Arkiv

Archive for mars, 2017

Lidell överklagar KF-beslut

wargoninnovationsDen 22 februari i år så beslutade kommunfullmäktige i Vänersborg att:

”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till fortsatt utveckling av projektet Wargön Innovation. Kommunfullmäktige godkänner att i Fastighets AB Vänersborgs regi uppförs en byggnad för projektet Wargön Innovation, i huvudsak enligt redovisade skissförslag och investeringsförslag inklusive tomtkostnad. Totalkostnaden beräknas till 24,8 mkr. Finansiering sker genom ökad upplåning och egna likvida medel.”

Debatten innan beslutet tog nästan 2 timmar och ärendet avslutades med en votering. Voteringen slutade 32-19, vilket innebar att en byggnad i Vargön ska uppföras. Bland de 19 ledamöter som röstade nej fanns bland annat moderaterna. (Se ”KF röstar ja till Wargön Innovation”.)

forvaltningsrattenModeraterna framförde redan under debatten att de övervägde att överklaga ett eventuellt ”ja-beslut”. Och det har nu kommunstyrelsens 1:e vice ordförandeeu_logga Gunnar Lidell (M) gjort. Han har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg och anmält det till den Europeiska Kommissionen.

I sitt överklagande till Förvaltningsrätten har Lidell också begärt:

”att förvaltningsrätten interimistiskt förordnar att beslutet tills vidare inte får verkställas (inhibition).”

Detta beskrev TTELA i en mycket kortfattad artikel i gårdagens papperstidning.

Överklagandet till Förvaltningsrätten betyder att Gunnar Lidell vill få beslutet prövat. Och vbg_logganaturligtvis upphävt, eftersom han misstänker att beslutet är olagligt.

Lidell gör gällande att fullmäktiges beslut utgör ett olagligt stöd från Vänersborgs kommun till Innovatum AB. Han åberopar tre grunder.

1”I första hand görs gällande att beslutet utgör otillåtet statsstöd enligt fördraget om EU:s funktionssätt.”

regeringenDet här utvecklar Lidell och skriver bland annat:

”Stödet har inte på föreskrivet sätt anmälts av kommunen till regeringen, och följaktligen har detta inte heller anmälts till, eller godkänts av, EU-kommissionen.”

Jag vill minnas att jag faktiskt läste detta i handlingarna då det begav sig och att det antyddes att det kunde vara en miss av kommunen att inte ha meddelat detta.

2”I andra hand görs gällande att beslutet strider mot den kommunala kompetensen, då fråga är om en byggnad som är avsedd att uppföras för ett utpekat företags verksamhet, tillika med för företaget specialanpassad utformning.”

Lidell menar att kommunen inte har angett några särskilda skäl för att tillgodose Innovatums behov av lokaler och han tycker inte heller att upplåtelsen är affärsmässig.

3”I tredje hand görs gällande att beslutet utgör ett sådant individuellt riktat stöd till en enskild näringsidkare som avses i 2 kap 8 § KL. Några synnerliga skäl för detta stöd har inte redovisats.”

Det var Gunnar Lidells tre skäl till att beslutet borde betraktas som olagligt. Enligt hans sätt att se på det alltså.

Det är väl inte helt svårt att räkna ut att överklagandet har lett till en del reaktioner i Vänersborg. Min uppfattning är dock att det är viktigt att lagar följs – och finns det några tveksamheter så är det bra att de juridiska experterna får ta en titt på frågeställningarna.lidell2016

Men det här uttalandet av Gunnar Lidell (M) i TTELA stämmer inte:

”Jag ställde frågan tre gånger: ”Är detta lagligt?” Men jag fick inget svar.”

Undertecknad vänsterpartist tog faktiskt upp ämnet från talarstolen och försökte besvara frågan. Även om Lidells fråga var, och är, retorisk. I den meningen att den är omöjlig att svara på. För det vet Lidell och moderaterna lika bra som alla andra, att de som avgör vad som är lagligt eller inte – de finns inte i sessionssalen i Vänersborg. De sitter och dömer i olika domstolar, t ex i Förvaltningsrätten.

balans_kniveggI mitt inlägg i fullmäktige redogjorde jag i varje fall för min syn på lagligheten – att det var en slags balans på den juridiska knivseggen. Men att kommunjuristen, i det underlag som fanns i handlingarna, bedömde att projektet var lagligt. Och kommunjuristen brukade veta vad hon pratade om…

Så min uppfattning var och är att beslutet är lagligt. Säker kan dock inte någon vara förrän domstolen har sagt sitt…

Konstgräs och omklädningsrum

17 mars, 2017 3 kommentarer

Det var inte bara kommunstyrelsens beslut om Silvertärnan/Norra skolan som gav eko. I Gunnar Lidells (M) yrkande under punkten ”Samhällsbyggnadsnämnden med ansökan om reviderad investerings- och exploateringsbudget 2017-2021” fanns också ett yrkande angående investeringar på Sportcentrum.

omkladningsrumI det förslag som lades fram för kommunstyrelsen den 1 mars så hade den ursprungliga texten ändrats. Från början hade det stått, under rubriken ”Arena och Fritid, myndighetskrav”, att det skulle investeras 3 milj kr i ”Sportcentrum renov. Omklädningsrum”. Nu stod det bara ”Sportcentrum”.

I Lidells yrkande stod det:

”Arena-Fritid: behåll rubriken renov, omklädningsrum oförändrad.”

Lidell ville alltså ändra tillbaka texten till den ursprungliga. Lidells yrkande fick stöd av en majoritet i kommunstyrelsen, däribland Vänsterpartiet.

konstgrasI och för sig hade väl Lidell, precis som alla andra, läst artikeln i TTELA den 14 februari (se ”Vänersvallen Syd ska ett få välbehövligt lyft”) om planerna på att byta ut konstgräset på Vänersvallen Syd, dvs på gamla Isstadion. Men dessa planer diskuterades överhuvudtaget inte på kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars. Och i underlaget framgick inget om detta heller. Vi vänsterpartister, precis som moderaterna och andra, visste att omklädningsrummen vid hockeyhallen var i ett bedrövligt dåligt skick och att en upprustning var helt nödvändig. Därför lade Lidell sitt ändringsförslag som Vänsterpartiet stödde. Investeringen stod dessutom under rubriken ”myndighetskrav” och vem kunde gissa att konstgräset på Vänersvallen Syd åsyftades i strykningen av ”renov, omklädningsrum”? Särskilt inte som Marie Dahlin (S) eller någon annan sa det på sammanträdet.

vifEfter beslutet meddelades Vänersborgs IF och Vänersborgs FK att bland annat moderaterna och vänsterpartisterna hade röstat ner pengarna till konstgräset. Jag skulle vilja påstå att detta besked låg farligt nära det jag i gårdagens blogg kallade för ”alternativa fakta”… (Se ”Alternativa fakta: Silvertärnan – Norra skolan”.)

Hur som helst.

vfkVänersborgs FK och Vänersborgs IF tog kontakt med Vänsterpartiet. Och igår träffades vi tillsammans med Vänersborgs HC. Hockeyklubben var ju också inblandad i frågan. (Det visade sig också att klubbarna tidigare på dagen hade träffat Lidell och Peter Göthblad (L).)

vhcNu fick vi reda på vad klubbarna hade kommit överens om med kultur- och fritidsförvaltningen. Och då föll alla bitar på plats. Och visst är det fantastiskt, att inte denna information hade lämnats av politiker eller tjänstemän till kommunstyrelsen inför sammanträdet…

Klubbarna hade haft diskussioner med kultur- och fritidsförvaltningen i omkring åtminstone ett halvår. De hade nyligen kommit överens om vad som borde göras.

Bakgrunden är att 3 milj kr hade överförts från förra året till i år i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget. De pengarna var tänkta att användas till en renovering av B-husens omklädningsrum i Idrottshuset. Samhällsbyggnadsnämnden ansåg dock att det var mer effektivt att göra en samlad insats i denna renovering och då skulle det kosta 30 milj kr. Det gick liksom inte att renovera ”bit för bit”. Det fanns dock inga 30 milj kr och därför kunde inte renoveringen starta. Alltså blev dessa 3 milj kr ”över”.

Samtidigt behövde omklädningsrummen vid hockeyhallen renoveras – eller snarare rivas för att bygga nya. Underhållet hade uteblivet i så många år att det inte längre gick att rädda omklädningsrummen. Som för övrigt även används av andra klubbar än VHC. Det här skulle kosta 12 milj kr (inkl ny entré och handikapp-WC). Inte heller dessa pengar fanns.

pengapaseSå fortfarande stod kultur- och fritidsnämnden där med 3 miljoner kr.

Tillsammans med VHC, VFK och VIF hade då förvaltningen kommit fram till att pengarna kunde användas för andra insatser. Ishallen behöver nya sittplatsläktare (bakom lagbåsen). De skulle vara till för ökad komfort och till äldre som kan ha svårt att stå i 2-3 timmar under en hockeymatch. De nya läktarna beräknades kosta 1,9 milj kr. Samtidigt är konstgräset på Vänersvallen Syd helt slut. Det är förenat med direkta faror för skador att spela på planen. Det är också viktigt att hålla i minnet att fotbollsklubbarnas medlemsantal har växt kraftigt de senaste åren och tiderna räcker inte till för alla aktiva. För VIF:s del har medlemsantalet ökat med 68% och för VFK med 74%. En stor del av dessa medlemmar är ungdomar med utländsk bakgrund och tjejer. Nytt konstgräs på Vänersvallen Syd beräknas kosta drygt en miljon kronor.

Och se där, nya läktare 1,9 milj kr och nytt konstgräs 1,1 milj kr, totalt 3 miljoner – precis så mycket som kultur- och fritidsnämnden har ”över”.

V_logga_mindreDe tre klubbarna tyckte att detta var nödvändiga åtgärder som de var helt överens om. Och när vi tre representanter för Vänsterpartiet hade lyssnat färdigt på klubbarna, så var vi också överens.

Nu ska vi övertyga det kloka i dessa investeringar för våra andra medlemmar, men jag kan nog säga att det är stora chanser att detta förslag också blir kommunfullmäktiges beslut den 29 mars.

Sedan måste det till investeringsmedel för en renovering av B-husens omklädningsrum i Idrottshuset, men det får lyftas i kommande budgetarbete. Likadant med omklädningsrummen vid hockeyhallen. Men detta kanske kan lösas tillfälligt några år med moduler.

fotbollVi har också frågan om fotbollsplaner överhuvudtaget. De har minskat ganska drastiskt i antal under de senaste åren, samtidigt som fotbollsklubbarna har ökat sina medlemsantal. Det behövs många fler fotbollsplaner. Vi får inte heller glömma att det också råder stor brist på idrottshallar…

Och naturligtvis ska Vargön och Hallevi ha sin konstgräsplan. Om jag inte minns fel finns den med i investeringsplanerna för 2019.

Vänersborg står inför stora utmaningar när det gäller att möta behoven från våra föreningar. Arbetet har stått tillbaka i alltför många år, till stor del på grund av att Arena Vänersborg har slukat alltför många miljoner. Pengarna har liksom inte ”räckt till” för de andra idrotterna. Men så har å andra sidan Vänersborgs politiker prioriterat… (Ja, inte riktigt alla politiker då…)vif_vfk_vhc

Vi får inte heller glömma den fantastiska insats som alla föreningar gör för våra ungdomar. Vi får inte glömma alla de tusentals timmar av ideellt arbete som läggs ner av frivilliga krafter som tar hand om, och ansvar för, alla barn och ungdomar, och inte minst för integrationen. De behöver allt stöd de kan få från kommunen.

Det känns dock oerhört frustrerande att inte nödvändig information lämnas till politikerna inför viktiga beslut. Det är tur att det finns engagerade vänersborgare som kan berätta hur sakerna ligger till. Så att besluten blir bra.

Kategorier:Föreningar, Fotboll, Idrott, vfk, vhc

Alternativa fakta: Silvertärnan – Norra skolan

trumpDet pågår en intensiv diskussion i media nu för tiden om ”alternativa fakta”. Det är framför allt Donald Trump som står i centrum med sina uttalanden om bland annat Sverige.

”Alternativa fakta” är enligt Wikipedia ett begrepp:

”för att beskriva något som fakta trots att det står i strid med vad som framgår av tillgängliga källor.”

gokunge_arenaI Vänersborg har vi en lång tradition av ”alternativa fakta”. De kulminerade i samband med att Huvudnässkolan lades ner och Arena Vänersborg beslutades och uppfördes. Men användningen av ”alternativa fakta” fortsätter. Det är kommunstyrelsens beslut den 1 mars under punkten ”Samhällsbyggnadsnämnden med ansökan om reviderad investerings- och exploateringsbudget 2017-2021” som har gett upphov till detta.

Det var ett förslag från Gunnar Lidell (M) som fick majoritet i kommunstyrelsen, bland annat med Vänsterpartiets stöd. Lidells förslag löd:

”Norra Skolan: flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt.”

marieI TTELA uttalade sig kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) om beslutet. TTELA skrev (se här):

”… säger kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) som menar att beslutet innebär att pengarna till Idrottsgatan 7 försvinner.”

lidell2Gunnar Lidell fick också uttala sig.

”Och att det inte finns några pengar till Idrottsgatan 7 är felaktigt.”

De båda kommunalråden gav alltså två motstridiga bilder av vad beslutet innebar. Båda kan inte ha rätt. Någon av dem levererar ”alternativa fakta”… Och jag skulle vilja påstå att det är Marie Dahlins tolkning som är att betrakta som ”alternativa fakta”.

Jag tog upp detta i en blogg tidigare (se ”Total förvirring om Silvertärnan!”). Nu har jag fått anledning att fördjupa mig ytterligare eftersom Marie Dahlin begärde en konsekvensanalys av kommunstyrelsens beslut. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att utreda konsekvenserna av att:

”inte flytta medel från Norra skolan till Idrottsgatan.”

norra_skolan1Och visst, det kan väl barn- och utbildningsförvaltningen få göra – och det har de också gjort med den äran. Det är bara ett problem – kommunstyrelsen beslutade inte att flytta medel från Norra skolan till Idrottsgatan! Kommunstyrelsen beslutade att flytta de tidigare avsatta ekonomiska medlen (för renovering och ombyggnad) för Norra skolan 2 år framåt i tiden. Och inte som det liggande förslaget var – att helt enkelt stryka dessa medel för en överskådlig framtid.

Sanningen är för övrigt också att i det förslag som förelades kommunstyrelsen, och som S+C+MP röstade på, så var också pengarna för investeringar på Norra skolan när det gällde ventilation och belysning (2,5 milj kr år 2017 och 2,5 milj år 2018) och översyn av kök (1,5 milj kr år 2018) också borta. De fanns med i budgetberedningens förslag till investeringsplan, men i förslaget till kommunstyrelsen så var de raderade. Det här var åtgärder som hade med underhåll och myndighetskrav att göra och hade inget som helst att göra med en renovering och ombyggnad av Norra skolan.

Jag vet inte om någon i kommunstyrelsen uppmärksammade denna strykning i förslaget under sammanträdet. Det kan i så fall vara anledningen till att dessa pengar till Norra skolan inte finns med i beslutet heller.

tarnaMen nu tror alla på barn- och utbildningsförvaltningen att pengarna har tagits bort från Idrottsgatan, dvs Silvertärnan.  (Det skulle i så fall handla om drygt 30 miljoner kronor.) Och det beskedet har också nått rektorer och kanske också lärare, föräldrar och elever. Det på grund av den information Marie Dahlin lämnade i samband med sin begäran på konsekvensbeskrivning.

Marie Dahlins ”alternativa fakta” blev till ”sanning”.

Men Idrottsgatan/Silvertärnan nämns överhuvudtaget inte i kommunstyrelsens beslut, med ett undantag. I handlingarna så finns det faktiskt under rubriken ”Barnomsorg och Grundskola, verksamhetsanpassning” 4 milj kr avsatta till Silvertärnan för 2017. (Och det var antagligen dessa pengar som Lidell tänkte på i TTELA-artikeln.)

kallaKällorna visar tydligt att det inte fanns några 30 milj kr avsatta för investeringar, till ombyggnad och renovering, på Idrottsgatan/Silvertärnan i det förslag som S+C+MP lämnade i kommunstyrelsen! Ombyggnad/renovering av Idrottsgatan/Silvertärnan var därför inte en fråga på kommunstyrelsen. Därför var det inte heller fråga om någon flytt av pengar från Idrottsgatan till Norra skolan. Hur skulle det kunna vara det när det inte fanns med några pengar till Idrottsgatan i det ursprungliga förslaget?

Kommunstyrelsen har alltså överhuvudtaget inte uttalat sig, än mindre, beslutat, om Idrottsgatan/Silvertärnan. Frågan var inte aktuell på kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars. Av någon anledning kan man väl tillägga. Barn- och utbildningsnämnden beslutade ju redan i november förra året om att begära pengar till investeringarna på Idrottsgatan.

ordfklubba3Jag tror att kommunstyrelsens majoritet väntar på att ärendet Idrottsgatan/Silvertärnan ska komma upp på bordet för beslut på nästa sammanträde med kommunstyrelsen. I varje fall gör Vänsterpartiets ledamöter i kommunstyrelsen det. Och min uppfattning, precis som den var i BUN, är att pengar ska tillskjutas till Idrottsgatan/Silvertärnan så att lokalerna kan göras i ordning för att bedriva undervisningen där för åk 7-9.

Barn- och utbildningsförvaltningen visar det i sin konsekvensbeskrivning. Den gjordes i och för sig utifrån ”alternativa fakta”, men konsekvenserna kan ändå vara värda att kort redogöra för. Ärendet ska ju faktiskt upp till beslut så småningom i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

konsekvensKonsekvensbeskrivningen visar vad som händer om inte Idrottsgatan/Silvertärnan kan tas i anspråk för undervisning:

 • ”Lagstiftningen angående fritt skolval för årskurs 7-9 kan inte följas i Vänersborgs kommun från och med höstterminen 2017.”
 • ”De elever som bor i Dalslandsområdet kommer inte att få plats på skolor i centrala
  Vänersborg.”
 • ”Profilklasser kan heller ej erbjudas. Cirka 170 elever har sökt till profilklasser inför höstterminen 2017.”
 • ”Ungefär 100 elever från Vänersborgs tätort kommer att placeras på Dalboskolan från och med höstterminen 2017.”
 • ”Förskolebarnen som idag är på Dalboskolan kommer att behöva flytta någon
  annanstans.”
 • ”Från och med höstterminen 2018 kommer Vänersborgs kommun inte kunna tillgodose behovet av elevplatser för årskurs 7-9.”

pengar5Och det här är väl inga konsekvenser som något politiskt parti egentligen vill vara med om… Så när frågan om pengar till Idrottsgatan/Silvertärnan kommer upp på bordet så måste politikerna bevilja investeringspengar. Det är min bestämda åsikt.

Det är dock ett litet krux – det verkar som att luften i åtminstone aulan på Idrottsgatan 7 inte är helt hälsosam, och några påstår att det luktar mögel på vissa ställen…

Det blev en del upprepningar av min tidigare blogg, men användningen av ”alternativa fakta” i den politiska diskussionen gör mig något ”obekväm”… Därav upprepningarna. Alternativa fakta får inte bli till sanningar – för var hamnar vi då?

Kategorier:KS 2017, Skola

Reaktioner från Väne-Ryr!

15 mars, 2017 1 kommentar

skola_bortDet blev starka reaktioner på gårdagens blogg om skolverksamheten i Väne-Ryr. (Se ”Inför BUN 20/3: Väne-Ryr mm”.) Och det kanske inte var så förvånande. Det finns ingen kommunal fråga som väcker ett så starkt engagemang som nedläggning av en skola.

Det som förvånade mig var emellertid innehållet i de uppgifter som några föräldrar lämnade – uppgifter som, om de stämmer, var av den karaktären att ärendet om Ryrskolans framtid hamnar i en liten annan dager. Jag vill emellertid inte redovisa dessa nya uppgifter här, eftersom jag alltså inte vet om de stämmer. Det var dock inte så att de faktauppgifter som redovisades i bloggen igår inte stämde, de nya uppgifterna handlar om orsaken till varför elevunderlaget sjunker.

mats_andersson2Jag har hänvisat föräldrarna till nämndens ordförande Mats Andersson (C). Det är ett måste att han redovisar vad är riktigt och korrekt innan nämnden tar ställning på måndag.

För min och Vänsterpartiets del så ligger det ingen ”prestige” i frågan. Vi baserar som vanligt vårt ställningstagande på fakta. Finns det nya fakta så ska vi ta dem under beaktande när vi drar våra slutsatser – och bestämmer vilket ställningstagande vi ska göra.

Kategorier:BUN 2017, Väne Ryr

Inför BUN 20/3: Väne-Ryr mm

14 mars, 2017 1 kommentar

tveksamDet närmar sig med stormsteg ett nytt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN). Kommande måndag samlas ledamöterna för att fatta åtminstone ett omtvistat och känsligt beslut.

Men sammanträdet går ut i ett lite lugnare tempo och med mindre kontroversiella ärenden. Ledamöterna ska få information om arbetet med värdegrunden i förskolan. Sedan ska information ges om att Skolverket har tilldelat medel för 30% av en tjänst som samordnare för nyanlända elevers lärande. Det är väl bara sverigedemokraterna som eventuellt kan ha synpunkter på detta. Som jag ser det är det en nödvändig tjänst, oavsett vilken syn man nationellt kan ha i migrationsfrågan… De nyanländas lärande är en utmaning för kommunen och kommunens skolor.

patientNämnden ska också ta upp patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsan 2016. Barn- och utbildningsnämnden är nämligen att betrakta som vårdgivare, eftersom arbetet av skolsköterskor och skolläkare, men även till del av psykologer och logopeder, är att betrakta som hälso- och sjukvård. Och då är det lag på en sådan här patientsäkerhetsberättelse.

Det är nog så att patientsäkerheten inom barn och utbildning är relativt hög, men den kan naturligtvis bli ännu bättre. Ett problem som beskrivs i underlaget är svårigheten att ibland veta ”om det är rätt elev vid kontakter”. Det kan hait_haveri att göra med att samma elev stavar sitt namn olika vid olika tillfällen, uppger olika födelsedatum (när man föds är ganska oväsentligt i vissa länder) eller med språkförbistring överhuvudtaget. IT-haveriet kring julen ställde också till en del problem. Elevhälsan hade t ex inte tillgång till elevernas journaler och en del anteckningar och dokument försvann helt enkelt.

Arbetet fortskrider med oförminskad intensitet för att göra patientsäkerheten allt bättre.

surface2Verksamhetschef Granat ska informera om arbetet med surfaceanvändningen inom 7-9-skolorna. Varje elev på högstadiet har ju fått en egen dator, en Microsoft Surface, och nu ska nämnden få en föredragning om hur det har fungerat. Och innan sammanträdets riktigt kontroversiella ärende ska nämnden också få en så kallad verksamhetsuppföljning, denna gång om ”service och bemötande, samverkan och delaktighet”.

vaneryr2Och så det ärende som alla har väntat på, eller kanske fruktat, ärende 7:

”Verksamhet årskurs 1-3 vid Väne-Ryrs skola från och med höstterminen 2017.”

Den 30 januari 2013 beslut kommunfullmäktige att:

”Väne-Ryrs skola öppnas för förskola, förskoleklass och fritidshem höstterminen 2013. Hösten 2014 öppnas en grundskola för åk 1-3 på försök i tre år.”

vane_ryr_invigning2Och det var ett glädjande besked för föräldrar, barn och elever i Väne-Ryr. Men kommunfullmäktige skickade med en brasklapp. Den andra delen av beslutet löd:

”För att skolverksamhet fortsättningsvis ska bedrivas, från och med höstterminen 2017, krävs att det finns ett elevunderlag om totalt 15 elever i åk 1-3.”

Och där är vi nu, BUN ska fatta beslut om skolverksamheten ska finnas kvar i höst…

skola_bortBarn- och utbildningsförvaltningen föreslår att skolverksamheten läggs ner och det formuleras på följande sätt:

”… att verkställa Kommunfullmäktiges beslut … att ej fortsätta bedriva verksamhet årskurs 1-3 eftersom det krav på årskursomfång och antal elever (15) som ställdes i beslutet ej uppfylls.”

skol_valDet är helt enkelt så att av de 25 elever som bor i upptagningsområdet så har 15 elever valt en annan skola. Det är bara 10 elever kvar på skolan i höst, plus två elever från en annan kommun. Det kommer alltså bara att gå 12 elever i Väne-Ryrs skola till hösten. Och det i åk 1 och 2. Det finns inga elever alls i åk 3. I en uppmärksammad artikel den 19 februari i TTELA (”Avgörande nära för Väne Ryrs skola”) så står det 14 elever, men jag antar att siffrorna i det underlag som föreläggs nämnden är de korrekta.

Ser man på KIR (kommuninvånarregistret) så finns det 5 elever som bor i området som kan börja i skolan ht 2018. Det skulle, om alla 6-åringar väljer Väne-Ryr, innebära att det blir 17 elever nästa läsår. (Det finns just nu 11 elever i området som kan börja i skolan ht 2019.)

nonoNämndens ordförande Mats Andersson (C) vill inte lägga ner skolverksamheten i Väne-Ryr. Andersson har lagt ett annat förslag än förvaltningen. Det lyder:

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar hemställa hos kommunfullmäktige att omvärdera sitt delbeslut … rörande grundskola åk 1-3 i Väne-Ryr och förlänga prövotiden för öppethållande av grundskola åk 1-3 till år 2019. Förvaltningen avvaktar därmed effektuering till dess att Kommunfullmäktige behandlat frågan på nytt.”

trangtI en skrivelse till förvaltningschefen från den 2 februari menar ordförande Andersson att det är omöjligt av praktiska skäl att stänga Väne-Ryr, eftersom det råder trångboddhet i kommunens grundskolor. Det är också ett argument som Andersson utvecklade i TTELA den 19 februari:

”Att stänga grundskoleenheter finns inte på kartan utifrån fakta vi har. Jag vill inte obstruera fullmäktigebeslutet men samtidigt måste jag påtala det praktiskt omöjliga att genomföra det.”

Det här uttalandet har naturligtvis förvaltningen läst för i underlaget beskrivs hur eleverna redan nu har undervisning förlagd till Onsjöskolan en respektive två dagar i veckan, eftersom det saknas ämnessalar i Väne-Ryr. Och slår, med en viss tyngd får man väl tillstå, fast:

onsjoskolan”Det innebär att eleverna i praktiken även har platser på Onsjöskolan. Det föreligger därmed inga praktiska hinder att i Onsjöskolans organisation ta emot eleverna åk 1-3 från Väne Ryr, från och med höstterminen 2017 och framåt.”

shakespeare2Så vad händer på måndag, ”to be or not to be” för Väne-Ryr?

De styrande partierna (S+C+MP) kommer naturligtvis att rösta för att ha kvar skolverksamheten i Väne-Ryr, även om några socialdemokrater kan vara tveksamma… De tre partierna stod ju också, precis som Vänsterpartiet, bakom beslutet från januari 2013 att öppna Väne-Ryrs skola. Det gjorde för övrigt också välfärdspartiet. Den borgerliga oppositionen (M+L+KD) var mot ett öppnande då och är för en stängning nu. Det är jag säker på. Det har de framfört vid ett flertal tillfällen under årens lopp, och nu senast på februarisammanträdet då Mats Anderssons uttalande i TTELA (se ovan) ventilerades.

osakerSverigedemokraternas hållning är oviss. De röstade inte för ett öppnande av Väne-Ryr 2013, en ledamot röstade nej och en avstod (om jag inte minns fel). Det finns väl vissa tecken på att SD har ändrat inställning sedan dess. I så fall, om SD vill bevara Väne-Ryr, så innebär det en majoritet för detta alternativ i kommunfullmäktige, som troligtvis kommer att avgöra frågan till slut. Om SD däremot vill lägga ner Väne-Ryr, så blir det Vänsterpartiet som avgör Väne-Ryrs fortsatta öde som grundskola.

V_logga_mindreOch vad tycker då Vänsterpartiet? Vänsterpartiet röstade som sagt för att öppna Väne-Ryr den där kvällen 2013. Men vi röstade också för, precis som S+C+MP+VFP, att det var en försöksverksamhet fram till och med detta läsår och att det skulle vara minst 15 elever för att skolverksamheten skulle fortsätta.

Det är inte lätt, det är en del svåra frågor i politiken just nu…

Det finns en skola i Väne-Ryr. Alla föräldrar med barn i lågstadieåldern (25 elever) kan välja att placera sina barn där. Detta läsår har 15 av dessa barns föräldrar valt bort Väne-Ryr. Har då inte en majoritet av föräldrarna valt bort Väne-Ryrs skola? Är det då inte föräldrarna som i praktiken har lagt ner Väne-Ryrs skola?

Jag tycker det. Vänsterpartiet tycker det.

paviljongDet finns ytterligare en aspekt på frågan, den ekonomiska. För att få plats med all verksamhet, förskola, förskoleklass, fritidshem och lågstadium, så har nämnden varit tvungen att hyra in en modul. Och det kan bli aktuellt att hyra in en till. Om skolbarnen flyttas till Onsjöskolan så är modulerna en kostnad som nämnden skulle kunna spara in på, samtidigt som förskolan får ordentligt med utrymme i hela Väne-Ryrs skolbyggnad.

BUN ska också få information om och diskutera budgeten, men det får jag återkomma till.

Kategorier:BUN 2017, Skola, Väne Ryr

Total förvirring om Silvertärnan!

vaknaIgår lördag vaknade vi till en braskande rubrik i TTELA (se här):

”Akut brist på klassrum i Vänersborg”

I artikeln kunde man läsa:

”Nu är bristen på skollokaler kritisk. Om inget görs står runt 100 högstadieelever i centrala Vänersborg utan klassrum till hösten.”

skolkrisDet är lite av en skolkris i kommunen. Bakgrunden är som bekant den stora elevökningen i Vänersborg de senaste åren. Den har inneburit att Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) har tvingats att hyra in en mängd moduler på kommunens låg- och mellanstadieskolor för att klara den akuta situationen. Nu blir eleverna äldre och ska börja högstadiet, där elevökningen samtidigt redan har lett till fler elever på skolorna i centrala stan och större klasser.

BUN fattade den 14 november beslutet att börja en projektering för verksamhetsanpassning av Silvertärnan/Idrottsgatan 7 för årskurs 7-9. I samband med det beslutade också BUN att begära att redan beslutade investeringsmedel för Norra skolan, totalt 30,9 miljoner kr, skulle flyttas till Silvertärnan år 2017 och 2018 och att begära utökad investeringsbudget med 13,5 milj kr för år 2019.

bunMotiveringen var:

”Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört utredning gällande anpassningar av lokaler på Idrottsgatan 7 för årskurs 7-9. Behovet av fler elevplatser i årskurs 7-9 förväntas bli stort under de närmsta åren och en anpassning av lokalerna på Idrottsgatan 7 skulle innebära att Silvertärnan kan ta emot hela den förväntade elevökningen fram till 2026.”

Beslutet fattades väldigt snabbt, nämnden togs med överraskning. När jag kom hem efter BUN:s sammanträde i november skrev jag i bloggen (se här):

”Men vi var flera i nämnden … som reagerade på att vi fick handlingarna så sent som i torsdags eftermiddag och så skulle ärendet beslutas redan idag… … vi var ”bakbundna” och röstade därför ja till förslaget. Vi ville ju inte försvåra eller förhindra en nödvändig ombyggnad av Idrottsgatan 7. Dessutom ska ju ärendet upp senare i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige – och innan dess hinner partierna sätta sig in i handlingarna ordentligt. Och då menade vi, vilket vi också framförde, att vi förbehöll oss rätten att ta diskussionen i dessa församlingar istället.”

Nu avslog en majoritet i kommunstyrelsen BUN:s begäran, och därav TTELA-artikeln.

ellerEller?

Ärligt talat så vet jag inte riktigt vad beslutet i kommunstyrelsen innebar. Och det vet nog inte TTELA heller, som sätter rubriken på den andra artikeln som behandlade frågan (se här):

”Oklart om pengar till Idrottsgatan”marie

Och så citeras Marie Dahlin (S) i artikeln:

”beslutet innebär att pengarna till Idrottsgatan 7 försvinner”

lidell2Men i samma artikel säger Gunnar Lidell (M), som lade det förslag i kommunstyrelsen som fick majoritet:

”Och att det inte finns några pengar till Idrottsgatan 7 är felaktigt.”

Och TTELA skriver dessutom i artikeln:

”Han (Lidell; min anm) påpekar att 4 miljoner för investeringar är avsatta sedan tidigare och att möjligheten att låna pengar till ytterligare renoveringar finns om det behövs.”

karvlingJag har försökt att ta reda på vad kommunstyrelsens beslut innebar, men blir bara allt mer undrande ju mer jag letar.

I handlingarna inför sammanträdet så finns det under rubriken ”Barnomsorg och Grundskola, verksamhetsanpassning” bara 4 milj kr avsatta till Silvertärnan för 2017. I kolumnerna för 2018 och 2019 är det tomt, det står inga summor överhuvudtaget. Det finns inte heller några pengar avsatta till Norra skolan.

norra_skolan1Utifrån detta underlag föreslår moderaterna på sammanträdet, i kommunstyrelsen, att:

”Norra skolan: flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt”

Och detta kan väl antas vara en ”pik” till BUN som flyttade pengar från Norra skolan till Silvertärnan. Men i förslaget till kommunstyrelsen fanns varken några pengar till Norra skolan eller Silvertärnan. Så pengar tycks inte ha flyttats någonstans, de tycks helt enkelt ha lyfts bort inför sammanträdet i kommunstyrelsen. Innebär kommunstyrelsens beslut att de totalt 30,9 milj kr till Norra skolan nu flyttas in i budgeten igen, och läggs in under åren 2019-20? Och det har jag i och för sig inget emot – Norra skolan ska inte ställas mot Silvertärnan. Men vart tog BUN:s beslut om pengar till Silvertärnan vägen?

tarnaJag förstår fortfarande inte. Det enda jag förstår är att det finns 4 milj kr till Silvertärnan i år (2017). Men om det räcker för att anpassa skolan till de nya klasserna inför höstterminen vet jag inte. I BUN:s beslut står det 30,9 milj kr, men det var för 2017 och 2018. Och som sagt, för 2018 finns det inga pengar i kommunstyrelsebeslutet till Silvertärnan. Men det fanns det heller i underlaget, dvs det förslag som Marie Dahlin och S+C+MP röstade på…

ventilationSedan vet jag att flera politiker är tveksamma till om det verkligen behövs så mycket pengar för att verksamhetsanpassa Silvertärnan som BUN tror, sammanlagt 44,4 milj kr mellan 2017-2019. De menar att det är orimligt, eftersom gymnasiet tills för helt nyligen bedrev utbildning i lokalerna. Några röster har också framfört att t ex ventilationen inte behöver göras om… Dessutom tvivlar en del på att det är riktigt att bygga ytterligare en permanent stor skola på Idrottsgatan. De menar att det blir alldeles för många skolor på Idrottsgatan – och alltför många elever koncentrerade till ett så litet område.

Men situationen är som jag förstår det akut, det var ju i varje fall det som meddelades BUN i november. Det finns helt enkelt inga andra lämpliga lokaler att bedriva undervisning i…

karvlingOftast försöker jag bringa klarhet och förklara kommunala politiska sammanhang i denna blogg. Denna gång kan jag inte det. Mitt enda försvar är att jag inte sitter med i kommunstyrelsen…

Vi får se om frågan klargörs inför kommunfullmäktige den 29 mars. (Det är dessutom ett BUN-sammanträde den 20 mars.) Det är ju i fullmäktige som frågan ska beslutas. Tills dess så får väl barn- och utbildningsförvaltningen arbeta vidare som om inget har hänt. Som TTELA skriver – utifrån en röst i förvaltningen:

”Men för att inte förlora någon tid i arbetet fortsätter barn- och utbildningsförvaltningen planeringen som om det går att flytta in på Idrottsgatan 7 till höstterminen.”

Ljus och mörker i kommunen

10 mars, 2017 4 kommentarer

ljusNu har ytterligare en arbetsvecka passerat och det är helg. Ljuset har kommit tillbaka och det har faktiskt varit ljust både när man gått till jobbet på morgonen och när man gått hem. På de oplogade gatorna… Jag vet inte om det har varit någon snöröjning i stora delar av Vänersborg överhuvudtaget efter det senaste snöfallet. Stora djupa isspår i gatorna, mängder med is och snö, slask och vattenpölar. Jag har lidit med de äldre som har försökt att ta sig fram med sina rollatorer. Det har varit ganska mycket ”rock’n’roll” för dem på gatorna. För att nu citera Kurt Karlsson (se här). Även om det kanske inte riktigt var så han hade tänkt sig. Idag har som tur är det mesta av isen smält bort.

nuntorpDet har varit en ljus vecka också i Brålanda. I onsdags kunde vi läsa i TTELA (se här) om planerna som lokala jordbrukare och andra intressenter har på att tillsammans köpa Nunntorp. Tankarna är att bedriva olika typer av utbildningar:

”Förutom gymnasieutbildning, gymnasiesärskola med nationella och individuella program och SFI-undervisning, skulle det även kunna finnas exempelvis konferensverksamhet eller veterinärstation.”

vgregionDet låter hoppfullt och man undrar så här i efterhand om det kanske inte hade varit bättre för alla parter om Regionen hade gått ut med försäljning av Nunntorp direkt på den öppna marknaden, utan att först ge Vänersborgs kommun förtur. Då hade kanske allt redan varit igång på Nunntorp. Jag tror att den berömda ”brålandaandan” hade gynnat Nunntorp och naturbruksgymnasiet betydligt bättre än den anda som strålar i och ut från Vänersborgs kommunhus…

Det tycks för övrigt som om Vänersborg inte ens har svarat på den förfrågan som regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) skickade den 20 februari om Vänersborg vill köpa Nunntorp:

”Därför önskar vi ett skriftligt svar från Vänersborgs kommun om ett eventuellt beslut om ett förvärv av fastigheten.”

Magnussons brev var ställt till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).

topploggIdag kunde vi dessutom läsa i TTELA (se här) att Findus har skrivit ett avtal med Toppfrys i Brålanda om att köpa frysta ärtor. Avtalet är värt upp mot 700 miljoner kronor. Det innebär ett stort lyft för bygden och sysselsättningen:

”det handlar om uppemot 15-talet fast anställda och 50 säsongsarbetare. Därtill kommer man knyta till sig omkring 75 nya odlare som uteslutande kommer vara från närområdet.”

motion3Det är en fantastisk rolig nyhet för Brålanda, även om det sker på de skånska böndernas bekostnad. Nu gäller det bara att kommunen visar att den också vill satsa på Brålanda – och börjar arbetet med att planera för en tåghållplats med perrong och pendelparkering, en ny ringled och ny mark för företag, handel och bostäder. (Se ”Tågstopp i Brålanda”.) Kanske skulle en del av de 17 miljoner kr, som kommunen har fått tillbaka från fastighetsbolaget Hammar Nordic Plugg efter den olagliga Topp-affären för några år sedan, kunna användas i arbetet…

dalboskolanDet ser dock mörkare ut i Frändefors. Av 68 åk 6-elever i dalslandsdelen av kommunen har hela 40% (27 elever) valt en annan skola än Dalboskolan i första hand. Det betyder att, om alla får plats på skolorna i ”stan”, det bara blir 142 elever på Dalboskolan till hösten. En gång på den ”gamla goda tiden” gick det över 360 elever på skolan.

uggla_nattDet ser också mörkt ut för barnen och föräldrarna på Nattugglan. Idag på SVT:s hemsida (se här) hittar vi en artikel om Nattugglans flytt till mödravårdens gamla mörka källarliknande lokaler på Vänerparken. Det är ju ett beslut som barn- och utbildningsnämnden har fattat. Ja, inte hela nämnden förstås, Vänsterpartiet och välfärdspartiet röstade mot. Det ser dock ut som om chanserna är stora att det istället blir en flytt till BUP:s lokaler, som också ligger på Vänerparken. De lokalerna är betydligt ljusare och trevligare. Så det kan ändå skönjas ett ljus vid horisonten för barnen på Nattugglan.

solvarm_husI Sikhall råder det, som jag skrev om tidigare i veckan (se ”Solvarm och kommunen fortfarande inte överens”), dock ett mer kompakt mörker. Bloggen om Solvarm har för övrigt redan blivit årets mest lästa blogginlägg. Och reaktionerna har varit genomgående positiva. Till Solvarm alltså, inte till kommunens agerande… Vad jag förstår så har kommunen nu tagit kontakt med Solvarm om ett möte. Kanske kan något gott komma ut från det.

I onsdags var det också den internationella kvinnodagen. Några medlemmar i Vänsterpartiet uppmärksammade dagen med att sätta så kallade Pussyhats på ett antal statyer i Vänersborg.

pussyhats

Pussyhats är feministiska protestmössor, som har utformats av kvinnor i USA som protest mot president Trumps sexistiska och kvinnofientliga politik.

Det är bara 10 dagar kvar till vårdagjämningen.

Solvarm och kommunen fortfarande inte överens

8 mars, 2017 2 kommentarer

sikhall6bVid Vänerns strand ett par mil norr om kommunhuset i Vänersborg ligger den fridfulla lilla byn Sikhall.

En kväll några veckor före det politiska sommaruppehållet, den 20 maj 2015, hamnade Sikhall i händelsernas centrum. Kommunfullmäktige i Vänersborg beslutade nämligen att:

”införa verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 6 för Sikhall södra i Vänersborgs kommun.”

Beslutet innebar att de boende i södra Sikhall skulle anslutas till det kommunala VA-nätet. Och med detta beslut så blev inte sommaren riktigt som det var tänkt, i varje fall inte för en av familjerna, familjen Solvarm.

blogg2Ungefär så började jag en blogg som jag publicerade den 25 augusti 2015. (Se ”Solvarm i Sikhall vs kommunen”.) Och nu, 1,5 år senare, kan jag konstatera att det fortfarande inte har blivit riktigt som det var tänkt för familjen Solvarm – inte den efterföljande sommaren, och kanske inte heller den kommande…

Anledningen till dagens blogg är att jag i söndags fick se en tidningsartikel på nätet. Artikeln handlade om Solvarms hus på Sikhall. (Läs artikeln här.) Igen, skulle man kunna säga. Det har genom åren skrivits mycket om Solvarms hus, TV har varit där och många gör studiebesök i huset (vi pratar om tusentals besökare). Dessutom har familjemedlemmar blivit anlitade som föreläsare, t ex på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

solvarm_husSolvarms hus i Sikhall är nämligen inte som alla andra hus. Huset sticker ut från mängden på ett ganska iögonfallande sätt. Det är ett stort växthus på 300 kvadratmeter. Och inne i detta hus finns ytterligare ett hus – ett 145 kvadratmeter stort knuttimrat trähus.

Solvarms hus är ett naturhus. De beskriver själva sitt hus:

”Naturhus är ett helhetskoncept som i tre delar består av: klimatskal, bostadsdel och kretslopp. Naturhus medför låg energiförbrukning och ekologi i praktiken. Kretsloppssystemet möjliggör självförsörjning av frukt och grönsaker.kretslopp Människan omges av naturliga material.”

Kretsloppssystemet innebär bland annat att avloppsvatten går igenom en trekammarbrunn och sedan upp till de planterade växter som finns i växthuset. Det kan nämnas i det här sammanhanget att Anders Solvarm är med och bygger kretsloppssystem också i andra hus. Ett av dessa hus fick förra året Jönköpings kommuns miljöpris – klicka här

Hur som helst.

forvaltningsrattenSolvarm överklagade kommunfullmäktiges beslut från den 20 maj 2015 till Förvaltningsrätten. I överklagandet står det:

”Vi har på Sikhall eget enskilt avloppssystem med näringsåtervinning i integrerat växthus=eget kretslopp. Sonderingar så långt ger att vårt kretslopps-system är bättre än kommunens system för att uppfylla regler och lagkrav (Miljöbalken). Eftersom vi har välfungerande brunn och eget kretslopps-system ser vi inte teknisk, miljömässig eller ekonomisk anledning att ansluta vår fastighet till detta verksamhetsområde. Det känns som en sämre lösning ur alla ovanstående aspekter = orimligt.”

reningsverkSolvarm hävdar mycket bestämt i sitt överklagande att kommunens VA-lösning är sämre än den som redan finns på fastigheten.

”Vi hävdar att kommunen inte visat att deras avloppsreningsystem är ett fungerande kretsloppsystem i ordets betydelse av att näringen återförs till odling. Vi anser att kommunens avloppsreningssystem är sämre än vårt avseende miljöhänsyn, verklig prestanda, säkerhet, hållbarhet, flexibilitet och ekonomi.”

Förvaltningsrätten avslog Solvarms överklagande. Rätten tittade emellertid i sin dom bara på om kommunens beslut hade tillkommit i laga ordning, och det hade det. Kommunen har laglig rätt att fatta sådana här beslut. Förvaltningsrätten visade däremot inget intresse för ärendets innehåll… Det tog rätten inte alls ställning till.

stupidEfter att jag hade läst tidningsartikeln så tog jag kontakt med Anders Solvarm. Det hade ju snart gått två år sedan kommunfullmäktiges beslut – och jag var nyfiken på vad som hade hänt sedan sist. I min enfald så trodde jag faktiskt att det hade löst sig mellan Solvarm och kommunen.

obs2Men.

Det har inte kommit till stånd någon lösning mellan kommunen och Solvarm. De sitter fast i samma positioner som tidigare. Kommunen vill tvinga in Solvarm i det kommunala VA-nätet, Solvarm vill inte. Och under tiden kommer media och besökare till Solvarms miljövänliga naturhus…

kammarrattenSolvarm överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten. Kammarrätten gav emellertid inte prövningstillstånd. Solvarm har dock inte gett upp utan driver processen vidare, och något slutgiltigt avgörande finns i dagsläget fortfarande inte. Detta torde för övrigt vara skälet till att det inte har hänt så mycket mellan kommunen och Solvarm.

Det tycks ha gått en enorm prestige i frågan från kommunens sida – och jag tycker själv att det är en mycket pinsam historia för Vänersborgs kommun. Varför är inte kommunen stolt över att det finns ett avancerat naturhus i kommunen? Varför utnyttjas inte huset i en kommunal marknadsföring? Varför uppmuntrar inte kommunen fler att bygga sådana här hus…?

solvarm_hus2I andra kommuner får hus som Solvarms pris, i Vänersborg tvingas samma typ av hus att inordna sig i det sämre kommunala VA-nätet…

Var finns logiken? Finns det någon?

Det finns en mängd paragrafer i flera lagar som kan åberopas för att ge Solvarm rätt att stå utanför det kommunala VA-nätet. För att ta ett exempel, i lagen om allmänna vattentjänster står det (§ 9):paragraf

”Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.”

För det är helt enkelt så att Solvarms VA-system är bättre än kommunens. Och då bör kommunen inte kunna kräva tvångsanslutning till verksamhetsområdet

jordbrukDet finns också tämligen många jordbruksfastigheter i området längs dalslandskusten som inte behöver anslutas till kommunens VA-nät. Detta beroende på att de helt enkelt inte är med i de verksamhetsområden som kommunen har upprättat. Eftersom Solvarms hus också är en jordbruksfastighet, så ställde Anders Solvarm frågan till kommunen i ett mail den 2 januari 2017:

”Vi har fått kännedom om att andra jordbruksfastigheter inte har tvångs-anslutits längs VA-projektet. Vår fastighet är en jordbruksfastighet. Kommunens kommentar?”

Solvarm har dock inte fått något svar på sin undran.

bondeVA-lagen talar om ”samlad bebyggelse” när verksamhetsområden upprättas, men det finns en osäkerhet i hur många fastigheter som avses och hur nära de skall ligga varandra. Detta är nämligen inte tydligt definierat i lagstiftningen. Stora jordbruksfastigheter, oftast över 20 hektar, faller emellertid oftast inte inom begreppet samlad bebyggelse. Det är därför som de inte finns med i verksamhetsområdena och det är därför som de inte tvingas ansluta sig till det kommunala VA-nätet.

Jag antar att kommunen inte anser att Solvarms fastighet tillhör denna typ, eftersom Solvarms fastighet de facto är upptagen i verksamhetsområdet Sikhall södra. Det har ju kommunfullmäktige bestämt. Men det känns ändå som om det borde finnas utrymme för en ”kompromiss”. Om viljan hade funnits från kommunens sida…

Summa summarum.

karvlingJag har mycket svårt att förstå att kommunen tar denna konflikt med familjen Solvarm. Borde inte kommunen ha ett intresse av att komma till en lösning? Och hur svårt kan det egentligen vara? Om viljan hade funnits… Både kommunen och Solvarm har väl egentligen samma mål – att värna naturen och kanske i synnerhet att skydda Vänern från bland annat smittämnen, kemikalier och övergödning. Solvarm har i varje fall detta mål.

Till sist.

vbg_loggaHela konflikten grundar sig alltså på att kommunen bygger VA-ledningar från Vänersborg längs dalslandskusten upp till Rörvik. Kommunen skriver på sin hemsida:

”I och med utbyggnaden av VA-ledningar ges bättre förutsättningar för utökad bebyggelse utmed Vänerkusten: fritidsboende kan omvandlas till permanentboende, dåliga avloppslösningar kan ersättas med kommunalt spillvatten och dåligt vatten kan ersättas med kommunalt vatten.”

VA-arbetet började 2010 och beräknas vara klart 2018 (enligt samma hemsida).

Det finns en intressant detalj i detta sammanhang… Det är att ledningarna från Rörvik, norr om Sikhall, inom en snar framtid ska kopplas ihop med ledningarna som kommer söderifrån. För att kunna kopplas ihop så måste VA-ledningarna passera, ja gissa, Solvarms mark. (Marken ligger som en kil från Solvarms hus ner till Vänern…) Och detta oavsett om Solvarms hus ska anslutas till VA-nätet eller inte.

brevKommunen har velat prata med Solvarm om ledningarna. I mailet från den 2 januari skriver emellertid Anders Solvarm:

”Vi har ingen anledning till att ge ifrån oss ledningsrätt – över vår fastighet – till kommunen så länge vi är i rättstvist rörande samma VA-projekt.”

Och denna inställning är väl inte svår att förstå…

Den 5 januari skrev kommunen ett svar till Solvarm:

”Det har precis kommit till vår kännedom att ni lämnat in en komplettering till överklagan för prövningstillstånd hos kammarrätten i Göteborg. Vi vill läsa igenom det och invänta kammarrättens åsikt.”

Så…lasta_positioner

”Ställningskriget” fortsätter. Solvarm och kommunen har inte kommit längre i den här frågan heller. Och hur det då ska gå med kommunens VA-nät längs Dalslandskusten vet ingen. Det kan rent teoretiskt ta flera år för kommunen att få ett markupplåtelseavtal på Solvarms mark…

Kategorier:miljö, Sikhall, Solvarm Etiketter:, , ,

Företagsklimatet – och Ursand

6 mars, 2017 3 kommentarer

naringslivSvenskt Näringsliv är en arbetsgivarorganisation som företräder privata företag. Varje år rankar denna organisation företagsklimatet i de svenska kommunerna. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Den senaste rankingen (2016) byggde till stor del på en enkätundersökning till företagen. Och det var särskilt intressant, eftersom åsikterna då kom direkt från källan, från kommunens egna företagare.

vbg_loggaVänersborg hamnade på plats 243 av totalt 290 kommuner. (Se här.) Det var ett bättre resultat än jämfört med året innan. Då rankades Vänersborg på plats 267. Fast egentligen är det ett tämligen uruselt resultat… Vänersborg behöver företag, och företagare, för att bli en attraktiv arbets- och boendekommun. Finns det något som är viktigare för en kommun som vill utvecklas än att det skapas sysselsättning? Och företagen behöver stöd av kommunen för att kunna verka… Det är inte bra, snällt sagt, att företagarna ser så negativt på kommunen (som företagarkommun).

frukostforumDet finns personer som arbetar med företagarna i kommunen. På kommunens näringslivskontor (se här) kan företagare få hjälp med det mesta i informationsväg och kontoret håller regelbundet träffar, t ex frukostforum, med kommunens företagare. Men det är nog inte riktigt detta som företagarna är negativa mot. Tvärtom, jag tror att både Näringslivskontoret och träffarna är mycket uppskattade. Tittar man på rankingen är det annat som Vänersborgs företagare reagerar på.

betyg4Företagarna ger dåliga betyg inom kategorierna attityder till företagande, både från tjänstemän och politiker, men också från allmänhet och skola, samt service till företag. Det säger kanske inte så mycket, men tittar man på hur företagarna tycker att kommunen kan förbättra företagsklimatet så får man lite mer kött på benen.

De åtgärder som de flesta företagare tycker att kommunen kan bli bättre på är att stimulera nyetableringar och att handläggning blir snabbare. Och här tror jag att företagarna till stor del ”zoomar in” byggnadsförvaltningen… För det här med bygglov och handläggning är något som jag tror att de flesta politiker har hört talas om i sina kontakter med företagare. Senast nu i helgen fick jag fick ett exempel på detta. Och exemplet kommer från platschef Daniel Aronsson på Ursand.

ursand_resort_campingDen 13 december 2016 gav byggnadsnämnden både bygglov och startbesked för att utvidga Ursands camping med ca 30.000 kvm. Det var i enlighet med detaljplanen. I samband med startbeskedet bestämde också byggnadsnämnden att kontrollplan skulle fastställas och att utstakning krävdes. Enligt platschefen beställdes utstakningen av kart- och GIS från kommunen den 16 december och utfördes dagen efter.

Den 17 februari (2 månader senare) hörde byggnadsförvaltningen av sig igen och efterlyste en kontrollplan. Här står ord mot ord, den kontrollansvarige på Ursand skrev nämligen att en sådan redan var inskickad. Hur som helst, planen skickades in igen…

sentDen 2 mars (2 veckor senare) kom ytterligare ett mail från kommunen till Ursand. Byggnadsförvaltningen bekräftade att mailet från den kontrollansvarige nu hade kommit fram. I samma mail så skrev byggnadsförvaltningen också att måtten från utstakningen behövde kompletteras. Och denna begäran kom alltså mer än 2 månader efter att utstakningen gjordes den 17 december… Om vi tänker oss att denna komplettering görs typ denna vecka, så skulle ett besked om godkännande av kompletteringen (om den nu skulle bli godkänd) kunna lämnas i mitten på maj, om samma tempo hålls… Och då torde det vara lite sent för Ursand att genomföra sina planer innan campingsäsongen börjar…

Med det här lilla exemplet kanske man bättre kan förstå att företagarna i Vänersborg har kritiska synpunkter på kommunens handläggningstider… För även om det är så att kommunen inte bryter mot några lagar så är det inte på ett sådant här sätt som den hjälper företagare i kommunen att verka i Vänersborg och att utveckla kommunen.

motion3Pontus Gläntegård (V) lade för övrigt en motion i byggnadsnämnden förra året om att förbättra servicen. Han hänvisade till Plan- och bygglagen (PBL) där det står:

”Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden.”

Gläntegård menade att det faktiskt står att handläggning ska ske skyndsamt och inte att:

”man ska hålla på i tio veckor bara för att man får.”

Det tycktes som om både förvaltning och de andra partierna ansåg att servicen och handläggningstiderna var ok på byggnadsförvaltningen och motionen avslogs.

rankingDet finns ytterligare en fråga till företagarna i Svenskt Näringslivs rankingundersökning som jag tycker är viktig att redovisa:

”Har du någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?”

12% av företagarna i Vänersborg som svarade på enkäten sa ”Ja, flera gånger” och ytterligare 26% sa ”Ja, någon gång”. Jag påminner mig att Gunnar Lidell (M) framförde precis detta i ett anförande i kommunfullmäktige för ca 10 år sedan. Det tycks inte direkt ha blivit bättre med tiden. Och är det verkligen på det här sättet, som det onekligen ser ut att vara, så är det mycket illa ställt i Vänersborg…

Med det också.

Kategorier:Näringsliv, Ursand

Budgetramar, Vänersvallen och Vänerparken

2 mars, 2017 1 kommentar

500000Några minuter efter klockan 19 igår, den 1 mars, så tittade någon på min blogg för 500.000:e gången. En halv miljon träffar… Det är ett antal som jag inte kunde föreställa mig ens i min vildaste fantasi den dag i oktober 2010 när jag bestämde mig för att starta en blogg. Problemet nu är väl vad jag ska ha för mål med besökssiffrorna i framtiden. En miljon? Nä, så länge tänker jag inte hålla på. (Se där tändes kanske ett hopp för en viss socialdemokrat…) Men det blir väl en del bloggande åtminstone fram till nästa val. Sedan får vi se. Går det bra i valet för Vänsterpartiet, så kanske Marie Dahlin inte blir av med mig, inte på nätet heller. Blir valresultatet tvärtom, så kan hon få två flugor i en smäll…

budgetramIgår onsdag hade kommunstyrelsen sammanträde. Nämndernas budgetramar inför valåret 2018 fastställdes. Förslaget från de styrande socialdemokraterna, center- och miljöpartisterna fick majoritet. Det innebär att nämnderna ska kalkylera med en ”tilldelning” på 1,3% mer i budget på materialomkostnader nästa år jämfört med i år. Det betyder för t ex Barn- och utbildningsnämndens del ett ”tillskott” på 3,8 milj kr och för socialnämnden på 5,6 milj. Men det är egentligen inget tillskott, de 1,3%-en på omkostnaderna är en inflationskompensation. Det betyder att de ”extra pengarna” är till för de ökade inköpskostnaderna nästa år – allt blir ju dyrare. Med andra ord, budgeten för 2018 blir plus-minus-noll jämfört med årets budget. (Det blir alltså inga 1,3% ”extra” på personalkostnaderna….)

papperet blir det alltså ingen besparing, men i verkligheten blir det det, en besparing alltså. Nämndernas behov ökar ju. Så ökar t ex antalet elever nästa år och då behövs det både fler lärare och mer läromedel…

Nu ska kommunens olika förvaltningar utreda vilka konsekvenser dessa budgetramar får om de blir verklighet, och sedan ska dessa beskrivningar av konsekvenserna behandlas i respektive nämnd. (I juni är det naturligtvis kommunfullmäktige som fattar det avgörande budgetbeslutet.)svangrem2

Vänsterpartiet skriver därför att:

”vi inte medverkar till förslag om besparingar, att vi vill ge nämnderna fortsatt arbetsro, vill säga att vi kommer att respektera nämnderna som i slutet av april redovisar behov av förstärkningar och även presenterar tydliga markeringar/beräkningar av volymer och bifogar klara konsekvensbeskrivningar om en förstärkning inte skulle beviljas i MRP-beslutet.”

minialliansen_updateMinialliansen, M+L+KD, föreslog 3% som inflationskompensation. Dessutom skulle barn- och utbildningsnämnden under vissa omständigheter kunna få extra pengar.

Vänsterpartiet tyckte att båda förslagen till ramsättning var för snäva (låga) och röstade inte på något av förslagen.

investering4Minialliansen hade däremot några justeringar i investeringsbudgeten som fick majoritet. Ändringarna var följande:

 • ”Cykelbefrämjande: färdigställ GC-vägen Vbg-Frändefors i samråd med markägarna under 2017.”
 • ”Norra skolan: flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt.”
 • ”Arena-Fritid: behåll rubriken renov, omklädningsrum oförändrad.”
 • ”I övrigt enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag.”

I förslaget från S+C+MP fanns det inga pengar till en renovering av Norra skolan. Det blir det nu. När det gäller arena-fritid så handlar det om Vänersvallen Syd.konstgras

Den 14 februari kunde vi läsa i TTELA (se här) att det skulle bli en ny konstgräsplan och en ny läktare på Vänersvallen Syd (gamla Isstadion). Och arbetet skulle dessutom starta inom kort. De presenterade planerna tog många politiker med överraskning. Inklusive undertecknad. Planerna har tydligen diskuterats inom en mindre krets, typ kultur- och fritidsnämndens presidium och kanske också med ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. (Troligtvis även med representanter för VIF och VFK.) Men det finns inga särskilda noteringar om planerna i kultur- och fritidsnämndens protokoll. Och det finns definitivt inga särskilda politiska beslut. Möjligtvis, och säkerligen är det så, är det ”inpetat” i någon tabell någonstans (och då antagligen också till hela kultur- och fritidsnämndens kännedom). Men man kan nog inte förvänta sig att kommunstyrelsen ska ta ett sådant här förslag ”rakt av” på dessa premisser… Utan att vara tydligt informerade om planerna i förväg.

fotboll4Det finns ett stort behov av nya konstgräsplaner i kommunen, framför allt i centrala Vänersborg och i Vargön. Det råder ingen tvekan om det. Fler ungdomar än någonsin, både tjejer och killar, spelar fotboll. Men när det gäller att handskas med kommuninvånarnas skattepengar så måste investeringar vägas mot varandra och framför allt måste de diskuteras och beslutas politiskt i öppen och demokratisk ordning. Det är grundläggande och tämligen självklart.

Kommunstyrelsen har med sitt beslut nu sagt att omklädningsrummen i Idrottshuset ska prioriteras före konstgräs, precis som det var tänkt från början. Som jag ser det, men det är inte säkert att jag har fått till mig alla fakta, så måste de planer på konstgräs och läktare på Vänersvallen Syd först förankras och beslutas för att sedan ingå i nästa mål- och resursplan innan de kan bli verklighet. Det är dock kommunfullmäktige som har sista ordet. Som vanligt. (Och fullmäktige kan i princip fatta vilka beslut som helst.)

vanerparkTill sist lite om Vänerparkens skola.

Personalen på Vänerparkens skola är orolig för att skolan ska läggas ner och elever och personal flyttas till Idrottsgatan 7.

Det är inte så, Vänerparkens skola ska inte läggas ner. Tanken är däremot att Vänerparken ska återgå till att bli en tvåparallellig skola, som den var från början. Nu går det fler klasser på skolan och man har tvingats att hyra dyra lokaler (ung 1.415 kr/kvm) på Mötesplats Vänersborg för att få plats.

Vad jag förstår (jag är inte helt säker) så ska de som går på Vänerparken få gå kvar och avsluta sina studier på skolan, däremot ska man inte ta in lika många 7:or som tidigare. De nya eleverna, och vi pratar om åtskilliga hundra de närmaste åren, ska gå på Idrottsgatan 7, på en ny och utökad Silvertärnan. Här ska Kunskapsförbundets gamla lokaler renoveras och byggas om, och det ska bli en skola som rymmer 600 elever, inklusive nuvarande Silvertärnan. Det innebär att Silvertärnan kan ta emot hela den förväntade elevökningen på högstadiet fram till 2026. Det betyder också att en del externt hyrda lokaler kan sägas upp.

Så här ser beräkningarna av elevantalet ut på Silvertärnan:

silvertarnan_elevantal

Vad som ska hända med Vänerparkens skola på längre sikt ska utredas. En tvåparallellig högstadieskola är naturligtvis inte det optimala sett ur organisatorisk synpunkt. Personal skulle ju t ex kunna behöva undervisa på andra skolor också för att få fulla tjänster. Dessutom är lokalerna i Vänerparken dyra. Men som sagt, det är på sikt – och så länge elevantalet är så stort i Vänersborg så behövs den helt klart.

bloggareNär jag skriver denna blogg så nås jag av meddelandet att Vänerparkens skola kan få hyra de två klassrum, som redan hyrs på Mötesplats Vänersborg, i ytterligare minst två år framåt. Det kan innebära, vad jag förstår, att inga förändringar överhuvudtaget behöver göras de närmaste två åren. Och det kan väl vara bra för Vänerparkens personal och elever att få lite arbetsro. Om de nu inte hade det innan.

Kategorier:Budget 2018, KS 2017
%d bloggare gillar detta: