Arkiv

Archive for mars, 2022

VA-debatten i KF (3): Objektivt underlag?

31 mars, 2022 1 kommentar

Anm. Denna blogg är en direkt fortsättning på bloggen “KF: VA-debatten (2): Vänern”. Kom ihåg att du kan se och höra debatten i efterhand på kommunens webb-TV – klicka här för att komma till kommunens webb-TV.

Om Benny Augustsson (S) hade rollen som den formelle byråkraten, “statsministern”, som lutade sig mot kommunens äldre planer och beslut i sin argumentation (se “VA-debatten i KF (1): Yrkanden”), så försökte Dan Nyberg (S) att använda en framtida hypotetisk miljöförstöring av Vänern som argument för att tvångsansluta fastighetsägarna på Vänersnäs till kommunens VA-nät. (Se “VA-debatten i KF (2): Vänern”.) Men vi ser också att de två socialdemokratiska toppolitikerna skiljde sig åt i sättet att argumentera. Benny Augustsson kan i och för sig bli både engagerad och vass, men inte som Dan Nyberg – som är en fullfjädrad demagog. Nyberg drar sig inte för att använda ironi, stundtals närmast sarkasm, i sin beskrivning av meningsmotståndare. Det gjorde han även senare i debatten.

De båda socialdemokratiska toppolitikerna hade dock också det gemensamt att de litade blint på kommunens tjänstepersoner. Det fanns inte en tillstymmelse till kritik av underlaget, trots att det i de två skrivelserna från fastighetsägarna på Vänersnäs påvisades att det fanns oriktiga uppgifter, tveksamma tolkningar och utelämnande av fakta. Det spelade inte heller någon roll att en mycket kunnig jurist hade gjort en professionell bedömning av kommunens underlag. Min slutsats av advokatens bedömning var helt enkelt (31.50):

“det behöver inte sägas så mycket mer, utan slutsatsen blir ganska tydlig att man får avslå det här förslaget som ligger.”

Jag tror inte att Nyberg, eller Augustsson, hade läst bedömningen…

För Augustsson och Nyberg spelade det inte heller någon roll att andra politiker hänvisade till andra fakta. Varför var det så? Hade det i förhand funnits en samstämmighet mellan kommunledningens politiker och förvaltningsledningen om vad som borde bli resultatet av återremissen? Och att politiken skulle “sluta upp” för att försvara underlaget? Och sedan omvänt, dvs använda det beställda underlaget för att vidhålla sin uppfattning mot vilka invändningar som än månde föras fram?

Dan Nyberg sa (14.27):

“Jag tycker att det utredningsmaterial som ligger bakom det här beslutet, det är gediget och det är bra och det är professionella tjänstemän som har hanterat detta. Det var väl bra att det blev en återremiss av den anledningen att man inte kunde ha fysiska möten med fastighetsägare under pandemin, men att man nu har kunnat ha dom, efteråt nu istället då. Så jag tycker underlaget är trovärdigt och bra…”

Trovärdigheten hos kommunens blev som synes ytterligare ett tungt argument för Dan Nyberg. Det blev lite som att hänvisa till en ofelbar religiös kanon, t ex bibeln, där allt som stod var ord från någon “där ovan”. Den som tvivlade på kommunens tjänstepersoner bemöttes av Nyberg med en tämligen nedlåtande ironi. Som sagt.

Min syn på tjänstepersonerna och det underlag som de hade utarbetat var annorlunda (55.15):

“Det här materialet vi får, underlaget, där har man bestämt att man ska tvångsansluta människor på Vänersnäs och det är ju bara början. Det kommer ju att bli, nästa fullmäktige är det väl Båberg som står i tur antar jag, och sen så kommer det att fortsätta så att 90% av hela Vänersborgs invånare ska vara anslutna till kommunens VA-nät, enligt planerna. Och sen så utgår man från det och sedan så rättar man till argumenten så att det passar. Jag tycker att läser man den här advokatens bedömning så får man ganska tydlig bild på att man tar bort, man utesluter det som talar emot. Man omtolkar ibland tveksamheter så att det ska tala för.”

Sedan måste jag säga att det var några riktigt tunga argument som jag anförde:

“Jag tycker att det syns allra tydligast på dom domar som nämns som exempel på att tvångsanslutning är helt riktig. Det finns mycket modernare domar, inte bara från mark- och miljödomstolen utan från mark- och miljööverdomstolen i Stockholm både från 2019, 2020 och till och med september 21, som säger nåt helt annat än dom mycket äldre domar som anförs i underlaget. Jag tycker att det är allvarligt att inte underlaget är objektivt, för det är upp till oss politiker att avgöra vad vi vill besluta om. Och då vill vi ha alla fakta  på bordet, alla perspektiv på bordet. Det står väldigt tydligt i många domar och jag framförde detta i kommunstyrelsen också, om att kommunen måste hela tiden bevisa att enskilda anläggningar inte fungerar och det går inte med skrivbordslösningar. Det måste bevisas. Man måste bevisa att ett verksamhetsområde motverkar påtagliga olägenheter för miljön. Man får liksom inte bara tro, utan det liksom ska undersökas, utredas och bevisas. Och när jag tog upp det så sa tjänstepersonen, chefen bara – “ja, det är sant”. Jaha… Men sen var det ingen som drog nån slutsats av det. Även i kommunstyrelsen så yrkade vi på avslag och det skulle jag egentligen vilja se idag också, men det verkar inte finnas någon majoritet för det….”

Det var ingen av anhängarna till tvångsanslutning som kommenterade dessa fakta. Inte under hela debatten. Ville ledamöterna inte höra eller se eller läsa faktaargument som talade mot deras övertygelse, så fanns liksom inte dessa fakta. Det är ju i och för sig en inställning som är populär i vissa kretsar nu för tiden, men det passar inte om man vill fatta bra och kloka beslut.

Och som gammal pensionerad lärare tillade jag (1.14.05):

“…så står det i läroplanen att vi ska utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska information och fakta. Det är ett stort mål i läroplanen för hela svenska skolan…”

Dan Nyberg (S) illustrerar det jag skriver om i denna blogg på ett utmärkt sätt i sin kommentar på den förra bloggen – klicka här. Som en bloggläsare skrev till mig efter att ha läst Nybergs kommentar:

”Har inte bestämt mig vem som bräddar mest- reningsverket eller Nyberg?”

Anm. Fortsättning följer i bloggen ”VA-debatten i KF (4): Likställighetsprincipen”.

==

I denna bloggserie:

VA-debatten i KF (2): Vänern

30 mars, 2022 4 kommentarer

Anm. Denna blogg är en direkt fortsättning på bloggen “VA-debatten i KF (1): Yrkanden”.

Den förra bloggen avslutades med ett citat av Dan Nyberg (S). Han gjorde sig lite lustig över de borgerliga partiernas obeslutsamhet. Men sedan fortsatte Dan Nyberg sitt anförande och då visade han prov på sin kända, och kanske också ökända, retorik (12.10 in i inspelningen – klicka här för att komma till kommunens webb-TV). Dan Nyberg sa:

“Och vilka är det då man tar ställning för när man inte vågar fatta beslut då? Ja, det är ju, om jag har förstått det hela rätt, ett antal personer på Vänersnäs, ett 25-tal fastighetsägare, kanske en och annan till, som motsätter sig detta. Och jag har full respekt för att man kanske ogillar, motsätter sig ett sånt här krav ifrån kommunen på att bilda ett sånt här verksamhetsområde och att säkra det långsiktiga miljön på ett sånt här känsligt område som då Vänersnäs utgör. Och det är klart att 25 fastighetsägare betyder mycket och vad dom tycker och så, men det finns ju en annan grupp som är betydligt större.”

Och Nyberg (S) fortsatte:

”Och då tänker jag på dom nästan 40.000 invånare som finns i Vänersborg och jag skulle vilja vara en röst för dom där andra då, förutom dom här 25 fastighetsägarna, och där jag vet om att det finns en väldigt stor grupp vänersborgare som är så stolta och glada över detta fantastiska innanhav som vi har i form utav Vänern. Vi har 10 mil kust ifrån vår kommuns sida. Vi har flera fantastiska badplatser och vi är på gång att göra fler badplatser om vi fullföljer dom planer som vi har nu i den nya fördjupade översiktsplanen för både Vänersborg och Vargön. Och det är klart att dom här badmöjligheterna betyder mycket för oss vänersborgare. Men inte bara oss vänersborgare utan för turister att vi vet om att vi har ett rent och ett säkrat rent vatten. Så jag tycker det är viktigt att stå till tals för dom där 40.000 andra vänersborgarna som är rädda om sitt Vänern. Det finns ju andra än dom som bor i Vänersborg som också kan vara intresserade av detta för att Vänern är ju ett angelägenhet för ungefär 800.000 människor som bort runt ikring Vänern och som badar och fiskar och är intresserade av ett rent vatten. Och att dom kommuner som finns runt Vänern också tar dom miljöhänsyn som man ska göra. Och dessutom är det då 800.000 människor ungefär som får sitt dricksvatten ifrån Vänern.”

Dan Nyberg (S) var den andre från de styrande partierna som stod för argumentationen kring nödvändigheten av att tvångsansluta fastigheterna på Vänersnäs till det kommunala VA-nätet. Om Augustsson lutade sig mot kommunens äldre planer och beslut, så försökte Nyberg att använda miljön som argument. 

De på Vänersnäs menade Nyberg, som inte vill bli tvångsanslutna, var bara 25 fastighetsägare. Och vad var det mot de 40.000 vänersborgare som Nyberg pratade för…? Och om dessa 25 inte blev anslutna till kommunens VA så skulle de förstöra Vänerns rena vatten, så att Nyberg och de andra 40.000 vänersborgarna, och turisterna, inte skulle kunna bada i Vänern.

Men inte nog med det. När Nyberg tänkte efter, så pratade han ju faktiskt även för de 800.000 människor som fick sitt dricksvatten från Vänern, och som dessutom både badade och fiskade där… De ville inte heller att de 25 fastighetsägarna på Vänersnäs skulle förorena och förstöra Vänerns vatten…

Nyberg såg sig som Vänerns räddare, men han lade inte fram några bevis på att Vänersnäsborna förorenade Vänern. Och det stod absolut ingenting i fullmäktiges underlag om det Nyberg pratade om. Det skulle det naturligtvis ha gjort om Nyberg hade haft rätt. Jag menar, skulle tjänstepersonerna på Kretslopp och Vatten ha varit tysta om att Vänersnäsborna höll på att förgifta dricksvattnet i hela Vänern och omintetgöra alla framtida tillfällen till fiske och bad? Självfallet inte, det hade ju varit det ultimata argumentet för en tvångsanslutning. Men det fanns inte i det gedigna materialet, och det berodde på att det Dan Nyberg (S) sa inte var sant…

Det var läge att argumentera mot Dan Nybergs svepande och okunniga kommentarer kring miljön. (21.35) Jag menade att avloppsreningsverk inte är framtiden:

“Framtiden handlar om att återvinna, göra det cykliskt … precis som många enskilda avloppsanläggningar gör. Vi har ju ett ypperligt exempel på en person i Vänersborg som ligger långt framme, kanske i hela Europa, hela världen, med återvinning när det gäller VA. Och det är Anders Solvarm och familjen Solvarm. Och dom motarbetas fullständigt av Vänersborgs kommun, av de styrande i varje fall. Jag skulle vilja påstå att det inte är miljöfrågor som är det viktiga för den styrande minoriteten.”

Solvarms kamp mot Vänersborgs kommun är ingen nyhet för läsare av denna blogg. När en ledande socialdemokrat säger sig värna miljön så är jag övertygad om att dessa läsare inser att de styrande i Vänersborg har helt andra bevekelsegrunder än att värna miljön… (Ni andra skulle t ex kunna läsa “Varför jagar kommunen Solvarm?” och “Kommunens kamp mot Solvarm”.)

Sedan räknade jag upp en del av vad Holmängens avloppsreningsverk släpper ut i Göta älv och i Vänern. Det var år 2020 t ex 1,34 ton fosfor och 65,5 ton kväve. Vidare var det 70 kg zink, 63 kg koppar och 3 kg arsenik. (Detta är bara några exempel, du kan läsa om alla utsläpp från Holmängens och Brålandas reningsverk här – “VA och utsläppen 2020”.) Detta var dessutom under tämligen normala driftsförhållanden. Men ibland kan det hända saker. År 2016 brann det t ex i ett ställverk i centrala Vänersborg. Det medförde att avloppsreningsverket på Holmängen blev utslaget i 20 timmar. Under den tiden bräddade verket 8.000 kbm avloppsvatten…

Jag tror inte att de båda socialdemokraterna Dan Nyberg och Benny Augustsson lyssnade på mitt inlägg… De hade sannolikt redan bestämt sig för att vänersnäsarna förgiftade Vänern och misstolkade därför mitt inlägg, sannolikt medvetet.

Benny Augustsson sa (28.45): 

“Ja, det här blir ju intressant när Stefan Kärvling pratar om återvinning. Ska Stefan gå ut och uppmana alla på Vänersnäs nu då och göra anläggningar à la Solvarm ute på Vänersnäs? Det kan ju bli väldigt intressant.”

Tja, det var väl inte det jag sa. Men visst hade det varit det bästa för miljön. Och om några fastigheter samarbetade så skulle det definitivt bli billigare med Solvarms lösning än att ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Och på köpet skulle de dessutom få växthus med frukter och grönsaker från Medelhavet…

Dan Nyberg återkom också efter en stund och replikerade på mitt inlägg (36.40):

“Sen Stefan Kärvling då, han säger att, han sätter väl fingern på det här på riktigt sätt då. Han säger så här, det här är inte miljöfrågor, det här är politik säger han. Nä, för mig är det här i högsta grad, Stefan Kärvling, en miljöfråga vad det är som rinner ut i Vänern och hur det kan påverka den sjö som har så stor betydelse för så många människor. Det är för mig en väldigt väsentlig miljöfråga.”

Dan Nyberg (S) lyssnade uppenbarligen inte heller på vad jag sa. Han fortsatte argumentera med skygglapparna på och öronpropparna i. Nyberg hade inte hört att det inte rinner ut något i Dättern från de enskilda avloppsanläggningarna på Vänersnäs. Däremot rinner det ut en väldigt massa från kommunens avloppsreningsverk på Holmängen och i Brålanda. (Visst kan man bli trött när folk inte lyssnar. Hur kan diskussioner bli meningsfulla då?) 

Nyberg kommenterade också Solvarm i Sikhall (37.05):

“Och sen när Stefan Kärvling säger så här att det finns ju exempel på att man kan göra fantastiska, bra, godkända avloppsanläggningar och tar Solvarm som exempel då. Solvarms anläggning är ju vad jag har förstått helt fantastisk, men den är ju också väldigt extrem och jag kan hålla med Benny Augustssons retoriska fråga där då, är det det man ska förvänta sig ska ske ute på Vänersnäs. Så Stefan Kärvlings miljöintresse det imponerar inte på mig. Och jag hoppas Stefan Kärvling är ganska ensam i Vänsterpartiet när det gäller miljöengagemanget och att det finns andra vänsterpartister som kommer att visa mycket större intresse för miljöfrågorna framöver.”

Dan Nybergs (S) och Benny Augustssons (S) uttalanden om förträffligheten i Solvarms VA-lösning måste ha varit ytterst pinsamma för miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Ann-Marie Jonasson, även hon socialdemokrat. Hon sitter ju också i kommunfullmäktige… Jonasson röstade nämligen, den 19 maj 2021, mot att familjen Solvarm skulle få ett permanent tillstånd för sin VA-anläggning! (Se “Solvarm vann!”.)

Det är väl för övrigt ingen som kan undgå att notera Dan Nybergs (S) “retoriska förmåga”. Det blev ännu mer av den varan senare…

Jag vill avsluta denna blogg med att återge en kommentar från en anställd på Trollhättans Energi AB (TEAB). Jag är medveten om att det låter som en saga, men det är faktiskt sant.

Trollhättan ska ju bygga ett nytt vattenverk på Överby, staden ska ta sitt dricksvatten direkt från Vänern. Häromdagen (men efter fullmäktigedebatten) sa en anställd på Trollhättans Energi AB att den största anledningen till att Trollhättan ska ta vattnet direkt från Vänern är bräddningarna från Holmängens avloppsreningsverk! Vi vet ju alla att Göta älv, som Trollhättan tar sitt dricksvatten ifrån nu, rinner ut från Vänern, men precis vid utflödet från sjön pumpar Holmängen ut mycket föroreningar, i normal drift, och vid bräddningar går avloppsvattnet rätt ut i älven…

Men det här tror jag inte att Nyberg och Augustsson läser. Det talar ju mot deras redan bestämda uppfattning…

Anm. Fortsättning följer i bloggen ”VA-debatten i KF (3): Objektivt underlag?”.

==

I denna bloggserie:

VA-debatten i KF (1): Yrkanden

Den 16 mars 2022 fattade kommunfullmäktige i Vänersborg för andra gången beslutet att återremittera ärendena “Införande av verksamhetsområde Grytet, Hallby Mitt och Änden område 1 och del 2 (del av Vänersnäs)”. (Se “KF: Återremiss i VA-frågan”.) Införande av verksamhetsområden handlar alltså om att tvångsansluta ett antal fastighetsägare, i de här fallen på Vänersnäs, till det kommunala VA-nätet.

Beslutet om återremiss fattades efter en lång och stundtals ganska infekterad debatt. Under debatten yttrades mycket som är värt att återge ord för ord, yttranden som kan bli bevingade på den kommunala arenan. Debatten visade också tydligt ledamöternas ideologiska inställning i frågor kring demokrati, frihet och tvång, men också politikernas kunskaper i miljöfrågor i allmänhet och VA-frågor i synnerhet. Sedan blev ju även ledamöternas bemötande av meningsmotståndare, modet att framföra sina åsikter och att ta ställning osv tydligt för de som lyssnade. 

Det var helt enkelt ledamöternas och partiernas uppfattning i en rad grundläggande och viktiga frågor som avslöjades i debatten. Och inte minst viktigt kan det väl vara att se vilka partier som är aktiva i Vänersborgs kommunfullmäktige…

Debatten kan ses i sin helhet på kommunens webb-TV, även nu i efterhand. (Klicka här för att komma till kommunens webb-TV. Notera att du måste scrolla ner i kolumnen till höger under “Bokmärken”till ärendet “KS 2021/177 Införande av verksamhetsområde Grytet, Hallby Mitt och Änden område 1”.) För att underlätta lyssnandet har jag skrivit ut de klockslag i inspelningen, där de citat uttalas som jag återger i bloggen.

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) inledde debatten. Han framförde det som åtminstone han själv tyckte var det viktigaste argumentet. Och som Vänersborgs “statsminister” får man väl förmoda att han då representerade de styrande partierna, dvs de som ville införa verksamhetsområden och därigenom tvångsansluta fastighetsägarna. Det var formella, kommunala beslutsskäl som stod i centrum, beslut som i flera fall hade fattats några år tillbaka i tiden. Augustsson sa (2.00 in i inspelningen):

“Den 22 april 2015 så beslutade vi om Blåplan del 2. Som då är en del av Blåplanen som består av tre delar. Och vi var ganska många i den här församlingen som var med och beslutade om Blåplanen och det var inte ens nån votering när vi tog den 2015. Efter 2015 och utifrån i alla fall den här mandatperioden och även 2018 så har vi också avsatt pengar i vår Mål- och resursplan för utbyggnad av VA Vänersnäs och det är ett totalbelopp på 200 miljoner som är där. Så utifrån den Blåplanen, som är beslutad, som ganska ingående talar om hur vår VA-utbyggnad ska gå till. Vi har sen dess, när vi började med VA Vänerkusten och fastställde Blåplanen, anslutit ungefär 800 fastigheter efter samma regelverk, samma bestämmelser och vi har också då haft med det i Mål- och resursplanerna hela vägen. Så för mig är det ett rent verkställighetsbeslut.”

Det här argumentet återkom Benny Augustsson till åtskilliga gånger under debatten. Han utvecklade ibland sina tankar och åsikter lite mer, men detta inledande inlägg visade på ett tydligt sätt vad kommunstyrelsens ordförande ansåg vara viktigast – detta var huvudargumentet.

Det kan noteras att kommunstyrelsens ordförande egentligen inte ansåg att dagens ärende var mycket att diskutera. Beslutet var redan fattat – för nästan exakt 7 år sedan. Nu skulle det bara verkställas… Det innebar att “tåget hade gått”, att det var meningslöst att diskutera. Det borde ju bara vara ett formellt beslut att ge grönt ljus för verkställigheten – menade alltså kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S).

Undertecknad Kärvling kom som nummer två på talarlistan. (3.30 in i inspelningen.) Jag började med att ta upp bristerna i underlaget och att det inte uppfyllde de krav som kommunfullmäktige ställde och begärde i sin återremiss från den 12 maj 2021. (Se ”KF: ÅTERREMISS!”.) De kompletteringar som fullmäktige ville ha fanns helt enkelt inte med i underlaget. Ärendet var således bristfälligt utrett.

Jag försökte vara så tydlig som möjligt om vad som saknades i underlaget. Det gällde en dokumentation av grunderna för att de enskilda fastigheterna var upptagna i verksamhetsområdena, en utredning som visade att enskilda avlopp i berörda områden skulle ha en sådan påverkan på recipienten Dättern i fråga om kväve och fosfor att det kunde motivera behovet av inrättande av en allmän va-anläggning och om hur den allmänna va-anläggningen då skulle förhindra eller åtminstone väsentligt motverka påtagliga olägenheter för miljön samt en dokumentation av vad det fanns för enskilda VA-anläggningar i området och om de uppfyllde de gällande miljö- och hälsokraven. (Se “KF: Återremiss i VA-frågan”.) 

“Det gäller att se på de enskilda anläggningarna och inte sitta vid ett skrivbord och bedöma hur de fungerar.”

Det var egentligen formuleringar från olika domar kring VA som jag framförde. Jag avslutade mitt inledningsanförande med att yrka återremiss, men lämnade tills vidare ingen skriftlig motivering. I andra hand yrkade jag avslag på förslaget.

Jag fortsatte, det gällde att utnyttja talartiden… Det var nödvändigt att vi som politiker även tog andra hänsyn än att bara titta på lagen. Det kunde vara ideologiska, men också mänskliga och moraliska överväganden. Till sist berättade jag om att LAV (=Lagen om allmänna vattentjänster) var på väg att förändras (se ”Kommande ändring i LAV 6 §”) samt att de borgerliga partierna i riksdagen redan förra året gjorde ett tillkännagivande om att de var emot tvångsanslutning till det kommunala avloppsnätet, om det egna avloppet uppfyllde de gällande miljö- och hälsokraven. Naturligtvis ställde jag frågan till C+L+KD+M+SD om de höll med eller om partiavdelningarna i Vänersborg avvek från partilinjen.

Det var ingen mer än Ola Wesley (SD) som svarade på den frågan:

“Vänersborgs Sverigedemokrater har inte en egen partibok, vi följer vad riks gör.”

Fast Mats Andersson i Centerpartiet försökte sig på ett svar (18.30), som jag dock inte riktigt förstod:

“Nä, Centerpartiet har inte någon egen partibok som har framförts här. Det är klart att ingen är väl egentligen besjälad med nån form utav tvång. Men samtidigt borde väl Stefan, som adresserar Centerpartiet i detta, veta om tanken kring ett kollektiv. Precis som har sagts här tidigare så är det ju givetvis en fördelning av kostnader.”

Visst har Centerpartiet en egen partibok, det var uppenbarligen partiavdelningen i Vänersborg som inte hade det. Andersson och de andra i C röstade senare för tvångsanslutning till kommunens VA-nät. Det gick tydligen att vara för tvång, även om Andersson inte var “besjälad” av tvång.

De andra borgerliga partierna svarade inte på min fråga om skillnader i uppfattning mellan riks och lokalt. De röstade emellertid inte på avslag av förslaget, utan på återremiss med den motivering som Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade på (7.25).

Eckerbom Wendel menade att om det blir ändringar i lagen, så kommer det att ändra förutsättningarna för kommunens skyldighet att inrätta ett verksamhetsområde. Och fortsatte:

“Vi vill möjliggöra hänsynstagande till eventuella ändrade förutsättningar från 1/1 -23 utifrån lagrådsremissen “Vägar till hållbara vattentjänster”.”

Magnus Ekström (KD) och Gunnar Henriksson (L) yrkade, som sagt, bifall till Eckerbom Wendels återremiss. Det var för övrigt Kristdemokraternas och Liberalernas enda inlägg i den långa debatten.

Dan Nyberg (S) insåg redan nu, som de flesta andra, att ärendet skulle sluta med en återremiss (11.17). Han kunde inte heller låta bli att pika Moderaterna för deras obeslutsamhet. Det har han gjort ganska många gånger de senaste månaderna.

“Det är väl så när man är nära val och så, så är det vissa partier som kanske har lite svårare att ta ställning och gärna skjuter upp, och det är ju helt uppenbart att i alla fall moderaterna då genom Lena Wendel, inte vill hantera den här frågan, förrän ett nytt fullmäktige och nya nämnder är på plats i kommunen.”

Och det låg en hel del i vad Nyberg sa, de borgerliga partierna i allmänhet och Moderaterna i synnerhet har den senaste tiden yrkat återremiss ganska ofta i viktiga frågor. Det kanske beror på att de tre borgerliga partierna inte kommer överens sinsemellan om hur de ska rösta…

Anm. Fortsättning följer i bloggen ”VA-debatten i KF (2): Vänern”.

==

I denna bloggserie:

Grönt ljus för Bo C (2/2)

Anm. Den här bloggen är en direkt fortsättning på bloggen ”Grönt ljus för Bo C (1/2)”.

Den 7 mars 2022 fick Länsstyrelsen till slut en ansökan från Bo Carlsson. Det var alltså en ansökan om att få tillstånd till att göra ingrepp i fornlämning. Vilket Bo Carlsson (C) redan hade gjort. Ingrepp alltså. Utan tillstånd…

Min första tanke var att det kanske var väldigt komplicerat att fylla i en sådan här ansökan. Och att det var därför det tog nästan 3 månader för Carlsson att fylla i alla uppgifter på blanketterna. Fornminnena var ju ändå skyddade av lagen och då borde motiveringar på att få göra ingrepp vara både noggranna och komplicerade. Tänkte jag, och såg avancerade och detaljerade blanketter att fylla i…

Inget kunde vara mer fel.

Förutom personuppgifter fyllde Bo Carlson bara i tre rutor, dessutom för hand. I rutan “Orsak till planerat ingrepp” skrev Bo Carlsson:

“nedskräpning som med för försämrad djurmiljö alluminiumburkar”

Det skulle visa sig att Länsstyrelsen accepterade denna orsak. Och det gör att jag är tvungen att göra en utvikning.

I ett av polisförhören (22 juni 2019) refererar förhörsledaren vad Bo Carlsson säger:

”att man har också plockat skräp ifrån lilla impedimentet vid vägen där har förekomsten med skräp och han lyfter särskilt fram detta med aluminiumburkar som är så farligt när folk slänger i och med att det är fåglar som flyttar det och tar det och kastar det i väg så en ko som får det i magen och vilket oftast är plågsam död och det är då viktigt enligt Bo att sådant inte får förekomma utan att platsen får vara ren utan detta skräp.”

Så sa alltså Bo Carlsson i polisförhöret. Carlsson menade tydligen att folk går ur sina bilar eller stiger av sina mopeder för att gå till de olika fornminnena och slänga aluminiumburkar och annat skräp. Och så kommer fåglarna till fornminnena och tar burkarna som de sedan släpper precis där korna betar…

Lite senare i förhöret så antecknade förhörsledaren:

”Bo kommenterar spontant att det stora impedimentet och det lilla impedimentet ligger så pass långt ifrån vägen så där är det ingen risk för att det skulle bli någon allmän skräpplats”

Jaha… Så folk slängde inte skräp vid fornminnena…? Bo Carlsson hade uppenbarligen lite svårt att hålla ordning på vad han sa.

Och det var egentligen ännu mer motsägelsefullt… I TTELA (se “Fornminne ännu mer förstört – politiker åtalas”) gav Carlsson denna, tämligen annorlunda, version:

”Men det ska jag säga att det såg bedrövligt ut vid fornminnesplatserna. Alla slänger skräp där. På omgivande mark bedrivs växelbruk. När den använts för bete har fem av mina kor fått i sig aluminiumburkar och dött. Det följer också med skräp i fodret när vi samlar gräs och vall.”

Så folk slängde alltså skräp på just fornminnesplatserna…? Det är svårt att följa med i Carlssons resonemang – och tankar. Och helt plötsligt har 5 av Carlssons kor dött av aluminiumburkar. Varför hade han inte nämnt det för polisen? Det fanns inte ett ord om döda kor i polisförhören. Vilken version som är den rätta, den till polisen eller den till journalisten på TTELA, torde inte vara särskilt svårt att avgöra… Carlssons utsagor var lite pinsamma…

Det blir det ännu mer om man börjar fundera på om kor kan äta aluminiumburkar… För det är väl det Carlsson säger när han påstår:

”När den (marken; min anm) använts för bete har fem av mina kor fått i sig aluminiumburkar och dött.”

Kor kan inte få i sig aluminiumburkar när de är ute och betar. Det skulle i så fall vara om Carlsson hade kört med en slåtterkross och sönderdelat burkarna. Och sedan släppt ut korna på området. Det skulle ha varit oaktsamt av Carlsson, och det tror jag helt enkelt inte att han har gjort.

För övrigt har ingen sett Carlssons kor beta på marken ifråga. Marken tycks inte ha använts till bete. Och om kor hade betat på marken så borde det ha funnits någon typ av staket mot vägen. Det har det inte funnits.

Vi får se om Bo Carlsson släpper ut korna i området senare detta år, just nu ser det ut som om han har sått höstvete på markerna…

För att göra ingrepp i fornlämningen så angav alltså centerpartisten Bo Carlsson nedskräpning i form av “aluminiumburkar” som orsak, och det var också den enda orsaken. Han var även tvungen att i blanketten fylla i “planerade åtgärder”. Carlsson skrev:

“bruka marken fram till vägdiket”

Och till sist fanns det en ruta med metod. Carlsson skrev:

“plöjning”

Sedan var ansökan klar. Svårare var det inte. Och Länsstyrelsen var mycket nöjd. Den 23 mars 2022 fattade Länsstyrelsen sitt beslut:

“Länsstyrelsen beslutar att bevilja er ansökan och lämnar med stöd av 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (1988:950) tillstånd att göra ingrepp i lagskyddat område inom rubricerad fastighet och fornlämning, se bilagt kartunderlag.
Tillståndet gäller till och med 2025-04-13.”

Jaha, svårare var det inte. Några ord på en blankett och Länsstyrelsen visade stor förståelse för Bo Carlsson och hans behov av att odla marken. Och fornminnena?

Ja, Länsstyrelsen hade några villkor för tillståndet:

“Tillståndet gäller med följande villkor enligt 2 kap. 13 § KML:
* Ingrepp får endast ske inom mark som idag brukas som öppen jordbruksmark.
* Ingrepp inom de båda skogbevuxna impedimenten får inte ske.
* Jordbruksaktiviteter eller andra ingrepp får inte ytterligare minska utbredningen av de båda skogbevuxna impedimenten.”

Det tycks som om Bo Carlsson helt enkelt får tillstånd att bruka marken där han redan brukar marken… Och där han har brukat marken i kanske 20 år. Att Carlsson har gjort fornminnesområdena successivt allt mindre tycks helt plötsligt vara bortglömt – bara Carlsson låter bli att nagga fornminnesområdena ytterligare i kanterna… Att han har utplånat ett av fornminnena ska tydligen inte heller läggas honom till last, trots att:

“Länsstyrelsens bedömning är att den södra delen av fornlämningen är så skadad att den ska betraktas som förstörd. Länsstyrelsen har därför gjort en ändring av fornlämningen utbredning och beskrivning i Kulturmiljöregistret (”Fornsök”).”

Man ska också komma ihåg att fornminnena har anor från medeltiden. De fanns på en gammal bytomt, som övergavs i samband med laga skifte år 1844. Fornminnena har varit orörda av de tidigare ägarna till marken…

Det är inte utan att man funderar på om Länsstyrelsen behandlar alla invånare lika eller om högre politiker har en särskild gräddfil. Jag har pratat med några jordbrukare i kommunen. Gemensamt är att de har många historier om sin bygds historia, anor och minnen – och att de är stolta över de fornminnen som finns kvar på deras marker. De fruktar och befarar också hur Länsstyrelsen skulle agera om de av misstag råkade förstöra ett fornminne…

Bo Carlsson (C) har alltså för 3:e gången “naggat” fornminnena i kanterna (snällt sagt). Och för 3:e gången har han blivit upptäckt. Denna gång har han fått reda på av någon att han kunde söka tillstånd för ingrepp i fornminnena. Och det kan man ju fråga sig vem som har tipsat honom om. Carlsson ansökte alltså i efterhand om tillstånd för något han redan hade gjort. Och Länsstyrelsen ger alltså Carlsson tillstånd, i efterhand, efter en mycket enkel ansökan. Den “naggning av kanterna” som redan var utförd på fornminnena glömdes bort. Bo Carlsson behövde inte ens betala någon straffavgift för sin överträdelse.

Jag anser att Länsstyrelsen har fattat ett dåligt beslut.

===

Läs gärna några av mina tidigare bloggar om Bo Carlssons kamp mot fornminnena:

Grönt ljus för Bo C (1/2)

I Spanien sägs det att en katt har sju liv, i Turkiet har den sex. I Sverige har katter nio liv. Det verkar som om Bo Carlsson i Gestad har det också.

Den 24 november 2016 gick GT ut med nyheten att Bo Carlsson (C) hade grävt upp en fornlämning (se här). Carlsson hade successivt utökat jordbruksmarken under åren så att fornminnesområdet på hans marker blev allt mindre, och på hösten 2016 hade han skövlat ett av fornminnena.

Carlsson fälldes för tilltaget, det var ett brott mot kulturmiljölagen. Det blev officiellt den 7 december 2017. I TTELA (se ”Grävde i fornlämning – nu fälls Carlsson”) sa Carlsson:

”Jag kommer att acceptera strafföreläggandet och betala mina dagsböter.”

Det betydde att Carlsson erkände brottet, betalade sina böter och därmed slapp rättegång.

1,5 år senare var det dags för en ny skandal. Det visade sig att Bo Carlsson (C) återigen hade grävt i sina fornminnen. Den 21 juni 2019 vaknade vänersborgarna upp till följande rubrik i TTELA, ”Fornminne ännu mer förstört – politiker åtalas”. TTELA skrev:

”Vänersborgs kommunalråd Bo Carlsson (C) har åtalats misstänkt för fornminnesbrott. Det är inte första gången samma plats utsatts för skada. Nu riskerar kommunalrådet sex månaders fängelse.”

Åklagaren beskrev i sin stämningsansökan gärningen:

”Bo Karlsson har under tiden oktober 2017 till och med den 3 januari 2018 såsom lagfaren ägare … uppsåtligen eller av oaktsamhet själv eller tillsammans med annan olovligen rubbat, tagit bort, grävt ur, täckt över eller på annat sätt ändrat eller skadat delar av den på fastigheten belägna fornlämningen RAÄ Gestad 105:1.”

Det var Länsstyrelsen som hade polisanmält Bo Carlsson. Ännu en gång…

Åtalet mot Bo Carlsson slutade med ett antiklimax. Den 14 april 2020 skrev TTELA på sin hemsida (se “Tingsrättsmål mot Bo Carlsson läggs ned”):

“Nu ändrar åklagaren sig och lägger ner hela åtalet, vilket gör att målet skrivs av. Anledningen är enligt Vänersborgs tingsrätt att brottet preskriberats.”

Tiden hade gått för fort, men kanske inte så fort. Brottet var sannolikt inte preskriberat trots att åklagare och domstol påstod det. (Se “Varför lades åtalet mot Bo Carlsson ner?”.) Länsstyrelsen skrev i ett mail den 29 november 2021:

“Den förra anmälan rann inte ut i sanden pga. preskription, tingsrätten hade ärendet uppe men förhandlingarna sköts på tills åklagaren av någon orsak valde att lägga ner ärendet.”

Hur som helst, det blev inget åtal mot Bo Carlsson och ingen rättegång.

Den 28 oktober 2021 diariefördes en tjänsteanteckning på Länsstyrelsen (se “Bo Carlsson och fornminnet i Gestad (2/2)”):

“Tjänsteanteckning vid tillsyn på plats Hallstorp 1:7, Vänersborgs kommun, fornlämning L1966:7526”

Länsstyrelsen hade, återigen, fått ett tips på att Bo Carlsson (C) höll på att plöja sönder de återstående fornminnena på sin mark. Länsstyrelsen gjorde därför en tillsyn på Carlssons gård Hallstorp i Gestad. Och det ledde till följande tjänsteanteckning:

“Fortlöpande plöjning har skett på platsen, varvid den södra fd åkerholmen är helt överplöjd och uppvisar spår i form av tegel, stenar med mera. De båda norr åkerholmarna naggas kontinuerligt i kanterna och minskas genom odlingsaktiviteter över tid.”

De båda åkerholmarna i norr, som omnämns i tjänsteanteckningen, är desamma som kallas “Stora impedimentet” och “Lilla impedimentet” på bilden ovan. Det är dessa som enligt Länsstyrelsen:

naggas kontinuerligt i kanterna och minskas genom odlingsaktiviteter över tid”

Impedimentet vid landsvägen finns inte längre, det har Bo Carlsson utplånat.

Med andra ord. Bo Carlsson (C) har varken avskräckts eller hållit sina löften – Carlsson har fortsatt att “nagga”, att gräva och plöja i fornminnena på sin mark. Och göra dem allt mindre. 

Länsstyrelsen drog slutsatsen att Bo Carlsson (C) hade fortsatt att förstöra de kvarvarande fornminnena. Och Länsstyrelsen lämnade följande besked i ett mail:

“Vi avser att gå vidare med en polisanmälan.”

Det skulle då bli den tredje gången som Länsstyrelsen polisanmälde Bo Carlsson för brott mot Kulturmiljölagen. (Se “Reaktioner på Bo Carlsson, och en nyhet”.) Bo Carlsson (C) hörde av sig till Länsstyrelsen och meddelade att han hade för avsikt att göra en ansökan om att få göra ingrepp i fornlämningen. Länsstyrelsen beslutade därför att inte gå vidare med polisanmälan, Länsstyrelsen skulle invänta Carlssons ansökan.

Det var ett märkligt beslut kan man tycka. Bo Carlsson hade ju faktiskt blivit polisanmäld två gånger tidigare och fälld en av gångerna. Den andra gången lade åklagaren ner målet av okänd anledning. Och så fortsatte Bo Carlsson att “nagga”, att gräva och plöja i fornminnena på sin mark, och göra dem allt mindre… Och nu menade Länsstyrelsen att Carlsson i efterhand skulle få tillstånd, få grönt ljus, för det han hade gjort? Och kanske dessutom få tillstånd att fortsätta förstöra fornminnena? Det var flera som reagerade, behandlar Länsstyrelsen alla vänersborgare lika “förstående”? Men så var det. Länsstyrelsen visade stor förståelse för Bo Carlsson trots att han upprepade gånger hade visat vad han ansåg om både svensk kulturhistoria – och den svenska lagen.

Och Länsstyrelsen väntade på ansökan, och väntade. Det närmade sig jul 2021, det blev jul och ett nytt år började – ingen ansökan…

Fortsättning följer i bloggen ”Grönt ljus för Bo C (2/2)”…

==

Läs gärna några av mina tidigare bloggar om Bo Carlssons kamp mot fornminnena:

Ett i stort sett enigt KS (23/3)

24 mars, 2022 1 kommentar

Igår hade kommunstyrelsen sammanträde, på distans. Det var enligt ordförande Benny Augustsson (S) sista gången. I fortsättningen blir det fysiska möten.

Det var ett förhållandevis både kort och enigt sammanträde, trots att jag var med som ordinarie ledamot… Medborgarpartiets båda representanter hade nämligen förhinder. Ordförande Augustsson avslutade mötet redan någon minut efter kl 14. Till skillnad från ordförande Carlsson i barn- och utbildningsnämnden så brukar Augustsson lägga in en lunchrast… (Se “Efterlängtat möte med BUN”.)

Det var bara fyra informationspunkter. Folkhälsosamordnare Anne Ekstedt pratade om folkhälsoinsatser och drogförebyggare Sara Gunnarsson om ANDTS-förebyggande arbete (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). Det sistnämnda, om framför allt tobak, alkohol och droger, tyckte jag att drogförebyggare Gunnarsson borde få tillfälle att prata om på något fullmäktige. Då brukar det ju också finnas en del människor framför kommunens webb-TV. Det är ett mycket viktigt område som berör kommunens ungdomar och vårdnadshavare. Augustsson verkade ganska positiv till det, han skulle prata med kommunfullmäktiges ordförande Annalena Levin (C).

HR controller Johan Wass redogjorde för medarbetarundersökningen. Det bör bli en egen blogg om resultatet vid tillfälle. Även årsredovisningen lär jag komma tillbaka till, i varje fall när det är dags för budget 2023. Dessutom ska årsredovisningen fastställas i kommande fullmäktige. Tills dess kan man återigen konstatera att kommunens resultat aldrig någonsin har varit så bra som under dessa två pandemiår. År 2020 gjorde kommunen ett överskott på 161 milj kr och i fjol, år 2021, ett överskott på inte mindre än 185 milj kr – totalt alltså 346 miljoner. Det skulle med råge räcka till en ny Arena Vänersborg… Ekonomichef Thomas Sannemalm fick hoppa in och redogöra för “Utvärdering av samverkansavtal gällande naturbruksutbildning”. Det var ett remissvar och det blir anledning att återkomma när ett skarpt beslutsförslag har formulerats.

Kommundirektör Lena Tegenfeldt informerade om det säkerhetspolitiska läget och flyktingsituationen. Tegenfeldt berättade om vad som gäller, och det var ju på sätt och vis ett svar på de missuppfattningar som framfördes i gårdagens TTELA.

Det finns 130 flyktingar på Restad Gård, alla kommer dock inte från Ukraina. Det betyder att det finns 250 lediga platser kvar. Kommunen har 54 “egna” platser till förfogande, för Migrationsverket, och kan om en vecka få fram ca 80 till. Kommunen tycks vara så väl förberedd som det går att vara.

Ledamöterna var också överens om att avsätta 475.000 kr under 2022 för att finansiera en tjänst för “uppsökande verksamhet seniorer”. Målgruppen:

“för satsningen är seniorer som av språkliga och/eller kulturella skäl har svårt att fullt ut ta del av den information som finns tillgänglig.”

Det var som vanligt flera ärenden som skulle vidare till kommunfullmäktige. Årsredovisningen var ju en sådan, precis som ärendet “Samverkan om Campus Dalsland” och att 945.000 kronor ska användas för inköp av switchrar och routrar. Även att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 milj kr till inventarier för framtidens bibliotek ska till kommunfullmäktige.

Vänersborg kommer i år att få 5,4 milj kr i extra statsbidrag till skolväsendet på grund av pandemin. Det handlar om den så kallade skolmiljarden som ska betalas ut även för 2022. KS föreslog kommunfullmäktige att besluta att 3,9 milj kr av statsbidraget ska betalas ut till barn- och utbildningsnämnden och 1,5 milj till Kunskapsförbundet Väst.

Vänsterpartiet har ju “bråkat” en hel del om fördelningen av skolmiljarden i Vänersborg. Vi menar att fördelningen i stort sett borde vara precis tvärtom, Kunskapsförbundet borde få mer eftersom eleverna på KFV har drabbats hårdast av distansundervisning. Förra året löstes situationen genom att Trollhättan och Vänersborg betalade ut “extra pengar” till vuxenutbildningen. Det verkade emellertid på Benny Augustsson (S) som att det inte alls behövde bli fallet i år. Vänsterpartiet meddelade då att vi ska undersöka saken närmare och eventuellt lägga ett annat yrkande när ärendet kommer till kommunfullmäktige.

Det går inget bra för Vattenpalatset Vänerparken AB. Bolaget får inte in tillräckligt med inkomster, samtidigt som kostnaderna för t ex el ökar. Och det är klart att det blir problem med inkomsterna när det har varit stängt stora delar av pandemitiden och att egna, självpåtagna begränsningar av verksamheten fortfarande upprätthålls. Å andra sidan var och är det kanske nödvändigt under dessa beklagliga tider. Vattenpalatset har hur som helst skrivit till kommunstyrelsen och begärt ett utökat förlusttäckningsbidrag på ca 2,3 milj för 2022.

Kommunstyrelsen avgjorde ärendet idag. KS var i nuläget inte beredd att bevilja denna ansökan. Bolaget uppmanades istället att:

“under augusti månad inkomma med en förnyad bedömning och ansökan om ekonomisk tillskott för 2022. I denna ska även en beskrivning lämnas om vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa kostnadsnivån utifrån rådande läge.”

Det blev lite oenighet under ärende 15, “Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsbudget till investeringsbudget 2022”. Och det var naturligtvis James Buccis (V) fel. Eller förtjänst…

Samhällsbyggnadsnämnden ville ha pengar till att anlägga GC-vägen genom skogsremsan på Korseberg. Det ville varken Bucci, Kärvling eller Vänsterpartiet. Beslutet att bygga är i och för sig fattat av kommunfullmäktige, men nu behövs det också pengar till GC-vägen. Och det är liksom en annan sak, ett nytt beslut. 

Bucci yrkade avslag till pengarna. Jag biföll och passade på att påminna “vissa större partier” att de vid tidigare tillfällen sagt att de inte tänkte avsätta några pengar till denna tämligen meningslösa investering (ungefärligt citat):

“vi kommer inte att genomföra den här byggnationen på grund av att det inte finns något behov utav den.”

Det syns ju på kartan ovan att det finns en annan GC-väg bara ca 150 meter ifrån den tilltänkta genom Korsebergs sista skogsparti. Även Ola Wesley (SD) yrkade bifall till Buccis avslagsyrkande.

Det blev votering, och det blev 5-5-5. De styrande partierna röstade ja till pengarna. Och anmärkningsvärt nog var det en miljöpartistiskt röst med bland dessa fem… Tre vänsterpartister och två sverigedemokrater röstade nej och inte helt oväntat avstod den borgerliga oppositionen från att rösta. Fyra från M+L+KD avstod. Vilket tycks vara mer regel än undantag nu för tiden, i varje fall för moderaterna. Det var mer oväntat att Elisabeth Bohlin (S) också avstod. Det är ju inte första gången som Bohlin går emot partilinjen. Och det är på sätt och vis hedervärt, som socialdemokrat krävs det mod att opponera mot den rådande uppfattningen…

Kanske kan de borgerliga bli lika modiga som Bohlin när frågan ska avgöras i fullmäktige. Vem vet, det är måhända till och med möjligt att Henrik Harlitz (M) och gänget tuffar till sig och tar ställning…

Ordförande Augustssons (S) utslagsröst avgjorde voteringen till skogsremsans nackdel…

 Det sista ärendet, som många av oss också förväntade skulle bli “infekterat”, var “Översyn av politisk organisation inför kommande mandatperiod 2022-2026”. De styrande partierna hade ett förslag och moderaterna ett annat.

Det visade sig bli ett antiklimax. I varje fall jag hade missuppfattat ärendet. Det handlade bara om PFU (Personal- och Förhandlingsutskottet) hade gjort sitt jobb och kommit med ett förslag. Och det hade ju PFU gjort. Själva innehållet i förslaget skulle tas upp på nästa sammanträde och dessutom sedan avgöras av kommunfullmäktige senare i vår.

Hur som helst, Vänsterpartiet tänker då lägga ett förslag om att Demokratiberedningen ska få nya uppgifter och omvandlas till Demokrati- och jämställdhetsberedningen.

Det var för min del veckans tredje sammanträde, BUN på måndag och Kunskapsförbundet på tisdag. Idag blir det lite lugnare, tror jag, det är “bara” möte med Vänsterpartiet…

Efterlängtat möte med BUN

22 mars, 2022 1 kommentar

Det blev ett oväntat långt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN) igår. Det var några ärenden som visade sig ta betydligt längre tid än vad ordförande Bo Carlsson (C), och andra, hade räknat med. Till viss del kan det ha berott på att flera av nämndens ledamöter verkade tycka att det var uppfriskande och stimulerande att äntligen få diskutera öga mot öga. Man hade liksom en del att “ta igen”… Sammanträdet var nämligen fysiskt, och det var väldigt länge sedan sist.

Det blev både frågor och diskussioner kring Ströms Slott AB och den enskilda pedagogiska omsorgen. (Se “Imorgon 21/3: BUN”.)

Kommunens anlitade jurist var med på distans och svarade på frågor. Han ansåg att ett föreläggande med hot om vite var att föredra istället för att dra tillbaka det kommunala bidraget för verksamheten. “Fallet” var komplicerat, det fanns inte några prejudikat och dessutom var Skollagen inte helt tydlig. Det skulle inte bli helt lätt menade juristen att driva en sådan process. Statsmakterna planerade dock att göra vissa lagändringar som skulle underlätta processandet i framtiden. Juristen menade att det nästa gång, om inte Ströms Slott åtgärdade bristerna i sin verksamhet, fanns möjlighet att dra in bidragen. Detta skulle möjligtvis kunna ske redan i höst.

BUN beslutade enligt beslutsförslaget, dvs Ströms Slott AB:

“föreläggs med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) att vidta åtgärder för att komma till rätta med de brister som framkommit under tillsynen.”

Och:

“Föreläggandet är förenat med vite om 100.000 kr.”

Det blir sannolikt anledning att återkomma i frågan…

Ärende 5, “Information om förväntade resultat 2023” var en av de punkter som tog längre tid än planerat. Förvaltningschef Sofia Bråberg började med att gå igenom förslaget till förväntade resultat. Det var små förändringar jämfört med innevarande år. Och det kan ju vara bra för verksamheten att det blir kontinuitet i politikernas förväntade resultat. Och dessutom är det ju val i höst och kanske skulle ett eventuellt nytt styre ha en helt annan syn på både kommunens inriktningsmål och resultat.

Förvaltningschefens föredragning gav upphov till några frågor och diskussioner. Särskilt noterade jag att nämndens ordförande Bo Carlsson (C) deklarerade att det inte ska bli någon neddragning av personal nästa år. Det var:

“inget alternativ för mig.”

Sa Bo Carlsson. Och det brukade också hans företrädare Mats Andersson (C) säga. Det höll inte alltid… Vi får se om det håller nu. Tyvärr är det nog så att en personalneddragning skulle kunna vara ett alternativ för andra i den styrande minoriteten. Och då är det lätt att glömma sådana här utfästelser…

Och här hade väl ärendet kunnat avslutas för denna gång, med att nämnden konstaterade att beslut om de förväntade resultaten skulle fattas nästa sammanträde. Fast då blandade jag in revisorsrapporten…

Revisorerna hade ju rekommenderat nämnden att följa upp måttet:

”uppnått kunskapskraven i alla ämnen.”

Jag kastade fram idén att detta kunde bli ett förväntat resultat. Det skulle samtidigt kunna vara ett sätt att visa t ex ledamöterna i fullmäktige att elever har rätt att få stöd i alla de ämnen som de riskerar att inte få godkända betyg i. Och att alla elever (Skollagen 1 kap 4 §):

“ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt”

Förhoppningsvis skulle det kunna fungera som en signal till kommunfullmäktige hur omfattande och komplext skolans uppdrag är. Det handlar inte bara om att öka andelen elever som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. (Som är ett annat av de förväntade resultaten.) Det skulle i bästa fall kunna få fullmäktige att bli mer generösa i tilldelningen av budgetmedel till nämnden… (Jag skrev lite mer om detta i min förra BUN-blogg, se “Imorgon 21/3: BUN”.)

Och faktiskt, det tycktes som om jag fick medhåll från flera av ledamöterna. Gunnar Henriksson (L) ansåg att det låg något i vad jag sa, Henrik Josten (M) tyckte att det kunde vara taktiskt ur pedagogisk synvinkel och både Christin Slättmyr (S) och Bo Carlsson (C) var positiva och skulle tänka över detta till nästa gång. Ja, till och med Magnus Ekström (KD) tyckte till slut att idén inte var så dum…

Måndagens verksamhetsuppföljning handlade om grundsärskolan. Rektorer, speciallärare och särskolesamordnare tyckte att det var svårt att förmedla verksamheten på ett rättvisande sätt. Det är inget mot att försöka beskriva den i en blogg.

Det var en lärorik föredragning. Nämnden fick siffror och fakta, men framför allt beskrivningar av verksamheten samt några filmer som förmedlade den. Det var svårt att inte bli berörd – och imponerad av verksamheten. Och personalen, framför allt! Det tycks också som om grundsärskolan har tämligen bra ställt när det gäller resurser, även om det så klart aldrig kan bli riktigt tillräckligt.

Det var dags för lunch, klockan var över 12. Ordförande Bo Carlsson (C) och nämnden var emellertid positiva till att fortsätta mötet. Det var lika bra att strunta i lunchrasten, vi var ju ändå strax klara.

Det var en liten felkalkyl.

Det var nämndens svar på revisorernas granskning om BUN:s styrning som var nästa ärende. Även om detta ärende bloggade jag innan måndagens sammanträde. (Se “Imorgon 21/3: BUN”.) Jag ska inte upprepa mina synpunkter igen, men jag framförde dom naturligtvis på nämnden. Det handlade om att jag inte var särskilt positiv till förslaget till yttrande, typ…

Ordförande Carlsson meddelade i ett tidigt skede att han skulle redogöra för nämndens svar i kommande kommunfullmäktige. Jag undrade om det var det föreslagna yttrandet han skulle redogöra för… Men det var det inte, han ville höra nämndens synpunkter först och ta med sig dem till fullmäktige. Men när någon frågade vad som skulle lämnas till revisorerna, så var det ändå yttrandet…

Det blev en lång och stundtals intensiv diskussion. 

Det slutade med att ärendet återremitterades. Det ska skrivas ett nytt yttrande utifrån nämndens diskussion och så ska nämnden fatta beslut i april. Och ordförande Carlsson redogöra för yttrandet i kommunfullmäktige i maj…

Sammanträdet avslutades med en del information från förvaltningschef Bråberg och ordförande Carlsson. Förvaltningschefen redogjorde för situationen på Restad Gård med flyktingarna från Ukraina och hur förvaltningen förbereder mottagandet av fler flyktingar. Den har t ex börjat inventera platser i förskola och grundskola. Det är ont om platser i förskola, men det finns fler platser i grundskolan. Problemet med dessa är dock att de är geografiskt spridda. Förvaltningen håller också på att “växla upp” Välkomsten. Hittills (fram till och med fredag) hade det kommit 25 grundskoleelever och 10 förskolebarn från Ukraina.

Barn- och utbildningsförvaltningen verkar vara väl förberedda för den stundande flyktingsituationen.

Sammanträdet slutade kl 13.33. Då skingrades deltagarna för att hitta något att äta.

Benny och verkligheten

Det var stundtals en ganska hetsig debatt i kommunfullmäktige förra onsdagen. Det var när verksamhetsområdena för vatten och avlopp på Vänersnäs var uppe på dagordningen.

Ett av kommunstyrelsens ordförande Benny Augustssons (S) tunga argument var att arbetet med VA-utbyggnaden på Vänersnäs redan var i full gång. NCC grävde och lade ner ledningar i sitt anletes svett. Och det vore ju egentligen lite konstigt annars, kommunen har ju fått ett föreläggande av Länsstyrelsen att ordna VA på Gardesanna. Men det var inte det Augustsson syftade på, utbyggnaden var igång för att förverkliga Blåplanens tankar och förslag på att hela Vänersnäs skulle kopplas in i kommunens VA-nät. Och de första verksamhetsområdena skulle så fort som möjligt införas i Grytet, Hallby Mitt och Änden område 1 och 2.

Benny Augustsson har framfört argumentet vid tidigare tillfällen. Det handlar om att NCC och kommunen redan har slutit avtal och att arbetet måste fortsätta. Det framfördes även i kommunstyrelsen den 23 februari av en av chefstjänstepersonerna. Han avslutade sin föredragning med att vädja till ledamöterna att inte återremittera ärendet. Det skulle nämligen ha en betydande påverkan på entreprenaden. Och så sa han:

“Vi behöver hålla NCC i arbete.”

Budskapet var vad jag kunde förstå att tjänstepersonerna hade skrivit ett avtal med NCC som förutsatte att politikerna beslutade som tjänstepersonerna önskade. Med andra ord, att VA-utbyggnaden skulle fortsätta som det var tänkt på Vänersnäs tills hela näset var anslutet. Det förespeglades både då, och även tidigare, att ett avbrott i arbetet skulle bli mycket kostsamt för kommunen.

Benny Augustsson (S) sa på onsdagens kommunfullmäktige när han anade att ärendet återigen skulle bli återremitterat (1.02,00 min in i inspelningen på kommunens webb-TV):

“Jobbet på Vänersnäs är upphandlat och klart. Nu får man helt enkelt tala om för den entreprenören så där att, nähä det blir inte av, för våra politiker har ändrat sig. Vi ska inte följa hela den utbyggnaden som vi nu har följt ända sen vi tog Blåplanen. Det gäller VA-taxor, det gäller utbyggnaden, det gäller allting. Jag menar, vad kommer Vänersborgs kommun att ha för förtroende ute bland våra entreprenörer.”

Naturligtvis har några av Vänsterpartiets ledamöter nu i efterhand kontrollerat vad det står i kontraktet mellan Vänersborgs kommun och NCC.

Kontraktet har titeln:

“1. Strategiskt partneringkontrakt (kontraktsvillkor)
Totalentreprenad (ABT06) med strategisk partnering som arbetsform.
Entreprenad: Omvandlingsområde för VA i Vänersnäs”

Det undertecknades 2020-12-15 av en av kommunens chefstjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen – och av NCC.

I det strategiska partneringkontraktet under punkt 4 “Entreprenadens omfattning och uppdelning i faser” står det en del om betydelsen av politiska beslut. Jag har markerat de mest relevanta delarna med fetstil. (Om någon vill ladda hem hela kontraktet, så klickar man här.)

“Detta kontrakt omfattar huvuddelarna enligt de administrativa föreskrifterna under AFD.1. Varje huvuddel behandlas och beställs separat, dock att detta kontrakt ska gälla övergripande för samtliga. Avsikten är att huvuddelarna till viss del kommer att genomföras parallellt.

Under förutsättning att erforderliga beslut erhålls för huvuddelarnas genomförande kommer respektive huvuddel att beställas och behandlas var för sig. För att samarbetet ska fortsätta krävs att de av parterna gemensamt framtagna målen för varje huvuddel uppnås och att samverkan mellan parterna fungerar till full belåtenhet för Beställaren. Det innebär att beställning av respektive huvuddel är beroende av utfallet av tidigare genomförda arbeten i respektive fas och huvuddel. Beställaren kommer löpande utvärdera utfallet av varje fas och huvuddel utifrån kvalitet, ekonomi, tid och samverkan i enlighet med intentionerna i detta kontrakt. Avstämning av pågående och avslutade huvuddelar ska ske kontinuerligt.

Då Beställaren är en politiskt styrd organisation krävs det för var och en av huvuddelarna politiska beslut för att avropa huvuddelarna inom ramen för detta kontrakt. Entreprenören behöver därför vara medveten om att huvuddelar kan skjutas fram i tiden eller plockas bort ur detta kontrakt exempelvis för att Beställaren avser upphandla det på annat sätt eller inte genomföra huvuddelen.

Beställaren äger rätt att när som helst under Fas 1 ta en tidsbegränsad ”tirneout” eller avbryta en huvuddel förutsatt att den ännu inte övergått i Fas 2 genom sådan beställning. I den mån så sker ska, med ändring av ABT 06 kap 6 § 11, Entreprenören inte vara berättigad till någon ersättning för utebliven vinst eller motsvarande utan enbart uppbära ersättning enligt kontraktet för dittills utfört arbete enligt nedan. Det kan bero på att de gemensamma målen inte uppfylls, politiska beslut, lagkrav eller myndighetsbeslut som påverkar huvuddelens genomförande. Alternativt att Beställaren anser att samarbetet inte fungerar tillfredställande. Beställaren betalar då nedlagda kostnader enligt självkostnadsprincipen enligt ABT 06 kap 6 § 9 med de ändringar som framgår av detta kontrakt och övertar med ändring av ABT 06 kap 1 § 14 nyttjande- och äganderätten till de handlingar som tagits fram för huvuddelen som betalats ersättning för, vilka handlingar omedelbart ska överlämnas till Beställaren i redigerbart skick.”

Kontrakt är inte alltid helt lätta att tolka, men i det här fallet tycks det i varje fall vara tydligt för NCC vad en politisk process innebär.

Konstnären Tony Topp på Vänersnäs målade en tavla efter fullmäktigedebatten i förra veckan. Tavlan döptes till:

“Benny och verkligheten”

PS. På TTELA:s hemsida har idag publicerats två insändare om kommunfullmäktiges sammanträde förra veckan: Om VA på Vänersnäs – igen” och ”Har redan lovat ett stort företag att få ett gigantiskt jobb”.

Imorgon 21/3: BUN

20 mars, 2022 2 kommentarer

I morgon måndag ska jag delta i det första fysiska, kommunala, politiska sammanträdet på över 2 år. Det ser jag fram mot. Det är barn- och utbildningsnämnden som sammanträder.

Dagordningen för det, på sätt och vis historiska mötet, har följande utseende:

Det är en “lagom” start, kan man tycka. Det är inga särskilt kontroversiella ärenden som ska avhandlas typ de i fullmäktige i onsdags. Å andra sidan finns det ändå ärenden som kommer att leda till viss debatt. Sedan får man ju inte heller glömma att det är lite av “lugnet före stormen”. Snart bryter budgetprocessen med sina besparingskrav ut med full kraft och då lär olika åsikter ventileras över konferensbordet.

Ströms Slott AB är återigen på tapeten. Företaget bedriver som bekant pedagogisk omsorg i kommunen.

Enskild pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. I Skollagen 25 kap står det:

“Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det.”

Omsorgen ska godkännas av kommunen. Det är sedan kommunen som ansvarar för att verksamheten drivs enligt de kvalitetskrav, mål och bestämmelser som finns. Och det är detta som ärendet handlar om, och har handlat om, med Ströms Slott.

Ströms Slotts verksamhet i Vänersborg har varit en följetong i nämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort tillsyn vid ett flertal tillfällen under årens lopp och efter varje tillsyn så har Ströms Slott fått förelägganden. Sedan inkommer företaget med svar där det lovas bot och bättring, allt ska ställas till rätta. Och så blir det en ny tillsyn som visar att allt inte alls har ställts till rätta. Och så blir det nya förelägganden. De tycks aldrig ta slut. Jag är inte säker, men jag skulle tippa att detta föreläggande, som ska beslutas i morgon, kan vara typ det 4:e i ordningen.

Och detta föreläggande har exakt samma lydelse, som det senaste föreläggandet från november 2020:

“Ströms Slott AB föreläggs med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) att vidta åtgärder för att komma till rätta med de brister som framkommit under tillsynen. I detta ingår att:

  • Säkerställa att den pedagogiska omsorgen bedrivs i en pedagogisk miljö som stimulerar barnens språkutveckling i svenska och förbereder barnen för fortsatt lärande (25 kap. 2 § skollagen).
  • Säkerställa att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande (25 kap. 2 § skollagen).”

Det är emellertid en skillnad mot tidigare beslutade förelägganden från barn- och utbildningsnämnden, denna gång är föreläggandet:

“förenat med vite om 100.000 kr”

Det är således en “upptrappning” jämfört med tidigare. Jag ser dock framför mig hur Ströms Slott återigen kommer att redovisa åtgärder som ska vidtas för att komma till rätta med de brister som konstaterats i samband med tillsynen (vilket Ströms Slott ska göra senast den 1 juni 2022), och så fortsätter verksamheten ytterligare några år – tills nästa tillsyn. Det lär fortsätta.

Själv skulle jag se att tillståndet för Ströms Slott att bedriva pedagogisk omsorg i Vänersborg drogs tillbaka. Jag vet inte om det är juridiskt möjligt, men det borde det vara vid det här laget kan man tycka.

Och det ska gudarna veta (oj, nu lånar jag ett uttryck från min gamle far för andra gången på kort tid) att barn- och utbildningsförvaltningen måste lägga ner en hel massa tid på dessa tillsynstillfällen. Det handlar om inspektioner, auskultationer, intervjuer och dokumentation. Hur mycket kostar inte detta? (I rättvisans namn ska väl också tilläggas att kommunen ger Ströms Slott en del arbete också.)

Ärendet är ett bra exempel på galenskapen i styrningen enligt NPM:s principer, som bland annat förespråkar privatisering av offentliga verksamheter. (Förekomsten av enskild pedagogisk verksamhet är dock inte resultatet av något kommunalt beslut.) Arbetstid måste avsättas till kontroller, dokumentationer, utvärderingar, statistik osv – tid och pengar som istället kunde ha använts i verksamheten.

Till sist vill jag för rättvisans skull betona att inte alla dagbarnvårdare, anställda av Ströms Slott, har brister. På flera ställen fungerar det bra. Ändå anser jag, och jag tror de flesta i nämnden, att en placering i förskolan är att föredra för alla barnen.

Ärendet följs av en traditionell månadsuppföljning. Det tycks som om året har börjat bra ur ett ekonomiskt perspektiv. Det ser av siffrorna ut som om nämnden har använt nästan 11 miljoner mindre än beräknat under året. Det torde i så fall bara bero på att det handlar om årets två första månader. Det ekonomiska resultatet kommer sannolikt att ändras betydligt vad det lider, inte minst beroende på det som händer i Ukraina. Det är många flyktingar som placeras på Restad Gård.

En del av morgondagens ärenden torde avhandlas tämligen snabbt. Jag tror inte att det finns så mycket att tillägga när det gäller “internkontrollplan 2022 med risk- och väsentlighetsanalys” eller yttrandet till kommunens nya “Fastighetsstrategi” eller yttrandet om naturvårdsplanen. Det gäller kanske inte ens ärendet “Information om förväntade resultat 2023”. Det senare vet jag inte säkert, det finns nämligen inga handlingar medskickade i detta ärende.

Men det finns ett ärende som möjligtvis kan leda till en viss debatt – “Svar på revisionsrapport: Granskning om barn- och utbildningsnämndens styrning är tillfredsställande för att elever i grundskolan ska nå målen för utbildning”.

Jag har redogjort för revisorernas synpunkter tidigare – i tre(!) bloggar. (Se “Revisorerna granskar grundskolan” – 123.) Revisorernas kritik kan mycket kortfattat sammanfattas med att de inte ansåg att barn- och utbildningsnämndens styrning av verksamheten var helt tillfredsställande. Typ, snällt sagt…

Jag kan väl inte påstå att förslaget till svar på revisorernas kritik är helt tillfredsställande heller…

Revisionen rekommenderade BUN att vidta åtgärder för att de olika skolenheterna skulle få likvärdig tillgång till legitimerade och behöriga lärare. Förslaget till svar är att:

“barn- och utbildningsnämnden delar inte bilden av de stora skillnaderna i lärarnas behörigheter som presenteras i rapporten. Siffrorna är korrekt hämtade men rektorernas bild av verkligheten är en annan.”

Hmmm… Jag är inte riktigt säker på att detta egentligen är ett svar. Siffrorna är korrekta, men det tycker inte rektorerna? Borde inte nämnden/förvaltningen se över siffrorna, om nu rektorerna tvivlar – och sedan skriva ett svar om vad nämnden har kommit fram till när det gäller likvärdig tillgång till legitimerade och behöriga lärare…? 

Det är också tänkt att förvaltningen i fortsättningen ska redovisa för nämnden:

“hur stor andel av samtliga anställda lärartjänster som är besatta av lärare med legitimation samt hur stor andel av schemalagda lektionerna som leds av en legitimerad ansvarig lärare.”

Det kan ju i och för sig vara en bra idé. Sedan föreslår nämndens presidium att utifrån detta ska en utvärdering ske av resursfördelningen för att se om:

“det finns samband och/eller behov av att justera denna i syfte att öka likvärdigheten.”

Jag kan själv tycka att förvaltningen borde, som jag har skrivit om i tidigare bloggar, problematisera och analysera förhållandet att kunskapsresultaten förbättras och framför allt att andelen elever som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet ökar, samtidigt som andelen behöriga lärare är låg. Och frånvaron varit hög under pandemin, och det har varit distansundervisning, och personalen har skurits ner…

Revisionen ansåg vidare att nämnden särskilt ska följa upp:

“förutsättningar för att elever i behov av särskilt stöd får det särskilda stöd som de behöver. Det kan särskilt gälla nyanlända och flerspråkiga elever samt elever med autismspektrumtillstånd.”

Nämndens svar föreslås bli att:

“måluppfyllelsen inom F-9 är en del av verksamhetsuppföljningarna som regelbundet presenteras för nämnden. Vid dessa uppföljningar är elever i behov av särskilt stöd en del som berörs och utmaningar kopplade till dessa presenteras för nämnden.”

Jag förstår faktiskt inte detta svar heller. Det konstateras egentligen bara att förvaltningen inte har några hemligheter, utan nämnden informeras regelbundet. Men inte var det detta som revisorerna efterlyste?

När jag läste KPMG:s rapport så fick jag den bestämda uppfattningen, fast det inte stod svart på vitt, att revisorerna ansåg att nämnden inte hade tillräckligt med resurser. Borde inte nämnden analysera om det finns:

“förutsättningar för att elever i behov av särskilt stöd får det särskilda stöd som de behöver…”

Finns förutsättningarna? Det frågan borde nämnden kommentera.

Revisorerna ville för det tredje att:

“i det systematiska kvalitetsarbetet även följa upp måttet ”uppnått kunskapskraven i alla ämnen”.

Det vill inte BUN…

“Barn- och utbildningsnämnden följer redan upp detta mått genom förvaltningens arbete men det är inte kopplat till något av nämndens förväntade resultat. … Detta gör att måttet inte redovisas separat vid målavstämningarna vid delårsrapporter eller bokslut. Barn- och utbildningsnämnden har idag heller inga planer på att föreslå detta mått som nytt förväntat resultat inför 2023 …”

Jag tror att revisorernas förslag inte är så dumt. Det kan vara ett sätt att visa på betydelsen av att eleverna har rätt att få stöd i alla de ämnen som de riskerar att inte få godkända betyg i. Det finns nämligen en tendens i de svenska skolorna att fokusera helt på behörighet till ett yrkesprogram, vilket betyder godkända betyg i matematik, svenska och engelska samt ytterligare 5 ämnen vilket inte sällan blir i de “praktisk-pedagogiska” ämnena. Och så “struntar” man i t ex samhällskunskap, historia, fysik och kemi.

I Skollagen står det:

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.”

Jag tror att fokus på gymnasiebehörigheten kan innebära att eleverna kan få väldigt svårt att klara en gymnasieexamen i framtiden, förutom att grundskolan på sätt och vis skjuter problemen till gymnasiet.

Jag säger inte att det är så i Vänersborg men revisorernas förslag kan kanske vara ett sätt att lyfta och motverka denna eventuella problematik. Det kan också vara ett sätt för nämnden att på ett tydligare sätt visa på behovet av mer resurser till skolan…

Sammanträdet avslutas med en verksamhetsuppföljning, grundsärskolan 1-9 ska presenteras.

Det ska bli roligt att träffa nämndens ledamöter igen. Tyvärr saknas dock en av nämndens tidigare trotjänare, Gunnar Bäckman. Vila i frid Gunnar.

==

PS. Här kan du läsa bloggen efter sammanträdet: ”Efterlängtat möte med BUN”.

Seniorkort till alla 65+!

I nästan alla kommuner i Västra Götalandsregionen får de äldre invånarna ett gratis ”busskort”. Det är ett kort som gäller bussar och tåg som går i Västtrafiks regi.

Seniorkortet, som det kallas, kan användas för att åka avgiftsfritt i den zon som kommunen ligger. Vänersborg ligger i zon C och det innebär att man kan åka gratis kollektivtrafik i nästan hela länet, egentligen bara med undantag av Göteborg och kommunerna runt omkring – se karta. (På Västtrafiks hemsida kan du se kartan med de olika kommunerna markerade – klicka här,)

Det är varje kommun som beslutar om kommuninvånarna ska få ett seniorkort – och från vilken ålder. Kommunerna kan välja från och med 65 eller 75 år. Det är naturligtvis respektive kommun som betalar seniorkortet. Och det innebär självklart att det blir dyrare för kommunen om alla 65+ erbjuds kortet än om erbjudandet begränsas till 75+. I Vänersborg så är det bara de personer som är 75 år eller äldre som kan få ett avgiftsfritt seniorkort hos Västtrafik.

Det vill vi i Vänsterpartiet ändra på. Vi vill att Vänersborgs kommun låter alla invånare från och med 65 år få ett seniorkort. Vi har tidigare genom åren lämnat in två motioner i frågan, båda avslogs av kommunfullmäktige. Vänsterpartiet har ställt frågor och interpellationer, Lutz Rininsland har skrivit insändare (se “Insändare om seniorkort 65+”) – men inget har hjälpt. Det har också lämnats in flera medborgarförslag, faktiskt hela 4 stycken. Kommunalråden Benny Augustsson (S) och Mats Andersson (C), samt socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S), har argumenterat för att inte ändra nu. Och det har ledamöterna lyssnat på – kommunfullmäktige vill inte sänka åldern.

Den 17 november förra året (2021) lämnade vi in ytterligare en motion. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa motionen som Lutz Rininsland (V) skrev och som jag också ställde mig bakom – klicka här.

I förrgår lämnades ett 5:e medborgarförslag om sänkt ålder på Västtrafiks seniorkort in till kommunfullmäktige. Och eftersom kommunfullmäktiges ordförande Annalena Levin (C) snabbt och lätt ville få bort seniorkortet från dagordningen, och offentlighetens ljus, föreslog ordförande att medborgarförslaget skulle överlämnas till kommunstyrelsen. Det innebär att medborgarförslaget inte kommer tillbaka till fullmäktige, utan röstas ner i stillhet av betongpartierna, dvs S+C+MP+M+L+KD, i kommunstyrelsen. Lutz Rininsland (V) protesterade och yrkade att fullmäktige skulle få tillbaka medborgarförslaget för beslut.

Kommunfullmäktige röstade nej. Frågan om att sänka åldern för seniorkorten till 65+ kommer att begravas i kommunstyrelsen och inte diskuteras före valet. Det tänker sig i varje fall de styrande partierna och den borgerliga oppositionen.

Vi får se hur det blir med det…

Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot kommunfullmäktiges beslut i onsdags. I eftermiddags skickade han in sin skriftliga reservation. Den kan du läsa här nedan. Rininsland skrev också en kort insändare i TTELA. Den publicerades snabbt på TTELA:s hemsida – ”Vill man inte lyssna?”.

==

Reservation vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-16

Ärende 17: ”Medborgarförslag om sänkning av åldersgräns av fria resor för pensionärer”

Ordförandens förslag:

”Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Ärendet är därmed avslutat för kommunfullmäktiges del.”

Mitt yrkande:

”Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Ärendet återförs för beslut av kommunfullmäktige.”

Ordförandens förslag blev bifallet av kommunfullmäktige.

Jag reserverar mig till förmån för eget yrkandet med följande motivering:

  • Kommunfullmäktige har målsättningen att medborgarförslag som överlämnas till kommunstyrelsen eller till annan nämnd skall avgöras inom ett år.
  • Det aktuella medborgarförslaget är det femte medborgarförslag med samma syfte – att åldersgränsen för Västtrafiks Seniorkort sänks även för invånarna i vår kommun till ”65+”.
  • Tidigare förslag redovisas nu med rubriken ”Öppna ärenden i kommunfullmäktige – ej besvarade medborgarförslag”
  • Inkommen 2021-06-24, 2021-10-01, 2021-11-17, 2022-02-11

I en interpellationsdebatt 2022-02-16, § 11, berörde kommunstyrelsens ordförande ett arbete som sker i styrelsen för Västtrafik.

Följande gäller: Under våren 2022 kan en kommun avtala med Västtrafik att övergå från tillköp av Seniorkort 75+ till Seniorkort 65+. Hösten 2022 eller senare fattas beslut om nya villkor med anledning av nu gällande zonindelning. Med anledning av kommande beslut pausas möjlighet till övergång till annan åldersgräns till hösten 2023.

Med andra ord, ett beslut i enlighet med medborgarförslagens önskemål borde ske nu när det fortfarande finns möjlighet. Överlämnandet till kommunstyrelsen innebär enligt det som anfördes av kommunstyrelsens ordförande i nämnd interpellationsdebatt att dessa medborgarförslag får vänta två år på ett beslut.

Lutz Rininsland (V) 2022-03-18

%d bloggare gillar detta: