därför överlåter uppgiften till förvaltningen.

Vid sådana här förändringar, som kommunfullmäktige har beslutat om, så måste planer kommuniceras och det måste föras dialog med dom som berörs, dvs Mariedalskolan och barn- och utbildningsförvaltningen. Och det är det ingen som har gjort. Mariedalskolans personal och rektor fick reda på planerna av en slump efter att ärendet hade varit uppe i kommunstyrelsen. Och då är det ändå Mariedalskolan och dess rektor som har ansvar för barnen och deras säkerhet.

Det torde för övrigt vara obligatoriskt att inför en sådan här förändring göra en riskanalys och en sådan borde dessutom ingå som underlag inför ett sådant här beslut. Och det gäller en riskanalys för både själva byggnadsskedet och för resultatet när det är klart. Huruvida det är samhällsbyggnadsförvaltningen eller barn- och utbildningsförvaltningen som ska utföra och upprätta en riskanalys låter jag vara osagt, men eftersom inte barn- och utbildningsförvaltningen hade kännedom om planerna så faller i det här fallet ansvaret tungt på samhällsbyggnadsförvaltningen.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna så står det:

”8 § När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.”

I broschyren ”Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor”, också från Arbetsmiljöverket, så står det, riktat till de politiker som beslutar:

”Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid planerade förändringar innan dessa genomförs. … Efter en undersökning ska risker bedömas och åtgärdas.”

Som jag ser det ska riskanalyser göras innan beslut och vara ett underlag inför beslut.

Barnkonventionen, som blir lag i Sverige från den 1 januari 2020, är också intressant och viktig i sammanhanget. I artikel 3 står det:

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.”

Det finns stora brister i underlaget till kommunfullmäktige. Det saknas en samverkan och dialog med Mariedalskolan och barn- och utbildningsförvaltningen, det har inte gjorts någon riskanalys och ingen hänsyn har tagits till Barnkonventionen.

Därför reserverar jag mig mot kommunfullmäktiges beslut.

Stefan Kärvling

Fackens synpunkter på budgetförslaget

Personalorganisationerna, ”facken”, har i vanlig ordning beretts tillfälle att i en MBL-förhandling komma med synpunkter på det liggande budgetförslaget för år 2020. Det är då förslaget från kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S), dvs förslaget från den styrande alliansen S+C+MP, som ”förhandlas”. (Se ”Budget 2020: Stora neddragningar!”.)

Denna gång, liksom så många gånger tidigare, var Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal, Vision, Naturvetarna samt JUSEK oeniga med arbetsgivaren om förslaget.

Från MBL-protokollet den 23 maj:

”Det konstaterades att Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal, Vision, Naturvetarna samt JUSEK är oeniga med arbetsgivaren om förslaget till Mål- och resursplan.”

Facken har också lämnat diverse synpunkter på budgetförslaget.

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Vision lämnade ett gemensamt yttrande. Det gäller i första hand budgeten för barn- och utbildningsnämnden.

Personalorganisationerna avslutar yttrandet med följande kraftfulla ord:

”Eftersom den föreslagna budgetramen för 2020 inte är tillräcklig för de stora behov förvaltningen har och att konsekvenserna kan innebära uppsägningar av personal samt kraftigt försämrad arbetsmiljö ställer sig Kommunal, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet oeniga till förslaget om budget för 2020.”

I yttrandet varnar personalorganisationerna för konsekvenserna. De skriver att det liggande förslaget kraftigt kommer att påverka:

”både arbetsmiljön och tryggheten negativt för personal, barn och elever. Vi ser en risk att arbetsbelastningen och sjuktal kommer att öka vilket kommer att kosta ännu mer. Det är även oroande att neddragningarna kan medföra att statsbidragen försvinner med risk för ännu mer långtgående konsekvenser.”

Facken lyfter också fram något som kommunen som arbetsgivare ofta behandlar på ett styvmoderligt sätt, nödvändigheten av att göra risk- och konsekvensanalyser:

”Det bör göras risk- och konsekvensanalyser i god tid på alla de konsekvenser de föreslagna besparingsåtgärderna får.”

Det är både viktigt och nödvändigt att sådana här analyser görs. Jag kan inte låta bli att återigen citera Arbetsmiljöverket och verkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna:

”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.”

Och i broschyren ”Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor”, också från Arbetsmiljöverket, direkt riktat till de politiker som beslutar:

”Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid planerade förändringar innan dessa genomförs.”

Fackförbunden yrkar i sitt yttrande helt enkelt på att kommunens kärnverksamheter prioriteras med särskild vikt vid förbättrade skolresultat och att:

”Barn- och Utbildningsnämnden tilldelas de medel som krävs för att kunna uppnå detta.”

Kommunal, HSO (=Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation), Jusek, SSR och Vision har också lämnat ett gemensamt yttrande, och då tror jag att det främst gäller inom socialnämndens verksamhetsområden. (Yttrandet skrevs redan den 12 april, alltså inte på MBL-förhandlingen om budgetförslaget för hela kommunen (23 maj). Antagligen skrevs det i samband med förhandlingen med socialnämnden.)

Yttrandet handlar om just risk och konsekvensanalyser. Organisationerna skriver:

”De fackliga organisationerna har i samverkan med Arbetsgivaren gjort en risk och konsekvensanalys, men ser tydligt efter en dialog med huvudskyddsombuden att vi även skriver ett yttrande.
* Personaltätheten minskar
* Försämrade scheman med begränsad återhämtning
* Ökad arbetsbelastning
* Kvalitéten och säkerheten sjunker
* Den organisatorisk-sociala arbetsmiljön försämras.
* Personal kommer att uppleva känslan av otillräcklighet, oro och otrygghet
* Högre sjuktal
* Ökad risk för arbetsskador
* Svårare att rekrytera ny personal”

Det råder väl ingen större tvekan om att budgetförslaget kommer att medföra stora och svåra konsekvenser…

Organisationerna anser också att det systematiska kvalitetsarbetet måste få en mer framträdande roll i verksamheterna och att personalen tillåts att bli mer delaktig och ha påverkansmöjligheter. Det konstateras att det är personalen som har kunskap om sin egen verksamhet.

I yttrandet citeras även Arbetsmiljölagen:

”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.”

Slutligen har även Naturvetarna och Vision ett yttrande. Det tar upp förhållandena på miljö- och byggnadsförvaltningen och lyder i sin helhet:

”Naturvetarna och Vision vill framhålla följande: Personalen på Miljö- och hälsa på Miljö- och byggnadsförvaltningen har redan idag en hög arbetsbelastning. Vi ser en risk att liggande budgetförslag kommer medföra en fortsatt hög arbetsbelastning vilket i sin tur kan medföra arbetsmiljöproblem för de anställda, lagstiftningens krav inte uppfylls och att kommunfullmäktiges och miljö- och hälsoskyddsnämndens mål inte kan uppfyllas, på grund av bristande resurser.”

Det torde finnas en betydande risk att kommunens budget för år 2020 kan leda till brott mot en rad lagar, t ex Arbetsmiljölagen, Socialtjänstlagen, Miljöbalken och Skollagen…

Personalorganisationerna avvisar alltså samstämmigt förslaget till budget för 2020. Men vad facken anser brukar inte spela någon som helst roll. Politikerna, i varje fall ”de som bestämmer”, har genom åren inte tagit någon hänsyn till vad kommunens personal har haft för synpunkter och åsikter. Politikerna har kört som de hade tänkt ändå. Då har även allt tal om dialog och medinflytande varit som bortblåst.

Ska det återigen bli så att politikerna struntar i personalorganisationerna? Eller kommer politiken att visa insikt och förståelse? Det finns ju fortfarande tillfälle att reagera på fackens invändningar…

Svaret blir säkerligen att politikerna inte kommer att lyssna på sina anställda. MBL-förhandlingarna är nog, i år som alla andra, bara en formsak – där arbetsgivaren bara ”tutar och kör”…

==

Bloggar om budget 2020:
* ”Budget 2020: Stora neddragningar!”  (28/5)
* ”SD:s budgetförslag”  (2/6)
* ”Vänsterpartiets budgetförslag”  (3/6)

PS. Du kan ladda ner MBL-protokollet med personalorganisationernas yttranden här.

Kategorier:Budget 2020, personal

Budget 2020: Stora neddragningar!

28 maj, 2019 2 kommentarer

Det närmar sig årets viktigaste sammanträde.

Onsdagen den 19 juni ska kommunfullmäktige anta budgeten för nästa år, 2020. Det efter att partiernas olika budgetförslag har ”diskuterats”, eller snarare presenterats, i kommunstyrelsen den 5 juni.

Det är inga roliga budgetförslag som har lämnats, framför allt inte från den styrande minoriteten, S+C+MP (=socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet) och den borgerliga oppositionen, M+L+KD (moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna). Förslagen kommer att innebära hårda slag mot verksamheterna. Och ”hårda slag” i det här sammanhanget betyder personalneddragningar och därmed sämre social service och utbildning. Det kommer att drabba äldre och sjuka, barn och ungdomar hårt. Mycket hårt…

Budgetförslaget från S+C+MP är formellt lagt av kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S). Det innehåller inga mer pengar till någon nämnd överhuvudtaget. Alla nämnder föreslås få samma summa pengar som de fick i år. Det finns i och för sig en del ”formella” justeringar av siffror, men det handlar i princip bara om bokföring – endast om ”plus-minus-noll-förändringar”.

Det finns emellertid två mindre undantag. Det görs tillägg med 600.000 kr och 1,1 milj kr till barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden för fortsatt drift av familjecentralen Sirius. Kultur- och fritidsnämnden får också 1,8 milj kr för fortsatt drift av fritidsgården Torpa.

Barn- och utbildningsnämnden beräknar att den behöver ett tillskott på 40,3 miljoner nästa år. Det får alltså inte nämnden… Det betyder att nämnden måste sänka sina kostnader med samma summa. Summan motsvarar ungefär 80 tjänster och eftersom nämnden svårligen kan spara på några andra kostnader, så är en nerdragning av personal att vänta. Ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Mats Andersson (C), har redan aviserat att han kan kalla till ett extra nämndssammanträde efter fullmäktiges beslut. Vad Andersson tänker sig att ta upp på ett sådant sammanträde är inte svårt att gissa – vilka konkreta åtgärder ska BUN vidta för att spara? Vilka anställda ska få gå…? Det hör ju också till saken att grundskolan arbetar med läsår och besparingar och neddragningar måste effektueras redan under höstterminen i år eller åtminstone måste skolorna organiseras på ett sådant sätt att personal kan ”sparkas” utan att t ex organisationen behöver ändras inför vårterminen. Om det nu är möjligt överhuvudtaget, vilket jag betvivlar… (Man måste komma ihåg att höstterminen bara är en del av läsåret, och vårterminens organisation med klasstorlekar, scheman, antalet tjänster etc kan svårligen ändras mitt under pågående läsår.)

Även socialnämnden kommer att få minska sin personalstyrka. Liksom hos BUN finns det ingen annanstans att hämta hem pengar. Socialnämnden beräknar att den skulle behöva ytterligare 44,6 milj kr nästa år. Det motsvarar mer än 80 tjänster… Det kommer att bli tufft (räcker detta ord till för att beskriva möjliga konsekvenser?) för alla som är beroende av socialnämndens tjänster och service… Och anställda…

Kultur- och fritidsnämnden menar att nämnden behöver drygt 6,3 miljoner. Det får den inte heller enligt de styrandes förslag. Hur nämnden ska spara denna summa vet jag inte, det är ju inte så många anställda inom nämndens verksamhetsområden. Det torde bli så att nämnden får titta på hyror, föreningsbidrag osv. Arena Vänersborg lär dock få sitta i ”orubbat bo”…

Det är från kommunstyrelsens anslag som Kunskapsförbundet Väst får sina pengar. Kunskapsförbundet har som bekant hand om gymnasieutbildningen för Vänersborgs (och Trollhättans) ungdomar samt vuxenutbildningen. Kunskapsförbundet är i skriande behov av pengar. Det försvinner bland annat statsbidrag och kostnaderna för elever som väljer friskolor eller skolor i andra kommuner ökar drastiskt. (Se ”Glöm inte våra gymnasieungdomar!”.) Redan inför hösten minskar Kunskapsförbundet sin personalstyrka med hela 9% och förbundet lär tvingas till ännu större besparingsåtgärder nästa år. Jag anar att t ex det estetiska programmet i Vänersborg är i farozonen liksom industriprogrammet i Trollhättan…

Det enda som verkar förändras i anslaget till kommunstyrelsen är att Vattenpalatset får ytterligare 350.000 kr. Pengarna är till varmvattenbassängen.

Motförslaget från M+L+KD är till förväxling lika förslaget från S+C+MP. Förslaget börjar med:

”Gällande respektive nämnder och styrelsers budget, hänvisar vi till anvisad ramsättning, med tillägg.”

Det betyder att den borgerliga oppositionen ställer upp på neddragningarna och de kommande personalminskningarna. (”Anvisad ramsättning” hänvisar till förslaget från S+C+MP.) Det finns dock några justeringar jämfört med de styrandes förslag.

M+L+KD vill avsätta 15 milj kr till kommunstyrelsens förfogandeanslag. Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska kunna ”avropa” dessa pengar:

”för att om möjligt säkra möjligheten till annars osäkra riktade statsbidrag.”

Ytterligare 5 milj kr ska avsättas till kommunstyrelsen för att BUN ska kunna få kompensation:

”motsvarande en genomsnittlig elevpeng avseende faktisk elevökning i grundskolan under 2020 utöver 10 elever.”

Den borgerliga oppositionen vill också avsätta 1,5 milj kr till en eventuell fördjupad genomlysning av kommunens verksamheter. M+L+KD vill även minska kultur- och fritidsnämndens budgetram med 0,5 milj, eftersom den kommunala finansieringen av fisket på Halle-Hunneberg upphör.

De här två förslagen kommer att stå mot varandra i slutomröstningen. De andra oppositionspartiernas förslag, sverigedemokraternas (SD) respektive vänsterpartiets (V), kommer att röstas ner i ett tidigt skede. Som jag ser det, så lär de styrande partiernas (S+C+MP) förslag gå segrande ur striden med sina 20 röster (av fullmäktiges sammanlagt 51 röster). Jag gissar nämligen att både SD, MBP (som troligtvis inte lägger något eget förslag) och V ämnar lägga ner sina röster i slutomröstningen. Men det kan man aldrig så säkert veta. Hur SD med sina 9 ledamöter tänker rösta går t ex aldrig att veta i förväg.

Jag tänker ta upp SD:s och V:s budgetförslag i senare bloggar. Precis som personalorganisationernas (fackens) synpunkter på budgetförslaget.

Andra bloggar om budgeten 2020:
* ”Fackens synpunkter på budgetförslaget”  (29/5)
* ”SD:s budgetförslag”  (2/6)
* ”Vänsterpartiets budgetförslag”  (3/6)

Kategorier:Budget 2020

Mystik och konspirationer kring VA

26 maj, 2019 2 kommentarer

Mystiken ligger fortfarande tät kring skyltarna längs VA-ledningarna i Sikhall och Dalsland. (Se ”Hemliga pumpstationer i Sikhall?”.) Det kommer inga fler besked från Kretslopp & Vatten och därför är det fortfarande oklart vad beteckningarna på skyltarna står för.

”Kretslopp & Vatten anser att vi har gett er svar på era frågor och vi kan inte vara mer detaljerade.”

Kanske beror tystlåtenheten på risken att främmande makt eller kriminella gäng kan ha glädje av uppgifterna. Eller helt enkelt att klåfingriga busar eller rättshaverister kanske inte skulle kunna hålla fingrarna i styr.

Det står nuförtiden rätt många AV-skyltar i kommunen, speciellt i dalslandsdelen eftersom dricksvattenledningen mellan Rörvik och Brålanda/Frändefors numera är sammankopplad med Vänersborgs VA-nät. Sträckningen mellan Rörvik och Brålanda kvarstår men kommunen har där placerat ut AV-skyltar. Det förekommer alltså både V och AV.

V på skyltarna står för vattenledning. En gång i tiden, innan GPS:ens tid, var skyltarna en hjälp för att lokalisera ledningen. Den stora frågan är vad AV står för. Det fick jag aldrig något svar på från Kretslopp & Vatten. Skyltarna, där det står AV, är stora rejäla skyltar. De ska tydligen synas även i meterhöga snödrivor. Min teori är att AV står för ”AvstängningsVentil”. Då kan jag också börja förstå, om jag har rätt, varför de är lite tystlåtna på Kretslopp & Vatten. Det jag däremot inte förstår är varför dessa skyltar ska behövas nu i GPS:ens tid…

För övrigt talas det mycket i södra Dalsland om VA-utbyggnaden längs dalslandskusten. Jag har hört talet i många år nu. Det handlar om att VA-utbyggnaden inte alls har gjorts, eller görs, av omtanke om dalslänningarna eller de boende i området.

Vänersborg fick för bortåt 20 år sedan kritik för sin sårbarhet. Kommunen hade två vattenverk, Rörvik och Skräcklan, och de var inte ihopkopplade. Om något av verken havererade, eller saboterades, skulle det kunna få mycket svåra följder.

En sammankoppling av vattenverken skulle emellertid bli en dyr historia. Kanske alltför dyr. Någon på kommunen kom då på den smarta idén att bygga ut VA i södra Dalsland – med argumenten att det var för alla dalslänningars skull. Och så skulle ju en massa personer kunna flytta till Dalsland. En fantastisk idé!

Idén köptes av kommunens politiker. Med verksamhetsområden och en utbyggd VA-ledning skulle alla få moderna och effektiva avlopp. Kommunen passade också på att döma ut de flesta enskilda avlopp – och på det sättet blev de flesta mer eller mindre tvingade att ”frivilligt” anslutna sig. Och de som fortfarande inte ville, eller behövde, tvångsanslöts ändå…

För Vänersborgs kommun var detta en fantastisk affär. Med hjälp av de boende i dalslandsdelen och deras ”insatser” i form av anslutningsavgifter, så löste kommunen finansieringen och då även sårbarhetsproblemen. Det blev dalslänningarna längs dalslandskusten som betalade anslutningen mellan Rörvik och Skräcklan.

Visst, det kan vara bekymmersfritt med kommunalt vatten och avlopp och visst kan det finnas vissa miljövinster med fastighetsägare som slarvar med sitt enskilda avlopp. Men egentligen…

Kommunalt vatten och avlopp är till huvudsakligen för tätorterna…

Så går pratet i södra Dalsland.

Kategorier:Sikhall, VA

Vad sa politikerna om Mariedal?

25 maj, 2019 1 kommentar

I torsdags bloggade jag om kommunfullmäktiges senaste sammanträde. (Se ”KF (22/5): Ett sammandrag”.) Då lämnade jag diskussionerna i ärendet ”Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om utökad exploateringsbudget 2019” utanför bloggen. Jag ville lyssna på ljudinspelningen från sammanträdet först innan jag skrev något.

Och nu har jag lyssnat.

Ärendet handlade om att samhällsbyggnadsnämnden skulle få en utökad exploateringsbudget för att skapa tre nya småhustomter vid korsningen Furuvägen-Ollenicklas väg, alldeles vid Mariedalskolan. Budgeten skulle användas till framdragning av vatten och avlopp och ombyggnad av Furuvägen. Det här skulle påverka trafiksituationen vid Mariedalskolan på ett konkret och direkt sätt.

Lutz Rininsland (V), Morgan Larsson (MBP) och undertecknad vänsterpartist ville att ärendet skulle återremitteras dvs ärendet skulle skickas tillbaka för ytterligare beredning utan att något beslut fattades. Vi ansåg att underlaget var ofullständigt. Samhällsbyggnadsnämndens planer hade inte kommunicerats med Mariedalskolan, varken med rektor, personal, elever eller föräldrar. Det hade följaktligen inte hållits någon dialog med dessa parter. Det hade inte heller gjorts någon riskanalys av konsekvenserna för trafiksituationen av de föreslagna åtgärderna. Slutligen hade det inte tagits någon hänsyn till Barnkonventionen. Barnkonventionen blir lag i Sverige om lite drygt ett halvår, den 1 januari 2020.

Du kan ta del av argumenten i bloggarna ”Mariedalskolan – nya tomter och trafiksituationen” och ”Mariedal, musik, simning och nej till KFV!”. Därför behöver jag inte citera ovanstående tre talares anföranden och repliker.

Anders Wiklund tyckte att förslaget att exploatera fastigheterna vid Mariedalskolan var bra. Wiklund är miljöpartist och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Han begärde replik på mitt inledningsanförande och sa följande:

”Ja, vi måste samverka och jag kommer att vara glad när Barnkonventionen blir lag i Sverige. Då har, får samhällsbyggnadsförvaltningen ytterligare skäl att tänka på dom frågorna. Jag vill ta upp ett positivt exempel…” … (Wiklund talar om Öxnereds skola, jag citerar inte det; min anm) Det finns alltså inte någon ovilja från samhällsbyggnadsförvaltningen att ha samverkan med barn och utbildning. Det sker och det har också då haft gemensam information för vårdnadshavare och det har varit ett lyckat möte vad jag förstår. (Wiklund hänvisar fortfarande till Öxnereds skola; min anm.) Så det ska vi ha med oss, vi ska jobba på det sättet. Det håller jag med om. Och sen tänker jag att det du sa om den risken som finns och rektorn har påtalat om risken vid lastbryggan och där det…” (Wiklund avbryts av ordförande eftersom hans repliktid gick ut; min anm.)

Kommunikationen och dialogen mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tydligen fungerat bra när det gäller Öxnereds skola. Jag har ingen anledning att betvivla det. Det hörde emellertid inte till ämnet. Men om det är som Wiklund anför, så borde ju samma kommunikation och dialog ha förts även med Mariedalskolan. Kan man väl tycka…

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) begärde också replik på mitt inledningsanförande. Andersson sa:

”Det där att det inte har hänt nånting kring Mariedalskolan och trafiksituationen, det där är en sanning med modifikation. Det skulle jag vilja säga att det är ett rent faktafel som du framför här Stefan Kärvling. Jag har tillsammans faktiskt med dåvarande gatuchef, som numera är förvaltningschef på samhällsbyggnadsnämnden, förvaltningen, mött både vårdnadshavare och personal där vi gjorde akuta insatser, där vårdnadshavare precis som du nämnde Stefan, jag tycker att det är bra att man håller smala vägar. Vårdnadshavarna vill ha lite bredare vägar så man kunde köra fortare och det sa jag att det kommer det inte att bli frågan om, för det är barnens säkerhet som är det absolut viktigaste i det här fallet. Och jag har inget skäl som barn- och utbildningsnämndsordförande att misstro samhällsbyggnadsförvaltningen, att inte dom kommer att tillse att det här blir en bra lösning framöver för Mariedalskolans barns säkerhet i området.”

Andersson har ibland en tendens, anser jag, att vilja hitta fel i andra ledamöters uppfattning och anföranden, utan att egentligen vilja förstå helheten och andemeningen i det sagda. Men bortsett från det, så har det år efter år stått i Mariedalskolans skyddsprotokoll:

”Trafiksituationen kring parkeringen och skolans nya vändplan/lastzon är fortsatt farlig.”

Rektor har också återlämnat arbetsmiljöuppgiften till barn- och utbildningsförvaltningen. Det visar kanske att samhällsbyggnadsförvaltningen inte har hittat någon ”bra lösning” på Mariedalskolans trafikproblem… Det var både andemeningen i det jag anförde – och fakta. Det samtal som Andersson säger sig ha fört med förvaltningschefen ligger för övrigt en tid tillbaka och skedde inte i samband med ärendet och den nu aktuella exploateringen.

Det kunde också noteras att barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) inte alls tog skolans perspektiv i frågan. Han nämnde inte något om riskanalyser eller om Barnkonventionen. Istället antydde Andersson att de som gjorde det misstrodde samhällsbyggnadsförvaltningen…

Sedan kom samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anders Wiklund (MP) tillbaka med ett anförande. Då sa Wiklund:

”Så här då. Tjänstepersoner som har, kan ibland se en risk att föregripa politiska beslut. För det ska de ju inte göra. Så, jag är övertygad om att när det finns ett beslut om att det ska ske en exploatering, att den här samverkan som Stefan önskar ska ske eller som ska ske, kommer att bli av. Det är mer än skolan, det är Lantmäteriet som kommer att ha sikt där, det är trafikingenjörer och vatten som har åsikter om hur det här ska gå till och framför allt barnen i skolan och rektorerna där. Så att jag är övertygad om att när KF har tagit ett beslut att det ska ske en exploatering, då kommer det igång. För innan dess så finns, samhällsbyggnadsnämnden har inga pengar som säger att eller möjlighet att ta ett beslut att här ska vi exploatera. Det gör KF. Så det är ju hit kommer ju frågan för att ta ett beslut. Och sen efter det så skall jag lova att se till att det blir en så bra samverkan som möjligt tillsammans med andra i den här frågan.”

Wiklund menar att dialog och samverkan ska ske efter beslutet. Det ska inte föregå beslutet. Dialogen, riskanalysen och Barnkonventionens perspektiv ska komma senare. Det är enligt min uppfattning helt fel ordning. Det vet alla som arbetar t ex fackligt att riskanalyser ska göras innan beslut och vara ett underlag inför beslut.

Det är en sak som jag inte förstår bara, varför började telefonen ringa från samhällsbyggnadsförvaltningen till barn- och utbildningsförvaltningen efter att jag hade publicerat min blogg om planerna vid Mariedalskolan? Om det nu planerades en stor dialog och en riskanalys efter att fullmäktige hade fattat sitt beslut…

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna så står det:

”8 § När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.”

I broschyren ”Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor”, också från Arbetsmiljöverket, så står det, riktat till de politiker som beslutar:

”Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid planerade förändringar innan dessa genomförs. … Efter en undersökning ska risker bedömas och åtgärdas.”

Jag kan inte se annat än att Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska gälla i det här fallet också. Det ansåg alltså inte samhällsbyggnadsnämndens ordförande och, visade det sig efter en stund, inte kommunfullmäktige heller.

Gunnar Lidell (M), den borgerliga oppositionens talesman, var också uppe i talarstolen. Lidell sa:

”Det finns två tomter på det aktuella området redan. Och antagligen har någon frågat dom om möjligheten att köpa en eller två av dom, jag vet inte, kan vara så. Det finns samhällsbyggnadsförvaltningen ser en, inte bara en kreativ utan fungerande möjlighet att stycka av, istället för två tomter som det är nu, det är två fastigheter redan nu. Hade dom två varit privatägda så hade dom fastighetsägarna egentligen bara behövt söka bygglov och det hade ju varit möjligt att överklaga. Nu handlar det om att förädla ett stycke mark från två tomter, två fastigheter, till att bilda tre fastigheter. Finns också möjlighet att göra en rakare väg. En rakare väg ger som regel bättre sikt, kan bli högre hastighet men då finns det åtgärder som kommunen ibland är väldigt flitig med att utnyttja men då hastighetssänkande åtgärder. Det finns också möjligheter på en ganska stor skoltomt. Nån sa att det var en av kommunens största skoltomter. Nu är det många barn på Mariedalskolan, men det också finns ju ett hyresavtal med grannfastigheten som också är en ganska stor tomt om man vill göra verkligen ytterligare säkerhetsåtgärder när det gäller trafiken. Så jag ser inga, eller vi moderater, ser inga bekymmer med att kunna sälja en tomt till. Och nån i vår grupp sa förut att dom barnfamiljer i bästa fall bosätter sig här, vi vill ju gärna ha barnfamiljer till vår kommun, dom behöver i varje fall inte åka bil för att ta sig till skolan. Det är ju jättemiljövänligt. De kan gå rakt över gatan på ett övergångsställe i ordnade former. Bifall till förslaget.”

Det viktigaste för Lidell och de tre borgerliga partierna, M+L+KD, var tydligen att fastigheterna blev privata så att naturen och skogen i området på ett ”kreativt” sätt kunde ”förädlas” till bebyggda tomter. (Undrar om miljöpartisten Anders Wiklund också har denna syn?) Det kanske till och med var så att Lidell såg framför sig att en del av Mariedalskolans stora skoltomt också skulle kunna bli förädlad till privata tomter…

Gunnar Lidell och den borgerliga alliansen hade följaktligen en lite annorlunda ingång i ämnet. Diskussionen om barnens säkerhet, riskanalyser, kommunikation och dialog mellan kommunens förvaltningar, det var tydligen inte intressant. Eller viktigt.

Det kan för övrigt noteras att Lidell talade om en rakare och bredare väg (Furuvägen), medan Mats Andersson säger att det kommer det inte att bli frågan om. De får väl bråka om det.

Kommunfullmäktige beslutade att samhällsbyggnadsnämnden ska få förverkliga sina planer. Det var bara 7 ledamöter som röstade på mitt yrkande på återremiss. Det var ledamöterna från Vänsterpartiet och Medborgarpartiet. Alla andra röstade för samhällsbyggnadsnämndens planer.

PS. Det går fortfarande att läsa Lutz Rininslands (V) intressanta synpunkter i ärendet i hans blogg ”Egen oförmåga?”.

KF (22/5): Ett sammandrag

Igår var det sammanträde med kommunfullmäktige, Vänersborgs kommuns högsta beslutande organ. Nu är det bara ett möte kvar innan semestersäsongen startar – det stora och viktiga budgetsammanträdet den 19 juni, med tidig start kl 10.00.

Mötet började med en unik händelse, med ett sekretessärende. Det är nog inte många ledamöter som har varit med om det. Kommunfullmäktiges sammanträden ska nämligen enligt Kommunallagen alltid vara offentliga, men det finns också möjlighet till undantag:

”Fullmäktige får dock besluta att överläggningen i ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar. Ersättarna får närvara vid en sådan överläggning, även när de inte tjänstgör.”

Även jag fick delta trots att samhällsbyggnadsförvaltningen ibland tycks ha misstänkt att jag är en fara för rikets säkerhet… (Se ”Hemliga pumpstationer i Sikhall?”.) Nu handlade inte ärendet om rikets säkerhet, men hemligt var det alltså ändå. Alla närvarande som inte tillhörde fullmäktige fick lämna salen. Ärendet, inklusive beslutet då, blir för övrigt offentligt den 29 maj, vid 17-tiden, när protokollet har justerats.

Sedan fick åskådare, media och andra återkomma till salen och förhandlingarna fortsatte som ”normalt”.

Det började med en del fyllnadsval. Det händer nämligen inte alltför sällan att förtroendevalda av olika anledningar väljer att träda tillbaka från sina uppdrag och nya får väljas i deras ställe. Denna gång noterar jag att barn- och utbildningsnämnden får en ny ersättare, Aleksander Runge (S) – en ”gammal” fotbollsintresserad dalboelev. (Välkommen Aleks!)

Fullmäktige fick en föredragning om den personalekonomiska redovisningen, den sk ”PEK-en”. Det är alltid intressant att få en bild över kommunen som arbetsgivare. ”PEK-en” redovisar t ex antalet anställda, sjukfrånvaron, avgångarna, arbetstiderna, löneläget osv. Efter föredragningen och ett inlägg från Lutz Rininsland (V) fastställde fullmäktige ”PEK-en”.

Då blev det mer diskussion kring ärendet ”Gemensamt vattenskyddsområde för Göta Älv och Vänersborgsviken”. Flera talare var uppe i talarstolen, och den förste, Bo Carlsson (C), yrkade direkt på en ajournering. Och det blev det så småningom. Orsaken till Carlssons yrkande förblev dock dunkel för oppositionen, dvs majoriteten i församlingen.

Flera talare, bland annat Gunnar Lidell (M) och Lutz Rininsland (V), tog upp den formella aspekten. Underlaget, som var mycket omfattande, skickades ut sent, bara en vecka innan sammanträdet, och det hade inte beretts i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ordförande Benny Augustsson (S) bad senare om ursäkt för hanteringen. Själv hade jag ett litet längre anförande om innehållet i utredningen. Det jag sa var i stort sett detsamma som jag skrev i tisdagens blogg (se ”Nya vattenskyddsområden”).

Jag fick svar på tal av samhällsbyggnadsnämndens ordförande, miljöpartisten Anders Wiklund. I mångt och mycket höll han faktiskt med mig, men han ansåg att jag nedvärderade de anställda på Kretslopp & Vatten för att de inte arbetade på vetenskaplig grund. Jag sa dock, enligt mitt manuskript (jag har inte fått tillgång till ljudinspelningen än):

”Egentligen tror jag att den inre zonen är orimligt stor. Den borde minskas till avstånd som har vetenskaplig grund.”

Och det riktade sig mot utredningen, inte mot Kretslopp & Vatten. Således en missuppfattning från Wiklunds sida.

Kommunfullmäktige godkände det liggande förslag till vattenföreskrifter och vattenskyddsområde. Det var emellertid väldigt många som inte deltog i beslutet. Det var ledamöterna från M+L+KD, MBP och V. M+L+KD respektive C lade också en protokollsanteckning till beslutet. Det kan noteras att ingen från SD var uppe i talarstolen, trots att partiet i många sammanhang vill utmåla sig som ”landsbygdens parti”.

Kommunfullmäktige beslutade också att sälja det gamla huvudkontoret på Holmens Bruk, inklusive ett markområde runt byggnaden. Ingen var däremot.

Samhällsbyggnadsnämnden fick sin utökade exploateringsbudget för 2019 för att skapa 2-3 nya småhustomter vid korsningen Furuvägen-Ollenicklas väg nära Mariedalskolan. Budgeten ska användas till framdragning av vatten och avlopp och ombyggnad av Furuvägen.

Det finns mycket att säga om det här beslutet och diskussionerna som föregick det. Jag hade tänkt att återkomma mer noggrant till ärendet efter att jag har hört ljudinspelningen.

Det blev emellertid så att kommunfullmäktige beslutade att samhällsbyggnadsnämnden ska få förverkliga sina planer. Det var bara 7 ledamöter som röstade på mitt yrkande om återremiss. Det var ledamöterna från Vänsterpartiet och Medborgarpartiet. Alla andra röstade för samhällsbyggnadsnämndens planer, däribland häpnadsväckande nog de tre ordförandena i barn- och utbildningsnämnden, Mats Andersson (C), Gunnar Henriksson (L) och Christin Slättmyr (S). Det kan noteras att ingen från SD var uppe i talarstolen denna gång heller.

Nu återstår för mig att skriva en reservation och faktiskt går jag i tankar på att överklaga kommunfullmäktiges beslut. Jag kan inte förstå att det skulle vara lagligt att fatta beslut utan att konsekvenserna först analyseras i en riskanalys enligt Arbetsmiljölagen. Eller Barnkonventionen…

Som sagt, jag återkommer till ärendet i en senare blogg. Tills vidare kan du läsa Lutz Rininslands (V) intressanta synpunkter i hans blogg ”Egen oförmåga?”.

I ärendet ”Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018 gällande Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)” passade Bo Carlsson (C) på att ge en historisk tillbakablick. Det handlade om att upprätta ”sin förlorade heder”. Och det kan jag väl förstå att Carlsson hade behov av, även om det inte tillhörde ärendet… Ingen annan argumenterade mot Bo Carlsson, ärendet var ju just historia… (Se min blogg från mars 2017: ”Ska Bo Carlsson (C) entledigas?”.)

KD lämnade en motion om vaktmästarorganisationen som jag tycker är bra. (Jag borde ha skrivit en motion om detta själv…) KD yrkar att (du kan ladda ner motionen här):

”Kommunens vaktmästarorganisation förändras så att de kommunala skolorna får fast placerade vaktmästare.”

Det kan slutligen noteras att ingen från SD var uppe i talarstolen denna kväll.

Ledamöterna i fullmäktige kom hem relativt tidigt igår. Ordförande Annalena Levin (C) slog klubban i bordet och avslutade sammanträdet kl 21.08.

Nya vattenskyddsområden

Imorgon onsdag har kommunfullmäktige (KF) sammanträde.

Handlingarna skickades ut i början av förra veckan. Det handlar om 822 sidor. 365 av dem gäller ärendet ”Gemensamt vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken”.

Ärendet har dykt upp som en ”blixt från en klar himmel”. Det har inte ens varit uppe för behandling/beredning i kommunstyrelsen…

Vattenskyddsområden är kanske inte direkt ”mitt område”, men efter alla diskussioner, och skandaler, kring VA, tvångsanslutningar, Solvarm i Sikhall, bräddningar i avloppen etc så har jag utvecklat, om inte kunskap, så i varje fall ett visst intresse i sådana här frågor…

Imorgon föreslås KF besluta att:

”godkänna föreliggande förslag till vattenföreskrifter och vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken”

Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg har gemensamt tagit fram ett förslag för att på sikt säkra tillgången till råvatten av god kvalitet. Det ska skapas ett gemensamt vattenskyddsområde som omfattar de intagslägen där kommunerna hämtar vatten för dricksvattenproduktion. Det handlar om 6 råvattenintag som ansvarar för vattenförsörjningen för över 700.000 personer.

Kvalitén på vattnet i Vänern och älven är bättre idag än för hundra år sedan. Men ett vattenskyddsområde inrättas inte i första hand som en åtgärd för att förbättra en redan dålig vattenkvalitet utan för att skydda så att vattnet fortsatt kan nyttjas som ett livsmedel för kommande generationer. Det kan vi läsa i handlingarna.

Och det är naturligtvis ett lovvärt och bra arbete. Vårt dricksvatten är ovärderligt, det skulle till och med kunna kallas vårt viktigaste livsmedel.

Men skyddsområdena påverkar, eller kanske drabbar, enskilda människor och företagare på ett sätt som egentligen inte kan motiveras av skyddsskäl. Avvägningen mellan skyddandet av vattnet och enskilda intressen är för snäv. Styrgruppen, som har lett arbetet med vattenskyddsområdet, tar många gånger i för mycket i sitt skyddande av vattnet. Och det drabbar då människor onödigt hårt. Det här har framförts av många organisationer och enskilda.

Det liggande förslaget överskattar t ex riskerna med utsläppen från enskilda avloppsanläggningar och i många fall också från jordbruket. Och samtidigt underskattas den rening som så att säga sker naturligt i naturen. Jag menar, både människor och djur har skitit i skogen i tiotusentals år utan att markerna eller vattnen har blivit förgiftade…

Det är nog så att det inte är de som bor i mindre samhällen eller på landsbygden som är de egentliga farorna för vårt vatten eller vår natur, det är städerna. Men det är de på landsbygden som drabbas av de restriktioner som vattenskyddsområdena innebär. Jag skulle också kunna drista mig att påstå att det inte heller är de enskilda avloppen som är faror för vattnet, utan städernas reningsverk.

Dricksvatten används t ex för att forsla bort kiss och bajs i långa ledningar. Därefter blandas detta orenade vatten med allt annat avlopp från industrier och dagvatten inklusive gifter. Reningsverken försöker sedan rena denna blandsoppa och till sist släpps resten av vattnet ut i Vänern och Göta älv. Kommunala VA-system är behäftade med omfattande problem rörande hälsorisker med smittämnen, undermålig rening av tusentals kemiska ämnen och näringsämnet fosfor avskiljs till deponi. Och det handlar inte om kretslopp, något som en snar framtid kräver av oss.

Och då är inte de mer eller mindre regelbundna bräddningarna inräknade. Vem minns inte hur det år 2016 brann i ett ställverk i centrala Vänersborg, vilket gjorde att verket blev utslaget i 20 timmar. Under denna tid bräddade Holmängen reningsverk 8.000 kbm orenat avloppsvatten. Hur många enskilda avlopp och/eller jordbruk motsvarade inte detta? Fokus i vattenskyddet borde i första hand ligga på de kommunala ”reningsverken” då dessa är i stort sett hela orsaken till de föroreningar som har hittats i vattnet.

Även båttrafiken utgör en stor risk men det är nog så att jordbruket och landsbygden får ta den stora smällen.

Egentligen tror jag att den inre zonen är orimligt stor. Den borde minskas till avstånd som har vetenskaplig grund. Och den yttre zonen skulle kunna plockas bort. Den skapar bara onödig oro.

Jag är lite förvånad att protesterna inte har varit större, men jag noterar att Ingvar Håkansson (C) fick med en protokollsanteckning i samhällsbyggnadsnämnden. Kanske centerpartiet tänker yrka något i frågan?

Så var dagens BUN till ända

20 maj, 2019 2 kommentarer

Det var inga större överraskningar på dagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN). Ärendena gicks igenom, en del frågor ställdes, svar gavs och sedan beslutade nämnden enligt liggande förslag. (Se mina två tidigare bloggar inför sammanträdet, ”Inför BUN 20 maj” och ”Mariedal, musik, simning och nej till KFV!”.) Det var till och med enighet i valet av justerare…

Det var dock några diskussioner, och några besked, som var intressanta. Eller hade kunnat bli intressanta – om fler hade deltagit i dem. Jag tänker framför allt på rektorernas dilemma, ska de följa budgetkraven eller Skollagen.

Bakgrunden till dilemmat är BUN:s dystra prognos för året. Det prognosticeras ett underskott på 12,6 milj kr. Så får det inte vara, budgeten ska följas. Underskott är inte ok. I sådana här lägen är kravet från kommunledningen att nämnden ifråga, dvs BUN, ska vidta åtgärder för att få en budget i balans. Det måste med andra ord sparas. Och dess besparingsåtgärder ska beskrivas – och verkställas.

Förslaget var att nämnden, vilket sedan också blev beslutet, ska spara 4,2 milj kr på bland annat:

”Minska budgetavvikelser på enheter inom förskola och skola.”

Det kan tyckas vara en okontroversiell och ofarlig besparingsåtgärd. Men så är det inte. Det innebär att ett antal personer i förskola och skola inte får fortsatt anställning till hösten. De har för övrigt redan blivit varslade.

Enheterna inom förskola och grundskola har rapporterat in följande varsel inför höstterminen:

 • 5 barnskötare
 • 1 fritidspedagog
 • 1 leg förskollärare
 • 2 leg lärare
 • 1 modersmålslärare
 • 15 resurspersoner
 • 1 skolkurator

De här uppgifterna fick jag efter att ärendet hade avhandlats i nämnden. Antalet varsel var alltså inte känt vid behandlingen, även om vi visste att det hade varslats.

Alla klasser ska naturligtvis även i fortsättningen ha en lärare i klassrummet under varje lektion. De som varslas är personer som till största delen på olika sätt jobbar med elever i behov av särskilt stöd, i varje fall i grundskolan. Det är de, och deras föräldrar, som drabbas av neddragningarna. Och det redan nu till hösten alltså.

Detta förhållande ställer rektorerna inför ett dilemma. De ser behoven av särskilt stöd och ökad vuxennärvaro men måste följa budget. Fast Skollagen föreskriver att:

”Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.”

Vad ska de följa – lagen eller kommunens budgetkrav?

Jag lyfte som sagt frågan, men det var inte många som yttrade sig. Christin Slättmyr (S) tyckte väl egentligen inte att diskussionen hörde till ärendet. Ordförande Mats Andersson (C) ville inte diskutera rektorernas dilemma. Han ansåg att det inte var nämndens sak, ansvaret låg helt och hållet på rektorerna. Det var bland annat därför de hade betalt…

Och visst är det rektorernas ansvar. Det var ju hela poängen med min fråga. Det är ju politikerna i Vänersborg som skapar dilemmat. Borde inte nämnden, som är skolans huvudman, just därför ge rektorerna vägledning? Eller ska nämnden lämna dem i sticket? Rektorerna gör ju ”fel” hur de än gör.

Det var nog en känslig fråga… Den ville inte nämnden befatta sig med. Politikerna hukade. Och det är väl ett besked så gott som något. Jag ser det som att vi politiker inte tar ansvar för den budget som vi beslutar. Är det för lite pengar, så att Skollagen inte kan följas, då är det helt och hållet rektorernas fel… Det är fegt.

Så vad ger politikerna i BUN då för signal till rektorerna? Jo, följ kommunens budget. Och håll tummarna för att ni inte blir anmälda till Skolinspektionen… Mitt råd till rektorerna är att de måste höras, de måste berätta för politiker och allmänhet vad som sker ute i förskolorna och skolorna. Allmänheten och politikerna måste bli medvetna om vilka konsekvenser budgetbesluten har fått – och får. Och kommer att få…

Det var med det prognosticerade underskottet i tanken som jag också lyfte frågan om nämnden har råd med den del av musikundervisningen som köps från musikskolan och den omfattande simundervisning som bedrivs.

Några tjänstemän kom med sakupplysningar, men från nämndens politiker var det tyst… (Det är bättre diskussioner på Facebook…)

Jag fick ett intressant och viktigt besked från förvaltningen. Det har att göra med ett ärende som ska upp på kommunfullmäktige på onsdag, nämligen trafiksituationen vid Mariedalskolan. (Se ”Mariedalskolan – nya tomter och trafiksituationen”, men även ”Mariedal, musik, simning och nej till KFV!”.)

Det var ett klart och mycket tydligt besked:

Det har inte varit några som helst formella kontakter mellan barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen när det gäller planeringen av 2-3 tomter vid Mariedalskolan och den nya vägsträckningen.

Fast det är inte riktigt hela sanningen. Sanningen är nästan lite pinsam. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu meddelat barn- och utbildningsförvaltningen att trafikförändringarna inte ska vålla några problem. Men… När togs denna kontakt? Jo, i slutet av förra veckan – efter att en viss blogg publicerades. (Se ”Mariedalskolan – nya tomter och trafiksituationen”.) En gång till – efter att en viss blogg publicerades…

Som sagt, nästan lite pinsamt.

Sammanträdet avslutades med ett ärende som undertecknad vänsterpartist och, dagen till ära, justerare initierade. Det är dock sekretessbelagt. Vilket är helt riktigt.

På måndag ska protokollet justeras. Det blir nog en ganska enkel uppgift. Ett ärende var det för övrigt omedelbar justering på. Det var nämndens beslut att anta den nya reviderade delegeringsordningen.

Ordförande Mats Andersson (C) avslutade mötet kl 14.50 med att meddela att det kan bli aktuellt med ett extrainsatt sammanträde efter kommunfullmäktiges budgetbeslut den 19 juni. Budgetbeslutet kommer nämligen att kunna innebära stora ekonomiska konsekvenser för BUN, så stora att det hotar statsbidragen. Det kan handla om 26 miljoner…

Och då måste BUN besluta om ytterligare besparingsåtgärder…

Kategorier:BUN 2019, Mariedal

Mariedal, musik, simning och nej till KFV!

Det är söndag kväll. I Nordstan skriker fiskmåsarna som vanligt. De flesta underlag inför veckans tre politiska händelser är genomlästa. Det är barn- och utbildningsnämnd imorgon måndag, Kunskapsförbundet på tisdag och kommunfullmäktige på onsdag kväll. Läsningen har tagit sin runda tid, men ändå hann jag faktiskt med några timmar i Gågatekrysset i lördags, dvs igår. Vänsterpartiet liksom de flesta andra partier var ute på stan och försökte motivera vänersborgarna till att rösta i EU-valet.

Det gick så där. Det var en massa människor ute vid Gågatekrysset, ovanligt många, men det berodde inte på intresset för EU. Intresset var, om inte obefintligt, så i varje fall tämligen minimalt. Det hade varit musikvecka och igår var det typ ”grand finale”. Det var därför det var så många människor ute på stan. De lyssnade på både orkestrar och blåsuppträdanden. Och tittade på Vargöns drillflickor. Inte i partiernas EU-broschyrer…

Centrum blir mycket trevligt och attraktivt när det är folk i rörelse. Precis som det kan bli motsatsen när det är tomt. Vilket tyvärr händer alltför ofta…

På morgondagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN) är det inga avgörande beslut som ska tas. Jag har för övrigt redogjort för ärendelistan, och lite annat i bloggen ”Inför BUN 20 maj”. Däremot hoppas jag på några diskussioner i dessa tider av nedskärningar.

I ärendet Delårsrapport beskrivs nämligen att BUN och förvaltningen måste spara. Det står:

”Minska budgetavvikelser på enheter inom förskola och skola.”

Och det redan i år alltså. Jag skrev om det i min tidigare BUN-blogg och har därefter fått några exempel på neddragningar som ska göras på olika skolor i höst. Och utan att gå in på detaljer så kan jag konstatera att det tycks som vanligt vara elever i behov av särskilt stöd som drabbas mest, genom att de får mindre stöd. Och så blir det alltid när det ska sparas i skolan. Varje klass behöver ju en lärare varje lektion, och det kan ingen rektor spara på… Men samtidigt säger Skollagen:

”Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.”

Det står inte att detta bara gäller om kommunen har pengar…

Och då blir frågan – ska rektorn i ett läge där en elev behöver särskilt stöd ge eleven det, trots att det inte finns pengar? Vad går först – den kommunala budgetföljsamheten eller Skollagen? Och sedan den minst lika viktiga frågan – vad gör huvudmannen, dvs BUN, om rektorerna följer Skollagen…?

Det finns två ”moment” i grundskolan som jag funderar på i dessa neddragningstider – musik- och simundervisningen…

Ska barn- och utbildningsförvaltningen betala extra till lärare från musikskolan (=kultur- och fritidsnämnden) för att de ska undervisa elever i åk 3 i halvklass 80 min i veckan i 12 veckor? (Jag tror att det är så på alla skolor.) Det finns ju redan musiklärare på skolorna. Det är dessutom skolans musiklärare som så småningom ska sätta betyg på eleverna. Jag tror att man borde ha diskuterat om BU-förvaltningen överhuvudtaget ska köpa musiktjänster från Musikskolan.

Och jag undrar också hur mycket simundervisningen kostar. Och hur mycket tid den får ta. Tid som oftast tas från annan undervisning.

Simning ingår i ämnet Idrott och Hälsa. I kunskapskravet för betyget E i åk 6 står det:

”Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.”

Elever måste alltså kunna simma för att få ett godkänt betyg i ämnet Idrott och Hälsa i åk 6. Men då är min undran, varför ska alla elever egentligen ha simundervisning i förskoleklass och på lågstadiet? Hade det inte räckt med att ha simundervisning bara i mellanstadiet eller till och med i åk 5 och åk 6? Ur skolans och Läroplanens synpunkt hade det definitivt räckt. Att kunna simma är ju bara ett av många kunskapskrav i ämnet Idrott och Hälsa. Och då finns det mängder av kunskapskrav också i alla andra ämnen. Hur kan man motivera att just detta kunskapskrav ska få kosta så mycket och få ta sådan tid?

Visst är det bra att barnen lär sig simma så tidigt som möjligt, men varför ska skolan använda sina begränsade undervisningsresurser för att utföra en uppgift som rimligen borde ligga på kommunen som helhet, eller staten?

På onsdag är det kommunfullmäktige. Då ska ett ärende upp som har med barn- och utbildningsnämnden och skolan att göra. Jag tänker på trafiksituationen på Mariedalskolan. Det skrev jag om i bloggen ”Mariedalskolan – nya tomter och trafiksituationen”.

Trafiksituationen är problematisk redan nu vid Mariedalskolan. Och så tänker kommunen att göra i ordning 2-3 tomter och ändra en vägsträckning i precis detta område.

Det finns de som säger att det ska bli bra och att vi ska lita på samhällsbyggnadsförvaltningen. Det handlar inte om att lita på någon. Vid sådana här förändringar så måste planer kommuniceras och det måste föras dialog men dom som berörs, dvs Mariedalskolan. Och det är det ingen som har gjort. Mariedalskolans personal och rektor fick reda på planerna av en slump i förra veckan. Och då är det ändå Mariedalskolan och dess rektor som har ansvar för barnen och deras säkerhet. Och det rör sig många barn i området…

Det torde för övrigt vara obligatoriskt att inför en sådan här förändring göra en riskanalys och en sådan borde dessutom ingå som underlag i ett sådant här beslut. Och det gäller en riskanalys för både själva byggnadsskedet och för resultatet när det är klart.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna så står det:

”8 § När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.”

Det är alltså kommunfullmäktige som på onsdag ska fatta beslut om förändringarna vid Mariedalskolan. Jag tänkte yrka på återremiss med följande motivering:

”Jag yrkar på återremiss för att samhällsbyggnadsförvaltningen ska få tid och möjlighet att genomföra dels en dialog med Mariedalskolan och barn- och utbildningsförvaltningen för att lösa den nuvarande och framtida trafiksituationen i området, och dels upprätta en riskanalys.”

Och på tisdag har Kunskapsförbundet sammanträde. De viktigaste ärendena avgörs emellertid inte på direktionens möten. De avgörs av ägarkommunerna, Vänersborg och Trollhättan. Det är ägarkommunerna som bestämmer hur mycket pengar Kunskapsförbundet ska få till förfogande…

Och pengar till förskola, grundskola och gymnasieskola står inte särskilt högt i kurs för de styrande eller oppositionen i Trollhättan och Vänersborg… Trots alla fagra löften och allt fagert tal i t ex valrörelser…

Kunskapsförbundet har begärt ett extra tillskott för år 2019 – se ”Glöm inte våra gymnasieungdomar!”. Det begärda tillskottet var på 10,2 milj kr för Trollhättans del och 6,8 milj för Vänersborg. Det är pengar som är nödvändiga för att bedriva en någorlunda vettig gymnasieskola.

Benny Augustsson (S) och Gunnar Lidell (M), som var de politiker som representerade Vänersborg på ägarrådet, bestämde tillsammans med politikerna från Trollhättan att föreslå respektive kommunfullmäktige:

”att avslå direktionens begäran om ytterligare tillskott till förbundet under 2019.”

Vänersborgs barn och elever har ingen särskilt ljus tid framför sig.

Mariedalskolan – nya tomter och trafiksituationen

16 maj, 2019 1 kommentar

Skogen på Kindblomsvägen (se ”Skogen avverkas vid Kindblomsvägen”) är till stor del skövlad. På Mariedal Östra är oron stor bland de boende att samma öde ska möta ”deras” skog.

Även vid Mariedalskolan finns skogsområden som ska skövlas. Här finns också oro. Kanske inte för skogen/träden i sig, men för hur planerna ska påverka skolan och trafiksituationen.

Vid korsningen Furuvägen-Ollenicklas väg alldeles bredvid Mariedalskolan (se bild ovan) finns två kommunägda och obebyggda fastigheter, Skäppan 2 och 3. Här vill samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen ställa i ordning två till tre nya småhustomter (se de röda områdena nedan) till en kostnad av 755.000 kr.

Vatten och avlopp ska dras fram och tomterna ska sedan säljas med en beräknad vinst för kommunen på 710.000 kr. Jag har för övrigt svårt att se att det inte behöver sprängas en del också, men det kanske ingår i beräkningarna.

För att göra byggnation möjlig ska också en väg, Furuvägen, dras om. Furuvägen börjar alldeles vid Mariedalskolan och dess infart till lastbryggan. Här parkerar också vårdnadshavare, fastän otillåtet, när de hämtar och lämnar sina barn. Furuvägen leder till skolans parkering (på ”kullen”). Som för övrigt redan nu är för liten. Liksom vägen som också är ”liten” och smal. (Vilket i och för sig kan vara bra eftersom bilarna tvingas köra sakta.) Det rör sig många barn i området, bland annat så mynnar Ollenicklas väg ut här.

Det är alltså redan nu alldeles för stor biltrafik i området.

De nya tomterna och den nya vägsträckningen påverkar Mariedalskolan på ett direkt sätt. Det är helt uppenbart. Men om detta stod det inget i handlingarna till samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen (och inte heller nu till kommunfullmäktige nästa vecka) – absolut ingenting om konsekvenserna för Mariedalskolan. Det visar sig också att ingen på Mariedalskolan kände till planerna. Det är ingen från samhällsbyggnadsförvaltningen som har tagit kontakt med skolan. Eller för den delen med den ”centrala” barn- och utbildningsförvaltningen.

Och enbart detta förhållande av utebliven information och dialog kan väl få vem som helst att bli negativ till hur ärendet har hanterats. Det får helt enkelt inte gå till så här. Man kan inte ”köra över”, om uttrycket tillåts i sammanhanget, en skola och/eller barn- och utbildningsförvaltningen på detta sätt. Samhällsbyggnadsnämnden eller -förvaltningen måste informera, ta emot synpunkter och föra dialog med dem det berör.

Jag kontaktade barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C). Han hade vad jag förstår inte heller fått någon information, men har frågat chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen (efter mitt mail?) och fått beskedet att planerna vid Mariedalskolan inte kommer att:

”innebära negativ påverkan på trafiksituationen.”

Ordförande Andersson litar på samhällsbyggnads. De har ju löst allt förr på Mariedalskolan så att det har blivit bra. Eller…?

Jag litar inte på samhällsbyggnadsförvaltningen. Jag begärde därför ut skyddsrondsprotokollen från Mariedalskolan. De är offentliga handlingar. Här står det nog en del om hur Mariedalskolan ställer sig till trafiken och trafiksituationen, tänkte jag. Och det gjorde det.

Det senaste skyddsrondsprotokollet upprättades den 15 november 2018. Den första delen av protokollet är problem som är överförda från tidigare protokoll, dvs det är sådant som inte har åtgärdats sedan det förra protokollet upprättades. Under rubriken ”Trafikmiljö” stod det:

”Trafiksituationen kring parkeringen och skolans nya (2018) vändplan/lastzon är fortsatt farlig. Se noteringar i tidigare skyddsrondsprotokoll.”

Det måste påpekas att det är precis i detta område som Furuvägen utgår/går förbi Mariedalskolan. Det är denna väg som kommer att bli ytterligare belastad, samtidigt som gatubygget inkräktar ännu mer på ytorna strax utanför Mariedalskolan.

Jag går tillbaka till skyddsrondsprotokollet från året innan. Det står samma sak där. Det måste betyda att inget har hänt, ingen åtgärd har vidtagits av samhällsbyggnads som har löst problemet. I varje fall inte enligt skolan. Och det är ju rektorn som har ansvaret för arbetsmiljön. Även skolbarnens.

Det tycks dock vara mer ”komplicerat” än så. I de två senaste protokollen står det:

”Rektor har återlämnat arbetsmiljöuppgiften. Ärendet hanteras av förvaltningen.”

Det står också att ärendet bevakas av förvaltningschefen på barn- och utbildningsförvaltningen.

Jag kan inte tyda detta på annat sätt än att rektor upplever att hen inte kommer någon vart med samhällsbyggnadsförvaltningen och därför överlåter uppgiften till någon annan. Det torde vara tvärtemot den uppfattning som barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) har gentemot samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den andra delen av (det senaste) skyddsrondsprotokollet tar upp nya punkter. Jag bläddrar fram till rubriken ”Trafikmiljö”. Där beskriver man nya problem. Och det finns några:

 • ”Farthinder för bilar som kommer upp för kullen mot parkeringen och möter barn som kommer från cykelvägen på höger sida.”
 • ”Parkeringen ”på kullen” är underdimensionerad och upplevs inte som säker. Behöver omorganiseras.”
 • ”Inhägna alla sidor runt parkeringen med staket av säkerhetsskäl. Nu finns bara staket runt en sida – mot skolbyggnaden.”
 • ”Problem med vårdnadshavares otillåtna parkering på nya asfaltytan utanför kök-matsal. Trafiken utgör fara för barnen…”
 • ”Barn springer runt huset över asfaltytan med nedfart till lastbrygga – farligt när lastbilar och andra fordon befinner sig där.”

Det tycks onekligen finnas stora och allvarliga problem redan nu med trafiksituationen vid Mariedalskolan. Skolan tycks inte ha samma syn på trafiksituationen och trafikproblemen som samhällsbyggnadsförvaltningen och BUN:s ordförande…

Men så kan det bli när ingen ”på kommunen” har dialog med dom det gäller… Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har redan godkänt bygg- och trafikplanerna vid Mariedalskolan. Jag tror och hoppas att det har skett mot bättre vetande.

På onsdag nästa vecka är det tänkt att kommunfullmäktige ska besluta samma sak, nya tomter och en ny vägsträckning. På onsdag ska i varje fall inte beslutet ske mot bättre vetande.

För övrigt kan var och en som är intresserad av frågan studera kartorna ovan, och kanske till och med göra en syn på plats, och se vilka slutsatser man kan dra.

Kategorier:Mariedal, Skola, trafik
%d bloggare gillar detta: