Arkiv

Archive for mars, 2017

Ska Bo Carlsson (C) entledigas?

antligen2Äntligen!

Äntligen ska frågan om Bo Carlssons (C) entledigande som ledamot i NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) upp på dagordningen. Entledigandet ska behandlas på kommunfullmäktiges kommande sammanträde den 29 mars.

narf_loggaBakgrunden är att kommunfullmäktige den 22 juni 2016 inte beviljade Bo Carlsson, i sin egenskap av förtroendevald i NÄRF, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Det beslutet fattade fullmäktige därför att Carlsson inte hade skött sina uppgifter som ordförande i NÄRF på det sätt som fullmäktige kunde begära. Och Bo Carlsson är vald av Vänersborgs kommunfullmäktige för att representera Vänersborg i NÄRF. (Vill du veta mer om orsakerna till att Bo Carlsson inte beviljades ansvarsfrihet kan du läsa mina tre bloggar i ämnet, ”NÄRF och ansvarsfrihet”- del 1, del 2 och del 3.)

Beslutet om att inte bevilja Carlsson ansvarsfrihet är alltså redan fattat. Orsakerna till detta behöver inte diskuteras mer, fullmäktige har sagt sitt. Nu är det konsekvenserna som ska upp till behandling. Det är därför lite konstigt att underlaget till ärendet består av hela 84 sidor…

I vanliga fall avgår personer som inte beviljats ansvarsfrihet frivilligt. De inser ju att de inte längre har förtroende från de personer som har valt dem. I en del fall överklagar personen först beslutet, eftersom hen inte håller med. Och det är helt ok. Bo Carlsson gjorde det, men fick avslag av Förvaltningsrätten.

BoCarlssonNarfMen Bo Carlsson avgår ändå inte.

Det var därför som Gunnar Lidell (M) den 13 december lämnade in ett yrkande till fullmäktiges ordförande om att återkalla Bo Carlssons uppdrag i NÄRF. Lidell stödjer sig på Kommunallagen, vars skrivningar är tydliga. I kap 4, § 10:1 står det:

”10 § Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som valts av fullmäktige, om den förtroendevalde
1. har vägrats ansvarsfrihet”

Det har hänt en gång tidigare under min aktiva tid som politiker att kommunfullmäktige inte har beviljat personer ansvarsfrihet. Det var när barn- och ungdomsnämnden, både ordinarie ledamöter och ersättare, inte fick ansvarsfrihet för arenabygget. Jag tillhörde då dem som hölls ansvarig för att kostnaderna hade skenat iväg från 140 till 286 milj kr. Trots att jag hade röstat nej till arenabygget både i BUN och i kommunfullmäktige. I samband med beslutet om att inte bevilja ansvarsfrihet så entledigades sedan hela barn- och ungdomsnämnden av kommunfullmäktige, person för person. (Jag också, inklusivevotering2 min ersättare Eva Lindgren, som inte hade varit ordinarie vid något tillfälle.)

Bo Carlsson hörde till dem som röstade för att samtliga i nämnden, oavsett hur de hade röstat eller agerat, skulle entledigas. Det tyckte Carlsson och alla andra centerpartister, och socialdemokrater, var helt befogat… Alla var liksom kollektivt skyldiga. Utom då han själv eller Lars-Göran Ljunggren (S) som var kommunalråd vid tillfället. De beviljades ansvarsfrihet av sina partivänner.

Jag vet att det finns ledamöter i fullmäktige som tycker att själva beslutet om att inte bevilja ansvarsfrihet för Bo Carlsson är tillräckligt och att det liksom räcker som ”markering” på vad fullmäktige tycker. De tycks mena att ansvarsfrihet ska ses som något symboliskt, typ en liten prick i protokollet som inte betyder något. Jag tror att detta är att se saken på fel sätt.

allvarligtAtt inte bevilja en förtroendevald ansvarsfrihet är allvarligt. Det betyder att personen inte har skött sina uppgifter på ett sätt som man förväntade sig och därmed brustit i förtroende och ansvar. En sådan här underlåtenhet kan faktiskt till och med leda till anspråk på skadestånd (Kommunallagen 5 kap 25 b §):

”Om ansvarsfrihet vägras, får fullmäktige besluta att skadeståndstalan skall väckas.”

Att väcka anspråk på skadestånd är inte aktuellt i det här fallet, men jag tycker att det visar på allvaret i den icke beviljade ansvarsfriheten. Som kommunfullmäktige redan har beslutat om.

Tittar man på litteraturen i ämnet så tycks det vara mer eller mindre självklart att ledamöter avgår om de inte beviljas ansvarsfrihet. Det som diskuteras ibland är om någon ska avgå om det bara är en tiondel som röstar för icke-ansvarsfrihet. Det är nämligen så votering3bland t ex aktiebolag att det finns ett minoritetsskydd och att en tiondel av de röstande räcker för att någon inte ska beviljas ansvarsfrihet. Så är det emellertid inte i fullmäktige, men här är det å andra sidan en majoritet som har fattat beslutet.

Slutsatsen, enligt mitt sätt att se, är att ett entledigande är den självklara följden av kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja Bo Carlsson (C) ansvarsfrihet. Även de som röstade för ansvarsfrihet borde därför rösta för ett entledigande – eller åtminstone lägga ner sina röster.

Det är ju ansvarsfriheten som är det viktiga beslutet, entledigandet är ju bara konsekvensen.

Kategorier:Centerpartiet, NÄRF

BUN (20/3): En sammanfattning

sammantrade3Barn- och utbildningsnämnden (BUN) fick mycket information på gårdagens sammanträde. Det var som vanligt många frågor och stundtals var diskussionerna både intensiva och engagerade.

Igår skrev jag om skolverksamheten i Väne-Ryr (se ”BUN vill ha kvar skolan i Väne-Ryr”) och tidigare har jag nämnt en del om den information som skulle delges, och delgavs, ledamöterna (se ”Inför BUN 20/3”). Jag tänker inte upprepa mig.

surfaceEnhetschef Granat informerade om IT-satsningen på 7-9-skolorna. I höstas delades 1.100 Surface-datorer ut till alla högstadieelever. Datorer som arbetsredskap är ett måste i dessa moderna tider, då även kursplanerna har kompletterats med tydligare skrivningar om den ”digitala kompetensen”. Granat berättade att både elever och lärare var positiva och att datorerna har gett ökade möjligheter till ”alternativa” undervisningsmetoder och elevredovisningar.

it_haveriDet har stundtals varit en del strul i samband med IT-satsningen. Det har mest haft att göra med nätuppkopplingen. Bandbredden och accesspunkterna har ofta inte räckt till utan eleverna har ”kastats ut” från nätet. Det håller dock på att åtgärdas. IT-haveriet strax före jul ställde också till en del problem, precis som det gjorde för kommunens övriga verksamheter.

IT-satsningen är en stor, och pågående, satsning från kommunens sida. Den kostar ganska mycket pengar. Om Microsoft och Surface är de rätta verktygen kan, och ska, diskuteras. Det finns billigare alternativ. Som t ex Google.

Utvecklingsledare Ackermann redogjorde för resultaten av diverse enkätsvar från föräldrar, elever och pedagoger i både förskola och grundskola samt LUPP-enkäten för åk 8. Det var en hel massa siffror och diagram och det var omöjligt att hinna med och anteckna. Nämndens ledamöter ska emellertid få materialet om några dagar. Kanske finns det då anledning att återkomma. Mitt intryck är dock att samtliga grupper är mycket nöjda med förhållandena i kommunen. Fast det är klart, bra kan alltid bli bättre…

Det var som traditionen bjuder också en budgetuppföljning, där även en del nyckeltal presenterades.

nomoneyDen så kallade justerade budgetavvikelsen ligger efter årets första två månader på drygt 1 miljon kronor. Det är en ”bra” siffra, sett ur budgetperspektiv. Det som oroar är att grundskolan redan ligger på ett underskott på 3,5 milj kr. Håller sig den utvecklingen resten av året så är det inte svårt att räkna ut att nämndens budget kommer att överskridas med ganska många miljoner. Det är ju inte heller direkt så att elevantalet i kommunens grundskolor kommer att sjunka… Tvärtom, ökningen fortsätter och behovet av ekonomiska resurser till personal, lokaler, undervisningsmaterial, IT, skolmat etc kommer successivt att öka. I årets budget, beslutad av kommunfullmäktige i juni 2016, finns en passus om att BUN automatiskt ska få mer pengar om elevökningen fortsätter. De här pengarna har dock fortfarande inte betalats ut till BUN, vilket för en enkel ledamot onekligen ger intrycket att verkställandet av beslutet fördröjs helt medvetet av kommunledningen. Dessa ”extra pengar” finns ännu inte medräknade i BUN:s budget.

För övrigt kan man konstatera att kön till barnomsorgen är fortsatt hög, hela 235 barn väntar på plats i förskolan fram till och med juli. Det är ett stort tryck på framför allt platser i centrum och Torpa/Tärnan. Vi hade behövt en ny förskola i kvarteret Hönan… Men även bygget av denna har som alla vet förhalats av kommunledningen.

budget2018Sedan gick nämnden över till att diskutera budgeten för nästa år, 2018.

De budgetramar som ska gälla i nämndernas planering tog kommunstyrelsen beslut om häromveckan. Och det är förslaget från de styrande partierna som gäller. Dessa ramar säger att alla nämnder ska få precis samma budget nästa år som i år. Med en inflationskompensation på 1,3%, som just är en inflationskompensation. Den räknas bara på material och t ex inte på personalkostnader.

Samma budget nästa år som i år alltså… I år när pengarna inte räcker till… Och nästa år då elevökningen fortsätter…budgetram

Förvaltningschef Kriewitz berättade att de av kommunstyrelsen uppsatta budgetramarna kräver besparingar på 15 milj kr och mer om nämnden ska täcka upp för elevökningen…

Men förvaltningen är tvungen att utgå från ramarna. Vilket betyder ett stort och mödosamt, och ytterst tröstlöst, budgetarbete för att få debet och kredit att gå ihop. Förvaltningen letar besparingar för nästa år på följande punkter:

 • Inte ersätta vakanta tjänster.
 • Effektivisering.
 • Förändra köpta tjänster med -5% (ex städ, skolmat mm).
 • Stoppa satsningen av IT-verktyg.
 • Ompröva beslut om planerad kompetensutveckling.
 • Stänga öppna förskolan Sirius.
 • Stänga Nattugglan.
 • Ta bort kvällsöppet på Vänerparkens förskola.
 • Minska öppethållandet i förskola och på fritids med en timme.

triumvirat3Med de snäva budgetramarna tvingar Vänersborgs kommunledning kompetenta tjänstemän att syssla med nedskärningar och besparingar – tjänstemän som inte vill något hellre än att utveckla och förbättra förskolan och grundskolan i Vänersborg.

Vänsterpartiet efterlyste den övriga nämndens tankar över ”läget” och ”utvecklingen”, och egentligen också ett erkännande av nämndens behov inför 2018.mats_andersson2

Jag tyckte nog att jag fick ganska svävande svar… Som vanligt.

”Det här går näppeligen ihop.”

Sa ordförande Mats Andersson (C).

Tove af Geijerstam (L) sa:

”Nämnden måste få pengar för elevökning framgent.”

Och lovade att föra nämndens talan i sin partikonstellation. Vilket jag också tror att hon gör.

Christer Bogren (MP) sa:

”Inte bra att spara på det vi har kämpat för.”

Och det var väl ett understatement…

munkavleDet är precis som om ledamöterna i de andra partierna inte vågar tala klartext, det är precis som om de inväntar besked på vad de ska tycka – från de som bestämmer i partiet…

Och som lök på laxen så avslutades denna punkt på dagordningen med en sammanfattning av nämndens tidigare diskussioner om förväntade resultat nästa år…

Det genomsnittliga meritvärdet ska öka med 3 poäng, trivseln i skolan ska öka med 2%, skolnärvaron ska öka… Och så vidare. Allt ska öka… Samtidigt som nämnden ska spara…

Jag vet inte om det är cyniskt, eller kanske provocerande, eller.. För vem ställer egentligen nämnden upp sina mål och förväntade resultat? För mig handlar det bara om bestamd_Vförhoppningar och önskedrömmar – som passar bäst i en pärm djupt inne i något arkiv.

Min bestämda åsikt, som jag har framfört till leda i dessa sammanhang, är att om nämnden förväntar sig t ex att det genomsnittliga meritvärdet ska öka, så måste nämnden ge förutsättningar och resurser för att detta ska kunna åstadkommas i verksamheten. De förväntade resultaten måste kopplas till någon form av åtgärd, och till resurser.

Nämndens budskap till alla de professionella i verksamheten blir nu att nästa år ska vi spara och skära ner på pengarna, men ni som skolledare och pedagoger förväntas öka kunskapsresultaten i era klasser. Hur meningsfullt är detta? Vilka signaler ger huvudmannen alla hårt arbetande chefer och pedagoger? I bästa fall blir de bara trötta…

tiredJag blir i varje fall trött.

Och det blev jag också under den näst sista punkten på dagordningen, punkten förvaltningschefen informerar…

Förvaltningschef Kriewitz tog upp kommunstyrelsens beslut gällande investeringar på Norra skolan och Idrottsgatan/Silvertärnan. (Se ”Total förvirring om Silvertärnan!” och ”Alternativa fakta: Silvertärnan – Norra skolan”.)

Ordförande Mats Andersson (C) visade upprepade gånger han inte hade förstått kommunstyrelsens beslut. Han höll fast vid de ”alternativa fakta” som basunerades ut i TTELA av kommunstyrelsens ordförande för en och en halv vecka sedan. (Se TTELA.)

faktaresistensNär Mats Andersson inte visade sig, eller ville, förstå efter tre förklaringar och påpekanden så tyckte jag att ordförande visade prov på faktaresistens…

Det blev lite pinsamt, särskilt som förvaltningschefen höll med om min redovisning av beslutet. Kommunstyrelsen har inte fattat något beslut om investeringar på Idrottsgatan/Silvertärnan. Av den enkla anledningen att detta ärende inte fanns med på kommunstyrelsens dagordning. Enligt uppgift på grund av att kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) lyfte bort ärendet från ärendelistan… I så fall är det återigen ett medvetet förhalande av ett nödvändigt beslut…

En chefstjänsteman uttryckte nog förvaltningens samlade desperation:

”Kom till skott oavsett vad ni bestämmer.”

rykten2Det florerar en del rykten kring Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet och planer. Förvaltningschefen ville dementera dessa, och jag tycker att det är så viktigt att jag återger dementin här:

 • Det finns inga planer på att lägga ner Vänerparkens skola.
 • Det finns inga ”gamla” beslut om att det inte ska förekomma en storskola på Idrottsgatan.
 • Idrottsgatan 7 är inte en temporär lösning. En renovering är ett måste för att möta elevökningen.
 • Alla prognoser visar att elevökningen kommer att fortsätta under överskådlig tid.

Det finns mycket att säga om gårdagens sammanträde. Men en sak visar sig allt oftare – den styrande minoritetkoalitionens, S+C+MP, oförmåga att styra denna kommun. Viktiga och nödvändiga ärenden förhalas och beslut fattas inte eller verkställs inte. Och när det gäller frågor om förskolor och skolor, barn, ungdomar och elever, så återfinns dessa frågor långt ner på prioriteringslistan.

Om de alls finns med.

Kategorier:Budget 2018, BUN 2017

BUN vill ha kvar skolan i Väne-Ryr

Det får bli en kortare blogg idag. Barn- och Utbildningsnämndens (BUN) sammanträde drog nämligen ut på tiden. Vi var inte klara förrän kl 17.00. (Sammanträdet började kl 08.30.) Det innebar att, efter lite eftersnack, så kunde man sätta sig i fåtöljen först när Rapport började kl 18.00.

shakespeare2Det var många frågor som tog tid. En av dem var naturligtvis frågan om Väne-Ryrs skolas vara eller inte vara. Jag ska koncentrera mig på denna och återkomma med de andra ärendena vid ett senare tillfälle.

Jag har i en tidigare blogg (se ”Inför BUN 20/3: Väne-Ryr mm”) beskrivit bakgrunden till dagens ärende – hur kommunfullmäktige den 30 januari 2013 beslutade att öppna en skola på försök i tre år och att verksamheten skulle permanentas om det fanns ett elevunderlag om totalt minst 15 elever i åk 1-3 höstterminen 2017. Vi som var med och fattade beslutet, och det var Vänsterpartiet, var helt övertygade om att detta antal skulle överstigas med råge.vane_ryr_invigning2

Nu blev inte detta fallet, det kommer bara att finnas 12 elever i skolan till hösten. Föräldrarna har helt enkelt valt andra skolor för sina barn. Det skulle nämligen kunna gå 25 barn i skolan, om alla i området hade valt Väne-Ryr. Men nu ska 15 av dessa barn gå i andra skolor och endast 10 på Väne-Ryr. De två andra barnen kommer från andra kommuner.

Det fanns två förslag till beslut på nämndens bord. Förvaltningen föreslog att fullmäktiges beslut skulle fullföljas, dvs att skolverksamheten skulle avslutas på Väne-Ryr. Ordförande Mats Andersson (C) var av en annan uppfattning. Han ville att prövotiden skulle förlängas i ytterligare två år.

debattDebatten blev mycket livlig, snäll sagt. Det blev den av bland annat den orsaken att det hade inkommit några ”skrivelser”, mail och dylikt, från föräldrar i Väne-Ryr. Jag redogjorde för detta i en annan blogg. (Se ”Reaktioner från Väne-Ryr!”.) Jag hade emellertid inte sett skrivelserna, utan hade fått reaktioner via telefon och på Facebook. Och skrivelserna visade sig handla om just detta. Så klart.

Skrivelserna handlade om att förutsättningarna för skolvalet inte var ”sjyssta”, att det hade förekommit felaktig information från förvaltningen etc. Och som jag skrev i bloggen, för Vänsterpartiets del så låg det ingen ”prestige” i frågan. Vi skulle basera vårt ställningstagande på fakta. Men jag måste säga, jag blev besviken på innehållet i skrivelserna. Det fanns ingen substans i påståendena, mer än i möjligtvis i ett fall. Min slutsats kunde inte bli någon annan än att föräldrarna i Väne-Ryr faktiskt har valt bort skolan. Föräldrarna visste ju om förutsättningarna:

”För att skolverksamhet fortsättningsvis ska bedrivas, från och med höstterminen 2017, krävs att det finns ett elevunderlag om totalt 15 elever i åk 1-3.”

skol_valOch ändå väljer 60% av barnens föräldrar en annan skola…

Kunde man tolka det på ett annat sätt än att föräldrarna själva hade ”valt med fötterna” och därigenom själva lagt ner skolan? Nej tyckte Vänsterpartiet, nej tyckte välfärdspartiet. Moderater, liberaler och kristdemokrater höll med, fast de var å andra sidan mot att skolan öppnades överhuvudtaget.

De övriga partierna tolkade det på annat sätt. Eller ja… Jag vet inte hur de tolkade föräldrarnas skolval. Jag tror att det inte spelade någon roll – socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna ville ändå förlänga öppethållandet av skolan i två år. Det är värt att notera att sverigedemokraterna har ändrat uppfattning. År 2013 var de mot att skolan skulle öppnas.

Det enda argumentet som framfördes, som jag uppfattade det, var att eleverna inte skulle få plats på Onsjöskolan. (Det är den skola som Väne-Ryr-eleverna i så fall skulle flyttas till.) Detta trots att förvaltningen bedyrade att det fanns plats för 10 elever på skolan.

votering3Med detta enda argument så beslutade BUN att försöksverksamheten ska fortsätta i ytterligare två år – med röstsiffrorna 6-5. Nu är det i och för sig kommunfullmäktige som slutgiltigt ska besluta i frågan, men voteringen i BUN gav onekligen en fingervisning om hur det kommer att gå i fullmäktige den 26 april. (Eller möjligtvis den 23 maj.)

Men.

Vänsterpartiet är alltid öppet för nya fakta, det finns ingen prestige i frågan. Jag vill återigen betona det. Men vad viktigare är, även socialdemokraterna flaggade för att ställningstagandet kunde bli annorlunda i fullmäktige. Så utgången är faktiskt inte helt säker.

questionBUN:s beslut kommer nog att te sig något märkligt för utomstående. Underlaget och alla fakta som levererades av förvaltningen säger en sak – politikernas beslut säger något helt annat. Och stöds inte av något som helst skriftligt underlag. Men vad värre är. Dagens diskussion visade på en tämligen tydlig och djup ”spricka” mellan nämndens ordförande Mats Andersson och förvaltningen. Det inger en viss oro inför framtiden.

.

PS. TTELA har en artikel i ämnet – se ”Grundskolan kan bli kvar i Väne Ryr”.

Kategorier:BUN 2017, Väne Ryr

Lidell överklagar KF-beslut

wargoninnovationsDen 22 februari i år så beslutade kommunfullmäktige i Vänersborg att:

”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till fortsatt utveckling av projektet Wargön Innovation. Kommunfullmäktige godkänner att i Fastighets AB Vänersborgs regi uppförs en byggnad för projektet Wargön Innovation, i huvudsak enligt redovisade skissförslag och investeringsförslag inklusive tomtkostnad. Totalkostnaden beräknas till 24,8 mkr. Finansiering sker genom ökad upplåning och egna likvida medel.”

Debatten innan beslutet tog nästan 2 timmar och ärendet avslutades med en votering. Voteringen slutade 32-19, vilket innebar att en byggnad i Vargön ska uppföras. Bland de 19 ledamöter som röstade nej fanns bland annat moderaterna. (Se ”KF röstar ja till Wargön Innovation”.)

forvaltningsrattenModeraterna framförde redan under debatten att de övervägde att överklaga ett eventuellt ”ja-beslut”. Och det har nu kommunstyrelsens 1:e vice ordförandeeu_logga Gunnar Lidell (M) gjort. Han har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg och anmält det till den Europeiska Kommissionen.

I sitt överklagande till Förvaltningsrätten har Lidell också begärt:

”att förvaltningsrätten interimistiskt förordnar att beslutet tills vidare inte får verkställas (inhibition).”

Detta beskrev TTELA i en mycket kortfattad artikel i gårdagens papperstidning.

Överklagandet till Förvaltningsrätten betyder att Gunnar Lidell vill få beslutet prövat. Och vbg_logganaturligtvis upphävt, eftersom han misstänker att beslutet är olagligt.

Lidell gör gällande att fullmäktiges beslut utgör ett olagligt stöd från Vänersborgs kommun till Innovatum AB. Han åberopar tre grunder.

1”I första hand görs gällande att beslutet utgör otillåtet statsstöd enligt fördraget om EU:s funktionssätt.”

regeringenDet här utvecklar Lidell och skriver bland annat:

”Stödet har inte på föreskrivet sätt anmälts av kommunen till regeringen, och följaktligen har detta inte heller anmälts till, eller godkänts av, EU-kommissionen.”

Jag vill minnas att jag faktiskt läste detta i handlingarna då det begav sig och att det antyddes att det kunde vara en miss av kommunen att inte ha meddelat detta.

2”I andra hand görs gällande att beslutet strider mot den kommunala kompetensen, då fråga är om en byggnad som är avsedd att uppföras för ett utpekat företags verksamhet, tillika med för företaget specialanpassad utformning.”

Lidell menar att kommunen inte har angett några särskilda skäl för att tillgodose Innovatums behov av lokaler och han tycker inte heller att upplåtelsen är affärsmässig.

3”I tredje hand görs gällande att beslutet utgör ett sådant individuellt riktat stöd till en enskild näringsidkare som avses i 2 kap 8 § KL. Några synnerliga skäl för detta stöd har inte redovisats.”

Det var Gunnar Lidells tre skäl till att beslutet borde betraktas som olagligt. Enligt hans sätt att se på det alltså.

Det är väl inte helt svårt att räkna ut att överklagandet har lett till en del reaktioner i Vänersborg. Min uppfattning är dock att det är viktigt att lagar följs – och finns det några tveksamheter så är det bra att de juridiska experterna får ta en titt på frågeställningarna.lidell2016

Men det här uttalandet av Gunnar Lidell (M) i TTELA stämmer inte:

”Jag ställde frågan tre gånger: ”Är detta lagligt?” Men jag fick inget svar.”

Undertecknad vänsterpartist tog faktiskt upp ämnet från talarstolen och försökte besvara frågan. Även om Lidells fråga var, och är, retorisk. I den meningen att den är omöjlig att svara på. För det vet Lidell och moderaterna lika bra som alla andra, att de som avgör vad som är lagligt eller inte – de finns inte i sessionssalen i Vänersborg. De sitter och dömer i olika domstolar, t ex i Förvaltningsrätten.

balans_kniveggI mitt inlägg i fullmäktige redogjorde jag i varje fall för min syn på lagligheten – att det var en slags balans på den juridiska knivseggen. Men att kommunjuristen, i det underlag som fanns i handlingarna, bedömde att projektet var lagligt. Och kommunjuristen brukade veta vad hon pratade om…

Så min uppfattning var och är att beslutet är lagligt. Säker kan dock inte någon vara förrän domstolen har sagt sitt…

Konstgräs och omklädningsrum

17 mars, 2017 3 kommentarer

Det var inte bara kommunstyrelsens beslut om Silvertärnan/Norra skolan som gav eko. I Gunnar Lidells (M) yrkande under punkten ”Samhällsbyggnadsnämnden med ansökan om reviderad investerings- och exploateringsbudget 2017-2021” fanns också ett yrkande angående investeringar på Sportcentrum.

omkladningsrumI det förslag som lades fram för kommunstyrelsen den 1 mars så hade den ursprungliga texten ändrats. Från början hade det stått, under rubriken ”Arena och Fritid, myndighetskrav”, att det skulle investeras 3 milj kr i ”Sportcentrum renov. Omklädningsrum”. Nu stod det bara ”Sportcentrum”.

I Lidells yrkande stod det:

”Arena-Fritid: behåll rubriken renov, omklädningsrum oförändrad.”

Lidell ville alltså ändra tillbaka texten till den ursprungliga. Lidells yrkande fick stöd av en majoritet i kommunstyrelsen, däribland Vänsterpartiet.

konstgrasI och för sig hade väl Lidell, precis som alla andra, läst artikeln i TTELA den 14 februari (se ”Vänersvallen Syd ska ett få välbehövligt lyft”) om planerna på att byta ut konstgräset på Vänersvallen Syd, dvs på gamla Isstadion. Men dessa planer diskuterades överhuvudtaget inte på kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars. Och i underlaget framgick inget om detta heller. Vi vänsterpartister, precis som moderaterna och andra, visste att omklädningsrummen vid hockeyhallen var i ett bedrövligt dåligt skick och att en upprustning var helt nödvändig. Därför lade Lidell sitt ändringsförslag som Vänsterpartiet stödde. Investeringen stod dessutom under rubriken ”myndighetskrav” och vem kunde gissa att konstgräset på Vänersvallen Syd åsyftades i strykningen av ”renov, omklädningsrum”? Särskilt inte som Marie Dahlin (S) eller någon annan sa det på sammanträdet.

vifEfter beslutet meddelades Vänersborgs IF och Vänersborgs FK att bland annat moderaterna och vänsterpartisterna hade röstat ner pengarna till konstgräset. Jag skulle vilja påstå att detta besked låg farligt nära det jag i gårdagens blogg kallade för ”alternativa fakta”… (Se ”Alternativa fakta: Silvertärnan – Norra skolan”.)

Hur som helst.

vfkVänersborgs FK och Vänersborgs IF tog kontakt med Vänsterpartiet. Och igår träffades vi tillsammans med Vänersborgs HC. Hockeyklubben var ju också inblandad i frågan. (Det visade sig också att klubbarna tidigare på dagen hade träffat Lidell och Peter Göthblad (L).)

vhcNu fick vi reda på vad klubbarna hade kommit överens om med kultur- och fritidsförvaltningen. Och då föll alla bitar på plats. Och visst är det fantastiskt, att inte denna information hade lämnats av politiker eller tjänstemän till kommunstyrelsen inför sammanträdet…

Klubbarna hade haft diskussioner med kultur- och fritidsförvaltningen i omkring åtminstone ett halvår. De hade nyligen kommit överens om vad som borde göras.

Bakgrunden är att 3 milj kr hade överförts från förra året till i år i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget. De pengarna var tänkta att användas till en renovering av B-husens omklädningsrum i Idrottshuset. Samhällsbyggnadsnämnden ansåg dock att det var mer effektivt att göra en samlad insats i denna renovering och då skulle det kosta 30 milj kr. Det gick liksom inte att renovera ”bit för bit”. Det fanns dock inga 30 milj kr och därför kunde inte renoveringen starta. Alltså blev dessa 3 milj kr ”över”.

Samtidigt behövde omklädningsrummen vid hockeyhallen renoveras – eller snarare rivas för att bygga nya. Underhållet hade uteblivet i så många år att det inte längre gick att rädda omklädningsrummen. Som för övrigt även används av andra klubbar än VHC. Det här skulle kosta 12 milj kr (inkl ny entré och handikapp-WC). Inte heller dessa pengar fanns.

pengapaseSå fortfarande stod kultur- och fritidsnämnden där med 3 miljoner kr.

Tillsammans med VHC, VFK och VIF hade då förvaltningen kommit fram till att pengarna kunde användas för andra insatser. Ishallen behöver nya sittplatsläktare (bakom lagbåsen). De skulle vara till för ökad komfort och till äldre som kan ha svårt att stå i 2-3 timmar under en hockeymatch. De nya läktarna beräknades kosta 1,9 milj kr. Samtidigt är konstgräset på Vänersvallen Syd helt slut. Det är förenat med direkta faror för skador att spela på planen. Det är också viktigt att hålla i minnet att fotbollsklubbarnas medlemsantal har växt kraftigt de senaste åren och tiderna räcker inte till för alla aktiva. För VIF:s del har medlemsantalet ökat med 68% och för VFK med 74%. En stor del av dessa medlemmar är ungdomar med utländsk bakgrund och tjejer. Nytt konstgräs på Vänersvallen Syd beräknas kosta drygt en miljon kronor.

Och se där, nya läktare 1,9 milj kr och nytt konstgräs 1,1 milj kr, totalt 3 miljoner – precis så mycket som kultur- och fritidsnämnden har ”över”.

V_logga_mindreDe tre klubbarna tyckte att detta var nödvändiga åtgärder som de var helt överens om. Och när vi tre representanter för Vänsterpartiet hade lyssnat färdigt på klubbarna, så var vi också överens.

Nu ska vi övertyga det kloka i dessa investeringar för våra andra medlemmar, men jag kan nog säga att det är stora chanser att detta förslag också blir kommunfullmäktiges beslut den 29 mars.

Sedan måste det till investeringsmedel för en renovering av B-husens omklädningsrum i Idrottshuset, men det får lyftas i kommande budgetarbete. Likadant med omklädningsrummen vid hockeyhallen. Men detta kanske kan lösas tillfälligt några år med moduler.

fotbollVi har också frågan om fotbollsplaner överhuvudtaget. De har minskat ganska drastiskt i antal under de senaste åren, samtidigt som fotbollsklubbarna har ökat sina medlemsantal. Det behövs många fler fotbollsplaner. Vi får inte heller glömma att det också råder stor brist på idrottshallar…

Och naturligtvis ska Vargön och Hallevi ha sin konstgräsplan. Om jag inte minns fel finns den med i investeringsplanerna för 2019.

Vänersborg står inför stora utmaningar när det gäller att möta behoven från våra föreningar. Arbetet har stått tillbaka i alltför många år, till stor del på grund av att Arena Vänersborg har slukat alltför många miljoner. Pengarna har liksom inte ”räckt till” för de andra idrotterna. Men så har å andra sidan Vänersborgs politiker prioriterat… (Ja, inte riktigt alla politiker då…)vif_vfk_vhc

Vi får inte heller glömma den fantastiska insats som alla föreningar gör för våra ungdomar. Vi får inte glömma alla de tusentals timmar av ideellt arbete som läggs ner av frivilliga krafter som tar hand om, och ansvar för, alla barn och ungdomar, och inte minst för integrationen. De behöver allt stöd de kan få från kommunen.

Det känns dock oerhört frustrerande att inte nödvändig information lämnas till politikerna inför viktiga beslut. Det är tur att det finns engagerade vänersborgare som kan berätta hur sakerna ligger till. Så att besluten blir bra.

Kategorier:Föreningar, Fotboll, Idrott, vfk, vhc

Alternativa fakta: Silvertärnan – Norra skolan

trumpDet pågår en intensiv diskussion i media nu för tiden om ”alternativa fakta”. Det är framför allt Donald Trump som står i centrum med sina uttalanden om bland annat Sverige.

”Alternativa fakta” är enligt Wikipedia ett begrepp:

”för att beskriva något som fakta trots att det står i strid med vad som framgår av tillgängliga källor.”

gokunge_arenaI Vänersborg har vi en lång tradition av ”alternativa fakta”. De kulminerade i samband med att Huvudnässkolan lades ner och Arena Vänersborg beslutades och uppfördes. Men användningen av ”alternativa fakta” fortsätter. Det är kommunstyrelsens beslut den 1 mars under punkten ”Samhällsbyggnadsnämnden med ansökan om reviderad investerings- och exploateringsbudget 2017-2021” som har gett upphov till detta.

Det var ett förslag från Gunnar Lidell (M) som fick majoritet i kommunstyrelsen, bland annat med Vänsterpartiets stöd. Lidells förslag löd:

”Norra Skolan: flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt.”

marieI TTELA uttalade sig kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) om beslutet. TTELA skrev (se här):

”… säger kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) som menar att beslutet innebär att pengarna till Idrottsgatan 7 försvinner.”

lidell2Gunnar Lidell fick också uttala sig.

”Och att det inte finns några pengar till Idrottsgatan 7 är felaktigt.”

De båda kommunalråden gav alltså två motstridiga bilder av vad beslutet innebar. Båda kan inte ha rätt. Någon av dem levererar ”alternativa fakta”… Och jag skulle vilja påstå att det är Marie Dahlins tolkning som är att betrakta som ”alternativa fakta”.

Jag tog upp detta i en blogg tidigare (se ”Total förvirring om Silvertärnan!”). Nu har jag fått anledning att fördjupa mig ytterligare eftersom Marie Dahlin begärde en konsekvensanalys av kommunstyrelsens beslut. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att utreda konsekvenserna av att:

”inte flytta medel från Norra skolan till Idrottsgatan.”

norra_skolan1Och visst, det kan väl barn- och utbildningsförvaltningen få göra – och det har de också gjort med den äran. Det är bara ett problem – kommunstyrelsen beslutade inte att flytta medel från Norra skolan till Idrottsgatan! Kommunstyrelsen beslutade att flytta de tidigare avsatta ekonomiska medlen (för renovering och ombyggnad) för Norra skolan 2 år framåt i tiden. Och inte som det liggande förslaget var – att helt enkelt stryka dessa medel för en överskådlig framtid.

Sanningen är för övrigt också att i det förslag som förelades kommunstyrelsen, och som S+C+MP röstade på, så var också pengarna för investeringar på Norra skolan när det gällde ventilation och belysning (2,5 milj kr år 2017 och 2,5 milj år 2018) och översyn av kök (1,5 milj kr år 2018) också borta. De fanns med i budgetberedningens förslag till investeringsplan, men i förslaget till kommunstyrelsen så var de raderade. Det här var åtgärder som hade med underhåll och myndighetskrav att göra och hade inget som helst att göra med en renovering och ombyggnad av Norra skolan.

Jag vet inte om någon i kommunstyrelsen uppmärksammade denna strykning i förslaget under sammanträdet. Det kan i så fall vara anledningen till att dessa pengar till Norra skolan inte finns med i beslutet heller.

tarnaMen nu tror alla på barn- och utbildningsförvaltningen att pengarna har tagits bort från Idrottsgatan, dvs Silvertärnan.  (Det skulle i så fall handla om drygt 30 miljoner kronor.) Och det beskedet har också nått rektorer och kanske också lärare, föräldrar och elever. Det på grund av den information Marie Dahlin lämnade i samband med sin begäran på konsekvensbeskrivning.

Marie Dahlins ”alternativa fakta” blev till ”sanning”.

Men Idrottsgatan/Silvertärnan nämns överhuvudtaget inte i kommunstyrelsens beslut, med ett undantag. I handlingarna så finns det faktiskt under rubriken ”Barnomsorg och Grundskola, verksamhetsanpassning” 4 milj kr avsatta till Silvertärnan för 2017. (Och det var antagligen dessa pengar som Lidell tänkte på i TTELA-artikeln.)

kallaKällorna visar tydligt att det inte fanns några 30 milj kr avsatta för investeringar, till ombyggnad och renovering, på Idrottsgatan/Silvertärnan i det förslag som S+C+MP lämnade i kommunstyrelsen! Ombyggnad/renovering av Idrottsgatan/Silvertärnan var därför inte en fråga på kommunstyrelsen. Därför var det inte heller fråga om någon flytt av pengar från Idrottsgatan till Norra skolan. Hur skulle det kunna vara det när det inte fanns med några pengar till Idrottsgatan i det ursprungliga förslaget?

Kommunstyrelsen har alltså överhuvudtaget inte uttalat sig, än mindre, beslutat, om Idrottsgatan/Silvertärnan. Frågan var inte aktuell på kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars. Av någon anledning kan man väl tillägga. Barn- och utbildningsnämnden beslutade ju redan i november förra året om att begära pengar till investeringarna på Idrottsgatan.

ordfklubba3Jag tror att kommunstyrelsens majoritet väntar på att ärendet Idrottsgatan/Silvertärnan ska komma upp på bordet för beslut på nästa sammanträde med kommunstyrelsen. I varje fall gör Vänsterpartiets ledamöter i kommunstyrelsen det. Och min uppfattning, precis som den var i BUN, är att pengar ska tillskjutas till Idrottsgatan/Silvertärnan så att lokalerna kan göras i ordning för att bedriva undervisningen där för åk 7-9.

Barn- och utbildningsförvaltningen visar det i sin konsekvensbeskrivning. Den gjordes i och för sig utifrån ”alternativa fakta”, men konsekvenserna kan ändå vara värda att kort redogöra för. Ärendet ska ju faktiskt upp till beslut så småningom i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

konsekvensKonsekvensbeskrivningen visar vad som händer om inte Idrottsgatan/Silvertärnan kan tas i anspråk för undervisning:

 • ”Lagstiftningen angående fritt skolval för årskurs 7-9 kan inte följas i Vänersborgs kommun från och med höstterminen 2017.”
 • ”De elever som bor i Dalslandsområdet kommer inte att få plats på skolor i centrala
  Vänersborg.”
 • ”Profilklasser kan heller ej erbjudas. Cirka 170 elever har sökt till profilklasser inför höstterminen 2017.”
 • ”Ungefär 100 elever från Vänersborgs tätort kommer att placeras på Dalboskolan från och med höstterminen 2017.”
 • ”Förskolebarnen som idag är på Dalboskolan kommer att behöva flytta någon
  annanstans.”
 • ”Från och med höstterminen 2018 kommer Vänersborgs kommun inte kunna tillgodose behovet av elevplatser för årskurs 7-9.”

pengar5Och det här är väl inga konsekvenser som något politiskt parti egentligen vill vara med om… Så när frågan om pengar till Idrottsgatan/Silvertärnan kommer upp på bordet så måste politikerna bevilja investeringspengar. Det är min bestämda åsikt.

Det är dock ett litet krux – det verkar som att luften i åtminstone aulan på Idrottsgatan 7 inte är helt hälsosam, och några påstår att det luktar mögel på vissa ställen…

Det blev en del upprepningar av min tidigare blogg, men användningen av ”alternativa fakta” i den politiska diskussionen gör mig något ”obekväm”… Därav upprepningarna. Alternativa fakta får inte bli till sanningar – för var hamnar vi då?

Kategorier:KS 2017, Skola

Reaktioner från Väne-Ryr!

15 mars, 2017 1 kommentar

skola_bortDet blev starka reaktioner på gårdagens blogg om skolverksamheten i Väne-Ryr. (Se ”Inför BUN 20/3: Väne-Ryr mm”.) Och det kanske inte var så förvånande. Det finns ingen kommunal fråga som väcker ett så starkt engagemang som nedläggning av en skola.

Det som förvånade mig var emellertid innehållet i de uppgifter som några föräldrar lämnade – uppgifter som, om de stämmer, var av den karaktären att ärendet om Ryrskolans framtid hamnar i en liten annan dager. Jag vill emellertid inte redovisa dessa nya uppgifter här, eftersom jag alltså inte vet om de stämmer. Det var dock inte så att de faktauppgifter som redovisades i bloggen igår inte stämde, de nya uppgifterna handlar om orsaken till varför elevunderlaget sjunker.

mats_andersson2Jag har hänvisat föräldrarna till nämndens ordförande Mats Andersson (C). Det är ett måste att han redovisar vad är riktigt och korrekt innan nämnden tar ställning på måndag.

För min och Vänsterpartiets del så ligger det ingen ”prestige” i frågan. Vi baserar som vanligt vårt ställningstagande på fakta. Finns det nya fakta så ska vi ta dem under beaktande när vi drar våra slutsatser – och bestämmer vilket ställningstagande vi ska göra.

Kategorier:BUN 2017, Väne Ryr
%d bloggare gillar detta: