Arkiv

Archive for maj, 2015

”Jag har inte mer pengar att dela ut!”

13 maj, 2015 2 kommentarer

Marie_Dahlin2Den 3 maj kunde man läsa följande på min blogg:

”I onsdags, den 29 april, kom ett svar och ett förslag från kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Till BUN.”

I tisdags, igår, den 12 maj, så hade TTELA en artikel om detta svar från Marie Dahlin.

Det handlar om den ekonomiska situationen i Barn- och Utbildningsnämnden. Och hur kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) ställer sig till barn- och utbildningsnämndens begäran om mer pengar.

Först vill jag ge en liten rekapitulering av fakta. Orsaken till det är att artikeln i TTELA i mångt och mycket ger en svårförståelig och till och med förvillande bild. Det är inte helt lätt att hänga med i bollandet med siffror.

budgetI november 2014 så fastställdes budgeten för 2015 av Vänersborgs kommunfullmäktige. Barn- och Utbildningsnämnden fick ytterligare 10 milj kr mer till barnomsorgen jämfört med år 2014 och 13 milj kr mer till grundskolan. Inte 14 milj kr som Marie Dahlin säger i TTELA. Av de 13 milj så fick nämnden i praktiken bara 4 milj kr. Resterande 9 milj kr tillföll kommunstyrelsens förfogandeanslag. En i och för sig märklig konstruktion, men under 2015 skulle Barn- och Utbildningsnämnden kunna äska dessa 9 milj kr direkt av kommunstyrelsen.

Som läsare av denna blogg vet vid det här laget, så ökade barn- och elevantalet dramatiskt och helt oväntat under framför allt slutet av 2014. I förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år ökade antalet barn med 64 utöver budgeterat. På fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år ökade antalet elever med 145 utöver budgeterat. För att inte tala om förskoleklass/grundskola. Här var ökningen 196 elever.

pengar4I januari i år begärde därför en enig Barn- och Utbildningsnämnd (BUN) mer pengar för 2015:

”Att begära ramökning om 23,4 Mkr hos kommunfullmäktige med anledning av ökat antal nyanlända inom grundskola, grundsärskola, fritidshem och barnomsorg.”

I februari såg sig BUN nödgat att följa upp med att också begära de 9 milj kr som kommunstyrelsen hade i förfogandeanslaget till BUN. Nämnden beslutade:

”att begära budgetmedel om 9 Mkr hos kommunstyrelsen för personaltäthet inom förskola, grundskola och fritidshem.”

I motiveringen till detta andra beslut menade BUN att pengarna behövdes till fler pedagoger, ca 18 heltidsanställda, för att kunna ha en chans att uppfylla de mål som finns i de statliga och kommunala styrdokumenten.

katastrofBarn- och Utbildningsnämnden såg alltså den katastrofala ekonomiska situationen framför sig och insåg att läget var akut. Nämnden behövde 23,4 plus 9 milj kr redan för år 2015 – sammanlagt 32,4 miljoner kronor. Det kan tilläggas att elevökningen har fortsatt under 2015. Förvaltningen gjorde en prognos att antalet elever skulle öka i år med ca 200 elever. Den blev snabbt inaktuell. Hittills, fram till första veckan i maj, har antalet elever ökat med 163 elever!

163 elever. Bara under 2015. Hittills…

Barn- och utbildningsnämnden begärde alltså pengar i januari och i februari. Nu är det maj och BUN har fortfarande inte fått något formellt besked eller beslut på hur det blir med pengarna. Och det var först den 29 april, som kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) berättade vad hon ansåg. BUN har vad jag har förstått intekvarn ens fått ta del av denna skrivelse…

Kvarnarna i Marie Dahlins Vänersborg mal långsamt, nästan lika långsamt som under Gunnar Lidells styre…

tystFast när BUN:s ordförande Mats Andersson (C), i samma TTELA-artikel igår, säger om Marie Dahlins förslag:

”Eftersom jag inte har läst det vill jag inte ge någon kommentar.”

Då har jag faktiskt svårt att tro på Mats Andersson. Förslaget/skrivelsen diariefördes den 29 april… Och innehållet har stått att läsa i denna blogg. Jag vill minnas att jag också nämnde skrivelsen på måndagens BUN-sammanträde. Och dessutom styr ju socialdemokraterna faktiskt Vänersborg tillsammans med bland annat centerpartiet… Och då måste de väl prata med varandra…?

Marie Dahlin känner naturligtvis till hela bakgrunden och hela processen kring BUN:s situation. Hon är ju kommunstyrelsens ordförande och då krävs det att man känner till sådant här. Det är ju också därför ett kommunalråd är heltidsanställt. Med bra lön dessutom. Och pension. Sedan diskuteras självklart sådana här frågor även internt i både partiet och, förmodar jag, som sagt, i det styrande triumviratet. Så när TTELA skriver:

”Och om de 14 miljonerna [ska alltså vara 13 milj, 4+9 mkr; min anm] från budgetbeslutet i fjol var inräknade när nämnden begär 23 miljoner extra vet inte Marie Dahlin.”

Och Marie Dahlin svarar:

”Det är lite oklart för mig.”

pengarpengar2Så kan det inte vara sant. Marie Dahlin måste veta hur det hänger ihop. Hon vet naturligtvis att BUN begärde ytterligare 23,4 milj utifrån den budgetram som BUN fick sig tilldelad av fullmäktige. 23,4 milj kr mer alltså. I denna budgetram ingick bara de 4 milj kr som BUN fick för grundskolan. Det vet självklart Dahlin. De andra 9 milj kr satt ju kommunstyrelsen på. Och i februari begärdes just dessa 9 milj kr.

Vad är det Marie Dahlin inte skulle förstå? Eller rättare, varför låtsas Marie Dahlin i trolleriTTELA-artikeln att hon inte förstår?

Jag kan egentligen bara hitta en förklaring till att Marie Dahlin i TTELA-artikeln stundtals verkar oförstående, samtidigt som det trixas med siffror. Det måste vara ett försök att dölja de förestående nedskärningarna på förskolan och grundskolan för vänersborgarna. Jag vet annars inte vad det skulle kunna vara.

Och detta är helt obegripligt för mig. För även om Marie Dahlin lyckas i sitt eventuella uppsåt att dölja att det handlar om nedskärningar och avskedanden så kommer varenda förskolechef, rektor, pedagog, barn, elev och förälder att på ett handfast och konkret sätt få reda på sanningen när besparingarna verkställs! De kommer att se hur den vardagliga situationen kommer att förändras. För hur Dahlin än vrider och vänder på siffror och argument så drabbas Vänersborgs barn och ungdomar.

pergamentrulleBarn- och Utbildningsnämnden har alltså begärt mer pengar i två omgångar, i januari och i februari. Det ”svar” som Marie Dahlin har avgett, och som TTELA skrev om igår, är egentligen ett yttrande från Marie Dahlin till kommunstyrelsen. Marie Dahlin vill att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att fatta ett visst beslut. Det är ju kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ.

Dahlin vill att kommunfullmäktige ska fatta följande beslut:

”Barn- och utbildningsnämnden tillförs en utökad budgetram på 9 Mkr till grundskolan fr.o.m. 2015, samt uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans. Finansiering sker via avsatta medel i kommunstyrelsen budget.″

juridikSom jag ser det, så är inte beslutsförslaget formellt riktigt. De 9 milj kr som Marie Dahlin skriver om behöver inte beslutas av fullmäktige. Kommunfullmäktige har redan beslutat att detta är BUN:s pengar och att det är kommunstyrelsen som avgör om och när BUN ska få dessa. Dessutom finns ju pengarna i kommunstyrelsens förfogandeanslag och kommunstyrelsen behöver inte gå till kommunfullmäktige för att använda pengar ur sitt eget förfogandeanslag.

Däremot måste, som jag ser det, kommunfullmäktige behandla frågan om de 23,4 miljonerna, som BUN begärde i januari. Men de nämns inte i Marie Dahlins utlåtande. Och det är ju naturligtvis för att hon inte vill att barn- och utbildningsnämnden ska få dessa pengar, men vad jag förstår så måste kommunfullmäktige säga ja eller nej till denna begäran – inte förbigå den med tystnad.

Inom parentes kan jag väl också påpeka en annan lite formell ”underlighet” (läs felaktighet) i Dahlins svar. Överst i ”brevet” står det ”Tjänsteutlåtande”. Tjänsteutlåtande är ju något som en tjänsteman gör i tjänsten. Marie Dahlin är inte tjänsteman, Dahlin är politiker. Och därmed kan hon således inte göra tjänsteutlåtanden. Men denna lilla miss är en bagatell i sammanhanget…

newsI TTELA-artikeln inför Marie Dahlin en helt ny summa pengar i diskussionen, 7,6 milj kr.

”…de 7,6 miljonerna är pengar som staten kommer att skjuta till…”

De här pengarna har inte varit aktuella tidigare i diskussionen och de har överhuvudtaget inte nämnts i barn- och utbildningsnämnden.

Pengarna som Dahlin pratar om är en statlig satsning på åk F-3. Jag tog hjälp av ekonomistaben och fick bland annat ett citat från SKL:s cirkulär 15:14 som svar:

”Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast. I den beslutade budgeten för 2015 finns cirka 2 miljarder kronor avsatt för detta. Med dessa medel införs ett riktat statsbidrag för att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet. Lika mycket medel beräknas avsättas fr.o.m. 2016.”

Vänersborgs andel av 2 miljarder i statliga pengar är 7,6 milj. Ekonomichefen skriver vidare:

”Eftersom det är ett specialdestinerat statsbidrag så söks pengarna direkt av barn- och utbildningsnämnden.”

Jag vet inte om barn- och utbildningsnämnden (läs: förvaltningen) har sökt dessa pengar än, men har den inte det så kommer den att göra det. Det är jag övertygad om.

Men vad är det för pengar? Är det pengar som ska gå till de 196 nya elever som började grundskolan förra året och kanske 300-400 som börjar i år, och till de 145 nya elever som började på fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år 2014 och 65 barn som börjar i år, och de 64 barn som började förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år förra året och de ytterligare 61 barn som antas börja i år…?

Nej.

holeDe statliga pengarna ska inte gå till att täcka de svarta hål som kommunens besparingar gräver. Kommunen kan inte ta emot 7,6 milj av staten för att själv spara motsvarande summa.

Nej.

De statliga pengarna ska gå till att:

öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet.”

Det ska kort sagt vara färre elever per lärare i lågstadiet efter att de statliga pengarna har använts än innan… Pengarna ska användas till något kvalitativt nytt.

Marie Dahlin sprider rökridåer. De här statliga pengarna löser inte på något sätt barn- och utbildningsnämndens ekonomiska situation. Det är inte sjysst att ge sken av detta.

s_affischI måndags publicerade socialdemokraterna en bild på Instagram med rubriken (jag såg bilden på en rast under BUN-sammanträdet):

”Det går inte att skattesänka sig till EN BÄTTRE SKOLA. Vi investerar för att höja resultaten i skolan.”

Socialdemokraterna sprider löften till svenska folket. (För att inte prata om vad socialdemokraterna sa innan valet i höstas,,,) I TTELA dagen efter så ser vi den socialdemokratiska politiken i verkligheten…ttela_s

”Politikerbesked: Skolan måste spara”

Det är naturligtvis Marie Dahlin som citeras. Och Dahlin citeras en gång till på förstasidan:

”Jag har inte mer pengar att dela ut.”

Jag kan inte låta bli att suga på den:

”Jag har inte mer pengar att dela ut.”

”Jag har…” ”Jag…”

Jag tycker att det är något beklämmande. Vem tror Marie Dahlin att hon är? Mer vill jag inte skriva om det här uttalandet.

Epilog:

epilogDen 17 juni får alltså barn- och utbildningsnämnden formellt reda på vad som gäller ekonomiskt för 2015 – och faktiskt också för 2016 eftersom också budgeten för nästa år ska tas på samma fullmäktigesammanträde.

Den 17 juni är så sent att det i både teori och praktik blir fullständigt omöjligt för barn- och utbildningsnämnden att spara någonting överhuvudtaget i år. Avskedanden är t ex uteslutna (6 månaders uppsägningstid), men som jag ser det kan inte heller, för att ta ett exempel, nämnden meddela föräldrar typ att nästa månad minskar vi öppethållandet på förskolorna. Jag menar, föräldrarna måste ju få en rimlig chans att ordna nya arbetstider med arbetsgivarna etc.

sossar_surMarie Dahlins besked, om det nu antas av kommunfullmäktige, vilket i och för sig allt talar för, kommer bara att sprida missämja, missnöje, förtvivlan och besvikelse hos alla inblandade, skolledare, lärare, föräldrar, barn, elever osv. Rektorer kanske slutar, lärare flyttar, föräldrar letar efter andra kommuner. Vilket gör att i slutändan kommer våra barn och ungdomar att drabbas…

För även om det inte går att spara 2015 så vet ju alla inblandade att det blir än värre besparingar år 2016… Då kommer de aviserade sparkraven att få full effekt…

Viktiga beslut i BUN

11 maj, 2015 3 kommentarer

tired2Det blev ett förvånansvärt långt möte med Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) idag. Ledamöterna kunde inte packa ihop sina pinaler förrän kl 16.30.

Vänsterpartiet var lite på krigsstigen inför dagens sammanträde. (Vilket i och för sig inte är helt ovanligt.) Det har ni kunnat läsa om i mina två bloggar inför mötet, ”Det är redan BUN!” och ”Upp till kamp”. Några yrkanden och reservationer var förberedda och argumenten var som vanligt vässade…

Och för att göra en lång historia kort. Alla beslut i dagens nämnd fattades enhälligt.tummen_upp3 Verkligen alla beslut. Och eftersom Vänsterpartiet inte gör avkall på viktiga principer, så förstår ni att besluten blev bra…

sitt2stolar2Tyvärr hjälper det dock inte alla gånger att BUN fattar bra beslut. Inte när kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF) fattar andra – motsatta och dåliga beslut… Och det händer ju inte alltför sällan. Dessutom händer det ju till och med att ledamöter i BUN, som också sitter i KS och KF, faktiskt röstar på ett sätt i BUN och ett helt annat i KS eller KF. Det har jag för övrigt aldrig fattat. (Det underlättar dock i valrörelser, då kan de säga att de både är för och mot i en fråga…)

Något säger mig att vi kan få uppleva det snart igen…

Sammanträdet började kl 08.30 med ett sedvanligt upprop och sedan fick nämnden information, en sk verksamhetsuppföljning, om kunskapsutveckling i förskolan.

Det var en intressant föredragning och diskussionens vågor gick höga. Inte för att det var särskilt mycket politik i frågan utan tvärtom faktiskt. Det blev en givande pedagogisk diskussion ”på huvudmannanivå”. Något som kanske borde förekomma i nämnden fler gånger.

forskolaMin bestämda uppfattning är att pedagogerna och annan personal, typ rektorer, i Vänersborgs förskolor är oerhört kompetenta och duktiga. Men de har det tufft… Personaltätheten är alldeles för låg, vilket inte bara leder till hög sjukfrånvaro. Det är också svårt att rekrytera ny personal. Vänersborg måste vara rädd om personalen och se till att slå vakt om den fantastiska förskola vi har!

Under nästa punkt blev det dags för nämnden att verkligen ”grotta ner sig” i den krassa verkligheten – delårsrapporten med helårsprognos…

Ändå började ärendet trevande… Det var först när jag redogjorde för Vänsterpartiets syn som diskussionen tog fart. Och fart var det sedan i över en timme… Det blev en engageradrakrygg diskussion. Även här. Dock av mer politisk karaktär.

Ordförande Mats Andersson (C), som ganska snabbt lade ett nytt beslutsförslag, sa bland annat att han inte var beredd att sparka verksamhetspersonal! Vilket Andersson stod för offentligt. Och offentligt har det nu också blivit. (Det kan vara bra att anteckna detta…)

Ordförande Andersson meddelade också att han har börjat titta på en del hyres- och fastighetsfrågor. Även om det kanske inte hörde till ärendet. Andersson har redan upptäckt en del fall där nämnden betalar tämligen hutlösa hyror för lokaler i privata fastigheter. Han har även fått reda på att BUN betalade hyra för skolan i Sundals Ryr i tre år, fast den stod tom… Andersson reagerade också på att BUN tydligen förväntas vara, och är, med och betala investeringar i trafikmiljöer utanför förskolor och skolor.

mats_andersson2Resultatet av ordförande Anderssons arbete ger mersmak. Det är ett imponerande initiativ och jag hoppas att nämndens ordförande fortsätter att syna och granska förhållandena. Det är en känsla som fler har haft i BUN, i många år, att BUN ”subventionerar” inte bara privata aktörer utan också kommunala… Med bland annat för höga hyror. Och nu verkar ordförande hitta flera exempel på just detta. Och annat.

Jag passade i detta sammanhang också på att ta upp det här med att kommunal verksamhet bör bedrivas i kommunalt ägda lokaler. Det är en oerhört viktig fråga tycker jag. Fast frågan hörde mer hemma i ett senare ärende, det om förskolan i kv Hönan.obs2

Men nämnden kom som sagt in på flera olika saker under denna punkt… Nämnden upplystes också av förvaltningen att grundskolan redan under årets första fyra månader har ökat med 163 elever! Det är inte osannolikt att elevökningen kommer att landa på 300-400 fler elever i år. Det är en hel skola!

dark_cloudOch så vill vissa (läs Marie Dahlin) inte ge BUN de resurser den behöver, utan istället sparka personal. De här besparingsdiskussionerna oroar, berättade förvaltningen, hela organisationen… Tydligen är det flera pedagoger som letar jobb i andra kommuner.

Nämnden fick en ganska hemsk framtidsbild uppmålad framför sig.

Vänsterpartiet ville inte gå med på de besparingsåtgärder som fanns listade i rapporten. (Se ”Upp till kamp”.) Och en enhällig nämnd beslutade, enligt ett, något reviderat, förslag från ordförande:

”Åtgärder för barn- och utbildningsnämnden kan komma att vidtas när svar erhållits från kommunstyrelsen på begäran [om mer pengar; min anm] gjorda…”

Det betyder att BUN inte gör något i besparingsväg den närmaste månaden, utan avvaktar vad KS och KF tänker företa sig. Det är alltså lugnt ytterligare några veckor. I varje fall till nästa BUN-sammanträde. Då, men först då, kommer kanske den verkliga striden att stå… (Och då vet alla hur Vänsterpartiet ställer sig…)

honanSedan var det den nya förskolan i kv Hönan. Jag undrar om inte denna diskussion tog närmare 90 minuter. Och under dessa diskussioner deltog inte ordförande Mats Andersson. Han ansåg att det förelåg en möjlig jävsituation. Joakim Sjöling (S) tog över ordförandeklubban.

Förvaltningen redogjorde för alternativ till att bygga en ny förskola. (Se ”Det är redan BUN!”.) Mycket motvilligt tror jag. Det rådde nog ingen tvekan om att samtliga involverade tjänstemän såg uppförandet av en ny förskola i kv Hönan som det bästa alternativet. Precis som Vänsterpartiet för övrigt. Och som den gamla Barn- och Ungdomsnämnden som faktiskt fattade beslut om detta.

Alternativen hade med något undantag tagits fram i all hast. Tycktes det. Det fanns inga löften, inga kontrakt, inga ekonomiska kalkyler – egentligen ingenting. Eller i varje fall mycket lite. Det var mest önsketänkanden och förhoppningar. Det kändes som att det var något lurt, att tjänstemännen hade fått i uppgift att göra något, av någon (oklart vem), som de inte ville göra, eller trodde på.

Samtidigt försökte både Joakim Sjöling och Tove af Geijerstam (FP), som sitter i BUN:s presidium, att få det till att bygget av Hönan fortfarande var aktuellt, trots att andra alternativ utreddes. De hade tydligen läst på lite dåligt, för i beslutsförslaget stod det faktiskt:cancel

”att meddela Samhällsbyggnadsnämnden att tidigare begäran om upphandling av ny förskola i kv Hönan annulleras”

När de blev varse om detta (av mig faktiskt) så sa de båda direkt, att den punkten måste strykas…

backman_gunnarGunnar Bäckman (KD) och jag hittade varandra under det här ärendet:

”Jag håller med Stefan. Det är något lurigt. Har vi tillräckligt underlag? Varför har Hönan försvunnit?”

Och, som sagts tidigare, ingen kunde förklara varför ”Hönan” hade försvunnit ur hanteringen. Ingen kunde förklara varför samhällsbyggnadsnämnden inte utfört den beställning som BUN hade gett. Men utifrån röster från diverse insatta personer kunde man ana att personer utanför nämnden hade ”lobbat i korridoren”. Några citat:

 • ”Jag vet inte vart Hönan är. Vad hände sen? Jag vet inte.”
 • ”Det har kommit inspel från fler ställen.”
 • ”Sedan går korridorsnacket.”
 • ”Samhällsbyggnadsnämnden säger att de väntar på nya direktiv.”tacke

Jag kan inte komma ifrån känslan att någon i kommunhuset spelar under täcket…

Ingen kunde egentligen heller förklara varför BUN överhuvudtaget skulle ta fram eller diskutera alternativ till Hönan. BUN har ju redan fattat beslut om att bygga en ny förskola i kv Hönan – och ingen hade ju sagt något annat.

wesley_olaNoterbart är att Ola Wesley (SD) yttrade sig i denna fråga. Tre gånger till och med. Först visade att han att han hade missat var kvarteret Hönan låg… Och bad i sedvanlig ordning om ursäkt för sitt misstag, när han fick placeringen klar för sig. Sedan förklarade Wesley, också som vanligt, att han inte riktigt visste vad frågan handlade om, han var ju ny i nämnden… Då blev nämndens 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam typ lite engagerad, och sa att Wesley, precis som alla andra ledamöter i nämnden, hade fått underlag och handlingar. Och att det bara var att läsa på.

Då svarade Ola Wesley (SD), och det är ordagrant citerat:

”Ge dig för fan!”

Ola Wesley var sedan tyst resten av sammanträdet. Endast hans gäspningar hördes…

honan2Det var alltså tänkt, innan sammanträdet, att BUN skulle besluta att annullera bygget av Hönan och istället arbeta för att bygga ut Korsgatan, hyra lokaler på Vänerparken och att arbeta för en permanent förskola i Habiliteringen (Mariedal).

Vänsterpartiet var mot dessa planer av olika skäl. Vi i Vänsterpartiet ville fullfölja beslutet om ”Hönan”. Och vi hade naturligtvis också förberett ett eget yrkande i frågan. Vilket vi meddelade. Vi behövde dock inte lägga yrkandet. De andra partierna ändrade sig ett efter ett. (Välfärdspartiet var dock enigt med Vänsterpartiet från början.)

Joakim Sjöling (S) lade slutligen fram ett förslag som hela nämnden kunde ställa sig bakom:

”Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att påtala för Samhällsbyggnadsnämnden att processen med ny förskola på kvarteret Hönan fortgår och att Barn- och Utbildningsnämnden inväntar återkoppling i ärendet.”

Hade jag haft ett större förtroende för KS och KF skulle jag säga ”slutet gott, allting gott”, men nu har jag inte det…

mulltorp_skolaNämnden hade flera frågor av mindre vikt att ta ställning till, men en viktig fråga var kvar – Mulltorp. Men även här blev nämnden helt enig…

Gratulerar alla föräldrar och elever i Västra Tunhem! BUN beslutade om renovering och nybyggnation av Mulltorps förskola och skola!!

Och till sist, BUN ska utreda den framtida skolsituationen i centrala Vänersborg.

Idag fattade alltså BUN flera bra beslut. Vänsterpartiet behövde inte reservera sig en enda gång… Vi får hoppas att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige också kommer att fatta bra beslut. Även om hoppet är ganska litet…

BUN: Upp till kamp

10 maj, 2015 2 kommentarer

sammantrade6Som sagt, imorgon måndag har Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) möte igen. Och det ser alltså ut som om de styrande tänker börja ”smygspara” på nämndens verksamheter redan nu. Det gäller den definitiva nedläggningen av Familjeförskolan och annulleringen av beslutet att bygga en ny förskola i kv Hönan. (Se min förra blogg ”Det är redan BUN!”.)  Även om orden besparingar, ekonomiska skäl eller dylikt inte nämns i underlagen. Klokt nog… (Eller?) Men likt förbaskat föreslås nämnden besluta om åtgärder som finns med på den långa lista över besparingsåtgärder (se ”BESPARINGSÅTGÄRDER!!”) som ska necessityverkställas om det blir nödvändigt.

Och nödvändigt är det, och blir det, tydligen. I varje fall om Marie Dahlin och socialdemokraterna får som de vill. Och varför skulle de inte få det? Det Marie Dahlin och socialdemokraterna vill, det brukar också Bo Carlsson och centerpartiet vilja… Och så länge Marika Isetorp och miljöpartiet får behålla sina ordförandeposterna i några nämnder och Isetorps plats i KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) så vill säkerligen miljöpartiet det också. Och mini-alliansen (moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna) vill alltid spara på välfärden… Det är liksom en dygd för de borgerliga partierna. (Vad sverigedemokraterna vill, det vet ingen. Inte ens de själva.)

fullmaktige3Jag kan inte låta bli att skänka en tanke till de unga, nya ledamöterna i fullmäktige, som antagligen har börjat med politiken därför att de brinner för något, typ förskola, skola, kultur eller vad det kan vara. Och det första de tvingas till – blir antagligen att fatta beslut om omfattande besparingar… Samtidigt som gökungen arenan sitter i orubbat bo, gapar och slukar sina miljoner…

Hur som helst.

I slutet på förra veckan så kom det traditionella extra utskicket till BUN:s ledamöter. Det var den lika traditionella delårsrapporten med helårsprognos som damp ner i mailboxen.

Delårsrapporten med helårsprognos består som vanligt av en del ”högtravande text”. Och egentligen till intet förpliktigande. Särskilt denna gång, eftersom nämnden ska spara många, många miljoner…

Det står t ex att nämnden, precis som alla andra nämnder i kommunen, ska verka för:piska

”minskad oönskad personalomsättning.”

Hur nämnden ska kunna göra det under mångmiljonerbesparingarnas piska kan åtminstone inte jag se…

feetFast på något ställe smyger det sig in klara och tydliga konstateranden i den ”högtravande texten”, som ställer allt på fötter igen. Så t ex om förskolor:

”det finns behov av tidigare öppethållande på morgonen. Utifrån det budgetläge nämnden har för året, görs bedömning att detta inte kan prioriteras.”

Det kunde också ha stått att nämnden planerar att göra tvärtom, dvs minska öppethållandet…

På några ställen i delårsrapporten skulle man ha velat veta mer. Så står det t ex att

”mötesstrukturen för samtliga chefer inom förvaltningen [har] förändrats i syfte att skapa bättre balans mellan arbetsorganisation och utvecklingsorganisation.”

vetenskapsmanOch att det utifrån denna förändring ska bli större möjligheter att

”utveckla arbetssätt och arbetsformer utifrån vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet samt kollegialt lärande.”

Den här kopplingen är inte naturlig eller given på något sätt. Tvärtom nästan. Därför hade jag önskat att få reda på vad den förändrade mötesstrukturen egentligen består i och vad som föranleder förväntningarna att den ska få önskad effekt.

Vissa saker går det inte att uttala sig om överhuvudtaget i delårsrapporten. Så en av de största frågorna. Nämligen slutresultatet av alla barns och ungdomars ”vistelse” hos BUN – slutbetygen i åk 9…

Eftersom betygen inte sätts förrän nästa månad så får alla vänta tills hösten för att se hur nämnden ”lyckades i sitt arbete”.

obs2Läsarna av rapporten får också reda på mer fakta.

Det är väl vid det här laget inte obekant att elevantalet i grundskolan ökade förra året med 196 elever utöver budgeterat. I år räknar förvaltningen med att antalet ökar med ytterligare 163 elever. På fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år ökade antalet elever år 2014 med 145 utöver budgeterat. I år är prognosen att antalet ökar med 65 barn. I förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år ökade antalet barn med 64 utöver budgeterat. 2015 börjar ytterligare 61 barn…disgust

Samtidigt som Marie Dahlin och socialdemokraterna vill att BUN ska spara…

Spara ja.

I ”delårsrapporten med helårsprognos” återfinns förslagen till besparingsåtgärder. Som för övrigt, med all sannolikhet, är mer än förslag. Det är ett batteri med åtgärder som det bara är att börja verkställa.

Eftersom Vänsterpartiet, förhoppningsvis som bekant för läsarna, är tydliga motståndare av besparingar på våra barn och ungdomar så kan Vänsterpartiet inte heller ställa sig bakom delårsrapporten i sin helhet.

Vänsterpartiet yrkar därför att:

”delen ”Åtgärder” utgår.”

Det är väl inga vänsterpartister som har några större förhoppningar, även om hoppet är det sista som överger även en vänsterpartist, på att de styrande partierna ska ändra sig när det gäller nedskärningarna på förskolorna och grundskolorna.

knuten_naveJag undrar om föräldraföreningarna på kommunens skolor fortfarande har hoppet kvar eller om de tänker lita till sina egna krafter? Om det är resignation eller ”upp till kamp” som gäller?

Vänsterpartiet tänker i varje fall kämpa i de politiska församlingarna. Både mot besparingarna och för att förskolan i kv Hönan ska byggas.

Kategorier:Budget 2015, BUN 2015

Det är redan BUN!

7 maj, 2015 2 kommentarer

tartaSå har man då fyllt år igen, tyvärr. Tiden går alltför fort. Så känns det i varje fall när man har kommit upp en bit i åren… Som jag. För övrigt hänger som vanligt nu en ny klarblå och klargul vimpel på flaggstången på Skräcklan.

Tiden går fort också när det gäller sammanträden. Redan på måndag ärmal2 det dags för ett nytt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN). Denna gång ska nämnden ta upp några frågor som har ”legat i malpåse” ett tag. Dock så är det inga direkta budgetfrågor som ska upp till behandling. De kommer att avgöras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under de närmaste sex veckorna.

Och Marie Dahlins negativa svar på nämndens yrkande om mer pengar för 2015 kom antagligen för sent. (”Socialdemokraterna vill spara på skolan!”) Jag antar att nämndens dagordning redan var fastställd när Dahlins svar damp ner på skrivbordet. Eller också tänker ordförande Mats Andersson (C) bara informera nämnden om svaret. Det är ju nämligen inte så mycket BUN kan göra åt saken – mer än att konstatera att beslutar inte kommunfullmäktige annorlunda än vad Marie Dahlin och socialdemokraterna vill, så måste nämnden dra ner på sin verksamhet allt vad den förmår. Eller hur man nu ska uttrycka det. Nämnden förmår säkert mycket, det är ju barnen, ungdomarna, föräldrarna och personalen som måste ”förmå”. Det är ju de som drabbas. Inte politikerna…

betyg3Inte heller kommer Vänsterpartiets motion om betyg från åk 4 upp på sammanträdet. Och det gör mig faktiskt lite besviken. Motionen tarvar, tycks det mig, en ganska liten beredning (”behandling” i förvaltningen typ), innan nämnden skulle kunna fatta beslut. Det handlar nämligen om att nämnden uttalar en politisk mening och vilja – nämligen att inga skolor i Vänersborg deltar i försöksverksamheten att införa betyg från åk 4. Själva sakfrågan omvaderkvarn betyg beslutas, som också framgår av motionen, av rektorn vid varje skolenhet.

Motionen lämnades in i februari… Ibland mal kommunens kvarnar nåt såpass långsamt… (Jag kanske skulle ställa en fråga om detta till ordförande Andersson nästa fullmäktige…)

utropstecken2Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om att stänga Familjeförskolan. Det står i och för sig i underlaget att en utredning från 2009 ansåg att det var tveksamt att så stora resurser gavs åt en enskild verksamhet, men i själva beslutsförslaget finns inte den ekonomiska aspekten med. Det står:

”med hänvisning till att utreda och utveckla familjecentralen Sirius stänga Familjeförskolan i dess nuvarande form.”

Jag vet inte om besparingsåtgärderna nu har dragits igång, efter Marie Dahlins (S) negativa besked (se här). Men faktum är ju faktiskt att en avveckling av Familjeförskolan finns uppräknad som en av besparingsåtgärderna om BUN tvingas spara… (Se ”BESPARINGSÅTGÄRDER!!”) Och signalerna från det styrande triumviratet via Marie Dahlin (S) är ju just det… Att spara…

Spara! Spara!

Så tanken att förslaget är en ren besparingsåtgärd är ju inte alltför långsökt…

honanI ärendet därpå ska nämnden lämna ett svar på en förfrågan från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Det gäller om BUN tycker att det är ok att ”ur ett verksamhetsperspektiv” bygga en ny förskola i kvarteret Kalkonen (”gamla Östra skolan”) – i stället för i kvarteret Hönan (bredvid Tuppen). BUN har ju som bekant redan beslutat att bygga en ny förskola på Hönan, men KSAU och de ledande politikerna har, av någon för mig outgrundlig anledning, gjort allt för att försena och förhala verkställandet av beslutet. Senast genom att just ställa denna tämligen meningslösa fråga.

Beslutsförslaget till BUN är att svara KSAU att nämnden står fast vid att det är kv Hönan som gäller. Och det beslutsförslaget gladde mig. I ungefär 2 sekunder. Sedan läste jag vidare i underlaget…

”…på uppdrag av vice ordförande utreder förvaltningen alternativt placerad förskola.”

Öhhh…?

Alternativt placerad…? Vad…? Inte i kv Kalkonen… Men inte heller i kv Hönan…?

Öhhh…?

arendeFörklaringen till Joakim Sjölings (S) uppdrag ges i nästa ärende på dagordningen…

”att meddela Samhällsbyggnadsnämnden att tidigare begäran om upphandling av ny förskola i kv Hönan annulleras”

Där kom det. BUN ska ta tillbaka sitt beslut att bygga en ny förskola!

Varför då? Ja, det kan man undra. Eller inte… Förvaltningen slår i varje fall fast:

”Barn- och utbildningsförvaltningen står fast vid att kvarteret Hönan uppfyller de krav som förvaltningen har för var en ny centralt, strategiskt placerad förskola ska byggas.”
not

Det är egentligen ord och inga visor.

Det måste alltså finnas andra orsaker än barnens, föräldrarnas och personalens bästa…

svangrem2Kan det bero på besparingar…?

Antagligen. För det kan väl ändå inte vara en slump att annullering av beslutet att bygga en ny förskola finns med bland de uppräknade besparingsåtgärderna som nämnden tvingas vidta – om BUN tvingas spara. Vilket Marie Dahlins (S) svar visar är de styrandes vilja… (Se ”BESPARINGSÅTGÄRDER!!”)

Hur stor besparingen blir kan man dock diskutera. Byggnationen av en ny förskola är ju faktiskt till stor del ett nollsummespel, eftersom den nya förskolan skulle ersätta tre andra, nämligen Belfragegatans, Poppelvägens och Nattugglans förskolor. (Se ”Den nya förskolan i kv Hönan”.) Och när det bästa alternativet till att bygga nytt på Hönan tycks vara, enligt underlaget, att hyra lokaler i Vänerparken istället, så kan man ju verkligen undra… Inte bara för att det är dyrt att hyra på Vänerparken (fråga Musikskolan eller Kunskapsförbundet…), när man hyr slänger man ju faktiskt pengarna i sjön. Att låna, bygga och amortera innebär ju att man faktiskt äger fastigheten. Man betalar till sig själv. Det vet väl alla som köper bostadsrätter och bostadshus.

Dessutom har kommunen som policy att kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt ägda lokaler. Även om socialdemokraterna och de styrande partierna gör avkall på detta allt oftare…

mulltorp_skolaNämnden kommer äntligen till skott när det gäller renoveringen och nybyggnationen av Mulltorp. På måndag ska BUN nämligen se till att spadarna sätts i marken ute i Västra Tunhem!

Men tanken slår mig… Varför ska det inte sparas på Mulltorps skola och förskola också…?

Kan det bero på de stridbara föräldrarna ute i Tunhem – som gång efter annan visar en enorm kampvilja när det gäller sina barns bästa…?

kampOch då börjar jag undra om inte föräldraföreningarna på de andra förskolorna och skolorna i kommunen ska börja förbereda sig. Det kanske är dags också för dem att mobilisera, att visa samma kampvilja som föräldrarna i Tunhem. Kanske är detta det enda sättet att förhindra de katastrofala nedskärningarna som de styrande har börjat sätta i verket…

Rugby

5 maj, 2015 5 kommentarer

vbgrugbyklubbI onsdags återfanns en trevlig och humoristisk betraktelse i Vänersborgaren över rugbyföreningens uppkomst. Dock inte fall.

J-O Gustafson beskrev hur den polske rugbylegendaren och idrottsläraren Wieslav Buszinski startade klubben från ingenting till att ta SM-guld redan året därpå. En ganska fantastisk historia.vrk1

Överhuvudtaget är det många legendarer som genom åren har löpt runt på planerna med den ovala bollen. På min tid som utövare av det gröna fältets schack, dvs fotboll, tyckte vi alltid att det var de som inte hade bollsinne som sysslade med rugby…

När jag 2003 skulle spela in VM-finalen mellan England och Australien åt en kollega ändrade jag totalt uppfattning. Jag blev jag sittande framför TV:n tillsammans med nästan 83.000 åskådare på läktaren och uppemot en miljard människor framför TV-apparaterna. Det gick inte att slita sig. Vilken fantastisk match! England vann för övrigt efter förlängning.

haka2Fascinationen för sporten blir väl inte heller direkt sämre när man tittar på Nya Zeelands ”haka”… (Klicka här för att se och höra en ”haka”!)

När TTELA dagen efter Vänersborgaren också följde upp med en artikel om rugbyföreningen, så kändes det att det definitivt var läge för att göra ett besök hos Vänersborgs RugbyKlubb

vrk2Och jag hittade rugbyklubben, bokstavligt talat i skuggan av den gigantiska bandyhallen, dvs den för vänersborgarna inte helt obekanta Arena Vänersborg. Här låg rugbyklubbens klubbhus och planer, delvis skymda av ”gökungen”.

VRK:s klubbhus ser fint ut. Här har man faktiskt varit på några tillställningar… Omklädningsrummen är i bättre skick, än vad de i varje fall har varit på Hallevi, men behöver definitivt rustas upp. De verkar dessutom vara i minsta laget för 15 kraftiga spelare (i varje fall ser rugbyspelarna kraftiga ut…), plus ytterligare ett antal, lika kraftiga, avbytare. Det kanske går att låna några omklädningsrum på arenan om inte alla får plats? Såvida inte någon får den befängda idén att satsa några kronor på rugbyn…

Å andra sidan finns det mer som behöver åtgärdas kring rugbyplanerna. Förutom då att själva planerna kanske behöver jämnas till, i varje fall den guppiga B-planen.

vrk3Läktaren är en katastrof, efter att någon har varit där och saboterat under vintern. Nu ligger brädor lösa och det ser ut som att det finns risk att någon faktiskt kan skada sig. Och då är ju också frågan vems ansvar det är – rugbyklubbens eller kommunens.

Det ska också finnas, enligt regelverket, staket runt hela planen. Det finns det inte på VRK:s A-plan. Det kanske är något för kommunen att hjälpa till med, och prioritera?

vrk4

Men det tycks vara skillnad på sporter och sporter i Vänersborg. Fast det visste jag nog redan innan besöket hos VRK…

En gång i tiden spreds storslagna löften till Vänersborgs RugbyKlubb och de andra föreningarna i kommunen.

S Anders Larsson och några högre tjänstemän var riktigt på hugget. IFK skulle få sin bandyhall, det var naturligtvis prio ett. I gengäld skulle Vänersborgs IF (och FK) få en uppvärmd fotbollsplan med konstgräs på Vänersvallen och friidrottsklubben en ny friidrottsanläggning (vid rugbyns A-plan faktiskt). Rugbyn, tillsammans med fotbollen, skulle bland annat få konstgräs på den plan som nu är VRK:s matchplan.

Alla kommunens föreningar och klubbar skulle i stort sett få allt de önskade… Det var nämligen den tid då ledande socialdemokrater och centerpartister trodde att Vänersborg hade hur mycket pengar som helst. Det illustreras väl allra bäst av ett tal som socialdemokraten Jenny Brycker hade i fullmäktige kvällen då beslutet att bygga arenan fattades.

arenabeslutJenny Brycker (S) sa angående kommunens ekonomi (lyssna här, efter 1,44 min):

”… varför välja när vi ser möjligheter till att göra alltihop?”

Och Bosse Carlsson från centern gick direkt upp i talarstolen och berömde Brycker för hennes inlägg (efter 1.56 min). Carlsson tyckte att det var svårt att komma efter Jenny Bryckers brandtal, för då var ju:

”det mesta redan sagt. Det tycker jag är ganska viktigt.”

Visst, det bidde en bandyhall, men för de andra föreningarna bidde det knappast ens en tumme. Med undantag för fotbollen och Vänersvallen då förstås.

vrk5Vänersborgs RugbyKlubb har inte fått något konstgräs, några läktare, något staket eller några nya omklädningsrum…

Och lär väl inte få inom överskådlig tid heller… Kultur- och fritidsnämnden, som vid årsskiftet tog över idrotten från barn- och utbildningsnämnden, har knappast några pengar till någonting. Nämnden går med ett mycket stort underskott.

Så det är väl frågan om det blir så mycket över till något annat än arenan och bandyn… Fast det borde det naturligtvis bli. Det finns massor av tjejer och killar som sysslar med annat än bandy.

Motion: Badplatsen i Väne Ryr

4 maj, 2015 1 kommentar

vaneryr15_5Jag har i några bloggar skrivit om badplatsen i Väne Ryr (se ”Badplatsen i Väne Ryr” och ”Loppis och bryggor mm”). I helgen gick jag från ord till handling (eller vad man nu ska kalla det) och skrev en motion i frågan. Motionen lämnade jag in på kommunhuset i eftermiddags. Den kommer att behandlas på nästa fullmäktigesammanträde den 20 maj.

Här följer motionen i sin helhet:

====

Motion
Till kommunfullmäktige i Vänersborgmotion3

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar:
Badplatsen i Väne Ryr

Bakgrund

I Väne Ryr finns det en badplats vid Ryrsjön. Den har skötts av kommunen i tiotals år, enligt vissa uppgifter ända från kommunsammanslagningen i början på 1970-talet. Vid det tillfället har väl någon person, antagligen en politiker eller chefstjänsteman, fattat beslut om detta.

Från och med 2014 så har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit över ansvaret från arena-fritid, som tidigare skötte badplatsen, och samhällsbyggnadsförvaltningen har nu beslutat att kommunen i fortsättningen inte ska ta något som helst ansvar för badplatsen. Det blir ingen skötsel av gräsmattan, ingen renhållning, bryggan ska inte sättas tillbaka och ingen ”baja-maja” ska ställas upp. Samhällsbyggnadsförvaltningen har helt enkelt fattat beslutet att lägga ner badplatsen vid Ryrsjön.

Invånarna i Väne Ryr, som precis som alla andra vänersborgare är trogna skattebetalare, ska alltså inte få behålla sin badplats.

Badplatsen är populär och här badar och umgås barn och vuxna. På somrarna är det lite av en mötesplats för lokalbefolkningen. Det händer även att förbipasserande stannar till vid Väne-Ryr för att ta en paus med dopp vid sjön.

Kommunens tjänstemän gör alltid så gott de kan med de knappa resurser som politikerna ofta tilldelar dem. Och de försöker fatta rätt beslut. Men det är naturligtvis inte alltid så lätt för tjänstemännen att göra detta. Jag förstår det.

I det här fallet är det emellertid något som har blivit fel. Badplatsen är väldigt viktig för de som bor i Väne Ryr. Det kanske till och med är den som sätter lite extra glans på livet under somrarna. Det är självklart så att badplatsen måste finnas kvar.

Beslutet att stänga badplatsen i Väne Ryr måste omprövas.

Jag anser att kommunfullmäktige ska ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att sköta badplatsen i Väne-Ryr så som kommunen har gjort sedan 1970-talet och som den gör med Nordkroken och Gardesanna som också (till största delen) ligger på privat mark. Enligt uppgift kan kommunen få arrendera marken vid Ryrsjön för den symboliska summan av 1 kr per år. Den exakta kostnaden för skötseln av badplatsen får samhällsbyggnadsförvaltningen räkna ut, men det har nämnts att kostnaden inte lär uppgå till mer än 25.000 kr per år.

Det är viktigt att hela visionen ligger till grund för kommunens arbete, även delen ”i alla delar”.

Yrkande

Att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att sköta badplatsen i Väne-Ryr.V_logga_mindre

Vänersborg 2015-05-04
Stefan Kärvling
Vänsterpartiet

Kategorier:bad, Motion, Väne Ryr

Socialdemokraterna vill spara på skolan!

1maj2015_6Under lördagens 1:a maj utlovade socialdemokraterna guld och gröna skogar till skolan. Överallt i Sverige och så även i Vänersborg (se ”Fagra socialdemokratiska löften”). Det fanns ingen hejd på alla kostnadskrävande reformer som skulle utveckla och förbättra den svenska skolan. Jag kan inte låta bli att återigen citera ur socialdemokraternas broschyr, ”Framtiden börjar i skolan”, som delades ut under 1:a maj-mötet:

 • ”Vi ska höja resultaten i skolan.”
 • ”Vi ska skapa en jämlik skola där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka.”
 • ”Vi vill utbilda och anställa fler specialpedagoger och speciallärare, minska barngrupperna i förskolan och anställa fler på lågstadiet så att klasserna kan bli mindre och lärarna få mer tid med eleverna.”
 • ”…göra en stor investering i lärarkåren med höjda löner, mer tid för eleverna och mindre administration.”
 • ”Vi vill ge stöd till skolor med tuffa förutsättningar och läxhjälp till alla barn som behöver det.”

drommar_skolaI Vänersborg framstår de vackra orden i broschyren som fullständigt verklighetsfrämmande. I Vänersborg står förskolan och grundskolan istället inför stora besparingar… Precis som när socialdemokraterna styrde förra gången, 2006-2010.

budgetDet här har hänt.

I november 2014 fastställde kommunfullmäktige budgeten för 2015. Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) fick 10 milj kr mer för ökad måluppfyllelse inom barnomsorgen jämfört med budgeten för 2014. Grundskolan fick 4 milj kr mer.

BUN hade emellertid begärt att grundskolan skulle få 15 milj kr mer. Motiveringen från BUN löd:

”för fler barn inom förskola och fritidshem, möjlighet till ökad personaltäthet inom förskola och fritidshem, kompensation för utökade driftkostnader p.g.a. investeringar och ökad måluppfyllelse inom grundskolan.”

Men BUN fick alltså bara 4 milj kr.

Och… Men…

fullmaktige2Kommunfullmäktige beslutade också att kommunstyrelsen skulle tillföras 9 milj kr till sitt förfogandeanslag – pengar som var avsedda till BUN och ingen annan. Dessa pengar skulle emellertid BUN ”begära/ansöka om” hos kommunstyrelsen. En otroligt korkad konstruktion för övrigt som röstades igenom av socialdemokrater, centerpartister, miljöpartister och sverigedemokrater(!). (De andra partierna röstade för att BUN skulle få pengarna direkt, utan denna omväg.)

Pengarna skulle av någon outgrundlig anledning inte heller vara ramhöjande, dvs pengarna skulle bara vara ett tillfälligt anslag för just 2015. Om nu BUN sökte pengarna och kommunstyrelsen sa ja.

För fullständighetens skull. BUN fick också en del ”extra” pengar för höjd internränta, inflationskompensation och ökat fastighetsunderhåll mm. Men de här summorna var ett slags ”nollsummespel”, så de kan man bortse från.

facitBUN hade alltså redan under hösten sett att barnantalet ökade, men i januari i år (2015), när ekonomer och andra fick facit i sin hand, såg de att barn- och elevantalet i förskolan och grundskolan hade ökat kraftigare än någon kunde ana. I förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år ökade antalet barn med 64 utöver budgeterat. På fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år ökade antalet elever med 145 utöver budgeterat. För att inte tala om förskoleklass/grundskola. Här var ökningen 196 elever.

I januari i år begärde därför en enig Barn- och Utbildningsnämnd mer pengar för 2015:

”Att begära ramökning om 23,4 Mkr hos kommunfullmäktige med anledning av ökat antal nyanlända inom grundskola, grundsärskola, fritidshem och barnomsorg.”

I februari följde BUN upp med att begära de 9 milj kr som kommunstyrelsen hade i förfogandeanslaget till BUN. Återigen yrkade en enig nämnd:

”att begära budgetmedel om 9 Mkr hos kommunstyrelsen för personaltäthet inom förskola, grundskola och fritidshem.”

I motiveringen till detta andra beslut menade BUN att pengarna behövdes till fler pedagoger, ca 18 heltidsanställda, för att kunna ha en chans att uppfylla de mål som finns i de statliga och kommunala styrdokumenten.

Barn- och Utbildningsnämnden såg alltså den katastrofala ekonomiska situationen framför sig och insåg att läget var akut. Nämnden behövde 23,4 plus 9 milj kr redan för år 2015 – sammanlagt 32,4 miljoner kronor.

Marie_Dahlin2I onsdags, den 29 april, kom ett svar och ett förslag från kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Till BUN. Och förslag från Marie Dahlin innebär i regel att alla socialdemokrater står bakom. Om det också betyder att alla centerpartister och miljöpartister står bakom vet jag inte. Men eftersom de numera styr tillsammans så förmodar jag att det är så.

Marie Dahlin konstaterar att den snabba volymökningen inom grundskola och fritidshem skapar ett hårt ekonomiskt tryck, men:

”mot bakgrund av ett lågt budgeterat resultat i kommunens totala budget för 2015 och med hänsyn till att fler nämnder har svårigheter att nå budgetba­lans, kan det konstateras att Kommunfullmäktiges utrymme att tillföra ytter­ligare budgetmedel till barn- och utbildningsnämnden är mycket begränsat.”

triumviratMarie Dahlin föreslår följaktligen:

”Barn- och utbildningsnämnden tillförs en utökad budgetram på 9 Mkr till grundskolan fr.o.m. 2015”

Det är de pengar som fullmäktige redan i november bestämde ska gå till Barn- och Utbildningsnämnden, om än via kommunstyrelsen. Och det vore väl konstigt om inte nämnden fick de pengarna?

Men de 23,4 milj som BUN yrkade i januari…? Som BUN behövde med:

”anledning av ökat antal nyanlända”

beslutangbunMarie Dahlin (S) säger nej till dessa pengar och uppmanar i stället BUN att:

”vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.” svangrem

Det vill säga – spara.

SPARA!

BUN ska alltså enligt Marie Dahlins uppfattning inte få kompensation för de ekonomiska kostnader som det ökade barn- och elevantalet genererar. Istället ska det alltså sparas.

Jag har en känsla av att Marie Dahlin och socialdemokraterna kommer att försöka få vänersborgarna att tro att de här 9 miljonerna innebär en satsning på förskola och skola. Men så är det alltså inte. BUN kommer aldrig att få se de här 9 miljonerna! De innebär bara att BUN inte behöver spara riktigt lika mycket som annars.

toalettDe nödvändiga åtgärder som Marie Dahlin talar om ska vidtas, för att uppnå ekonomisk balans, är en total och teoretisk omöjlighet. Jag vet ärligt talat inte hur Marie Dahlin i sin vildaste fantasi kan inbilla sig att BUN ska kunna spara spara 14-15 miljoner kr i år? Totalt inköpsstopp? Inga vikarier? Ingen värme? Koppla bort elen? Bara spola i toaletterna en gång per dag?

BUN behöver ju mer pengar…

Vi får inte heller glömma att BUN också har beslutat att sätta upp och hyra in fem paviljonger för att skolorna och fritids överhuvudtaget ska kunna ta emot alla nya elever. Och varje sådan modul kostar ca 680.000 kr per år… Ska beslutet tas tillbaka och klasstorleken och fritidsgrupperna öka?

BUN kommer att gå med underskott år 2015. Fast alla sparåtgärder som förvaltningen och politikerna (de som styr) kan hitta – ska verkställas. Pedagoger måste sägas upp, men uppsägningstiderna gör att avskeden inte kan realiseras förrän till vårterminen. Men eftersom organisationen inte kan göras om helt och hållet mitt under en vårtermin, så måste organisationen ändras redan inför hösten. Och vi är nu i maj – och det formella beslutet är inte fattat än… Det blir återigen en kul semester för våra rektorer och förskolechefer. Eller inte…

fan_pa_vaggenMålar jag fan på väggen? Nä, knappast. Signalerna från de styrande partierna är deprimerande. Och med de styrande menar jag inte bara socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, utan också moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna. (Var vi har sverigedemokraterna vet ingen. Nu senast på fullmäktige sa den ena, Kurt Karlsson, att skolan inte behöver mer pengar, medan den andra, Cecilia Skenhall, 5 min senare sa att det behöver den visst.)

De ekonomiska signalerna inför nästa år, 2016, är nämligen också att spara – och att spara ännu mer. Och eftersom elevtillströmningen fortsätter att öka, så lär vi prata om drastiska besparingar. Jag skulle tro att 30-50 pedagoger kommer att få lämna kommunen nästa år om Marie Dahlins och socialdemokraternas besparingstankar fullföljs.

1maj2015_1Är det inte underligt att Marie Dahlin, bara två dagar efter att hon har formulerat sparförslaget på skolan, på självaste 1 maj, demonstrerar för att vänersborgarna ska bli medlemmar i det socialdemokratiska partiet – för att socialdemokraterna tänker satsa på alla barn och ungdomar i förskola och skola…?

Jag vet inte vad man ska kalla Marie Dahlins och socialdemokraternas agerande? Kluvenhet?

Jag tycker inte det. Det handlar inte om kluvenhet. Även att Marie Dahlin uppger till tidningen Dagens Samhälle (30/4) att hon skriver lika bra med höger som med vänster hand… Nä, socialdemokraterna och Marie Dahlin är inte kluvna. Det handlar om något helt annat – anser jag… Något värre.

V_logga_mindreJag undrar verkligen om Annalena Levin och Marianne Karlsson i centerpartiet, Marika Isetorp, Per Sjödahl och Christer Bogren i miljöpartiet står bakom Marie Dahlins besparingsförslag? Tyvärr ser det ut som om mini-alliansens partier, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, gör det.

Vänsterpartiet gör det i varje fall inte.

1 maj: Fagra socialdemokratiska löften

1 maj, 2015 1 kommentar

1maj2015_1Idag är det arbetarrörelsens stora internationella högtidsdag – 1 maj. I Vänersborg firades den av 115-120 demonstrerande socialdemokrater. Det är för övrigt ungefär lika många som det har varit de senaste åren.

I tåget syntes många av de socialdemokratiska profilerna i Vänersborg. Marie Dahlin, Lars-Göran Ljunggren, Nils-Erik Söderqvist, Dan Nyberg, Anne Sophie Aronsson, Bengt Larson, Nils Dahlgren, Reidar Eriksson, Sara Johansson och flera andra toppnamn marscherade efter Vänersborgs Stadsmusikkår.

De demonstrerade alla under parollen:

”Kunskap – frihet – framtid”

1maj2015_2Det var ingen lokalt bestämd paroll. Och vad parollens tre ord stod för i verklighetens socialdemokratiskt styrda Vänersborg förklarades inte heller.

Det saknades faktiskt helt lokala, kommunala paroller, krav eller löften i demonstrationståget. Inga överhuvudtaget! Och det förvånade faktiskt en utomstående betraktare. Socialdemokraterna styr ju Vänersborg, även om det sker i minoritet och tillsammans med centerpartiet och miljöpartiet. Borde det då inte ha funnits någon banderoll med vad socialdemokraterna vill med och i Vänersborg?

Det fanns möjligtvis en lokal paroll, fast jag är osäker. SSU (socialdemokraternas ungdomsförbund) hade en affisch där det stod:1maj2015_3

”Även om det gör en moderat sur
så älskar vi kultur.”

Det ska bli oerhört intressant att se hur SSU:arna reagerar när de konfronteras med den socialdemokratiska agendan i Vänersborg, med ett flertal neddragningar redan i år på kulturens område… Såvida inte SSU:arna menade att det bara är bandy som är kultur… Som moderpartiet. För moderpartiet i Vänersborg älskar bandykultur… Och på bandy tänker ingen socialdemokrat spara…

De olika talarna pratade knappast inte heller om Vänersborg. Och det är klart, det som håller på att hända i Vänersborg rimmar illa med de stolta och storslagna visionerna.

1maj2015_4

Det enda konkreta som nämndes om Vänersborg stod huvudtalaren, riksdagsman Jörgen Hellman för. Hellman sa att det fanns planer på att bygga ett bibliotek i centrum.

”Jasså ska vi det?”

Kommenterade en lokal socialdemokrat som stod bredvid mig…

Jörgen Hellman berättade vidare att det fanns utvecklingsmöjligheter i Vänersborg (”ni har ju Vänern” typ) och att Marie Dahlin kämpade med att dels bygga ut servicen i kommunen och dels att bygga hyresrätter. Dahlin skulle även göra Vänersborg:

”till en mötesplats för möten.”

Det var en hel del tal om skolan denna 1:a maj.

Riksdagsman Jörgen Hellman lovade att regeringen skulle investera i en bättre skola, att klasserna skulle bli mindre och att eleverna skulle få mer tid med sina lärare.

1maj2015_5Arbetarkommunens ordförande Gunilla Nilsson talade om att alla socialdemokrater måste tro att det går att åstadkomma stora förändringar och att alla i skolan ska känna att de har framtidsmöjligheter.

Ungdomsförbundets ordförande i Vänersborg Enes Sahman ansåg även han att det var en rättighet att lyckas i skolan och att ingen elev skulle sakna behörighet till gymnasieskolan bara för att hen råkade ha föräldrar med låg utbildningsbakgrund.

”Det är en ojämlikhet som vi inte kan acceptera.”

1maj2015_6Talarna hade Sverige för ögonen när de talade om skolan, antar jag. I varje fall knöt ingen talare ihop löftena med utvecklingen och verkligheten i Vänersborg. Det gjordes inte heller i den broschyr som delades ut bland de församlade åhörarna.

I broschyren står det, och jag citerar en hel del. Jag tänkte att det kunde vara bra att veta vad socialdemokraterna i Vänersborg och Sverige lovar, i varje fall på arbetarrörelsens högtidsdag. Och om någon lokal socialdemokrat händelsevis råkar läsa så kan det vara bra att bli påmind om alla fagra löften…

 • ”Vi ska höja resultaten i skolan.”
 • ”Vi ska skapa en jämlik skola där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka.”
 • ”Vi vill utbilda och anställa fler specialpedagoger och speciallärare, minska barngrupperna i förskolan och anställa fler på lågstadiet så att klasserna kan bli mindre och lärarna få mer tid med eleverna.”
 • ”…göra en stor investering i lärarkåren med höjda löner, mer tid för eleverna och mindre administration.”
 • ”Vi vill ge stöd till skolor med tuffa förutsättningar och läxhjälp till alla barn som behöver det.”

Wow!sossar_sur

Men…

I Vänersborg framstår de vackra orden som fullständigt verklighetsfrämmande. I Vänersborg står förskolan och grundskolan inför stora besparingar… Det har Marie Dahlin bestämt.

Jag återkommer.

Kategorier:S, Skola och utbildning
%d bloggare gillar detta: